Bài tập: Lập trình và kết nối PLC điều khiển dây chuyền tự động đóng sản phẩm vào thùng

Chia sẻ: Nguyen Thanh Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
543
lượt xem
298
download

Bài tập: Lập trình và kết nối PLC điều khiển dây chuyền tự động đóng sản phẩm vào thùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu thiết bị: S0 nút ấn dừng, S1 nút ấn khởi động, S2 chọn 4 sản phẩm trên một thùng, S3 chọn 6 sản phẩm trên một thùng, S4 chọn 8 sản phẩm trên một thùng, B1 Sensor báo sản phẩm rơi xuống, B2 Sensor báo có thùng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập: Lập trình và kết nối PLC điều khiển dây chuyền tự động đóng sản phẩm vào thùng

  1. bµi tËp: LËp tr×nh vµ kÕt nèi PLC ®iÒu khiÓn d©y chuyÒn tù ®éng ®ãng s¶n phÈm vµo thïng 1- Ph©n tÝch yªu cÇu c«ng nghÖ v lùa chän thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn 1.1- Ph©n tÝch yªu cÇu c«ng nghÖ Giíi thiÖu thiÕt bÞ: S0 nót Ên dõng, S1 nót Ên khëi ®éng, S2 chän 4 s¶n phÈm trªn mét thïng, S3 chän 6 s¶n phÈm trªn mét thïng, S4 chän 8 s¶n phÈm trªn mét thïng, B1 Sensor b¸o s¶n phÈm r¬i xuèng, B2 Sensor b¸o cã thïng. Nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn: + NÕu ch−a cã thïng t¹i vÞ trÝ ®Æt tr−íc th× khi ta ®iÒu khiÓn: ®éng c¬ M l m viÖc tr−íc ®Ó kÐo b¨ng t¶i ®−a thïng v o vÞ trÝ ®ùng s¶n phÈm khi thïng tíi vÞ trÝ sensor B2 sÏ t¸c ®éng c¾t ®iÖn ®éng c¬ M më van Y ®Ó th¶ s¶n phÈm xuèng thïng. Khi sè l−îng s¶n phÈm b»ng sè l−îng ® chän tr−íc th× Y kho¸ v M l m viÖc… cã tÝnh chÊt chu kú (Sè l−îng s¶n phÈm ta tuú ý chän nh− 4 s¶n phÈm/thïng, 5 s¶n phÈm/thïng, 8 s¶n phÈm/thïng). H×nh 3.3: S¬ ®å m« t¶ d©y chuyÒn tù ®éng ®ãng gãi s¶n phÈm
  2. 1.2- Lùa chän thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn - Cæng v o: 07 cæng - Cæng ra: 06 cæng 2- §Æt ®Þa chØ c¸c biÕn v o ra (Symbol Table) 3- ViÕt ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn (dïng ng«n ng÷ Lader)
  3. 4- KiÓm tra lçi v n¹p ch−¬ng tr×nh v o PLC
  4. 4.1- KiÓm tra lçi: Nh− b i tËp tr−íc 4.2- N¹p ch−¬ng tr×nh v o CPU cña PLC: Nh− b i tËp tr−íc 5- Nèi d©y tõ PLC tíi thiÕt bÞ ë cæng v o ra 5.1- KÕt nèi v o ra: Nh− b¶ng 3.3 5.2- VËn h nh thö: Nh− b i tËp tr−íc
Đồng bộ tài khoản