intTypePromotion=3

Bài tập kinh tế lượng: Sinh viên và số giờ ngủ trung bình trong một ngày

Chia sẻ: Qd Kaka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
312
lượt xem
106
download

Bài tập kinh tế lượng: Sinh viên và số giờ ngủ trung bình trong một ngày

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong một phần ba thời gian sống của con người được dành cho giấc ngủ. Người lớn mỗi ngày cần ngủ từ 7-8 tiếng, trẻ em có thể nhiều hơn. Ngủ là một quá trình tự nhiên giúp cơ thể ta thoát khỏi những mệt nhọc, căng thẳng và phục hồi năng lượng đã tiêu hao trong ngày.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập kinh tế lượng: Sinh viên và số giờ ngủ trung bình trong một ngày

 1. [Sinh viên và s gi ng trung bình trong m t ngày] Kinh T Lư ng - K47A - Nhóm 18 M cL c 1. T ng quan v bài nghiên c u .......................................................................... 2 1.1. Lý do ch n ñ tài .................................................................................................. 2 1.2. M c tiêu, ph m vi và câu h i nghiên c u ............................................................ 2 1.3. Phương pháp nghiên c u ..................................................................................... 3 2. Thi t l p mô hình h i quy ............................................................................... 3 2.1. Xây d ng mô hình t ng quát ................................................................................ 3 2.1.1. Mô hình t ng quát .....................................................................................3 2.1.2. Gi i thích các bi n .....................................................................................3 2.2. Th ng kê mô t k t qu kh o sát .......................................................................... 4 2.3. Mô hình h i quy g c ............................................................................................. 8 2.3.1. B ng k t qu sau khi x lý d li u v i ph n m m Eviews ......................8 2.3.2. Phương trình h i quy g c ..........................................................................9 2.4. Ki m ñ nh và kh c ph c các b nh c a mô hình................................................... 9 2.4.1. ða c ng tuy n.............................................................................................9 2.4.2. T tương quan ......................................................................................... 10 2.4.3. Phương sai thay ñ i ................................................................................. 11 3. K t qu ........................................................................................................... 16 3.1. Mô hình h i quy cu i cùng sau khi lo i b các bi n không có ý nghĩa ............. 16 3.1.1. B ng k t qu sau khi x lý d li u v i ph n m m Eviews .................... 16 3.1.2. Phương trình h i quy cu i cùng .............................................................. 17 3.2. Nh n xét mô hình h i quy cu i cùng ................................................................. 17 3.3. ð xu t c a nhóm .............................................................................................. 18 3.4. Khó khăn và thu n l i trong quá trình th c hi n ñ tài .................................... 19 3.4.1. Nh ng khó khăn khi th c hi n ñ tài ..................................................... 19 3.4.2. Nh ng thu n l i khi th c hi n ñ tài ...................................................... 20 Trang 1
 2. [Sinh viên và s gi ng trung bình trong m t ngày] Kinh T Lư ng - K47A - Nhóm 18 1. T ng quan v bài nghiên c u 1.1. Lý do ch n ñ tài Kho ng m t ph n ba th i gian s ng c a con ngư i ñư c dành cho gi c ng . Ngư i l n m i ngày c n ng t 7-8 ti ng, tr em có th nhi u hơn. Ng là m t quá trình t nhiên giúp cơ th chúng ta thoát kh i nh ng m t nh c, căng th ng, và ph c h i năng lư ng ñã tiêu hao trong ngày. Khi b n có m t gi c ng ngon lành và ñ gi c thì sau khi th c, b n s c m th y tinh th n tho i mái, d ch u, ñ u óc t nh táo, minh m n và làm vi c có hi u qu . M t s công trình nghiên c u c a các nhà khoa h c M và Nh t B n ñã ch ng minh, khi chúng ta ng , cơ th ti t ra nh ng hormon c n thi t có tác d ng tăng cư ng h mi n d ch, t ñó có tác d ng ch ng l i s xâm nh p c a các vi khu n, virut gây b nh. Bên c nh ñó, gi c ng cũng góp ph n làm ch m quá trình lão hóa và kéo dài tu i th , xuân s c cho con ngư i. Tuy nhiên, trong cu c s ng t t b t h ng ngày, nhi u khi chúng ta quên lãng ñi t m quan tr ng c a gi c ng trư c áp l c c a công vi c và th i h n. B y nhiêu thôi, ñã th y có nhi u ñi u ph i bàn ñ n khi nói v gi c ng … ð c bi t, khi b n là sinh viên, ñ m b o m t s c kh e t t là ñi u ki n tiên quy t ñ ñ t ñư c k t qu cao trong vi c h c, như m t nhà hi n tri t ñã t ng nói: “M t tinh th n minh m n ch có trong m t cơ th tráng ki n”. V i kh i lư ng bài v ngày càng nhi u trong m t qu th i gian gi i h n, b n ñ ng trư c bài toán ph i s p x p cân ñ i th i lư ng gi a công vi c h c t p, gi i trí, ngo i khóa và làm thêm, mà v n có th ñ m b o th i gian ngh ngơi thư giãn. V y ñi u gì nh hư ng ñ n s gi ng trung bình trong m t ngày c a b n? Và li u b n nên làm gì ñ v a có s c kh e t t, v a có k t qu h c t p như mong mu n? ð tìm l i gi i ñáp cho các câu h i trên, nhóm chúng tôi ñã ti n hành ñ tài nghiên c u “SINH VIÊN VÀ S GI NG TRUNG BÌNH TRONG M T NGÀY” ñ tìm hi u và phân tích các y u t nh hư ng ñ n th i gian ng trung bình c a sinh viên và ñưa ra m t s gi i pháp ñ xu t. 1.2. M c tiêu, ph m vi và câu h i nghiên c u Th c t cho th y s gi ng trung bình c a m t sinh viên không ch b nh hư ng b i thói quen sinh ho t, mà còn do nhi u y u t chi ph i khác như: th i gian h c t p, ho t ñ ng ngo i khóa, vi c làm thêm, ñi m trung bình c a h c kì trư c, vi c s d ng các phương ti n gi i trí… Nh m nhiên c u rõ hơn nh hư ng c a các y u t này ñ n gi ng trung bình c a sinh viên, t ñó rút ra k t lu n và có nh ng Trang 2
 3. [Sinh viên và s gi ng trung bình trong m t ngày] Kinh T Lư ng - K47A - Nhóm 18 l i khuyên h u ích cho các b n sinh viên, nhóm chúng tôi ñã ti n hành th c hi n ñ tài này. ð th c hi n ñi u ñó, nhóm nghiên c u ñã ti n hành kh o sát b y trư ng ñ i h c trên ñ a bàn Tp. HCM: ðH Khoa H c T Nhiên, ðH Khoa H c Xã H i Và Nhân Văn, ðH Sư Ph m, ðH Ngo i Thương, ðH Y Dư c, ðH Kinh T và ðH Bách Khoa, v i ñ i tư ng nghiên c u ñư c ñ t ra là: s gi ng trung bình c a sinh viên Tp. HCM và các y u t nh hư ng. 1.3. Phương pháp nghiên c u Thu th p s li u: ti n hành kh o sát sáu trư ng ð i H c trên ñ a bàn Thành Ph H Chí Minh. X lý s li u: ti n hành h i quy v i s tr giúp c a Eviews 5.1, MS Excel, MS Word, MS Access. T ng h p k t qu và hoàn ch nh bài vi t. 2. Thi t l p mô hình h i quy 2.1. Xây d ng mô hình t ng quát 2.1.1. Mô hình t ng quát 2.1.2. Gi i thích các bi n Bi n ph thu c Tên D i n gi i Giá tr ðơn v tính bi n S gi ng trung bình trong m t ngày Y 0 24 Gi /ngày c a m t sinh viên ñ i h c. Bi n ñ c l p - ñ nh lư ng Du Tên ðơn v D i n gi i Giá tr kì Ghi chú bi n tính v ng Th i gian ng s gi m ñi n u th i Th i gian h c Gi / X2 0 24 - gian dành cho vi c h c tăng lên trong ngày ngày ði m trung bình ði m trung bình h c kì trư c X3 ði m 0 10 - h c kì trư c càng cao thì th i gian ng s ít l i Bi n ñ c l p - ñ nh tính Tên Di n gi i Du Ghi chú Giá tr Trang 3
 4. [Sinh viên và s gi ng trung bình trong m t ngày] Kinh T Lư ng - K47A - Nhóm 18 bi n kì 1 0 v ng KH t KH xã Tùy theo ngành h c mà th i gian ± D1 Ngành h c ng s tăng ho c gi m nhiên hi Gi i tính có ho c không nh ± D2 hư ng ñ n th i gian ng c a sinh Gi i tính Nam N viên D3 N ăm 2 N ăm 4 S năm h c càng cao thì th i gian N ăm h c + ng càng gi m D4 N ăm 3 N ăm 4 Ho t ñ ng ngo i Ho t ñ ng ngo i khóa càng nhi u D5 Có Không - khóa tích c c thì th i gian ng s gi m xu ng Bình D6 Yên tĩnh thư ng yên tĩnh t o ñi u ki n cho Ch ± Môi trư ng s ng m t gi c ng sâu và dài Bình D7 n ào thư ng ði làm thêm làm gi m s gi ng D8 ði làm thêm Có Không - ngày c a sinh viên Nhi u Hu D9 như (>=2h/ M c ñ s d ng M c ñ s d ng càng nhi u thì ngày) không ± các phương ti n th i gian ng càng gi m xu ng Hu gi i trí Ít (
 5. [Sinh viên và s gi ng trung bình trong m t ngày] Kinh T Lư ng - K47A - Nhóm 18 Th i gian h c trung bình m t ngày (X2): Trung bình Cao nh t Th p nh t 8.09 15 2 ði m trung bình h c kì trư c (X3): Trung bình Cao nh t Th p nh t 7.18 9.16 5 Trang 5
 6. [Sinh viên và s gi ng trung bình trong m t ngày] Kinh T Lư ng - K47A - Nhóm 18 Ngành h c(D1): Gi i tính(D2): Năm h c(D3 + D4): Ho t ñ ng ngo i khóa tích c c(D5): Trang 6
 7. [Sinh viên và s gi ng trung bình trong m t ngày] Kinh T Lư ng - K47A - Nhóm 18 Môi trư ng s ng(D6 + D7): Làm thêm(D8): M c ñ s d ng các phương ti n gi i trí(D9 + D10): ðang g p v n ñ trong chuy n tình c m(D11): Trang 7
 8. [Sinh viên và s gi ng trung bình trong m t ngày] Kinh T Lư ng - K47A - Nhóm 18 2.3. Mô hình h i quy g c 2.3.1. B ng k t qu sau khi x lý d li u v i ph n m m Eviews Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/26/09 Time: 11:56 Sample: 1 260 Included observations: 260 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 6.813394 1.020990 6.673324 0.0000 X2 -0.176348 0.041687 -4.230328 0.0000 X3 0.268163 0.115070 2.330432 0.0206 D1 0.314273 0.207589 1.513918 0.1313 D2 -0.078782 0.194984 -0.404041 0.6865 D3 -0.189468 0.218162 -0.868475 0.3860 D4 -0.141863 0.236057 -0.600971 0.5484 D5 -0.509662 0.179605 -2.837681 0.0049 D6 0.176331 0.192250 0.917200 0.3599 D7 0.120161 0.306373 0.392206 0.6952 D8 -0.343566 0.196673 -1.746891 0.0819 Trang 8
 9. [Sinh viên và s gi ng trung bình trong m t ngày] Kinh T Lư ng - K47A - Nhóm 18 D9 0.236237 0.319614 0.739130 0.4605 D10 0.443201 0.327243 1.354347 0.1769 D11 0.455495 0.218193 2.087576 0.0379 Mean dependent var 7.367308 R-squared 0.149199 Adjusted R-squared 0.104237 S.D. dependent var 1.460777 S.E. of regression 1.382548 Akaike info criterion 3.538076 Sum squared resid 470.2142 Schwarz criterion 3.729805 Log likelihood -445.9499 F-statistic 3.318395 Durbin-Watson stat 1.876366 Prob(F-statistic) 0.000110 Nh n xét: M c ñ phù h p c a mô hình so v i th c t là R2=14,92%. D a vào b ng h i quy g c ta th y các bi n X2, X3, D5, D11 có ý nghĩa vì có p-value < 0.05. Các bi n còn l i không có ý nghĩa th ng kê vì có p_value > 0.05. 2.3.2. Phương trình h i quy g c 2.4. Ki m ñ nh và kh c ph c các b nh c a mô hình 2.4.1. ða c ng tuy n X2 X3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 1.00 -0.05 0.18 -0.04 -0.02 0.02 0.04 0.00 -0.04 -0.01 -0.21 0.13 0.00 X2 -0.05 1.00 -0.38 -0.21 -0.14 0.11 0.14 0.02 -0.03 -0.07 0.06 -0.06 -0.10 X3 0.18 -0.38 1.00 0.36 0.04 -0.03 -0.16 -0.05 0.07 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 D1 -0.04 -0.21 0.36 1.00 0.12 0.05 0.01 0.05 -0.03 -0.01 0.10 -0.13 0.02 D2 -0.02 -0.14 0.04 0.12 1.00 -0.56 -0.05 0.02 0.07 0.02 0.07 -0.08 0.01 D3 0.02 0.11 -0.03 0.05 -0.56 1.00 0.12 0.06 -0.08 -0.21 0.05 -0.04 -0.02 D4 Trang 9
 10. [Sinh viên và s gi ng trung bình trong m t ngày] Kinh T Lư ng - K47A - Nhóm 18 0.04 0.14 -0.16 0.01 -0.05 0.12 1.00 0.07 -0.04 0.00 0.10 -0.01 0.04 D5 0.00 0.02 -0.05 0.05 0.02 0.06 0.07 1.00 -0.23 -0.05 0.17 -0.13 0.07 D6 -0.04 -0.03 0.07 -0.03 0.07 -0.08 -0.04 -0.23 1.00 0.15 -0.06 0.07 0.07 D7 -0.01 -0.07 -0.05 -0.01 0.02 -0.21 0.00 -0.05 0.15 1.00 -0.12 0.08 0.00 D8 -0.21 0.06 -0.05 0.10 0.07 0.05 0.10 0.17 -0.06 -0.12 1.00 -0.82 0.03 D9 0.13 -0.06 -0.05 -0.13 -0.08 -0.04 -0.01 -0.13 0.07 0.08 -0.82 1.00 -0.02 D10 0.00 -0.10 -0.05 0.02 0.01 -0.02 0.04 0.07 0.07 0.00 0.03 -0.02 1.00 D11 Nh n xét: Các h s tương quan c a các bi n ñ u nh hơn 1 nên mô hình không b hi n tư ng ña c ng tuy n. 2.4.2. T tương quan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: Prob. F(1,245) 0.337134 F-statistic 0.924922 Prob. Chi-Square(1) 0.322728 Obs*R-squared 0.977859 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 10/26/09 Time: 22:33 Sample: 1 260 Included observations: 260 Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.095797 1.025992 0.093370 0.9257 X2 -0.003524 0.041854 -0.084187 0.9330 X3 -0.009196 0.115484 -0.079631 0.9366 D1 0.009781 0.207870 0.047055 0.9625 D2 -0.011543 0.195383 -0.059080 0.9529 Trang 10
 11. [Sinh viên và s gi ng trung bình trong m t ngày] Kinh T Lư ng - K47A - Nhóm 18 D3 -0.025460 0.219795 -0.115834 0.9079 D4 -0.025426 0.237569 -0.107026 0.9149 D5 0.028538 0.182067 0.156746 0.8756 D6 0.003830 0.192320 0.019917 0.9841 D7 -0.022593 0.307319 -0.073516 0.9415 D8 0.006720 0.196827 0.034143 0.9728 D9 -0.001170 0.319665 -0.003661 0.9971 D10 0.005139 0.327337 0.015699 0.9875 D11 -0.000712 0.218228 -0.003261 0.9974 RESID(-1) 0.063437 0.065962 0.961729 0.3371 R-squared 0.003761 Mean dependent var -8.26E-16 Adjusted R-squared -0.053167 S.D. dependent var 1.347405 S.E. of regression 1.382759 Akaike info criterion 3.542000 Sum squared resid 468.4458 Schwarz criterion 3.747424 Log likelihood -445.4600 F-statistic 0.066066 Durbin-Watson stat 1.986169 Prob(F-statistic) 0.999999 Nh n xét: Ch s P_value = 0.337134 > α=0.05 nên mô hình không b hi n tư ng t tương quan. 2.4.3. Phương sai thay ñ i White Heteroskedasticity Test: Prob. F(15,244) 0.042662 F-statistic 1.749623 Prob. Chi-Square(15) 0.046692 Obs*R-squared 25.24948 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Trang 11
 12. [Sinh viên và s gi ng trung bình trong m t ngày] Kinh T Lư ng - K47A - Nhóm 18 Method: Least Squares Date: 10/26/09 Time: 22:41 Sample: 1 260 Included observations: 260 Collinear test regressors dropped from specification Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 2.600217 10.17273 0.255607 0.7985 X2 -0.258111 0.454497 -0.567904 0.5706 X2^2 0.002670 0.026416 0.101085 0.9196 X3 0.904745 2.837769 0.318823 0.7501 X3^2 -0.080453 0.199723 -0.402825 0.6874 D1 -1.020375 0.436398 -2.338173 0.0202 D2 0.825213 0.410995 2.007844 0.0458 D3 0.322372 0.459271 0.701921 0.4834 D4 0.519377 0.499879 1.039005 0.2998 D5 -0.519974 0.377411 -1.377740 0.1695 D6 0.190539 0.405155 0.470287 0.6386 D7 0.018719 0.645223 0.029012 0.9769 D8 0.433522 0.413622 1.048112 0.2956 D9 -1.531793 0.673162 -2.275518 0.0237 D10 -0.883092 0.688058 -1.283456 0.2005 D11 -0.499334 0.458578 -1.088874 0.2773 R-squared 0.097113 Mean dependent var 1.808516 Adjusted R-squared 0.041608 S.D. dependent var 2.965260 S.E. of regression 2.902915 Akaike info criterion 5.028872 Sum squared resid 2056.168 Schwarz criterion 5.247991 Log likelihood -637.7533 F-statistic 1.749623 Trang 12
 13. [Sinh viên và s gi ng trung bình trong m t ngày] Kinh T Lư ng - K47A - Nhóm 18 Durbin-Watson stat 1.889073 Prob(F-statistic) 0.042662 Nh n xét: Ch s P_value = 0.042662 < α=0.05 nên mô hình b hi n tư ng phương sai thay ñ i. Kh c ph c hi n tư ng phương sai thay ñ i: H i quy v i tr ng s 1/ABS_RESIDF^3 và thay ñ i m u quan sát, ta ñư c b ng k t qu c a mô hình h i quy m i. Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/26/09 Time: 22:19 Sample: 101 250 Included observations: 150 Weighting series: 1/ABS_RESIDF^3 White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 6.286646 1.145238 5.489381 0.0000 X2 -0.327259 0.039732 -8.236737 0.0000 X3 0.347781 0.118073 2.945466 0.0038 D1 1.005323 0.311224 3.230220 0.0016 D2 0.075915 0.203175 0.373642 0.7093 D3 -0.008112 0.280605 -0.028909 0.9770 D4 -0.145318 0.285337 -0.509287 0.6114 D5 -0.141309 0.221352 -0.638390 0.5243 D6 0.187639 0.223818 0.838355 0.4033 D7 0.196205 0.359112 0.546363 0.5857 D8 -0.197751 0.273491 -0.723061 0.4709 D9 0.056587 0.340026 0.166420 0.8681 Trang 13
 14. [Sinh viên và s gi ng trung bình trong m t ngày] Kinh T Lư ng - K47A - Nhóm 18 D10 0.867128 0.382897 2.264653 0.0251 D11 0.871342 0.269880 3.228628 0.0016 Weighted Statistics Mean dependent var 6.992891 R-squared 0.531766 Adjusted R-squared 0.487008 S.D. dependent var 3.020781 S.E. of regression 1.206712 Akaike info criterion 3.302362 Sum squared resid 198.0369 Schwarz criterion 3.583354 Log likelihood -233.6771 F-statistic 11.88098 Durbin-Watson stat 1.965936 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.203614 Mean dependent var 7.230000 Adjusted R-squared 0.127489 S.D. dependent var 1.495665 S.E. of regression 1.397075 Sum squared resid 265.4475 Durbin-Watson stat 1.979936 Ki m tra l i hi n tư ng phương sai thay ñ i: White Heteroskedasticity Test: F-statistic 1.112724 Prob. F(28,121) 0.335621 Obs*R-squared 30.71474 Prob. Chi-Square(28) 0.329892 Test Equation: Dependent Variable: WGT_RESID^2 Method: Least Squares Date: 10/26/09 Time: 22:38 Trang 14
 15. [Sinh viên và s gi ng trung bình trong m t ngày] Kinh T Lư ng - K47A - Nhóm 18 Sample: 101 250 Included observations: 150 White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -2.672441 3.095137 -0.863432 0.3896 WGT 10.04248 10.27050 0.977799 0.3301 WGT^2 -3.971989 4.318207 -0.919824 0.3595 X2*WGT -0.375846 0.553036 -0.679604 0.4981 X2^2*WGT^2 0.037640 0.037576 1.001706 0.3185 X3*WGT 0.054312 0.825165 0.065819 0.9476 X3^2*WGT^2 -0.017277 0.075959 -0.227454 0.8205 D1*WGT 2.665085 4.056724 0.656955 0.5125 D1^2*WGT^2 -4.742081 4.876545 -0.972426 0.3328 D2*WGT 1.204698 1.361911 0.884564 0.3781 D2^2*WGT^2 -0.824691 1.009274 -0.817112 0.4155 D3*WGT 0.324503 1.112913 0.291580 0.7711 D3^2*WGT^2 0.294568 1.121341 0.262692 0.7932 D4*WGT -0.509009 1.207344 -0.421594 0.6741 D4^2*WGT^2 0.747610 0.891997 0.838130 0.4036 D5*WGT -1.762533 1.420281 -1.240975 0.2170 D5^2*WGT^2 1.390614 1.140396 1.219414 0.2251 D6*WGT 1.112371 1.039698 1.069898 0.2868 D6^2*WGT^2 -0.770642 0.720932 -1.068952 0.2872 D7*WGT 0.455576 2.681919 0.169870 0.8654 D7^2*WGT^2 -0.133216 2.507441 -0.053128 0.9577 D8*WGT 0.000642 1.317869 0.000487 0.9996 D8^2*WGT^2 1.147418 1.217811 0.942197 0.3480 D9*WGT -1.553237 2.380004 -0.652620 0.5152 Trang 15
 16. [Sinh viên và s gi ng trung bình trong m t ngày] Kinh T Lư ng - K47A - Nhóm 18 D9^2*WGT^2 0.867588 1.665566 0.520897 0.6034 D10*WGT 1.165521 3.212101 0.362853 0.7173 D10^2*WGT^2 -1.035664 2.607873 -0.397130 0.6920 D11*WGT -1.605454 0.946946 -1.695402 0.0926 D11^2*WGT^2 1.694572 0.957350 1.770066 0.0792 R-squared 0.204765 Mean dependent var 1.320246 Adjusted R-squared 0.020744 S.D. dependent var 2.061619 S.E. of regression 2.040124 Akaike info criterion 4.435720 Sum squared resid 503.6149 Schwarz criterion 5.017776 Log likelihood -303.6790 F-statistic 1.112724 Durbin-Watson stat 2.044273 Prob(F-statistic) 0.335621 Nh n xét: Lúc này, ch s P_value = 0.335621 > α=0.05 nên mô hình m i ñã kh c ph c ñư c hi n tư ng phương sai thay ñ i. 3. K t qu 3.1. Mô hình h i quy cu i cùng sau khi lo i b các bi n không có ý nghĩa 3.1.1. B ng k t qu sau khi x lý d li u v i ph n m m Eviews Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/27/09 Time: 23:48 Sample: 101 250 Included observations: 150 Weighting series: 1/ABS_RESIDF^3 White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Trang 16
 17. [Sinh viên và s gi ng trung bình trong m t ngày] Kinh T Lư ng - K47A - Nhóm 18 C 6.215136 0.720617 8.624745 0.0000 X2 -0.326354 0.030879 -10.56888 0.0000 X3 0.349213 0.087164 4.006391 0.0001 D1 1.081294 0.293403 3.685357 0.0003 D10 0.754574 0.182206 4.141331 0.0001 D11 0.901353 0.257858 3.495536 0.0006 Weighted Statistics R-squared 0.522675 Mean dependent var 6.992891 Adjusted R-squared 0.506101 S.D. dependent var 3.020781 S.E. of regression 1.184042 Akaike info criterion 3.214923 Sum squared resid 201.8816 Schwarz criterion 3.335349 Log likelihood -235.1192 F-statistic 31.53627 Durbin-Watson stat 1.951207 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.180749 Mean dependent var 7.230000 Adjusted R-squared 0.152303 S.D. dependent var 1.495665 S.E. of regression 1.377066 Sum squared resid 273.0686 Durbin-Watson stat 1.971705 3.1.2. Phương trình h i quy cu i cùng 3.2. Nh n xét mô hình h i quy cu i cùng Trang 17
 18. [Sinh viên và s gi ng trung bình trong m t ngày] Kinh T Lư ng - K47A - Nhóm 18 R2 = 0.531766. H s xác ñ nh R2 c a mô hình sau khi kh c ph c hi n tư ng phương sai thay ñ i tuy không cao nhưng v n có th ch p nh n ñư c. Các bi n ñ c l p có th gi i thích ñư c 53.1766% s thay ñ i c a bi n ph thu c Y. Gi i thích ý nghĩa c a các bi n ñ c l p: Chi u tác Tên ñ ng ñ n th i D i n gi i bi n gian ng trong ngày Khi th i gian dành cho vi c h c t p càng nhi u thì th i gian ng s rút ng n l i. C th , n u th i gian h c tăng lên 1 gi , Ngư c chi u X2 thì th i gian ng s gi m ñi 0.326354 gi /ngày (trong ñi u ki n các y u t khác không ñ i). N u ñi m trung bình h c kì trư c tăng lên 1 ñơn v thì Cùng chi u X3 th i gian ng s tăng lên 0.349213 gi . N u các ñi u ki n khác không ñ i thì sinh viên các ngành thu c lĩnh v c khoa h c t nhiên ng nhi u hơn sinh viên Cùng chi u D1 các ngành thu c lĩnh v c khoa h c xã h i. N u s d ng các phương ti n gi i trí m c ñ th p thì th i Cùng chi u D10 gian ng s tăng lên 0.754574 gi /ngày. Th i gian ng s tăng lên 0.901353 gi /ngày n u sinh viên Cùng chi u D11 ñang g p r c r i trong v n ñ tình c m. (!?) 3.3. ð xu t c a nhóm Tuy khoa h c ñã ch ng minh tác d ng c a gi c ng không ch d ng l i s ngh ngơi, mà nó còn giúp kéo dài tu i th , và ch a tr nhi u b nh t t, th nhưng, trong cu c s ng b n b u hàng ngày, dư ng như v n chưa m y ai th t s chú tâm ñ n t m quan tr ng c a vi c ng ñ gi c cũng như nh ng y u t nh hư ng ñ n gi c ng . Sau khi ti n hành nghiên c u th c t và phân tích mô hình h i quy t s li u ñư c thu th p t các b n sinh viên, nhóm nghiên c u chúng tôi xin ñưa ra m t s ñ xu t sau : ð m b o ng ñ gi c, ñúng gi , ng s m, d y s m và ñ c bi t là duy trì th t ñ u ñ n th i gian ng m i ngày. L p ra k ho ch rõ ràng, chi ti t v th i gian b n dành cho nh ng vi c làm h ng ngày và chú ý dành m t kho ng c ñ nh cho gi c ng c a b n. N u b n g p khó khăn trong vi c cân b ng gi a th i gian ng và th i gian dành cho nh ng ho t ñ ng khác b n nên tham kh o ý ki n c a ngư i l n như b m , các sinh viên l p trên hay các b n trong l p ñ có m t th i gian bi u h p lí nh t. Trang 18
 19. [Sinh viên và s gi ng trung bình trong m t ngày] Kinh T Lư ng - K47A - Nhóm 18 K t qu nghiên c u c a chúng tôi ch ra r ng k t qu h c t p c a h c kì trư c cũng có nh hư ng ñ n th i gian ng m i ngày c a b n. Vi c h c ñ nâng cao k t qu là quan tr ng, tuy nhiên vi c ng ñ th i gian ñ ñ m b o s c kho cũng quan tr ng không kém. Vì v y, ngoài vi c ñ u tư cho vi c h c, b n cũng nên quan tâm nhi u hơn ñ n gi c ng . ði làm thêm giúp b n tăng thu nh p cũng như trau d i ki n th c xã h i và v n s ng, tuy nhiên trư c khi quy t ñ nh ñi làm thêm b n nên s p x p th i gian cho h p lí. Th i gian ñi làm thêm ñôi khi cũng nh hư ng ñ n qu th i gian b n giành cho vi c ng v y nên ñ ng vì l i ích trư c m t mà b m c s c kho c a mình. Vi c tham gia các ho t ñ ng c a ñoàn, h i sinh viên ho c các câu l c b cũng như nh ng th i gian vui chơi gi i trí tác ñ ng không nh t i th i gian ng c a b n. Tham gia ho t ñ ng ngo i khóa làm b n thêm năng ñ ng và hoà ñ ng, tuy nhiên không nên quá tham công ti c vi c mà l n lư t qua th i gian ng . Game hay online thâu ñêm cũng ñem ñ n nh ng tác ñ ng tiêu c c cho gi c ng c a b n vì nh ng ho t ñ ng gi i trí này s ng n ph n l n th i gian cho gi c ng ñ ng th i cũng gây ra các hi u ng ph như m t m i, ñau m t... Nhi u ngư i có thói quen xem tivi trư c khi ñi ng và ñã có r t nhi u nghiên c u ch ra r ng vi c xem tivi ho c s d ng các phương ti n gi i trí khác có th là m t hình th c t t ñ kích thích gi c ng , tuy nhiên c n gi i h n m c ñ s d ng các phương ti n này trong m t kho ng th i gian v a ph i. V n ñ cu i cùng trong bài nghiên c u mà b n c n chú ý: m c dù ñôi khi b n g p khó khăn trong v n ñ tình c m thì b n cũng không nên làm xáo tr n thói quen sinh ho t h ng ngày c a mình, trong ñó có c th i gian dành cho vi c ng . Có ñư c m t gi c ng sâu và dài m i ñêm s ti p thêm s c kh e và ngh l c ñ b n vư t qua m i tr ng i trong cu c s ng thư ng nh t. 3.4. Khó khăn và thu n l i trong quá trình th c hi n ñ tài 3.4.1. Nh ng khó khăn khi th c hi n ñ tài ð a bàn thành ph H Chính Minh r t r ng v i m t s lư ng l n các trư ng ñ i h c và cao ñ ng nên nhóm ch có th kh o sát ñư c m t s trư ng ñi n hình như: ðH Ngo i Thương, ðH Kinh T , ðH Y Dư c, ðH Khoa H c Xã H i Và Nhân Văn, ðH Sư Ph m, ðH Bách Khoa. Do ñó, s lư ng quan sát trong mô hình h i quy còn h n ch . Khó khăn trong vi c kh o sát v s gi ng trong m t ngày vì có nhi u y u t tác ñ ng làm cho s gi ng không c ñ nh mà bi n ñ ng h ng ngày. Vi c ch n các bi n ñ c l p ñ ñưa vào mô hình còn thi u sót vì ch y u d a trên ý ki n ch quan c a nhóm. Trang 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản