Bài tập lý thuyết mạch

Chia sẻ: Vu Van De | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

2
1.278
lượt xem
642
download

Bài tập lý thuyết mạch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chuyên đề Vật lý về Bài tập lý thuyết mạch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập lý thuyết mạch

  1. Nhóm Bài tập dài • BÀI TẬP DÀI Lớp: Trang Thiết Bị Điện Trong Công Nghiệp – K49 Nhóm: Cho mạch điện có các thông số: e2(t)= E.sin(wt+60) ; E=100V, w=314 rad/s j4(t)=J.cos(wt) ; J4=1,3A R1=40Ω; L1=0,25H; C1=0F R2=0; L2=0; C2=65μF R3=45Ω; L3=0,3H; C3=0F R4=50Ω; L4=0,2H; C4=0F R5=30Ω; L5=0H; C5=80μF M=0,12H 1. Tìm các dòng điện i(t) khi có hỗ cảm bằng phương pháp dòng điện nhánh. 2. Tìm các dòng diện i(t) khi có hỗ cảm bằng phương pháp dòng điện vòng. 3. Tìm các dòng điện i(t) khi không có hỗ cảm bằng phương pháp điện thế nút. 4. Tìm dòng điện i3(t) khi không có hỗ cảm bằng sử dụng định lý máy phát điện tương đương. BÀI LÀM: Ta có: • e2(t)=100sin(314t + 60o) (V) ⇒ Ė=50 2 ∠60o = 25 2 +25 6 j (V) • j4(t)=1,3cos(314t) = 1,3sin(314t + 90o)(A)⇒J=(1,3∕ 2 )j (A) • ZL1 = jwL1 = 78.5jΩ • ZL3 = jwL2 = 94,2jΩ • ZL4 = jwL4 = 62,8jΩ • ZC2 = −j∕wC2 =−49jΩ • ZC5 = −j∕wC5 =−39,8jΩ • ZM = jwM =37,68jΩ 1.Tìm dòng điện i(t) khi có hỗ cảm bằng phương pháp dòng điện vòng: + Phức hoá sơ đồ mạch điện: + Chọn ẩn là các dòng nhánh: İ1, İ2,İ3,İ4,İ5 1
  2. Nhóm Bài tập dài + Định luật Kiechoff 1: K1(a): İ2–İ4+İ5–J4=0 (1) K1(b): İ1–İ3+İ4–J4=0 (2) + Định luật Kiechof 2: K2(I): – İ2.ZC2 + İ5.(R5+ZC5) = –Ė2 ⇔ 49j.İ2 + (30–39,8j).İ5 = −25 2 − 25 6 j (3) K2(II): − İ1.(R1+ZL1) − İ3.(R3+ZL3) + (İ1 + İ3).ZM = 0 ⇔ −(40+40,82j). İ1 − ( 45+56,52j). İ3 = 0 (4) K2(III): İ2.ZC2 + İ3.(R3+ZL3) + İ4.(R4+ZL4) − İ1.ZM = Ė2 ⇔ −49j. İ2 + (45+94,2j). İ3 + (50+62,8j). İ4 − 37.68j.İ1 = 25 2 +25 6 j (5) Giải hệ phương trình (1),(2),(3),(4),và (5) ta được: • İ1=0,284∠122,439o (A) • İ2=0,484∠127,095o (A) • İ3=0,232∠−62,011o (A) • İ4=0,542∠ 61,203o (A) • İ5=0,998∠−56,336o (A) Hay: • i1(t) = 0,284 2 sin(314t +122,439o) (A) • i2(t) = 0,484 2 sin(314t +127,095o) (A) • i3(t) = 2,232 2 sin(314t −62,001o) (A) • i4(t) = 0,542 2 sin(314t +61,203o) (A) • i5(t) = 0,998 2 sin(314t −56,336o) (A) 2.Tìm các dòng điện i(t) khi có hỗ cảm bằng phương pháp dòng điện vòng: +Phức hoá sơ đồ mạch điện: +Chọn ẩn là các dòng điện vòng : İv1, İv2, İv3 2
  3. Nhóm Bài tập dài +Ta có: • İ1= − İv2 • İ2= İv3− İv1 • İ3= İv3− İv2 • İ4= İv3+ J4 • İ5= İv1 + Định luật Kiechoff 2: K2(I): –İ2.ZC2 + İ5.(R5+ZC5) = –Ė2 ⇔ –( İv3− İv1).ZC2 +İv1.(R5+ZC5) = –Ė2 ⇔ ( R5+ZC5+ ZC2).İv1– ZC2.İv3 = –Ė2 ⇔ (30−88.8j).İv1 + 49j.İv3=25 2 +25 6j (1) K2(II): − İ1.(R1+ZL1) − İ3.(R3+ZL3) + (İ1 + İ3).ZM = 0 ⇔ İv2.(R1+ZL1) − (İv3 − İv2).(R3+ZL3) + (−2 İv2 + İv3).ZM = 0 ⇔ ( R1+ZL1+ R3+ZL3−2ZM).İv2 + (ZM− R3− ZL3). İv3 = 0 ⇔ (88+97,34j). İv2−(45+56,52j). İv3 = 0 (2) K2(III): İ2.ZC2 + İ3.(R3+ZL3) + İ4.(R4+ZL4) − İ1.ZM = Ė2 ⇔ –( İv3− İv1).ZC2 +(İv3 − İv2).(R3+ZL3) + (İv3+ J4).(R4+ZL4)+İv2.ZM = Ė2 ⇔ ( ZC2 + R3+ZL3+ R4+ZL4).İ3 +(ZM − R3−ZL3).İv2 − ZC2.İv1= Ė2 − J4.(R4+ZL4) ⇔ (98+108j).İv3 −(45+56,52j).İv2+49j.İv1 = 98,083+15,275j (3) Giải hệ phương trình (1),(2),và (3) ta được: • İv1 = 0,999∠–56,302o • İv2 = 0,29∠–56,743o • İv3 = 0,518∠–99,345o Suy ra: • İ1= − İv2 = 0,29∠123,257o • İ2= İv3− İv1 = 0,483∠126,965o • İ3= İv3− İv2 = 0,229∠−62,645o • İ4= İv3+ J4 = 0,542∠60,584o • İ5= İv1 = 0,999∠–56,302o Hay: • i1(t) = 0,29 2 sin(314t + 123,257o) (A) • i2(t) = 0,483 2 sin(314t + 126,965o) (A) 3
  4. Nhóm Bài tập dài • i3(t) = 0,229 2 sin(314t − 62,645o) (A) • i4(t) = 0,542 2 sin(314t + 60,584o) (A) • i5(t) = 0,999 2 sin(314t –56,302o) (A) 3.Tìm các dòng i(t) khi không có hỗ cảm bằng phương pháp điện thế nút: +Phức hoá mạch điện +Chọn φc = 0, các ẩn là φa, φb +Viết định luật Kiechoff 1 tại nút a và b: K1(a): İ2–İ4+İ5–J4=0 (1) K1(b): İ1–İ3+İ4–J4=0 (2) +Ta có: İ1= ; İ = ; İ= ; İ= ; İ = ⇒ (1) ⇔ + + J + = 0 ⇔( + + ).φa – φb = –J4 + (1’) (2) ⇔ + – – J4 = 0 ⇔ – φa + ( + + ).φb = J4 (2’) Giải hệ phương trình (1’) và (2’) suy ra: φa = 48,152∠–107,982o φb = 37,363∠–174,681o Suy ra: • İ1 = 0,315∠127,196o • İ2 = 0,459∠122,251o • İ3 = 0,226∠–54,271o • İ4 = 0,569∠52,442o • İ5 = 1,041∠–55,359o Hay: • i1(t) = 0,315 2 sin(314t + 127,196o) (A) • i2(t) = 0,459 2 sin(314t +122,251o) (A) • i3(t) = 0,226 2 sin(314t −54,271o) (A) • i4(t) = 0,569 2 sin(314t +52,442o) (A) • i5(t) = 1,041 2 sin(314t −55,359o) (A) 4.Tìm các dòng i(t) theo nguyên lý máy phát điện tương đương: +Thay thế mạch ban đầu bằng một mạch điện tương đương: 4
  5. Nhóm Bài tập dài tương đương với: * Tính các thông số trong mạch tương đương: + Tính Zvào: • Zvào = Zo (Với Ė2 = 0, J4 = 0): Zo = [Z4 + (Z2 // Z5)] // Z1 ⇒ Z= Thay số vào ta được : Zo = 40,198∠46,298o + Tính Ėo = Ůhở bc = φb (Chọn φc = 0) : 5
  6. Nhóm Bài tập dài ( + + ).φa – φb = – J4 (1) ( + ).φb – φa = J4 (2) Thay số ta được : φa = 48,153∠–107,982o φb = 37,363∠–174,681o ⇒ Ėo = φb = 37,363∠–174,681o ⇒ İ3 = Ėo\(Zo+R3+ZL3) = 0,261∠125,877o Hay: i3 (t) = 0,261 2 sin(314t + 125,877o) (A) 6
Đồng bộ tài khoản