Bài tập kế toán

Chia sẻ: Nguyen Thanh Lam | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:4

3
1.874
lượt xem
491
download

Bài tập kế toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về bài tập kế toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập kế toán

  1. Bài tập 1 1. Hãy sắp xếp tài liệu trên tài sản và nguồn vốn TT Tên tài liệu Tài khoản Tiền 1 Tiền mặt 111 12000 2 Tiền gửi ngân hàng 112 115000 3 Trái phiếu ngắn hạn 121 5000 4 Phải thu của khách hàng 131 12000 5 Tạm ứng cho công nhân viên 141 2000 6 Vât liệu phụ 152 9000 7 Nguyên liệu, vật liệu chính 152 15000 8 Công cụ, dụng cụ 153 3000 9 Bản quyền về chế tạo sản phẩm mới 153 25000 10 Sản phẩm dỡ giang 154 6000 11 Thành phẩm 155 24000 228000 12 Máy móc thiết bị 211 125000 13 Nhà xưởng 211 250000 14 Thiết bị văn phòng 211 27000 15 Câu lạc bộ, nhà văn hóa 211 20000 16 Nhãn hiệu hàng hóa 213 15000 17 Chi phí thành lập doanh nghiệp 213 110000 18 Phầm mềm máy tính 213 20000 19 Quyền phát hành 213 15000 20 Giá trị quyền sử dụng đất 213 120000 21 Góp vốn liên doanh (dài hạn) 222 21000 22 Cổ phiếu dài hạn 228 17000 23 Chi phí nghiên cứu, phát triển 242 17000 24 Vay ngắn hạn 311 30000 25 Phải trả cho người bán 331 55000 26 Thuế phải nộp nhà nước 333 15000 27 Phải trả công nhân viên 334 50000 28 Quỷ quản lí cấp trên 336 5000 29 Vay dài hạn 341 140000 30 Ngồn vốn kinh doanh 411 455000 31 Quỷ đầu tư phát triển 414 10000 32 Quỷ dự phòng tài chính 415 45000 33 Lợi nhuận của phân phối 421 60000
  2. 34 Quỷ khen thưởng phúc lợi 431 10000 35 Nguồn vốn xây dựng cơ bản 441 110000
  3. Bài tập 2 STT Chỉ tiêu TK Ông Trần Hải Ông Nguyễn Thịnh 1 Tiền mặt 111 5,000 0 2 Tiền gửi ngân hàng 112 15,000 20,000 3 Phải thu của khách hàng 131 8,000 0 4 Hàng hóa 156 0 30,000 5 Nhà kho 100,000 120,000 6 Trái phiếu dài hạn 228 10,000 0 7 Vay dài hạn 341 0 0 Cong TS 138,000 170,000 Nguon von KD 411 138000 170000 No phai tra 341 138000 170000 Cong nguon von 138000 170000
  4. Bà Lê Thị Vân Total 5,000 10,000 0 35,000 0 8,000 0 30,000 200,000 420,000 0 10,000 80,000 80,000 285,000 513,000 205000 433000 80000 80000 285000 513000
Đồng bộ tài khoản