BÀI TẬP KINH TẾ PHÁT TRIỂN

Chia sẻ: Le Thi Huyen Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
449
lượt xem
189
download

BÀI TẬP KINH TẾ PHÁT TRIỂN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 1: Cho số liệu sau : GDP của MỸ và An độ năm t ( giả định nền kinh tế chỉ có thép, gạo và dịch vụ )

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP KINH TẾ PHÁT TRIỂN

 1. BAØI TAÄP KINH TEÁ PHAÙT TRIEÅN Baøi 1: Cho soálieäusau: GDP cuûaMYÕ vaøAán ñoänaêmt ( giaûñònhneànkinh teáchæ coù theùp,gaïo vaødòchvuï ) Saûn Myõ Aán Ñoä phaåm Löôïïng Ñôn giaù Giaù trò Löôïïng Ñôn giaù Giaù trò saûnlöôïng saûnlöôïng (tyû $) (tyû Rupee) Theùp 2000 1000 1000 2000 ($/taán) (trieäutaán) (Rupee/taán) Gaïo 1000 100 800 200 (trieäutaán) ($/taán) (Rupee/taán) Dòchvuï 200 5000 40 4200 Ï(trieäu ($/ngöôøi) (Rupee/ngöôøi) ngöôøi) Toångsoá GDP a) Tính GDP cuûaMyõ vaøAán ñoä b) Giaû söûtyûgiaùhoái ñoaùi giöõañoàngRupi vaøÑoâ-la laø 80 Rupee=1USD. Tính GDP cuûaAÁn theoUSD. Tyû soágiöõaGDP cuûaMyõ vaøAán theoñoàngÑoâ-la laø baonhieâu? c) Tính tyû giaùhoái ñoaùi theophöôngphaùpngangbaèngsöùcmua( PPP Purchasing powerparity)cuûaAán so vôùi Myõ (laáyroåhaønghoùatieâubieåubaèngsaûnlöôïnghaøng hoùa,dòchvuï cuûaAán) d) Cho GDP cuûaMyõ vaøAán naêmgoác(naêm0) Saûn Myõ Aán Ñoä phaåm Löôïïng Ñôn giaù Giaù trò Löôïïng Ñôn giaù Giaù trò saûnlöôïng saûnlöôïng (tyû $) (tyû Rupee) Theùp 1800 800 800 1800 ($/taán) (trieäutaán) (Rupee/taán) Gaïo 900 90 650 150 (trieäutaán) ($/taán) (Rupee/taán) Dòchvuï 200 4500 40 3500 Ï(trieäu ($/ngöôøi) (Rupee/ngöôøi) ngöôøi) Toångsoá GNP 1
 2. Tính toácñoätaêngtröôûngGDP thöïc teácuûaAán Ñoä naêmt so vôùi naêmgoác0 Baøi 2 Baûngsaulaø döï aùnñaàutö cho taêngtröôûngkinh teácuûanöôùcA thôøi kyø 2006- 2010.Naêm2006,nöôùcA coù GDP/ngöôøi laø 1000$,daânsoá20 trieäu,tyû leäñaàutö trong GDP laø 25%. NAÊM 2006 2007 2008 2009 2010 Yt I ICOR 3 3 3 3 3 ∆Y a) Ñieànvaøochoãtroángtrongbaûng.toácñoätaêngtröôûngcuûañaàutö haøngnaêmlaø 5% b) Tính toácñoätaêngtröôûngcuûaGDP naêm2010so vôùi naêm2006. c) Neáudaânsoágia taêng3%/naêm.Toác ñoätaêngtröôûngGDP/ ñaàungöôøi naêm2010so vôùi naêm2006seõlaø baonhieâu? Baøi 3: Haømsoátheåhieänquanheägiöõathôøi gianT caànthieátñeåmoätchætieâunaøo ñoùtaênggaápn laàn, bieáttoácñoätaêng tröôûnghaøngnaêmcuûachætieâuñoùlaø r, r ñöôïc theåhieändöôùi daïngsoáthaäpphaânr=R/100nhösau: erT =n Laáy ln hai veácuûaphöôngtrìnhta ñöôïc : rT=lnn. Do ñoùT=ln n/r =ln n.100/R a) Tính thôøi gian caànthieátñeå GDP/ngöôøi cuûanöôùcB taênggaápñoâi,bieáttoácñoä taêngtröôûngGNP/ñaàungöôøi haøngnaêmlaøør =2% . b) Tính thôøi gian caànthieátñeå GDP/ngöôøi cuûanöôùcB taênggaáp4 laàn,bieáttoácñoä taêngtröôûngGNP/ñaàungöôøi haøngnaêmlaøø3% . Baøi 4: Naêmt GDP cuûanöôùcC laø 2000tyû $, daânsoá40 trieäu,GDP/ngöôøi cuûanöôùc C laø--------------$. Naêm(t+1)daânsoánöôùcC taêng2%, GDP danhnghóataênggaápñoâi nhönghoøantoøando laïm phaùtchöùkhoângphaûi do SX taêng,GDP/ngöôøi danhnghóa naêm(t+1)laø ---------------$. Tính GDP/ngöôøi thöïc bieáttyû leälaïm phaùtlaø 6% Baøi 5: BT veàmoâhình taêngtröôûngHarrod- Domar: 1- Trongsuoátthaäpnieân70, heäsoáICOR cuûaIndonesialaø 2,5 a) Tính tyû leätích luõy caànthieátñeåIndonesiañaït toácñoätaêngtröôûng 8%/naêm b) Neáutyûleätích luõy laø 27%thì toácñoätaêngtröôûngñaït ñöôïc laø bao nhieâu? 2- Chính phuûcaùcnöôùcngheøolo ngaïi raèngbaátoånchínhtrò seõxaõyra neáutyû leä taêngtröôûngdöôùi 4%, a) neáuheäsoáICOR laø 5 , tínhtyû leätích luõy laø 14%thì muïc tieâutaêng tröôûngtoái thieåu4% coù ñaït ñöôïc khoâng? b) Neáutyûleätích luõy laø 14%,heäsoáICOR phaûibaèngbaonhieâuñeåñaït muïc tieâutaêngtröôûngít nhaát4%? c) Neânthayñoåi cô caáukinh teátheohöôùngnaøoñeåñaït heäsoáICOR caàn thieátnhötreân? 2
 3. Baøi 6:Naêm1995Zambiacoùkeáhoaïchkhai thaùc100.000taánñoàng/naêmtrongvoøng5 naêm,giaùñoàngdöï ñoaùnseõoånñònhôû möùc2500$/taán(ñaõtínhñeánaûnhhöôûngcuûa laïmphaùt),toångchi phí khai thaùclaø 1900$/taán,vaäyñòatoâ/taánlaø baonhieâu?- ----------- Vôùi tyûsuaátchieátkhaáulaø 12%/naêmtính giaùtrò danhnghóavaøgiaùtrò hieäntaïi cuûa ñòatoâtöøngnaêm Naêm Saûnlöôïng khai Giaù trò ñòatoâ Giaù trò hieän thaùc(taán) taïi cuûañòatoâ (r=12%) 1995(t=0) 100.000 1996 100.000 1997 100.000 1998 100.000 1999 100.000 500.000 Toångsoá Ñeåtoái ñahoùagiaùtrò hieäntaïi cuûañòatoâ,vieäckhai thaùcneânñöôïc quaûnlyù saocho: lôïi ích roøngbieânnaêmt (MNBt) phaûibaènggiaùtrò chieátkhaáucuûaMNB cuûanaêmt+1, coù nghóalaø: MNBt=MNBt+1/(1+r) Ví duï naêm1995,ñòatoâbieâncuûa1 taánlaø 600$,trongkhi giaùtrò chieátkhaáucuûañòa toâbieânnaêm1996laø 600/(1+0,12)=536$,do ñoùneânchuyeånsaûnlöôïngkhai thaùcnaêm 1996vaønhöõngnaêmsausangnaêm1995 Naêm Saûnlöôïng khai Giaù trò ñòatoâ Giaù trò hieän Giaù trò hieän thaùc(taán) taïi cuûañòatoâ taïi cuûañòatoâ (r=12%) (r=15%) 1995(t=0) 140.000 1996 90.000 1997 90.000 1998 90.000 1999 90.000 500.000 Toångsoá Thöïc teágiaùñoàngtaêng10%/naêm,trongkhi chi phí khai thaùckhoângñoåi, Naêm Giaù ñoàng/taán Chi phí/taán Ñòa toâ 1995 2500 600 1996 1997 1998 1999 Vôùi chieátkhaáur=15%tínhtoånggiaùtrò kinh teácuûataøi nguyeânkhai thaùc,so saùnhvôùi tröôønghôïp r=12% Baøi 7:Moät ngöôøi cho ngaânhaøngvay 1000$vôùi laõi suaáti=15%/naêm,tyû leälaïmphaùt döï ñoaùnp=10%.Tính soátieànngöôøi ñoùthuñöôïc sau1 naêm?Giaù trò thöïc cuûasoátieàn ñoù?Ngöôøi cho vaydöï ñoaùnlaõi suaátthöïc cuûasoátieàncho vay?Tuy nhieântyû leälaïm phaùtthöïc teálaø 25%.Tìm giaùtrò thöïc cuûasoátieàncho vay sau1 naêm?Thöïc teálaø ngöôøi cho vay loã baonhieâu?Laõi suaátthöïc laø baonhieâu?Neáungöôøi cho vay döï ñoaùn ñöôïc hoï seõbò loã khi göûi tieàntieátkieämhoï coù theålaømgì ñeågiaûmbôùtthieäthaïi? (Chuùyù: 3
 4. • - Khi tyûleälaïm phaùtcaoneânsöûduïngcoângthöùcsauñeåtính laõi suaátthöïc r = (1+i)/(1+p)- vôùi i:laõi suaátdanhnghóa,p: tyû leälaïm phaùt). 1 • - Neáuthunhaäptöø tieànlaõi bò ñaùnhthueávôùi thueásuaátt thì : r =[1+i(1- t)]/ (1+p)-1 • Tröôønghôptreânneáunhaønöôùcñaùnhthueáthunhaäpñoái vôùi laõi t=10%,tính laõi suaátthöïc r • Baøi 8: • a) Ñieànvaøobaûngsau(soálieäucho saünnaêm1995) Nöôùc Laõi Tyû leä Laõi suaát thöïc Laõi suaát thöïc suaát laïm r = (1+i)/(1+p)-1 r = [1+i(1-t)]/(1+p)- 1 danh phaùt nghóa i Malaysia 5,9 3,8 Haøn 14,7 5,1 quoác Turkey 75,6 82,4 Venezuel 17,5 71,2 a Russia 242,4 205,2 • b) giaûi thích nguyeân nhaân söï khaùc bieät keát quaû coät (4) vaø (5) Baøi 9: Ta coù coâng thöùc sau giaûi thích nguoàn goác cuûa taêng tröôûng g = a + rk.k + rl.l g: toác ñoä taêng tröôûng GDP rk,rl: toác ñoä taêng tröôûng voán vaø löïc löôïng lao ñoäng k,l: tyû troïng cuûa voán vaø giaù trò lao ñoäng trong GDP a: taùc ñoäng toång hôïp cuûa caùc nhaân toá saûn xuaát a) Moät nöôùc coù toác ñoä taêng tröôûng löïc löôïng lao ñoäng vaø voán laø 2,7% vaø 4%, tyû troïng cuûa giaù trò lao ñoäng vaø voán trong GDP laø 55% vaø 45%, neáu a=0 thì toác ñoä taêng tröôûng GDP laø bao nhieâu? b) Neáu toác ñoä taêng GDP laø 4,5%, tính giaù trò a c) Xem xeùt moät nöôùc khaùc coù tyû troïng giaù trò lao ñoäng trong GDP laø 60%, tyû troïng voán 45%, toác ñoä taêng cuûa voán vaø löïc löôïng lao ñoäng laø 5% vaø 3% trong khi GDP thöïc chæ taêng 1%, tính giaù trò a d) Töø naêm 1970 ñeán 1989 toác ñoä taêng GDP bình quaân haøng naêm cuûa Singapore laø 8,4%, giaù trò a laø 1,2%/naêm, tyû troïng giaù trò lao doäng vaø voán trong GDP laø 33% vaø 67%. Löïc löôïng lao ñoäng taêng 2,6%/naêm trong suoát thôøi kyø treân, tính toác ñoä taêng bình quaân haøng naêm cuûa nhaân toá voán. Tính söï ñoùng goùp cuûa nhaân toá voán vaø nhaân toá lao ñoäng ñoái vôùi toác ñoä taêng tröôûng 8,4% Baøi 10:Coù soá lieäu sau ñaây haõy tính chæ soá HDI cuûa nöôùc A vaø nhaän xeùt veà trình ñoä phaùt trieån cuûa nöôùc naøy. Chæ tieâu Nöôùc A Giaù trò toái Giaù ña trò toái thie åu Tyû leä bieát chöõ 80 100 0 4
 5. (%) Tyû leä ñaêng kyù 65 100 0 hoïc bình quaân ôû caùc caáp lôùp (%) Tuoåi thoï trung 70 85 25 bình (naêm) Thu nhaäp bình 2500 40000 100 quaân tính theo PPP(USD) Baøi 11: Machismolaø moätnöôùcnhoû,giaûsöûmoätneànkinh teáchæcoù 2 khu vöïc coângnghieäpvaønoângnghieäp,daânsoá70 trieäungöôøi, trongñoù70%daâncö soáng ôû noângthoân,löïc löôïng lao ñoängchieám50%daânsoáthaønhthòcuõngnhönoâng thoân. a) Tính löïc löôïnglao ñoängôû thaønhthòvaønoângthoân? b) Quansaùtñoàthòsauvaøchobieát:saûnlöôïngluùamì toái ñalaø baonhieâu?Naêng suaáttrungbìnhtröôùckhi saûnlöôïngsuït giaûm?coù theåruùtra khoûi khu vöïc noâng nghieäpbaonhieâulao ñoängthaëngdö? c) Giaùtrò trungbìnhmoätlao ñoängtrongnoângnghieäplaømra laø baonhieâubieát giaùluùamì laø 1000$/taán?Giaû söûôû noângthoânthunhaäpdöïatreânnaêngsuaát trungbình,thunhaäpbìnhquaâncuûa1 lao ñoängnoângnghieäplaø baonhieâu? Saûn löôïng luùa mì (trieäu taán) coù theå ruùt ra khoûi khu vöïc noâng nghieäp bao nhieâu lao ñoäng thaëng dö? Haøm SX noâng nghieäp 22 18 20 22 24,5 Lao ñoäng noâng nghieäp (trieäu ngöôøi) d) Khu vöïc coângnghieäpphaùttrieånthuhuùtlao ñoängthaëngdö töønoângnghieäp vôùi möùclöông1.300$/naêm.Sauñoùneáucoùtheâm2 trieäulao ñoängrôøi boû noângnghieäpgia nhaäpvaøokhu vöïc coângnghieäpthì seõaûnhhöôûngñeánsaûn löôïng vaønaêngsuaátcuûalao ñoängnoângnghieäpnhötheánaøo?Do cunggiaûm giaùluùamì taêngleân1200$/taán,tínhchi tieâucuûangöôøi tieâuduøngkhi giaùluùa taêng?Soálao ñoängthaëngdö ôû noângnghieäpvaø theâm2 trieäulao ñoängrôøi boû noângthoângia nhaäpvaøokhu vöïc coângnghieäp,luùc naøykhu vöïc coângnghieäp coù baonhieâulao ñoäng? Baøi 12: Giaûsöûñôøi ngöôøi chialaøm2 giai ñoaïn:giai ñoaïn1: thôøi giantrongñoätuoåi ñi hoïc; giai ñoaïn2: tröôûngthaønh.Moãi caùnhaâncoùtheåchoïn 1 trong2 phöôngaùnsau Phöôngaùn Thu nhaäpkieámñöôïc ($) 5
 6. Giai ñoaïn1 Giai ñoaïn2 A: khoângñi hoïc, ñi laøm 1000 2000 sôùm B: ñi hoïc, sauñoùñi laøm 0 3500 a) Tính toånggiaùtrò hieäntaïi hai giai ñoaïncuûalôïi ích cuûavieäcñi hoïc, bieátlaõi suaátchieátkhaáutheothôøi gianlaø r =10%, b) Tính toånggiaùtrò hieäntaïi hai giai ñoaïnlôïi ích roøngtö nhaânneáuchi phí hoïc phí 400$,nhaønöôùctrôï caáphoaøntoaøn, c) Tính tyû suaátchieátkhaáutö nhaânñeåtoånggiaùtrò hieäntaïi cuûalôïi ích roøng baèng0 d) Tính toånggiaùtrò hieäntaïi hai giai ñoaïnlôïi ích roøngcuûaxaõhoäi e) Tính tyû suaátchieátkhaáuxaõhoäi ñeåtoånggiaùtrò hieäntaïi cuûalôïi ích roøng baèng0 Baøi 13: Giaûsöûcuoäcñôøi moätngöôøi traûi qua4 giai ñoaïn:giai ñoaïn1 hoïc tieåuhoïc, giai ñoaïn2 hoïc trunghoïc, giai ñoaïn3 hoïc ñaïi hoïc, giai ñoaïn4 thamgia löïc löôïnglao ñoäng Baûngsautheåhieäncaùclöïa choïncuûamoätngöôøi Thu nhaäp Phöôngaùn Giai ñoaïn1 Giai ñoaïn2 Giai ñoaïn3 Giai ñoaïn4 A. Chæhoïc tieåuhoïc 0 800 1000 1200 B. Hoïc trunghoïc 0 0 1500 2000 C. Hoïc ñaïi hoïc 0 0 0 5000 a) Veõ 3 ñöôøngthunhaäptöôngöùngvôùi 3 löïa choïn b) Xem xeùtsöï löïa choïn giöõahoïc haykhoânghoïc trunghoïc  Thu nhaäpgia taêngkhi hoïc trunghoïc so vôùi chæhoïc tieåuhoïc: Thu nhaäpgia taêngcuûagiai ñoaïn2: - Thu nhaäpgia taêngcuûagiai ñoaïn3: - Thu nhaäpgia taêngcuûagiai ñoaïn4: -  Moät ngöôøi coùsuaátchieátkhaáu r =40%coùneânchoïn phöôngaùnB khoâng? c) Ñeángiai ñoaïn3, moätngöôøi toátnghieäptrunghoïc phaûiquyeátñònhneânhay khoânghoïc ñaïi hoïc, chi phí hoïc ñaïi hoïc laø 1000$,chínhphuûtaøi trôï 50%  Xem xeùtñaàutö cho vieächoïc ñaïi hoïc töø quanñieåmcaùnhaân,lôïi ích tö nhaân roøng: - ÔÛ giai ñoaïn3:________ - ÔÛ giai ñoaïn4:________  Vieátphöôngtrìnhtínhtyûsuaátlôïi ích tö nhaânr(p) cuûavieäcñaàutö hoïc ñaïi hoïc, quyeátñònhhoïc ñaïi hoïc baétñaàugiai ñoaïn3, do ñoùluùc naøygiai ñoaïn3, 4 trôû thaønhgiai ñoaïn1,2 trongcoângthöùctính giaùtrò hieäntaïi V = _____________________________  Tính tyû suaátlôïi ích tö nhaânr ñeåV= 0? r(p)=________ d) Xem xeùtñaàutö cho vieächoïc ñaïi hoïc töø quanñieåmxaõhoäi, luùc naøyhoïc phí laø baonhieâu?lôïi ích xaõhoäi roøng: - ÔÛ giai ñoaïn3:________ - ÔÛ giai ñoaïn4:________  Vieátphöôngtrìnhtínhtyûsuaátlôïi ích xaõhoäi r(s) cuûavieäcñaàutö hoïc ñaïi hoïc, quyeátñònhhoïc ñaïi hoïc baétñaàugiai ñoaïn3, do ñoùluùc naøygiai ñoaïn3, 4 trôû 6
 7. thaønhgiai ñoaïn1,2 trongcoângthöùctính giaùtrò hieäntaïi V’=______________________________  Tính tyû suaátlôïi ích xaõhoäi r(s) ñeåV’= 0? r(s) =________ e)Sauñoùdo coù nhieàungöôøi toátnghieäpñaïi hoïc thamgia löïc löôïnglao ñoängneân thunhaäpcuûangöôøi hoïc ñaïi hoïc giaûmtöø 5000$xuoáng4500$(caùcsoálieäukhaùc khoângñoåi) laømcho vieächoïc ñaïi hoïc ít lôïi ích hônngöôøi ta kyø voïng Lôïi ích tö nhaânroøngcuûagiai ñoaïn4 khi hoïc ñaïi hoïc?  Tyû suaátlôïi ích tö nhaânr(p) khi hoïc ñaïi hoïc  Tyû suaátlôïi ích xaõhoäi r(s) khi hoïc ñaïi hoïc  Baøi 14: NöôùcD naêm2007coù löïc löôïnglao ñoänglaø 100trieäungöôøi, trongñoùcoù15 trieäulao ñoängcoângnghieäp.Cöù 10%giaùtrò gia taêngtrongcoângnghieäptaêngtheâm 4% vieäclaøm. a) Tính heäsoáco daõnvieäclaøm(heäsoánaøycho bieátgiaùtrò gia taêngcoângnghieäp taêng1% thì vieäclaømtaêngmaáy%) b) Naêm2008,vôùi heäsoáco daõnnhötreân,toácñoägia taêngcuûagiaùtrò gia taêng coângnghieäplaø 15%, vaäyvieäclaømtrongcoângnghieäpseõtaêngbaonhieâu% ? c) Neáunaêm2008,löïc löôïnglao ñoängtaêng2% thì khu vöïc coângnghieäpcoù giaûi quyeátheátvieäclaømcho soálao ñoängtaêngtheâmkhoâng? Baøi 15: Xemñoàthòsau: K(trie ä $) u D 24 B 20 C 17 Q2 =200.000 ñ vs p , P = 50$ A 10 Q1 =100.000 ñ vs p , P = 50$ 100 200 L(trie ä ng ö ô ø) u i K Ban ñaàuxí nghieäpchoïnphöôngaùnSX taïi A söûduïng10 trieäuñoàngvoánvaø100lao ñoäng,SX ra saûnlöôïngQ1=100.000ñvsp,ñôngiaùP=50$.Neáumuoántaêngsaûnlöôïngleân gaápñoåi Q2=200.000Ñvsp,coù 3 phöôngaùnlöïa choïn laø B, C vaøD. Q=400 a) Töø phöôngaùnA neáumuoántaêngsaûnlöôïngleângaápñoâi coùtheåchoïn moät 600 trong3 phöôngaùnB, C, D, tínhheäsoáICOR cuûatöøngphöôngaùn Q=300 b) Neáuxí nghieäpmuoántieátkieämlao ñoäng thì neânchoïnphöôngaùnnaøo?Neáuxí Q=200 400 nghieäpmuoántieátkieämvoán thì neânchoïn phöôngaùnnaøo? Baøi 16: Cho ñoàthò sau: Q=100 200 7 30 60 90 120 150 L
 8. Quansaùtñoàthòvaøcho bieát: a-Vôùi 400K vaø60L, Q=- ------------, luùc ñoùtyû soáK/L=-------------- b- Vôùi 600K vaø90L, Q=- ------------, luùc ñoùheäsoá∆ K/∆L=---------- c- Vôùi 600K vaø120L, Q=- ------------, luùc ñoùheäsoá∆ K/∆L=----------, coùthaëngdö lao ñoängkhoâng?Thaëngdö baonhieâungöôøi? Baøi 17: Baøi taäpnaøyhöôùngdaãncaùchxaâydöïngkeáhoaïchnhaânlöïc thöïc hieännaêm 2005ñeåñaùpöùngnhucaàulao ñoängcoùkyõ naêngcho naêm2010 Veà maët caàu: Böôùc 1: Xaùc ñònhmuïc tieâutaêngtröôûngGDP- Ví duï 6%/naêmtrongthôøi kyø 5 naêm 2006- 2010,bieátGNP naêm2005laø 1000tyû$(giaùcoáñinh) Tính GNP caùcnaêmsau: Naêm 2006 2007 2008 2009 2010 GNP Böôùc 2: Öôùc löôïngthayñoåi cô caáusaûnlöôïngtheokhu vöïc (giaûsöûcoù 2 khu vöïc coângnghieäpvaønoângnghieäp) Saûnlöôïngtheokhuvöïc (1000$giaùcoáñònh2005) Naêm 2005 2010 Toácñoägia taêng naêm2010/2005 Noângnghieäp 700 800 Coângnghieäp 300 538 ToångGNP Böôùc 3: öôùclöôïngvieäclaømtheokhu vöïc, xaùcñònhheäsoálao ñoäng(lao ñoängtöøng khu vöïc/1000$saûnlöôïng töøngkhu vöïc) bieátnaêm2005coù1000lao ñoängtrongñoùcoù 800lao ñoängnoângnghieäpvaø200lao ñoängcoângnghieäp -Vaäyheäsoálao ñoängnoângnghieäplaø:_________, heäsoálao ñoängcoângnghieäp laø:_________ -Naêm2005naêngsuaátlao ñoängkhu vöïc naøocaonhaát? -Neáuheäsoálao ñoängkhoângñoåi naêm2010caànbaonhieâulao ñoängtrongkhu vöïc coâng nghieäp:_________, lao ñoängnoângnghieäp:_______- -Do naêngsuaátlao ñoängtaêng,nhucaàulao ñoängkhu vöïc noângnghieäpgiaûm5%, nhu caàulao ñoängkhu vöïc coângnghieäpgiaûm15%.Heäsoálao ñoängmôùi cuûanoângnghieäp laø:_______, cuûacoângnghieäplaø:_______. Nhu caàulao ñoängnaêm2010cuûakhu vöïc noângnghieäplaø:______, cuûakhu vöïc coângnghieäplaø:_______ Böôùc 4:Cô caáulao ñoängtheokyõ naêng Khu vöïc LÑ khoângkyõ naêng LÑ coùkyõ naêng Toångsoálao ñoäng Noângnghieäp 800 0 800 Coângnghieäp 150 50 200 8
 9. Lao ñoängcoùkyõ naêngôû khu vöïc noângnghieäpchieámbaonhieâu% lao ñoängNN? ________ Lao ñoängcoùkyõ naêngôû khu vöïc coângnghieäpchieámbaonhieâu% lao ñoängCN? ________ Giaû söûcô caáulao ñoängkyõ naêngkhoângñoåi, caànbaonhieâulao ñoängcoùkyõ naêng chonaêm2010cho khuvöïc noângnghieäp?_______cho khu vöïc coângnghieäp?_________ Böôùc 5: Caànñaøotaïo baonhieâulao ñoängcoù kyõ naêngcho neànkinh teá? Veà maët cung: giaûsöûmoãinaêmlöïc löôïnglao ñoängtaêngtheâm35 ngöôøi, ñieànvaøo baûngsau: Naêm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Toång cungLÑ Löïc 1000 löôïngLÑ Tính tyû leäcungLÑ/caàuLÑ Tuy nhieânlao ñoängcoù kyõ naêngchætaêng4 lao ñoäng/naêmdo haïn cheácuûagiaùoduïc höôùngnghieäp,ñieànvaøobaûngsau; Naêm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Toång cungLÑ coùkyõ naêng Löïc 1000 löôïngLÑ coùkyõ naêng Theokeátquaûtínhtoaùntreâncho thaáytoångcaàulao ñoängcoù kyõ naêngnaêm2010 laø:_______nhöngthöïc teáchæñaøotaïo ñöôïc ___________ lao ñoängcoùkyõ naêng Vaäy lao ñoängcoù kyõ naêngthieáu_________ ngöôøi, döï ñoaùnxu höôùngtieànlöôngcuûa lao ñoängcoùkyõ naêngseõ(taêng/giaûm)?.Khu vöïc coângnghieäp(giaûm/taêng)?Söû duïng lao ñoängcoùkyõ naêng? Baøi 18: Ñoà thòtheåhieän:S ñöôøngcung,D ñöôøngcaàumaëthaøngX, X ñöôïc baùnôû moätcöûahaøngnhaønöôùcquaûnlyù. Quansaùtñoàthò vaøcho bieát: P 3 S’ D 2 S 1 9
 10. a) Löôïng cung,löôïng caàukhi nhaønöôùckhoângcanthieäpgiaù 100 200 300 400 500 600 Q b) Tính löôïngcung,löôïngcaàukhi nhaønöôùcqui ñònhgiaù0,5$/ñvsp c) Söï thieáuhuït do chínhsaùchgiaùqui ñònhlaømgiaûmcung,nhöõngngöôøi tieâu duøngsaünloøngtraûtoái ña 2$, taïo cô hoäi cho nhöõngngöôøi kinh doanhtö nhaân, hoï tìmñeánnhöõngngöôøi saûnxuaátmuavôùi giaù0,75$/ñvspvaøbaùncho nhöõng ngöôøi saünloøngmuavôùi giaù1,5$,nhöõngngöôøi saûnxuaátbaùncho tö nhaân khoângbaùncho cöûahaøngnhaønöôùcnöõa d) GiaûsöûbanñaàunöôùcnaøykhoângsaûnxuaátX, toaønboälaø nhaäpkhaåu,ñöôøng cungS tronghình döôùi ñaâytheåhieäncungnhaäpkhaåu,, quansaùtñoàthò cho bieát P vaøQ caânbaèng,nhaønöôùcquyeátñònhbaûohoächo nhöõngngöôøi saûnxuaát trongnöôùcñeåsaûnxuaátsaûnphaåmX trongnöôùcbaèngcaùchcaámnhaäpkhaåu, S’ laø ñöôøngcungnoäi ñòamôùi phaùttrieån.Xaùc ñònhgiaùcaânbaèngP’ vaølöôïng caânbaèngQ’. Aûnh höôûngcuûachínhsaùchnaøyñoái vôùi thaëngdö tieâuduøng.vaø thaëngdö saûnxuaát.Moät soángöôøi nhaäplaäu100ñônvò saûnphaåmX vaøbaùn vôùi giaù0,5$vaøbaùnvôùi giaù1$, tínhlôïi nhuaänmaøngöôøi buoânlaäuthuñöôïc Baøi 19: Coù thoângtin nhösau: Coângngheä Voán(ñônvò ) Lao ñoäng(ñônvò) T1 Coângngheäthuûcoâng 10 80 T2 Coâng ngheä trung 20 40 gian T3 Coâng ngheä töï 50 20 ñoäng Bieát giaù cuûa moãi nhaân toá saûn xuaát nhö sau : Khu vöïc Giaù voán (PK) Giaù lao ñoäng (PL) Thaønh thò chính thöùc 100 ngaøn 200 Thaønh thò khoâng 500 100 chính thöùc Moät xí nghieäp trong khu vöïc thaønh thò chính thöùc seõ choïn coâng ngheä naøo ? nghieäp trong khu vöïc thaønh thò khoâng chính thöùc seõ choïn coâng Moät xí ngheä naøo ? Baøi 20: Phaân F Lao Saûn Chi phí C Giaù trò Thu Chi phí S/lng gia (1) ñoäng L löôïng Q (4) saûn nhaäp gia taêng (2) (3) löôïng roøng taêng ∆ Q (8) V(5) Y(6) ∆ C (7) 0 Kg 4 800 Kg 50 5 1500 100 6 2100 150 7 2600 200 8 3000 250 9 3300 300 10 3500 350 11 3600 400 11 3600 1) Bieát giaù phaân Pf = 3000Ñ/Kg; giaù luùa Pr = 1000Ñ/Kg; giaù coâng lao ñoäng Pl = 200000 Ñ/lñ. Ñieàn vaøo baûng 1. Cho bieát taïi möùc giaù naøy, ngöôøi noâng daân seõ toái ña hoùa lôïi ích taïi möùc saûn löôïng naøo ? 10
 11. 2) Veõ ñoàthòtheåhieänquanheägiöõasaûnlöôïngQ ( treântruïc hoaønh) vaøchi phí bieân MC, doanhthubieânMR (treântruïc tung) 3) Neáugiaùluùataênggaápñoâi trongkhi giaùphaân& giaùlao ñoängkhoângñoåi. Ngöôøi noângdaânseõtoái ña hoùalôïi ích taïi möùcsaûnlöôïngnaøo? Ñieànvaøobaûng2 sau.Luùc ñoùñoàthò seõthayñoåi nhötheánaøo? Baûng2 Phaân F (1) Lao ñoäng L Saûn löôïng Chi phí C (4) Giaù trò Thu nhaäp (2) Q (3) saûn löôïng roøng Y(6) V(5) 0 Kg 4 800 Kg 50 5 1500 100 6 2100 150 7 2600 200 8 3000 250 9 3300 300 10 3500 350 11 3600 400 11 3600 4) Khi giaù luùa taêng , tính toác ñoä taêng tröôûng saûn löôïng vaø toác ñoä taêng tröôûng cuûa thu nhaäp. Neáu ngöôøi noâng daân chæ baùn phaàn saûn löôïng vöôït quaù 1500Kg, giaù luaù taêng seõlaøm cung cho thò tröôøng thay ñoåi nhö theá naøo ? 5/ Baây giôø neáu giaù luùa vaãn laø 1000Ñ/Kg, giaù phaân chæ coøn phaân nöõa PF = 1500Ñ/Kg, ñieàn vaøo baûng 3 sau : Phaân F (1) Lao ñoäng L Saûn löôïng Chi phí C (4) Giaù trò Thu nhaäp (2) Q (3) saûn löôïng roøng Y(6) V(5) 0 Kg 4 800 Kg 50 5 1500 100 6 2100 150 7 2600 200 8 3000 250 9 3300 300 10 3500 350 11 3600 400 11 3600 6/ Ngöôøi ta aùp duïng moät loaïi gioáng môùi, caàn gaáp ñoâi soá lao ñoäng , buø laïi saûn löôïng cuõng taêng gaáp ñoâi Giaù luùa, phaân, lao ñoäng nhö caâu 1. Ñieàn vaøo baûng sau, cho bieát ngöôøi noâng daân toái ña hoùa lôïi ích taïi möùc saûn löôïïng naøo ? Phaân P (1) Lao ñoäng Saûn löôïng Chi phí C (4) Giaù trò SL Thu nhaäp L(2) Q(3) V(5) roøng Y(6) 0Kg 50 100 150 200 250 300 350 400 11
 12. 7) Söû duïngsoálieäutrongcaâu1. Giaûñònhbaâygiôø ngöôøi noângdaânlaø taùñieàn,hoï phaûitraû25%saûnlöôïngcho ñòachuû,trongkhi hoï phaûi chòutoaønboächi phí ñaàuvaøo. Luùc ñoùhoï seõtoái ña hoùalôïi ích taïi möùcsaûnlöôïngnaøo? Ñieànvaøobaûng4 sau: Saûn löôïng Q Thu nhaäp roøng coøn laïi cuûa taù ñieàn Y* 800 Kg 1500 2100 2600 3000 3300 3500 3600 Baøi 21 : Moät nöôùcnhaäpkhaåuradios,giaùtheágiôùi Pw =6000$.Ñöôøngcungcho thaáy caùcnhaøsaûnxuaátnoäi ñòakhoângtheåcaïnhtranhvôùi haøngngoaïi neáubaùnvôùi giaù döôùi 7000$. Ñeåkhuyeánkhíchsaûnxuaátnoäi ñòa,chínhphuûñaùnhthueánhaäpkhaåu 50%. 1) Tính giaùbaùntrongnöôùccuûahaøngngoaïi saukhi coù thueá. 2) Thueánhaäpkhaåuaûnhhöôûngnhötheánaøoñoái vôùi cung,caàunoäi ñòavaø löôïngnhaäpkhaåu? 3) Tính chi tieâucuûangöôøi tieâuduøngtröôùcvaøsaukhi haøngradiosbò ñaùnh thueá. 4) Tính thunhaäptöø thueánhaäpkhaåucuûachínhphuû. 5) Tính doanhthucuûacaùcnhaøsaûnxuaáttrongnöôùcsaukhi ñaùnhthueá. P($/ñvsp) S D Pd 7000 Pw = 6000 Baøi 22: 1- Ñoà thò bieåudieãnñöôøngcungS vaø800 500 1000 Q ñöôøngcaàuD noäi ñòasaûnphaåmX cuûa nöôùcA a- saûnxuaáttrongnöôùcchæcoù theåcungöùngvôùi giaùít nhaátlaø ----------- shiling(ñv tieànteäcuûanöôùcA) b- Neáumôûcöûathöôngmaïi töï do, giaùtheágiôùi Pw =250Sh, luùc ñoùlöôïng caàulaø -----------, chi tieâucuûangöôøi tieâuduønglaø------------ c- Löôïng nhaäpkhaåuchieámbaonhieâu% treânthòtröôøng- ------------- 12
 13. d- Neáutyûgiaùhoái ñoùai10 shiling =1$, löôïngngoïai teäñeånhaäpkhaåu laø---------------- 2- Ñeåkhuyeánkhích saûnxuaáttrongnöôùcnhaønöôùcñaùnhthueátp =100%, a- luùc ñoùgiaùhaøngnhaäpkhaåutínhtheogiaùtrongnöôùclaø --------------- b- Veõ ñöôønggiaùtheágiôùi môùi P’w, luùc ñoùlöôïngcaàulaø -------------. Löôïng cunglaø---------------- c- Löôïng nhaäpkhaåulaø ------------------, toångchi tieâunhaäpkhaåu --------------, nhaäpkhaåuchieám---------------%, thueánhaäpkhaåunhaønöôùc thuñöôïc laø---------------- 3- Thaëngdö tieâuduøngmaátñi ----------------, thaëngdö saûnxuaáttaêngtheâm ------------------. Maátmaùtvoâích cuûachínhsaùchthueálaø ------------------ 4- Neáuthueáquanvaãnlaø 100%,neáusaûnxuaáttrongnöôùckeùmhieäuquaûneânchi phí taêng50%,löôïngcungtrongnöôùc-------------? Löôïng nhaäpkhaåu---------------? Giaù caânbaèngmôùi ----------------? 5- Neáuthueáquanvaãnlaø 100%nhöngnhucaàugia taêng50%,thì löôïngcungtrong nöôùc-------------? Löôïng nhaäpkhaåu---------------? Giaù caânbaèngmôùi ----------------? 6- Thay vì ñaùnhthueánhaønöôùcñaëthaïnngaïchnhaäpkhaåu=0, giaùcaânbaèng ------------------- vaølöôïngcaânbaèngtrongnöôùclaø ------------- P 1000 D S 40 0 5 10 15 20 25 Q Baøi 23: Ñoà thò bieåudieãncung , caàungoïai teä $ nhö laø haømsoá cuûatyû giaù hoái ñoùai R giöõañoàngPeso/USD 1- Tyû giaùhoái ñoaùi caânbaèngR =-------------(peso/$) ÔÛ tyû giaù naøy caø pheâñöôïc baùnvôùi giaù 1$/poundtreânthò tröôøngtheágiôùi seõ töôngñöôngvôùi -------------- Peso,maùycoângcuï giaù5000$seõtöôngñöôngvôùi --------------- peso;quaànjeangiaù20$töôngñöông---------- peso 2- Nhaø nöôùcbanhaønhluaätyeâucaàunhöõngngöôøi xuaátkhaåucaø pheâphaûi baùn laïi ngoïai teächo nhaønöôùcvôùi tyû giaùR’ =50 peso/$.Sau ñoù ngaânhaøngTW baùnngoïai teä cho nhöõng nhaø nhaäpkhaåucoù giaáy pheùpnhaäpkhaåutheo tyû giaù R’. nhö vaäy caø 13
 14. pheâbaùn vôùi giaù 1$/poundtreânthò tröôøngtheágiôùi seõ töông ñöông vôùi ----------- peso, giaùmaùycoângcuï töôngñöông------------peso;quaànjeantöôngñöông------------- peso 3- So saùnhvôùi tyûgiaùcaânbaèngbanñaàu: a- ñoàngpesoñaõñöôïc ñaùnhgiaù----------(quaùcao/quaùthaáp)? b- Xuaát khaåu caø pheâ trôû neân ----------- (ít/nhieàu)? lôïi nhuaänhôn; nhaäp khaåutrôûneân--------------(reû/ñaét)hôn? c- Theo ñoà thò, ôû tyû giaù R’, löôïng caàu ngoïai teä -------------- trieäu$, löôïng cung ngoaïi teä---------------- trieäu$. Do ñoù(thieáu/dö)?--------- trieäu$ 4- Ñeå giaûi quyeát maát caân baèng ngoïai hoái nhaø nöôùc quyeát ñònh khoâng caáp giaáypheùpnhaäpkhaåuquaànjeanmaøkhuyeánkhíchsaûnxuaátthaytheánhaäpkhaåu a- Chính saùchmôùi naøy töông ñöông vôùi aùp ñaëtmoäthaïn ngaïch NK quaàn jeanlaø -------------- b- So saùnhgiaù (tính baèngpeso)nhaäpkhaåumaùycoângtröôùcvaøsaukhi coù chínhsaùchnaøyñeåthaáynoùñaõtaïo ra moättrôï caápngaàmñoái vôùi ngöôøi NK maùycoâng cuï laø ---------------% c- chính saùch qui ñònh tyû giaù vaø haïn cheá nhaäp khaåu quaøn jean aûnh höôûngñeánvieäcsaûnxuaátcaøpheâ,quaànaùo,maùymoùctrongnöôùcnhötheánaøo? d- Caùc chính saùch naøy aûnh höôûng ñeán vieäcsöû duïng coâng ngheä thaâm duïngvoán/laoñoängnhötheánaøo?Aûnh höôûngñeánvieäctaïo vieäclaømnhötheánaøo? 5- Quaylaïi ñieàukieänbanñaàukhi chöacoù söï canthieäpcuûanhaønöôùc, a- Chính phuûbaûohoä coângnghieäpquaànjeantrongnöôùc baèngcaùchñaùnh thueácao vaøo quaànjean NK neânñöôøngcaàungoïai teädòch chuyeånsangtraùi 25% thaønh D’, haõyveõD’ b- Luùc ñoùtyû giaùcaânbaèngseõnhötheánaøo? Peso/$ Dm 100 Sm 90 80 70 60 50 40 30 20 10 10 20 30 40 50 60 70 Q (trieäu $) Baøi 24: 1- Xe oâ toâcoùtheånhaäpkhaåuvaøonöôùcB vôùi giaùPw=10.000$=100.000rupees a- Giaù linh kieänphuï tuøngCw =9.000$/chieác,vaäytínhra Rupeeslaø ------------ b- Giaù trò gia taêngtheogiaùtheágiôùi VA =- ---------------$ hay -------------Rupees 2- Thueásuaátñoái vôùi thaønhphaåmnhaäpkhaåulaø tp =25%,ñoái vôùi linh kieän, phuï tuøngtc =0% a- giaùthaønhphaåmnhaäpkhaåutính theogiaùtrongnöôùclaø Pd =-------------, giaùlinh kieänphuï tuøngtính theogiaùtrongnöôùclaø Cd =----------------, giaùtrò gia taêng tính theogia ùtrongnöôùcVA’ =--------------- 14
 15. b- Tyû suaátbaûohoähieäuquaûERP =-------------- Baøi 25: Veà ñöôøngcongLorenz& HeäsoáGini Coù soálieäusauñaâyveàphaânphoáithunhaäpcuûanöôùcX vaøYnaêm2007 Nhoùm Nhoùm Nhoùm Nhoùm4:20% Nhoùm5:20% 1:20%daân 2:20%daân 3:20%daân daâncö coù daâncö giaøu cö ngheøo cö ngheøo cö coùthu thunhaäp nhaát nhaát nhaäptrung khaù bình NöôùcX 2,4% 5,7% 10,7% 18,6% 62,6% NöôùcY 6,1% 11% 16,5% 23,7% 42,7% a) Ñaàutieântính % tích luõy thunhaäptöôngöùngvôùi % tích luõy daâncö cuûa2 nöôùc Phaàntraêmtích luõy daâncö Phaàntraêmtích luõy thunhaäp(%) NöôùcA NöôùcB 20% 40% 60% 80% 100% b) Veõ ñöôøngcongLorenzcuûa2 nöôùcX vaøY c) NeáuvuøngA (vuønggiöõañöôøngcheùovaøñöôûngcongLorenzcuûanöôùcY tính baènghình hoïc laø 0,172thì vuøngB (phaàncoønlaïi cuûanöõahình vuoänglaø bao nhieâu?Tính heäsoáGini ______ d) So saùnhhìnhdaïngñöôøngcong LorenzcuûanöôùcX vaønöôùcY cho bieátphaân phoái thunhaäpôû ñaâubaátbìnhñaünghôn? Baøi 26: 1) Bieátmöùcthunhaäpcuûa5 hoägia ñình treânnaêm2006: Gia ñình A thunhaäp4 trieäuñoàng/ thaùng Gia ñình B thunhaäp5 trieäuñoàng/ thaùng Gia ñình C thunhaäp6 trieäuñoàng/ thaùng Gia ñình D thunhaäp8 trieäu ñoàng/ thaùng Gia ñình E thunhaäp15 trieâuñoàng/ thaùng Neáuxemmoãigia ñình nhö1 ñônvò ngöôøi nhaän,% toångthunhaäpkieámñöôïc bôûi 20% ngheøonhaátlaø P20, tínhP20. Goïi % toångthunhaäpkieámñöôïc bôûi 20%giaøunhaátlaø R20, tínhR20 Tính giaùtrò P20 & R20 cuûanaêm2006 2)Naêm2007thunhaäpcuûa5 gia ñình tínhtheogiaùcoáñònhnaêm2006nhösau: Gia ñình A thunhaäp5 trieäu / thaùng Gia ñình B thunhaäp7 trieäuñoàng/ thaùng Gia ñình C thunhaäp9 trieäuñoàng/ thaùng Gia ñình D thunhaäp13 trieäuñoàng / thaùng Gia ñình E thunhaäp30 trieäuñoàng/ thaùng a-Tính R20, tính R20 b) Neáumöùcsoángtoái thieåulaø 6 trieäuñoàng/ thaùng/hoä( giaùcoáñònhnaêm2006),cho bieátcuoäcsoángcoù ñöôïc caûi thieânkhoâng? 3) Neáugia ñình A coù2 ngöôøi; gia ñình B coù 3 ngöôøi; gia ñình C coù 4 ngöôøi; gia ñình D coù 5 ngöôøi; gia ñìnhE coù6 ngöôø a) Thu nhaâpbìnhquaânñaàungöôøi cuûagia ñình A laø ______ Thu nhaâpbìnhquaânñaàungöôøi cuûagia ñình B laø ______ 15
 16. Thu nhaâpbìnhquaânñaàungöôøi cuûagia ñình C laø ______ Thu nhaâpbìnhquaânñaàungöôøi cuûagia ñình D laø ______ Thu nhaâpbìnhquaânñaàungöôøi cuûagia ñình E laø ______ Neáutínhtheo thunhaâpbìnhquaânñaàungöôøi, ngöôøi coù thunhaâpthaápnhaátôû tronggia ñình _____ b) Nhö vaäycoùtaátcaû20 ngöôøi trongdaõyphoá.Giaû ñònhraèngthunhaäp ñöôïc chiañoàngñeàucho taátcaûmoïi ngöôì, 4 ngöôøi ngheøonhaát( chieám20%daâncö) thuoäcveàgia ñình ____; 20%ngöôøi giaøunhaátthuoäcveàgia ñình _____ c) Neáuchuùngta xemmoãicaùnhaânnhömoätñônvò thunhaäp,tyû leäthu nhaäpnhaänñöôïc cuûa20%daâncö ngheøonhaátP20 =______; tyû leäthunhaäpnhaänñöôïc cuûa20%daâncö giaøunhaátR20 =ø_____ d)Döønglaïi & xemxeùtkeátquaûmaøbaïnvöøatính . Chuùyù raèngkhi baïn tính tyûleäthunhaäpnhaänñöôïc söûduïng thunhaäpgia ñìnhlaømñônvò, P20 =_____%, nhöngkhi baïnsöûduïngthunhaäpcaùnhaânlaømñônvò P20 =______%. 4) Töø tínhtoùantreânchuùngta coù soálieäusau:( Ñôn vò : trieäuñoàng) Gia ñình Thu nhaäpnaêm2006 Thu nhaäpnaêm2007 Toácñoätaêng tröôûngthunhaäp töønggia ñình 2007/2006 A 4 trieäuñoàng 5 trieäuñoàng B 5 7 C 6 9 D 8 13 E 15 30 Toångthunhaäp 38 64 1) Tính toácñoätaêngtröôûngthunhaäpcuûatöønggia ñình 2) Goäpgia ñình A & B xemnhö40%daâncö ngheøo,gia ñình C & D xemnhö40% daâncö trungbìnhvaøgia ñìnhE xemnhö20%daâncö giaøunhaát.Taêngtröôûngthunhaäp cuûa40%daâncö ngheøonhaáttöø naêm1986ñeánnaêm1996( gia ñìnhA&B) ñöôïc cho trongbaûngdöôùi daây.Ñieànvaøochoãtroángtrongbaûng toácñoätaêngtröôûngthunhaäp cuûanhöõngnhoùmcoønlaïi Gia ñình Thu nhaäp1986 Thu nhaäp1996 % thayñoåi % daâncö cuûathunhaäp A+B 900 1200 33,3% 40% C+D % 40% E % 20% Baøi 27: Baøi taäpsaunghieâncöùuphaùttrieåncoù theågiaûmbaátbìnhñaúngthunhaäpnhö theánaøo? a) Indozanialaø moätnöôùccoùdaânsoá100trieäungöôøi, banñaàuphaùttrieån döïavaøonoângnghieäp,thunhaäpbìnhquaânñaàungöôøi laø 100USD/naêm, phaânphoái thunhaäptöôngñoái khoângcheânhleächnhaunhieàu.Sauñoù moätdoanhnghieäpnöôùcngoaøiñaàutö thuhuùt20%lao ñoängvôùi thu nhaäp200$/ngöôøi,ñieànvaøobaûngphaânphoái thunhaäpsau: Nhoùmdaân 20%thöù 20%thöùnhì 20%thöùba 20%thöùtö 20%thöù cö nhaát naêm Thu nhaäp 100 100 100 100 200 cuûatöøng 16
 17. caùnhaân cuûanhoùm trongtoång thunhaäp Thu nhaäp cuûanhoùm Tyû leäthu nhaäpcuûa nhoùmtrong toångthu nhaäp Döïa vaøotínhtoaùncuûabaûngcho bieáttyû leäthunhaäpcuûa20%daâncö giaøunhaáttrong toångthunhaäp.Veõ ñöôûngcongLorenz b) Sauñoùcoù moätdoanhnghieäpnöôùcngoaøithöù2 ñaàutö traûlöông200$/ngöôøi/naêmthu huùttheâm20%lao ñoäng,ñieànvaøobaûngsau: Nhoùmdaâncö 20%thöù 20%thöùnhì 20%thöùba 20%thöùtö 20%thöù nhaát naêm Thu nhaäpcuûa 100 100 100 200 200 töøngcaùnhaân cuûanhoùm trongtoångthu nhaäp Thu nhaäpcuûa nhoùm Tyû leäthu nhaäpcuûa nhoùmtrong toångthunhaäp Döïa vaøotínhtoaùncuûabaûngcho bieáttyû leäthunhaäpcuûa40%daâncö giaøunhaáttrong toångthunhaäp.Veõ ñöôøngcongLorenz.So saùnhvôùi tröôønghôpñaàuveàtínhbìnhñaúng trongphaânphoáithunhaäp Giaû söûcoù20%daâncö laø chuûdoanhnghieäp,moãichuûdoanhnghieäpcoù thunhaäp 400$/naêm,ñieànvaøobaûngsau: Nhoùmdaâncö 20%thöù 20%thöù 20%thöù 20%thöùtö 20%thöù nhaát nhì ba naêm Thu nhaäpcuûa 100 100 100 200 400 töøngcaùnhaân cuûanhoùmtrong toångthunhaäp Thu nhaäpcuûa nhoùm Tyû leäthunhaäp cuûanhoùmtrong toångthunhaäp Cho bieáttyûleäthunhaäpcuûa20%daâncö giaøunhaátvaø20%daâncö ngheøonhaát 17
 18. 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản