Bài tập hoá học - SỰ ĐIỆN LI

Chia sẻ: Nguyen Nhat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
388
lượt xem
84
download

Bài tập hoá học - SỰ ĐIỆN LI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hoá học tham khảo cho các bạn hoc sinh phổ thông chuẩn bị ôn thi tốt vào Cao đẳng, Đại học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập hoá học - SỰ ĐIỆN LI

  1. CHƯƠNG 1 SỰ ĐIÊN LI ̣ Bai 1:Sự điên li. ̀ ̣ Câu 1:dung dich chât điên li dân điên được là do sự chuyên dich cua : ̣ ́ ̣ ̃ ̣ ̉ ̣ ̉ a.cac electron tự do ́ ́ b.cac cation c.cac phân tử hoa tan ́ ̀ d.cac cation và anion ́ Câu 2:Chât nao sau đây không dân điên được :́̀ ̃ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ́ a.NaCl răn khan b.KCl nong chay c.dung dich HCl d.dd muôi khan Câu 3:Chât nao sau đây dân điên được : ́̀ ̃ ̣ a.nước nguyên chât b.dd ancol etylic ́ ̃ ́ c.ddHNO3 loang d.KCl răn khan Câu 4:cac day chât sau chỉ gôm chât điên li manh : ́ ̃ ́ ̀ ́ ̣ ̣ a.ddKCl,dd muôi ăn,dd nước đường ́ b.nước nguyên chât,ancol etylic,dd HCl ́ c.dd MgCl2,dd H2SO4,dd Ba(OH)2 d.Al(OH)3,Mg(OH)2,dd CuCl2 Câu 5:day chât nao sau đây chỉ gôm những chât điên li yêu: ̃ ́̀ ̀ ́ ̣ ́ a.CH3COOH,HClO,H2S b.HCl,H2S,CH3COOH c.HNO3,HNO2,H2CO3 d.NaOH,KOH,Al(OH)3 Câu 6:trong cac phương trinh điên li sau phương trinh điên li nao viêt đung: ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ́ a.HNO3 →H+ + NO 3- b.Ba(OH)2 →Ba2+ +OH- c.Al(OH)3 →Al3+ +3OH- d.CH3COOH →H+ +CH3COO- ̀ ́ ̉ ́ ́ ́ ̉ Câu 7:tim phat biêu đung trong cac phat biêu sau: a.axit,bazo,muôi luôn là những chât điên li manh. ́ ́ ̣ ̣ b.chât điên li manh là những chât khi tan trong nước cac phân tử chỉ phân li môt phân ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̀ thanh ion. c.chât điên li manh là những chât khi tan trong nước phân li hoan toan thanh ion. ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ d.chât điên i yêu là những chât khi tan trong nước phân li hoan toan thanh ion. ́ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̀ Câu 8:Cho dung dich Ba(NO3)2 0,20M xem như dung dich điên li hoan toan thì nông độ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ cua Ba2+ và NO 3 – lân lược la: ̉ ̀ ̀ a.0,2M và 0,2M b.0,2M và 0,4M c.0,4M và 0,2M d.0,4M và 0,4M Câu 9:day chât nao sau đây chỉ gôm những chât điên li manh: ̃ ́̀ ̀ ́ ̣ ̣ a.NH3,HCl,BaCl2,H2CO3 b.HCl,NaCl,NaNO3,Na 2SO4 c.HCl,HBr,HF,HI,NaCl d.H2S,H2SO4,HClO,H2O Câu 10:sự điên li la: ̣ ̀ a.sự phân li môt chât dưới tac dung cua dong điên. ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ b.là quá trinh oxi hoa khử. ̀ ́ c.sự phân li môt chât thanh ion âm và ion dương khi chât đó tan trong nước hay nong ̣ ́ ̀ ́ ́ ̉ chay. d.sự hoa tan môt chât vao nước để được môt dung dich . ̀ ̣ ́̀ ̣ ̣ Câu 11:trôn 150ml dung dich MgCl2 0,5M với 50ml dung dich NaCl 1M .Nông độ ion ̣ ̣ ̣ ̀ trong dung dich mới la: ̣ ̀ a.2M b.0,75M c.1M d.1,5M Câu 12:chỉ ra phat biêu sai trong cac phat biêu sau: ́ ̉ ́ ́ ̉ a.không có axit hữu cơ nao là chât diên li manh. ̀ ́ ̣ ̣ b.môt axit manh cung là chât điên li. ̣ ̣ ̃ ́ ̣ c.bât cứ sự điên li nao cung tao ra cation và anion. ́ ̣ ̀ ̃ ̣ d.natri kim loai cung là chât điên li vì nó tan trong nước tao ra dung dich NaOH cung ̣̃ ́ ̣ ̣ ̣ ̃ dân điên được. ̃ ̣
  2. Câu 13:phat biêu nao sau đây noi về chât diên li yêu là đung nhât: ́ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ a.là dung dich loang ̣ ̃ b.chât không tan trong nước ́ c.chât chủ yêu gôm cac phân tử chỉ chứa vai ion ́ ́ ̀ ́ ̀ d.chât chỉ phân li thanh ion ở thể long hay nong chay chứ không phân li trong dung dich . ́ ̀ ̉ ́ ̉ ̣ Câu 14:dung dich axit H2SO4 có nông độ mol/lit cua ion H là 0,024M.Vây dung dich ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ + axit có nông độ mol/lit la: ̀ ̀ a.0,048M b.0,024M c.0,012M d.0,05M Câu 15:dung dich NaOH chứa: ̣ a.Na+,OH- b.Na+,H2O c.OH-,Na+,NaOH d.Na+ Câu 16:thể tich dung dich HCl 0,3M cân để trung hoa 100ml dung dich NaOH 0,1M và ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ Ba(OH)2 0,1M la: a.100 b.150 c.200 d.250 ́ ́ ́ ́ ̣ Câu 17: cho cac chât sau:H2O,HCl,NaOH,NaCl,CH3COOH,NH3,CuSO4.cac chât điên li ́̀ yêu la: a.H2O,CH3COOH,CuSO4 b.H2O,CH3COOH,NH3 c.CH3COOH,CuSO4,NaCl d.H2O,NaCl,NH3,CuSO4 Câu 18:Trôn 50ml dung dich HCl 1M với 50ml dung dich HCl 2M thu được dung dich ̣ ̣ ̣ ̣ có nông độ la: ̀ ̀ a.2M b.4M c.1,5M d.4M Câu 19:Dung dich CH3COOH chứa cac ion nao: ̣ ́ ̀ a.CH3COO- b.CH3COOH,H+,CH3COO- + d.H+,CH3COO- c.H ,CH3COOH Câu 20:trong thức nghiêm nêu bon phân K2SO4 cho cây trông thì thu hoach tăng lên.Vây ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ion nao trong cac ion sau đây có lợi cho cây trông. ̀ ́ ̀ b,K+ d.K+,SO42- a.SO4 C.k,S ̣ ̀ ̃ ̣ ́ ́ Câu 21:dung dich nao sau đây dân điên tôt nhât: a.NaI 0,002,00M b.NaI 0,024M c.NaI 0,100M d.NaI 0,0560M BAI TẬP TỰ LUẬN ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ Câu 22:trôn 50ml dung dich Ca(NO 3)2 2M vao 150ml dung dich KNO3 0,5M.Tinh nông độ mol/lit cua cac ion có trong dung dich. ̉ ́ ̣ Câu 23:để trung hoa 25ml dung dich H2SO4 thì phai dung hêt 50ml dung dich NaOH ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ 0,5M.tinh nông độ mol/lit cua dung dich axit. ́ ̀ ̉ ̣ Câu 24:Viêt phương trinh điên li cua cac chât sau (nêu co): ́ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ́ ́ NaCl,AgCl,Ba(OH)2,NaNO3,HCl,H2S,H2SO4,Mg(NO3)2,NaHS.
Đồng bộ tài khoản