Bài tập Halogen

Chia sẻ: Vi Chienthang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

2
1.382
lượt xem
567
download

Bài tập Halogen

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chuyên đề hóa về Bài tập Halogen

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Halogen

  1. GV: Huỳnh Lê Huy –THPT Hoàng Hoa Thám Chương: Halogen : HALOGENH A. CLO (Cl2): I. Dạng hoàn thành phương trình phản ứng: Câu 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: ( ghi rõ điều kiện nếu có) a) MnO2 → Cl2 → NaCl → Cl2 → NaCl → NaOH + Cl2 b) Fe  X → NaCl → Cl2 → HCl  X + Y + H2O → Fe3O4 → c) Cu → CuCl2 → FeCl2 → FeCl3 → Fe(NO3)3 Câu 2: Hoàn thành sơ đồ sau: a) Cl2 → H2SO4 → H2S → HCl → MnCl2 + Cl2 ,t 0 b) NaOH  NaCl → H2 → HCl → CO2 → NaHCO3 → c) KMnO4 → Cl2 → KCl → KOH → H2O → HClO Câu 3: Viết phương trình phản ứng chứng minh:  Cl2 có tính oxi mạnh.  Tính oxi hoá: Cl2 > Br2 > I2  Cl2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa ( 2 phương trình) Câu 4: Dẫn khí Cl2 qua dd K2CO3 thấy xuất hiện khí B thoát ra. Dẫn khí trên qua dd Ca(OH) 2 thấy xuất hiện kết tủa trắng. Hãy giải thích hiện tượng xảy ra? Viết phương trình phản ứng. Câu 5: Có các lọ mất nhãn đựng các chất khí sau: Cl2, O2, N2, CO2. Hãy nhận biết các chất trên. II. Dạng xác định halogen/ kim loại dựa vào phản ứng: Câu 6: Cho 11,2g bột Fe tác dụng vừa đủ với 21,3g một halogen X2. a) Xác định halogen? b) Nếu lấy 1/3 lượng halogen trên tác dụng với 2,24 lít H2, dẫn sản phẩm sinh ra qua 400ml dd NaOH 0,2M. Cô cạn dd sau phản ứng thu được bao nhiêu gam rắn khan? Câu 7: Khi cho 14,5g hỗn hợp gồm Cu và Al tác dụng vừa đủ với một halohen X2 thu được 53,55g muối khan. a) Hãy xác định X2? b) Tính khối lượng mỗi muối thu được? Câu 8: Dẫn V lít khí Cl2(đktc) đi qua dd chứa 25,3g hỗn hợp 2 muối NaX và NaY ( với X, Y là 2 halogen thuộc 2 chu kì liên tiếp). Sau phản ứng cô cạn dd thu được 11,7g muối khan. a) Xác định X,Y? b) Tính V? Câu 9: Khi cho 13g một kim loại chưa rõ hoá trị tác dụng vừa đủ với V (lít) Cl 2 (đktc) thu được 27,2g muối clorua. Hãy xác định kim loại R và tính V? Câu 10: Nguyên tố X thuộc nhóm VIIA, trong hợp chất khí với hidro thì R chiếm 97,3% về khối lượng. a) Xác định nguyên tố X? b) Viết phương trình điều chế X2? ( 4 phương trình). Câu 11: Cho 26,45g hỗn hợp 2 muối halogenua NaX và NaY ( X, Y thuộc 2 chu kì liên tiếp) tác dụng với dd AgNO3 dư thu được 51,95g kết tủa và m gam muối NaNO3. a) Xác định 2 halogen? b) Tính TP% khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu? c) Tính m? III. Dạng halogen tác dụng với dd kiềm và các chất: Câu 12: Cho 21,75g MnO2 tác dụng với dd HCl đặc, đun nóng thu được khí A. Dẫn khí sinh ra qua 400ml dd NaOH 1,5M. a) Tính CM dung dịch thu được? b) Cũng lượng khí trên nếu dẫn qua 400ml dd NaOH 1,5M; đun nóng. Hãy tính CM dung dịch thu được? Giả sử thể tích dd thay đổi không đáng kể. Câu 13: Khi cho 23,7g KMnO4 tác dụng với 0,7 lít dd HCl 2M thu được V lít Cl 2 và dd A. Lượng khí sinh ra cho qua 600ml dd KOH 1,25M thu được dd B. a) Tính V? b) Cô cạn dd B thu được bao nhiêu gam rắn khan? Câu 14: Điện phân 250ml dd NaCl 0,4M có màng ngăn thu được V lít khí Cl 2 (đktc). Dẫn khí trên vào hỗn hợp gồm SO2 và hơi H2O vừa đủ sau phản ứng thu được dd B. a) Tính V và xác định khối lượng các chất trong dd B? b) Cần bao nhiêu ml dd NaOH 0,02M để phản ứng hết với các chất trong dd B? c) Để điều chế cùng lượng Cl2 trên thì cần bao nhiêu gam KMnO4/
  2. GV: Huỳnh Lê Huy –THPT Hoàng Hoa Thám Chương: Halogen Biết H=100% và các thiết bị điều chế đầy đủ. Câu 15: Từ giả thiết ở câu 14, nếu điện phân không có màng ngăn ta thu được sản phẩm gì? Bao nhiêu gam? B. AXIT CLOHIDRIC ( HCl ): I. Dạng xác định nồng độ dd axit sau khi trộn: Câu 16: Trộn 200 ml dd HCl 12% ( d= 1,25g/ml) vào 100ml dd HCl 36% ( d=1,18g/ml). Nồng độ C% của dd thu được là bao nhiêu? Giả sử thể tích dd thay đổi không đáng kể. Câu 17: Tính thể tích khí HCl (đktc) cần cho vào 400g dd HCl 10% để thu được dd có nồng độ 20 %. Câu 18: Tính thể tích H2O cần cho vào 500g dd HCl 15% để thu được dd có nồng độ 10%. Biết khối lượng riêng của nước là 1g/ml. Câu 19: Trộn lẫn 200ml dd HCl 0,5M với 300ml dd HCl 0,6M thu được dd A. Tính CM dd A? Câu 20: Sau khi trộn 400ml dd HCl 0,25M với V ml dd HCl 0,5M thu được dd A có nồng độ 0,3M. Tính V? II. Dạng bài tập về tính axit của axit HCl: Câu 21: Cho 6,48g hỗn hợp 2 kim loại A,B thuộc nhóm IA tác dụng hoàn toàn với nước thu được 150ml dd X và 2,688 lít khí (đktc). a) Xác định 2 kim loại A, B? b) Tính thể tích dd HCl 25% ( d= 1,1g/ml) để trung hoà hết 20ml dd X trên? Câu 22: Hoà tan 14,4g hỗn hợp gồm Mg và Cu bằng m gam dd HCl 25% vừa đủ thu được 4,48 lít H2 (đktc). a) Xác định thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại? b) Tính C% các chất trong dung dịch sau phản ứng? Câu 23: Hoà tan hoàn toàn 29,8g hỗn hợp rắn gồm Zn và Fe bằng 600g dd HCl 7,3% thu được 11,2 lít khí (đktc) và một dd A. a) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp? b) Tính C% dd sau phản ứng? c) Cô cạn dd thu được bao nhiêu gam rắn khan? Câu 24: Hoà tan 6,5g một kim loại M có hoá trị II không đổi bằng 100g dd HCl b% vừa đủ thu được 2,24 lít khí (đktc). Hãy: a) Xác định kim loại R? b) Tính C% dd sau phản ứng? Câu 25: Hoà tan 8,1g một kim loại chưa rõ hoá trị bằng 250g dd HCl a% vừa đủ thu được 257,2g dd B. a) Xác định kim loại R? b) Tính C% các chất tan trong dd B và giá trị của a? Câu 26: Hoà tan hoàn toàn 15,4g hỗn hợp gồm Mg và một kim loại hoá trị II không đổi bằng 400g dd HCl 5,475% ( d=1,1g/ml) vừa đủ thu được 6,72 lít khí (đktc) và dd A. a) Xác định kim loại? b) Tính khối lượng mỗi muối thu được? c) Tính CM các chất trong dd A? Giả sử thể tích dd thay đổi không đáng kể. Câu 27: Để hoà tan hoàn toàn 14,4g một oxit sắt cần dùng vừa đủ 250ml dd HCl 1,6 M. Hãy xác định CTPT oxit sắt? Câu 28: Hoà tan 28g hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 bằng 200g dd HCl a% vừa đủ thu được dd X. Biết tỉ lệ nCuO : nFe2O3 = 1: 3 . a) Tính khối lượng muối thu được? b) Tính a? c) Tính C% các chất trong dd sau phản ứng? Câu 29: Cho 34,5 g hỗn hợp gồm ZnO và Al2O3 hoàn tan hoàn toàn trong m gam dd HCl 20% ( d= 1,25g/ml) thu được dd A. Cô cạn dd A thu được 67,5g rắn khan. a) Tính khối lượng mỗi oxit? b) Tính CM các chất trong dd sau phản ứng? Giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể. Câu 30: Hoà tan hoàn toàn 4,2g muối hidrocacbonat của kim loại kiềm R bằng 250ml dd HCl 0,28M thu được 1,12 lít khí (đktc) và một dd X. a) Xác định kim loại R? b) Tính CM các chất tan trong dd sau phản ứng? Câu 31: Hoà tan 19,2g hỗn hợp gồm 2 muối cacbonat của 2 kim loại hoá trị II bằng 250ml dd HCl a M vừa đủ thu được 11,2 lít khí (ở 2730C; 0,8 atm) và dd Y. a) Cô cạn dd sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối? b) Xác định 2 kim loại, biết chúng thuộc 2 chu kì liên tiếp?
  3. GV: Huỳnh Lê Huy –THPT Hoàng Hoa Thám Chương: Halogen Câu 32: Dẫn 11,2 lít H2 qua 13,44 lít Cl2 có chiếu sáng thu được hỗn hợp khí B. Dẫn hỗn hợp B qua 500g dd AgNO3 3,4% thấy có V lít khí C thoát ra. Hãy tính V và khối lượng kết tủa tạo thành? .….. ….
Đồng bộ tài khoản