Bài tập lập trình ngôn ngữ C++

Chia sẻ: Nguyenngoc Thang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

3
1.604
lượt xem
308
download

Bài tập lập trình ngôn ngữ C++

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Anh chị hãy lập trình giải bài toán về quản lý học sinh- Sinh viên bằng ngôn ngữ C++

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập lập trình ngôn ngữ C++

  1. Đề bài: Anh chị hãy lập trình giải bài toán về quản lý học sinh- Sinh viên bằng ngôn ngữ C++ #include #include #include #include class nguoi { private: char ho[10],ten[10]; int lop,gioitinh,ns; public: void nhap() { cout
  2. cin>>ctdl; coutjava; coutlthdt; couttrituent; *moncs=mmt+lthdt+ctdl; *moncn=java+trituent+csdl; } void hiends() { cout
  3. } int timkiemten(char t[]) { if(strcpy(traveten(),t)==0) return 1; return 0; } void sxtheoten(sinhvien *sv1,sinhvien *sv2) { sinhvien tam; if(strcpy(sv1->traveten(),sv2->traveten())>0) { tam=*sv1; *sv1=*sv2; *sv2=tam; } } void sapxeptheodiemmoncs(sinhvien *sv1,sinhvien *sv2) { sinhvien tam; if(sv1->diem.moncsdiem.moncs) { tam=*sv1; *sv1=*sv2; *sv2=tam; } } void them(sinhvien *sv,int *n,sinhvien tam) { sv[*n]=tam; *n=*n+1; } void xoa(sinhvien *sv,int *n,int vt) { int i; for(i=vt-1;iwarning : funtion containing while are not expanded inline sv=sv[i+1]; *n=*n-1; } void sua(sinhvien *sv) { sinhvien tam; cout
  4. void main() { sinhvien *sv,tam; int i,j,m,vt; char t[10]; clrscr(); coutm; sv=new sinhvien[m]; cout
  5. hiends(sv,m); coutvt; sua(&sv[vt-1]); cout

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản