Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập kế toán tài chính - GV Bùi Đan Thanh

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

3.561
lượt xem
2.236
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong nghiệp vụ kế toán, Kế toán tài chính là việc ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính phục vụ cho các nhu cầu thông tin cho các đối tượng bên ngoài đơn vị, doanh nghiệp là chính. Qua đó, tuyển tập bài tập môn kế toán tài chính sẽ giúp thêm các bạn củng cố lại lý thuyết đã học. Chúc các bạn thành công!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập kế toán tài chính - GV Bùi Đan Thanh

 1. Baøi taäp KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH Gi ng vieân : Bùuøi Ñan Thanh 1
 2. Baøi taäp KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH Gi ng vieân : Bùuøi Ñan Thanh BÀI T P K TOÁN TÀI CHÍNH 1 2
 3. Baøi taäp KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH Gi ng vieân : Bùuøi Ñan Thanh K TOÁN V N B NG TI N- N PH I THU - KHO N NG TRƯ C BÀI T P 1 : T i Công ty TNHH HƯNG PHÁT có tài li u k toán trong tháng 06/200X : ( ơn v tính : ng VN ) Các nghi p v kinh t phát sinh trong tháng : Nghi Ngà N i dung thu chi nh S ti n pv y kho n thán N CÓ N CÓ g 1 2 3 4 5 6 7 1 02/0 Phi u thu 01/06 : Thu n Công ty Thăng 6 Long : 40.000.000 2 02/0 Phi u chi 01/06 : Chi mua v t li u 6 12.000.000 Thu GTGT 1.200.000 3 04/0 Phi u thu 02/06 : Rút TGNH nh p qu 6 ti n m t 50.000.000 4 04/0 Phi u chi 02/06 : Chi ti n ký qu thuê 6 nhà ng n h n : 4.000.000. 5 07/0 Phi u thu 03/06 : Thu ti n bán s n ph m 6 theo giá Chưa thu : 20.000.000 ,thu GTGT : 2.000.000 6 07/0 Phi u chi 03/06 : Chi t m ng cho ông 6 Th ng mua văn phòng ph m 400.000. 7 10/0 Phi u thu 04/06 : Thu ti n bán máy ti n 6 theo giá 3
 4. Baøi taäp KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH Gi ng vieân : Bùuøi Ñan Thanh Chưa thu : 5.000.000 ,thu GTGT : 500.000. 8 10/0 Phi u chi 04/06 : Chi qu ng cáo trên báo 6 Tu i tr Giá chưa thu : 3.000.000 ,thu GTGT : 300.000. 9 15/0 Phi u thu 05/06 : Thu ti n lãi liên doanh 6 c a Công ty Hoàng Long : 6.000.000 10 15/0 Phi u chi 05/06 : Chi lương kỳ I : 6 18.000.000 11 17/0 Phi u thu 06/06 : Thu ti n hoàn t m ng 6 ông Hưng : 200.000 12 17/0 Phi u chi 06/06 : Chi ti n mua trái phi u 6 ng n h n : 8.000.000. 13 20/0 Phi u thu 07/06 : Thu ti n b i thư ng do 6 công ty Hi p Thu n vi ph m h p ng : 2.000.000. 14 20/0 Phi u chi 07/06 : Chi ti n thanh toán ti n 6 i ntho i giá chưa thu : 3 .600.000 , thu GTGT 360.000 15 24/0 Phi u thu 08/06 : Thu ti n bán s n ph m 6 theo giáChưa thu : 70.000.000 ,thu GTGT : 7.000.000 16 24/0 Phi u chi 08/06 : Chi ti n thanh toán ti n 6 i n ,nư c theo giá chưa thu 11.000.000 ,thu GTGT 1.000.000 phân b cho : QLPX : 4.000.000 Bán hàng : 1.000.000 ,Qu n lý DN : 5.000.000 4
 5. Baøi taäp KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH Gi ng vieân : Bùuøi Ñan Thanh 17 27/0 Phi u thu 09/06 : Thu nh n ti n ký qu 6 ng n h n c a Công ty V n Phát : 7.000.000. 18 27/0 Phi u chi 09/06 : Chi ti n tr n công ty 6 Tân Á 15.000.000 19 29/0 Phi u thu 10/06 : Thu ti n m t nh p qu 6 do vay ng n h n : 34.000.000 20 29/0 Phi u chi 10/06 : Chi mua m t máy vi 6 tính theoGiá mua chưa thu : 15.000.000 ,thu GTGT 1.500.000 21 30/0 Phi u thu 11/06 : Thu nh n l i ti n ký qu 6 dài h n 12.000.000 22 30/0 Phi u chi 11/06 : Chi mua công c – 6 d ng c giá chưa thu : 280.000 ,thu GTGT : 28.000. YÊU C U : nh kho n các nghi p v kinh t phát sinh BÀI T P 2 : T i Công ty TNHH HƯNG PHÁT có tài li u k toán trong tháng 06/200X : ( ơn v tính : ng VN ) Các nghi p v kinh t phát sinh trong tháng : Nghi Ngà N i dung thu chi nh S ti n pv y kho n thán N CÓ N CÓ g 1 2 3 4 5 6 7 1 03/0 Gi y báo có 12 : N p ti n m t vào ngân 6 hàng : 50.000.000 2 05/0 Gi y báo n 26 : Rút TGNH tr n công 6 ty X 20.000.000 3 08/0 Giáy báo có 15 : Thu n Công ty M : 5
 6. Baøi taäp KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH Gi ng vieân : Bùuøi Ñan Thanh 6 40.000.000. 4 10/0 Gi y báo n 30 : Rút TGNH mua trái 6 phi u ng n h n là 12.000.000. 5 12/0 Giáy báo có 20 : Thu ti n bán s n ph m 6 theo giáChưa thu : 30.000.000 ,thu GTGT : 3.000.000. 6 14/0 Gi y báo n 35 : Rút TGNH mua v t li u 6 theo giá muá chưa thu : 10.000.000 ,thu GTGT : 1.000.000. 7 17/0 Gi y báo có 27 : Thu ti n lãi liên doanh 6 c a Công ty Hoàng Long : 6.000.000 8 20/0 Gi y báo n 42 : Rút TGNH mua trái 6 phi u dài h n : 15.000.000 9 22/0 Giáy báo có 31 : Nh n l i ti n ký qu dài 6 h n là : 5.000.000. 10 24/0 Gi y báo n 48 : Rút TGNH tr n vay 6 ng n h n ngân hàng : 30.000.000. 11 27/0 Gi y báo có 36 : Thu ti n b i thư ng do 6 công ty Thăng Long vi ph m h p ng : 7.000.000. 12 28/0 Gi y báo n 52 : Rút TGNH toán ti n 6 i n , nư c FAX , i n tho i giá chưa thu : 12.000.000 , thu GTGT : 1.200.000. 13 29/0 Gi y báo có 67 : Thu lãi TGNH là 6 2.000.000 14 30/0 Gi y báo n 64 : Tr lãi ti n vay ngân 6 hàng 2.600.000 15 30/0 Gi y báo có 71 : Nh n v n góp liên doanh 6 c a công ty F : 100.000.000 6
 7. Baøi taäp KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH Gi ng vieân : Bùuøi Ñan Thanh YÊU C U : nh kho n các nghi p v kinh t phát sinh BÀI T P 3 : T i Công ty HƯNG PHÁT h ch toán hàng t n kho theo phương pháp kê khai thư ng xuyên và n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr có tài li u k toán ( ơn v tính : ng ). 1. Rút ti n g i ngân hàng v qu ti n m t : 100.000.000. 2. Khách hàng X tr n cho doanh nghi p b ng ti n m t 62.000.000 , ti n g i ngân hàng : 38.000.000. 3. Mua v t li u v nh p kho thanh b ng ti n m t là 33.000.000 trong ó thu GTGT là 10%. 4. Mua ch ng khoán ng n h n b ng ti n g i ngân hàng có m nh giá là 15.000.000 .Chi phí môi gi i chi b ng ti n m t 400.000. 5. Mua m t tài s n c nh h u hình có giá mua chưa thu là 40.000.000 ,thu GTGT là 10% thanh toán b ng chuy n kho n .Chi phí v n chuy n ,b c d chi b ng ti n m t là 1.100.000 trong ó thu GTGT là 10% .Cho bi t TSC trên ư c u tư b ng qu u tư phát tri n. 6. Chi ti n m t t m ng cho nhân viên i mua văn phòng ph m : 1.000.000. 7. Nh n kho n ti n ký qu ng n h n b ng ti n m t là 10.000.000. 8. Thu ti n bán s n ph m theo giá bán là 22.000.000 trong ó thu GTGT là 10% b ng ti n m t. 9. Chi phí i n ,nư c , i n tho i thanh toán b ng TGNH theo giá thanh toán là 21.000.000 trong ó thu GTGT là 1.000.000 phân b cho qu n lý phân xư ng 60% , bán hàng 10% , qu n lý doanh nghi p 30%. 10. Thu ti n bán tài s n c nh h u hình không c n dùng b ng ti n m t theo giá thanh toán là 4.400.000 trong ó thu GTGT là 10%. 11. Mua ch ng khoán dài h n có m nh giá : 40.000.000 thanh toán b ng ti n g i ngân hàng .Chi phí môi gi i chi b ng ti n m t là 500.000. 12. Bán ch ng khoán ng n h n b ng ti n m t là 12.000.000 cho bi t gía g c c a ch ng khoán là 11.000.000. 13. Thu b i thư ng ông D do thu h i các kho n ph i thu khác b ng ti n m t là 4.000.000. 14. N p thu xu t kh u b ng ti n g i ngân hàng là 10.000.000. 15. Chi ti n m t thanh toán lương cho ngư i lao ng : 16.000.000. 16. Rút ti n g i ngân hàng ng trư c cho công K mua v t li u là 20.000.000. 7
 8. Baøi taäp KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH Gi ng vieân : Bùuøi Ñan Thanh 17. Thu lãi ti n g i ngân hàng b ng ti n g i ngân hàng : 2.000.000. 18. Công ty Q ng trư c ti n mua s n ph m b ng ti n m t là 15.000.000. 19. Vay ng n h n chuy n vào tài kho n ti n g i ngân hàng : 30.000.000. 20. Chi b i thư ng cho công ty P do vi ph m h p ng b ng ti n m t là : 4.000.000. 21. Chi ti n m t gi m giá cho khách do hàng sai qui cách là 2.200.000 trong ó thu GTGT là 10%. 22. Rút TGNH tr n dài h n n h n tr : 150.000.000. 23. Ký h p ng thuê m t căn nhà làm c a hàng gi i thi u s n ph m ,giá thuê 2.000.000 /tháng ,thu GTGT 10% .Doanh nghi p chi ti n m t thanh toán m t năm ti n thuê nhà ng th i ký qu 03 tháng ti n thuê nhà . 24. Chi qu ng cáo s n ph m thanh toán b ng ti n m t theo giá thanh toán là 6.600.000 trong ó thu GTGT là 10%. 25. Tr lãi vay ngân hàng b ng ti n g i ngân hàng : 8.000.000. 26. Tr l i ti n ký qu ng n h n b ng ti n m t là 5.000.000. YÊU C U : nh kho n các nghi p v kinh t phát sinh BÀI T P 4 : 1. Xu t kho m t lô thành ph m có giá bán chưa thu 40.000.000 ,thu GTGT 4.000.000 c a công ty X n p th ng vào ngân hàng nhưng chưa nh n ư c gi y báo c a ngân hàng . 2. Thu n c a công ty M là 20.000.000 n p th ng vào ngân hàng nhưng chưa nh n ư c gi y báo ngân hàng. 3. Xu t qu ti n m t 36.000.000 n p vào ngân hàng nhưng chưa nh n ư c gi y báo c a ngân hàng . 4. Ngân hàng báo có các kho n ti n ang chuy n nghi p v 1.2.3. 5. Doanh nghi p làm th t c chuy n TGNH tr n cho công ty Q là 30.000.000 nhưng chưa nh n ư c gi y báo c a ngân hàng. 6. Nh n ư c thông báo c a công ty Q là ã nh n ư c ti n mà doanh nghi p thanh toán. 7. Công ty P ng trư c ti n mua hàng cho doanh nghi p là 20.000.000 n p th ng vào ngân hàng nhưng chưa nh n ư c gi y báo c a ngân hàng . 8. Ngân hàng ã báo có v s ti n ng trư c c a công ty P. YÊU C U : 1. Tính toán – nh kho n các nghi p v kinh t phát sinh . 8
 9. Baøi taäp KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH Gi ng vieân : Bùuøi Ñan Thanh 2. Ph n nh vào tài kho n t ng h p BÀI T P 5 : ( TÀI KHO N 131 ) T i doanh nghi p TH NG L I h ch toán hàng t n kho theo phương pháp kê khai thư ng xuyên và n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr có tài li u k toán ( ơn v tính : ng ). A. S dư u tháng c a tài kho n 131 : 30.000.000 chi ti t g m : - Công ty G ( dư n ) : 40.000.000. - Công ty P ( Dư có ) : 10.000.000 B Các nghi p phát sinh trong tháng : 1 Xu t kho m t lô thành ph m có giá bán chưa thu 200.000.000 ,thu GTGT 20.000.000 chưa thu ti n khách hàng A . Doanh nghi p ngh n u khách hàng A thanh toán ti n mua hàng trư c th i h n qui nh trong h p ng s ư c hư ng chi t kh u thanh toán là 1% trên giá bán chưa thu . giá xu t kho 150.000.000. 2 Xu t kho bán theo phương th c tr ch m cho khách hàng B giá xu t kho 260.000.000 ,giá bán tr ngay chưa thu 300.000.000 ,thu GTGT là 10% giá bán tr góp là 312.000.000 s ư c khách hàng thanh toán trong vòng 06 tháng vào ngày giao hàng. 3 Xu t kho thành ph m bán theo phương th c i hàng v i khách hàng C giá bán chưa 140.000.000 ,thu GTGT 10% ã nh n v m t lô v t li u chính tr gía chưa thu 160.000.000 ,thu GTGT 10% . giá xu t kho 120.000.000 4 Khách hàng D ng tr ơc cho doanh nghi p 100.000.000 b ng chuy n kho n t mua m t s s n ph m theo yêu c u mãu mã . 5 Khách hàng B thanh toán l n th nh t cho doanh nghi p b ng ti n m t. 6 Khách hàng A thanh toán cho doanh nghi p b ng TGNH trong th i h n ư c hư ng chi t kh u thanh toán. . 7 Xu t kho m t lô hàng giá bán chưa thu 100.000.000 ,thu GTGT 10% ,giá xu t kho 80.000.000 bán cho khách hàng E chưa thu ti n . 8 Gi m giá cho khách hàng E 4.000.000 ,thu GTGT 400.000 cho tr vào s n . 9 Xu t kho thành ph m giao cho công ty P có gía bán chưa thu là 15.000.000 ,thu GTGT 10% . 10 Thu n Công ty G b ng TGNH là 20.000.000. YÊU C U : 9
 10. Baøi taäp KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH Gi ng vieân : Bùuøi Ñan Thanh 1. Tính toán – nh kho n các nghi p v kinh t phát sinh . 2. Ph n nh vào tài kho n t ng h p. 3. L p b ng t ng h p chi ti t tài kho n 131 Chi ti t 131 ( ……. ) Chi ti t 131 ( ……. ) Chi ti t 131 ( ……. ) Chi ti t 131 ( ……. ) Chi ti t 131 ( ……. ) Chi ti t 131 ( …… .) Chi ti t 131 ( ……. ) Tài kho n 131 10
 11. Baøi taäp KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH Gi ng vieân : Bùuøi Ñan Thanh B NG T NG H P CHI TI T TÀI KHO N 131 Tháng :…………………. stt Tên Công ty S DƯ U S PS TRONG S DƯ CU I THÁNG THÁNG THÁNG N CÓ NƠ’ CÓ N CÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 C ng CHƯƠNG : K TOÁN TSC VÀ B T NG S N U TƯ BÀI T P 1: Doanh nghi p s n xu t THĂNG LONG n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr có tài li u k toán : K TOÁN CÁC TRƯ NG H P TĂNG TSC H U HÌNH : Trư ng h p 1 : Tăng TSC h u hình do mua : - Mua TSC ưa vào s d ng ngay : 11
 12. Baøi taäp KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH Gi ng vieân : Bùuøi Ñan Thanh - i v i TSC h u hình s d ng vào ho t ng s n xu t kinh doanh : Ví d 1 : Doanh nghi p mua m tTSC h u hình thanh toán b ngTGNH v i giá mua ghi trên hoá ơn g m 10% thu GTGT là 105.600.000 .Chi phí v n chuy n b c d chi b ng ti n m t theo giá thanh toán là 4.400.000 .TSC ư c ưa vào s d ng ngay. Cho bi t TSC trên ư c u tư b ng : - Qu u tư phát tri n. - Ngu n v n u tư XDCB - Qũy phúc lơi dùng cho s n xu t kinh doanh - i v i TSC h u hình s d ng vào ho t ng phúc l i : YÊU C U : Tính toán – nh kho n nghi p v Ví d 2 : Doanh nghi p mua m t TSC h u hình thanh toán b ng ti n m t v i giá mua chưa thu 34.000.000 thu GTGT là 10% .Chi phí v n chuy n b c d chi b ng ti n m t theo giá thanh toán là 1.100.000 trong ó thu GTGT là 10% .TSC ư c ưa vào s d ng ngay. Cho bi t TSC trên ư c u tư b ng qu phúc l i ph c v cho ho t ng phúc l i. YÊU C U : Tính toán – nh kho n nghi p v Ví d 3 : Doanh nghi p mua m t TSC h u hình thanh toán b ng ti n vay dài h n ngân hàng v i giá mua chưa thu 200.000.000 thu GTGT là 10% .Chi phí v n chuy n b c d chi b ng ti n m t theo giá thanh toán là 5.500.000 trong ó thu GTGT là 10% .TSC ư c ưa vào s d ng ngay. YÊU C U : Tính toán – nh kho n nghi p v - Mua TSC ph i qua khâu l p t , sau ó ưa vào s d ng : Ví d 4 : Doanh nghi p mua m t TSC h u hình dùng vào ho t ng s n xu t kinh doanh giá mua chưa thu là 190.000.000, thu GTGT là 10% thanh toán b ng ti n m t . Chi phí v n chuy n b c vác chưa thanh toán cho nhà cung c p theo giá thanh toán là 4.400.000 trong ó thu GTGT là 10%.TSC này c n ph i qua giai o n l p t, ch y th trư c khi chính th c dưa vào ho t ng .Chi phí phát sinh như sau : - V t li u : 1.000.000 12
 13. Baøi taäp KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH Gi ng vieân : Bùuøi Ñan Thanh - Công c 400.000 - Ti n m t 4.600.000 Công trình ã l p t xong và ưa vào s d ng . Cho bi t ngu n v n u tư là Ngu n v n u tư XDCB. YÊU C U : Tính toán – nh kho n nghi p v - Mua TSC theo phương th c tr ch m , tr góp : Ví d 5 : Doanh nghi p mua tr ch m m t TSC h u hình v i giá mua tr ngay chưa có thu GTGT là 60.000.000 ,thu GTGT 6.000.000 .Giá mua tr ch m là 66.000.000 .Th i gian tr ch m là 15 tháng .Gi s doanh nghi p thanh toán tháng th nh t b ng ti n m t , ng th i k t chuy n lãi tr ch m vào chi phí tài chính . YÊU C U : Tính toán – nh kho n nghi p v - Mua TSC bao g m nhà , t ( quy n s d ng t ): Ví d 6 : Doanh nghi p mua l i m t c a hàng gi i thi u s n ph m có giá mua chưa thu là 1.000.000.000 , thu GTGT là 10% thanh toán b ng TGNH .Giá mua c a hàng ư c phân tích như sau : B n thân c a hàng 400.000.000 , quy n s d ng t là 600.000.000 .Các kho n chi phí trư c khi s d ng chi b ng ti n m t 10.000.000 ( G n b ng hi u , èn chi u sáng ..) YÊU C U : Tính toán – nh kho n nghi p v - Nh p kh u TSC h u hình : Ví d 7 : Doanh nghi p nh p kh u tr c ti p m t máy móc thi t b chuyên dùng c a Công ty ài Loan v i gía CIF/HCM 40.000 USD ,thu nh p kh u là 20% ,thu GTGT là 10% .T giá ngo i t là 16.800 VND/USD. Chi phí v n chuy n chi b ng ti n m t theo gía thanh toán là 14.960.000 trong ó thu GTGT là 10% . Cho bi t ngu n u tư là 60% ngu n v n u tư XDCB , ph n còn l i là qu u tư phát tri n YÊU C U : Tính toán – nh kho n nghi p v Trư ng h p 2 : Tăng TSC XDCB hoàn thành bàn giao : Ví d 8 : 13
 14. Baøi taäp KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH Gi ng vieân : Bùuøi Ñan Thanh Nh n bàn giao 1 phân xư ng s n xu t t b ph n XDCB, giá thành th c t ư c quy t toán 480.000.000 .Thu trư c b ph i n p 20.000.000 .Tài s n này ư c xây d ng b ng ngu n v n XDCB. YÊU C U : Tính toán – nh kho n nghi p v Trư ng h p 3 : Tăng TSC do tư ch t o Ví d 9 : Doanh nghi p xu t kho m t s s n ph m tr giá 20.000.000 s d ng làm TSC h u hình . chi phí l p t chi b ng ti n m t 400.000. YÊU C U : Tính toán – nh kho n nghi p v Trư ng h p 4 : Tăng TSC do ư c tài tr , bi u t ng Ví d 10 : Doanh nghi p ư c công ty X t ng m t TSC h u hình tr giá xác nh theo giá th trư ng là 100.000.000 .Chi phí v n chuy n chi b ng ti n m t là 2.200.000 trong ó thu GTGT là 10% . YÊU C U : Tính toán – nh kho n nghi p v Trư ng h p 5 : Tăng tài s n do trao i tương t : Ví d 11 : Doanh nghi p em m t TSC h u hình có nguyên giá 200.000.000 ã kh u hao là 50.000.000 trao i l y m t TSC h u hình tương t YÊU C U : Tính toán – nh kho n nghi p v Trư ng h p 6 : Tăng tài s n do trao i tương t : Ví d 12 : Doanh nghi p em m t TSC h u hình có nguyên giá 400.000.000 ã kh u hao là 100.000.000 trao i l y m t TSC h u hình không tương t theo h p ng trao i v i công ty H .Tr giá h p ng chưa thu c a tài s n em i trao i là 350.000.000 , thu GTGT là 35.000.000 . Tr giá h p lý chưa thu c a tài s n nh n v là 380.000.000 , thu GTGT là 38.000.000. K TOÁN CÁC TRƯ NG H P GI M TSC H U HÌNH Trư ng h p 1 : Gi m TSC do như ng bán : - i v i TSC h u hình ang s d ng vào ho t ng s n xu t kinh doanh: Ví d 1 : 14
 15. Baøi taäp KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH Gi ng vieân : Bùuøi Ñan Thanh Doanh nghi p quy t nh như ng bán m t TSC h u hình ang ho t ng s n xu t kinh doanh có nguyên giá 200.000.000 , ã hao mòn 120.000.000 v i gía chưa thu là 100.000.000 , thu GTGT là 10% thu b ng ti n m t .Chi phí như ng bán TSC chi b ng ti n m t theo giá thanh toán là 1.100.000 trong ó thu GTGT là 10%. YÊU C U : Tính toán – nh kho n nghi p v - i v i TSC h u hình ang s d ng vào ho t ng phúc l i: Ví d 2 : Doanh nghi p quy t nh như ng bán m t TSC h u hình ang ph c v cho ho t ng phúc l i có nguyên giá 50.000.000 , ã hao mòn 20.000.000 v i gía chưa thu là 40.000.000 ,thu GTGT là 10% thu b ng ti n m t .Chi phí như ng bán TSC chi b ng ti n m t theo giá thanh toán là 660.000 trong ó thu GTGT là 10%. YÊU C U : Tính toán – nh kho n nghi p v Trư ng h p 2 : Gi m TSC do thanh lý : Ví d 3 : Doanh nghi p quy t nh thanh lý m t TSC h u hình có nguyên giá 50.000.000 , ã kh u hao h t .Chi phí thanh lý g m : V t li u : 500.000 , Công c : 200.000 ,Ti n m t : 300.000 . Giá tr ph li u thu h i nh p kho 2.000.000. YÊU C U : Tính toán – nh kho n nghi p v Ví d 4 : Doanh nghi p quy t nh thanh lý m t TSC h u hình có nguyên giá 80.000.000 , ã kh u hao 70.000.000 .Chi phí thanh lý g m : V t li u : 1.000.000 , Công c : 400.000 ,Ti n m t : 200.000 . Giá tr ph li u bán thu b ng ti n m t theo giá chưa thu 6.000.000 , thu GTGT : 600.000. YÊU C U : Tính toán – nh kho n nghi p v Trư ng h p 3 : Gi m TSC do chuy n thành công c – d ng c : Ví d 5 :. Doanh nghi p quy t nh chuy n m t TSC h u hình t i b ph n bán hàng có nguyên giá 15.000.000 , ã kh u hao là 7.000.000 thành Công c – d ng c .Vì giá tr còn l i l n nên doanh nghi p quy t nh phân b trong 5 tháng k t tháng này. YÊU C U : Tính toán – nh kho n nghi p v 15
 16. Baøi taäp KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH Gi ng vieân : Bùuøi Ñan Thanh Trư ng h p 4 : Gi m TSC do góp v n liên doanh vào cơ s kinh doanh ng ki m soát : Ví d 6 : Doanh nghi p em m t TSC h u hình có nguyên giá 1.000.000.000 ã kh u hao 200.000.000 góp v n liên doanh vào cơ s kinh doanh ng ki m soát Q . H i ng liên doanh Q xác nh giá tr v n góp c a tài s n trên là 900.000.000 , cho bi t t l v n góp c a doanh nghi p vào liên doanh là 20% , th i gian s d ng c a TSC ư c bên liên doanh xác nh là còn 4 năm. Ví d 7 : Doanh nghi p em m t TSC h u hình có nguyên giá 600.000.000 ã kh u hao 100.000.000 góp v n liên doanh vào cơ s kinh doanh ng ki m soát P . H i ng liên doanh P xác nh giá tr v n góp c a tài s n trên là 450.000.000 , Trư ng h p 5 : Gi m TSC do u tư vào công ty liên k t : Ví d 8 : Doanh nghi p em m t TSC h u hình có nguyên giá 700.000.000 ã kh u hao 100.000.000 u tư vào công ty liên k t R . H i ng công ty R xác nh giá tr c a tài s n trên là 650.000.000. Ví d 9 : Doanh nghi p em m t TSC h u hình có nguyên giá 800.000.000 ã kh u hao 160.000.000 u tư vào công ty liên k t S . H i ng công ty S xác nh giá tr c a tài s n trên là 600.000.000. Trư ng h p 6 : Gi m TSC do em c m c : Ví d 10:. Doanh nghi p em m t TSC h u hình có nguyên giá 400.000.000 , ã hao mòn 100.000.000 em c m c vay ngân hàng. YÊU C U : Tính toán – nh kho n nghi p v BÀI T P 1: T i 1 DN có tình hình tăng gi m TSC như sau: 1. Mua 1 chi c xe t i có giá mua chưa thu 300.000.000 , thu su t GTGT 10%, ã thanh toán b ng TGNH. Chi phí s a ch a tân trang xe trư c khi s d ng 4.200.000 , trong ó thu 200.000 tr b ng TM. Công vi c s a ch a chưa xong. 16
 17. Baøi taäp KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH Gi ng vieân : Bùuøi Ñan Thanh 2. Mua tr góp 1 chi c xe hơi, giá mua chưa thu thanh toán ngay 400.000.000 , thu su t VAT 10%, giá mua tr góp 416.000.000 . Ti n thu trư c b 16.000.000 ã n p b ng TM. Ngay khi nh n xe. DN ã tr ½ b ng TM, s còn l i tr góp trong 1 năm. Gi s doanh nghi p tr góp tháng th nh t b ng ti n m t , ng th i k t chuy n lãi tr góp . 3. ánh giá l i tăng giá 1 TSC có nguyên giá 40.000.000 , ã hao mòn 10.000.000 lên 2 l n. 4. Nh n 1 TSC góp v n liên doanh, h i ng liên doanh ánh giá v n góp 100.000.000 . 5. Chi c xe t i ã s a ch a xong, chi phí ch y th 200.000 tr b ng TM, xe ư c ưa vào s d ng b ph n bán hàng. Tài s n này ư c mua b ng Qu u tư phát tri n. 6. Doanh nghi p mua m t TSC h u hình b ng qu phúc l i dùng cho ho t d ng phúc l i có giá mua chưa thu là 26.000.000,thu GTGT là 2.600.000 .Chi phí v n chuy n b c d chi b ng ti n m t 1.400.000. Cho bi t th i gian s d ng là 6 năm . Hàng năm doanh tính giá tr hao mòn theo phương pháp ư ng th ng .Gi s sau 02 năm doanh nghi p quy t nh TSC trên v i giá bán chưa thu là 25.000.000 ,thu GTGT là 10% , chi phí v n chuy n TSC em bán chi b ng ti n m t 400.000. YÊU C U : Tính toán – nh kho n các nghi p v BÀI T P 2 : T i 1 DN có tình hình tăng gi m TSC như sau: 1. Doanh nghi p em m t TSC h u hình có nguyên giá 800.000.000 ã kh u hao là 300.000.000 góp v n liên doanh vào cơ s kinh doanh ng ki m soát T . H i ng liên doanh công ty T xác nh giá tr v n góp c a tài s n trên là 600.000.000 . Cho bi t t l v n góp c a doanh nghi p trong liên doanh là 30% , th i gian s d ng c a TSC ư c công ty T xác nh là 4 năm . Chi phí v n chuy n tài s n i góp v n chi b ng ti n m t theo giá thanh toán là 4.400.000 trong ó thu GTGT là 10%. 2. Doanh nghi p em m t TSC h u hình có nguyên giá 500.000.000 ã kh u hao là 100.000.000 góp v n liên doanh vào cơ s kinh doanh ng ki m soát H . H i ng liên doanh công ty H xác nh giá tr v n góp c a tài s n trên là 350.000.000 . . Chi phí v n chuy n tài s n i góp v n chi b ng ti n m t theo giá thanh toán là 2.200.000 trong ó thu GTGT là 10%. 3. Doanh nghi p em m t TSC h u hình có nguyên giá 700.000.000 ã kh u hao là 150.000.000 u tư vào công ty liên k t S . Công ty S xác nh giá tr v n góp c a tài s n 17
 18. Baøi taäp KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH Gi ng vieân : Bùuøi Ñan Thanh trên là 600.000.000 . Chi phí v n chuy n tài s n i u tư chi b ng ti n m t theo giá thanh toán là 2.200.000 trong ó thu GTGT là 10%. 4. Doanh nghi p em m t TSC h u hình có nguyên giá 400.000.000 ã kh u hao là 80.000.000 u tư vào công ty liên k t R . Công ty R xác nh giá tr v n góp c a tài s n trên là 300.000.000 . Chi phí v n chuy n tài s n i u tư chi b ng ti n m t theo giá thanh toán là 1.100.000 trong ó thu GTGT là 10%. 5. Doanh nghi p em m t TSC h u hình có nguyên giá 100.000.000 ã kh u hao là 20.000.000 trao i l y m t TSC h u hình tương t . Chi phí v n chuy n tài s n nh n v b ng ti n m t là 1.100.000.Gi s n u có phát sinh chi phí v n chuy n tài s n em i trao d i thì h ch toán như th nào ? 6. Doanh nghi p em m t TSC h u hình có nguyên giá 300.000.000 ã kh u hao là 50.000.000 trao i l y m t tSC h u hình không tương t theo h p ng trao iv i công ty K . Chi phí v n chuy n tài s n nh n v b ng ti n m t là 1.100.000. Tr giá h p ng chưa thu c a tài s n em i trao i là 90.000.000 , thu GTGT là 9.000.000 . Tr giá h p lý chưa thu c a tài s n nh n v là 95.000.000 , thu GTGT là 9.500.000 . Chi phí v n chuy n tài s n em i b ng ti n m t là 880.000 trong ó thu GTGT là 10% . Vi c gioa nh n tài s n ã hoàn t t , hai bên ã thanh lý h p ng và quy t toán công n b ng ti n m t .Gi s n u có phát sinh chi phí v n chuy n tài s n nh n v thì h ch toán như th nào ? 7. Nh n v n góp liên doanh c a công ty L : m t máy móc thi t b s d ng cho phân xư ng s n xuát , theo ánh gía c a H i ng l n doanh tài s n này tr giá 500.000.000. 8. Vay dài h n mua m t thi t b văn phòng theo giá mua chưa thu là 120.000.000 , thu GTGT 10% . Chi phí trư c khi s d ng chi b ng ti n m t là 1.100.000 trong ó thu GTGT là 10%. YÊU C U : Tính toán – nh kho n các nghi p v BÀI T P 8 : Doanh nghi p quy t nh bán m t TSC h u hình không c n dùng có nguyên giá 200.000.000 , ã kh u hao 100.000.000 theo phương th c u giá công khai và giá bán kh i i m là 180.000.000. 1. Chi phí ăng thông báo bán u giá là 1.100.000 trong ó thu GTGT là 10% thanh toán b ng ti n m t. 18
 19. Baøi taäp KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH Gi ng vieân : Bùuøi Ñan Thanh 2. Có 5 ơn v tham giá u th u ăng ký tham d l phí 400.000 /ngư i X 5 = 2.000.000 thu b ng ti n m t .Ti n t cư c ã thu b ng chuy n kho n c a 5 ơn v này là 5 X 6.000.000 = 30.000.000. 3. Chi phí t ch c bu i bán u giá tài s n chi b ng ti n m t là 2.200.000 trong ó thu GTGT là 10%. 4. Theo k t qu bán u gía doanh nghi p ã bán ư c TSC này v i giá bán chưa thu là 200.000.000 ,thu GTGT là 10% chưa thu ti n . 5. Ti n b i ư ng các thành viên trong h i ng bán TSC chi b ng ti n m t là 1.000.000. 6. Ngân hàng báo có v 214.000.000 v kho n thu s ti n bán TSC nói trên , ng th i báo n 24.000.000 v kho n hoàn tr ti n t cư c cho các ơn v tham gia u giá còn l i . YÊU C U : nh kho n các nghi p v kinh t phát sinh trên. CHƯƠNG : K TOÁN V T LI U – CÔNG C D NG C BÀI T P 1 Doanh nghi p s n xu t TH NG L I h ch toán hàng t n kho theo phương pháp kê khai thư ng xuyên và n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr cá tài li u k toán : ( ơn v tính : ng ) K TOÁN CÁC TRƯ NG H P TĂNG - GI M V T LI U : ( Theo phương pháp kê khai thư ng xuyên ). K TOÁN CÁC TRƯ NG H P TĂNG V T LI U : TRƯ NG H P 1 : Tăng V t li u do mua - Mua v t li u nh p kho : V t li u – hóa ơn cùng có : Ví d 1 : Doanh nghi p mua V t li u c a Công ty X thanh toán b ng TGNH theo giá mua chưa thu là 40.000.000 , thu GTGT là 4.000.000 ã nh p kho . ính kèm hoá ơn GTGT s 24569 , Chi phí v n chuy n b c d chi b ng ti n m t theo giá thanh toán là 420.000 trong ó thu GTGT là 5% . ính kèm hoá ơn GTGT s 14564. YÊU C U : nh kho n các nghi p v Ví d 2 : 19
 20. Baøi taäp KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH Gi ng vieân : Bùuøi Ñan Thanh Doanh nghi p mua v t li u c a Công ty K thanh toán b ng TGNH theo giá mua chưa thu , thu GTGT là 10% : V t li u chính : 2.000 Kg X 30.000 = 60.000.000 , V t li u ph : 500 Kg X 20.000 = 10.000.000 ã nh p kho ính kèm hoá ơn GTGT s 45612 .Chi phí v n chuy n chi b ng ti n t m ng theo giá thanh toán là 1.540.000 trong ó thu GTGT là 10% ư c phân b cho v t li u chính và v t li u ph theo tiêu th c giá tr th c t nh p kho. ính kèm hoá ơn GTGT s 74163. YÊU C U : nh kho n các nghi p v V t li u có – hóa ơn chưa có ( Hàng chưa có hóa ơn ) : Ví d 3 : - Ngày 28/06 Doanh nghi p ký h p ng mua v t li u v i Công ty P v i s lư ng là 500 Kg. Công ty P ã giao v t li u theo h p ng. Do Doanh nghi p chưa thanh toán ti n mua hàng nên n cu i ngày 30/06 Công ty P chưa chuy n hóa ơn GTGT . k toán ã nh p kho theo giá t m tính là 20.000 /kg . - Ngày 02/07 Doanh nghi p chuy n ti n m t thanh toán cho Công ty P nên Công ty P ã chuy n hoá ơn GTGT Hoá ơn GTGT Trư ng h p 1 Trư ng h p 2 Trư ng h p 3 - Giá bán chưa 500 X 20.000 = 500 X 22.000 = 500 X 18.000 = thu 10.000.000 11.000.000 9.000.000 - Thu GTGT : 10% 1.000.000 1.100.000 900.000 - T ng thanh toán 11.000.000 12.100.000 9.900.000 YÊU C U : nh kho n các nghi p v Hóa ơn có – v t li u chưa có ( Hàng mua ang i ư ng ) : Ví d 4 : - Ngày 28/06 Doanh nghi p ký h p ng mua v t li u v i Công ty Q và ã thanh toán b ng ti n m t . Công ty Q ã giao hoá ơn GTGT s 24569 1.000 X 40.000 = 40.000.000 , thu GTGT 4.000.000. Nhưng n cu i ngày 30/06 só v t li u trên chưa v n doanh nghi p. - Ngày 02/07 S v t li u ang i ư ng c a tháng trư c ã v : Nh p kho . YÊU C U : nh kho n các nghi p v - Mua v t li u không nh p kho : 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2