Bài tập mạch RLC

Chia sẻ: Đào Phương Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
144
lượt xem
43
download

Bài tập mạch RLC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Ở hình 5.17: hộp X chứa một trong ba phần tử: điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện. Khi đặt vào hai đầu AB một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V, người ta đo được UAM = 120V và UMB = 260V. Hộp X chứa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập mạch RLC

  1. Mai Văn Quyền (0985.227.335) – Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu Mạch RLC – BT hộp đen Câu 1: Ở hình 5.17: hộp X chứa một trong ba phần tử: điện trở thuần, cuộn dây, t ụ điện. Khi ∅ • X ∅ đặt vào hai đầu AB một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu d ụng 220V, người ta đo A C M B được UAM = 120V và UMB = 260V. Hộp X chứa: Hình 5.17 A. cuộn dây thuần cảm. B. cuộn dây không thuần cảm. C. điện trở thuần. D. tụ điện. Câu 2: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp nhau. Nếu hiệu điện thế giữa hai đ ầu đo ạn m ạch là: u=Uocos(ωt+π/6) thì cường độ dòng điện trong mạch là: i = Iocos(ωt - π/6). Thì mạch điện có 1 1 1 1 A. ω = . B. ω > . C. ω > . D. ω < . LC LC LC LC Câu 3: Đặt vào hai đầu đoạn mạch hình 5.11 một hiệu điện thế u = Uocos(ω). Biết X chứa R1, L1, C1 mắc nối tiếp nhau, còn Y chứa R2, L2, C2 mắc nối tiếp nhau. Điều kiện để U = UX + UY là: ( ) ( A. R1 + R2 = Z L1 − Z C1 + Z L2 − Z C2 ) ( ) ( B. R1 Z L2 − Z C2 = R2 Z L1 − Z C1 ) ∅ X X ∅ ( ) ( C. R1 Z L1 − Z C1 = R2 Z L2 − Z C2) ( )( D. R1 R2 = Z L1 − Z C1 Z L2 − Z C2 ) Hình 5.11 Câu 4: Ở hình 5.14, X chứa hai trong ba phân tử R, L o, Co. Đặt vào hai điểm A, B một C R hiệu điện thế xoay chiều thì hiệu điện thế giữa AM và MB là: u AM =UoAMcos(ωt-2π/3)V ∅ • X ∅ A M B và uMB = UoMBcos(ωt-π/6) V. Hộp X chứa: Hình 3.14 A. Lo và Co. B. Ro và Co hoặc Lo. C. Ro và Co. D. Ro và Lo. Câu 5: Ở hình 5.16: hộp X chứa hai trong ba phần tử: điện trở thuần, cuộn dây, t ụ điện. Khi đ ặt vào hai đ ầu AB m ột hiệu điện thế xoay chiều có tần số f, thì người ta nhận thấy hiệu điện thế giữa hai đ ầu AM l ệch pha π/2 so với hiệu điện thế giữa hai đầu MB. Hộp X chứa: R A. cuộn dây không thuần cảm và tụ điện. B. cuộn dây thuần cảm và tụ điện. ∅ • X ∅ A M B C. điện trở thuần và tụ điện. D. cuộn dây thuần cảm và điện trở thuần. Hình 5.16 Câu 6: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp với nhau. Đ ặt vào hai đ ầu mạch đi ện m ột đi ện xoay chi ều u = Uocos(2πft - π/6), có giá trị hiệu dụng không đổi. Khi tần số của dòng điện là 50Hz thì hiệu điện thế gi ữa hai đ ầu cu ộn dây L là uL = UoLcos(100πt + π/3). Khi tăng tần số của dòng điện đến 60Hz, thì A. hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây UL giảm. B. công suất tiêu thụ P trong mạch giảm. C. hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở UR tăng. D. công suất tiêu thụ P trong mạch tăng. Câu 7: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp nhau. Nếu hiệu điện thế giữa hai đ ầu đo ạn m ạch là: u=Uocos(ωt+ π/6) thì cường độ dòng điện trong mạch là: i = Iocos(ωt + π/2). Thì mạch điện có A. R > ZC – ZL. B. R = ZC – ZL. C. R < ZL – ZC. D. R < ZC – ZL. Câu 8: Ở hình 5.16: hộp X chứa một trong ba phần tử: điện trở thuần, cuộn dây, t ụ điện. Khi đ ặt vào hai đ ầu AB m ột hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V, người ta đo được UAM = 120V và UMB = 160V. Hộp X chứa: A. cuộn dây thuần cảm. B. điện trở thuần. C. tụ điện hoặc cuộn dây thuần cảm. D. cuộn dây không thuần cảm. Câu 9: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp nhau. Khi mắc vào hai đ ầu mạch đi ện m ột hi ệu đi ện th ế xoay chiều u = Uocos(ωt + π/3). Thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ là uC = UoCcos(ωt - π/3). Thì A. mạch có tính cảm kháng. B. mạch có tính dung kháng. C. mạch có tính trở kháng. D. trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Câu 10: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp nhau. Nếu hiệu điện thế giữa hai đ ầu đo ạn m ạch là: u=Uocos(ωt + π/6) thì cường độ dòng điện trong mạch là: i = Iocos(ωt + π/2). Thì mạch điện có A. ZL > ZC. B. ZL < ZC. C. L < C. D. L > C. Câu 11: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp nhau. Nếu hiệu điện thế giữa hai đ ầu đo ạn m ạch là: u=Uocos(ωt - π/6) thì cường độ dòng điện trong mạch là: i = Iocos(ωt - π/2). Thì mạch điện có A. ZL < ZC. B. L < C. C. ZL > ZC. D. L > C. Câu 12: Đặt vào hai đầu đoạn mạch hình 5.6 một hiệu điện thế u = Uocos(100t + ϕu), thì các hiệu điện thế uAM = 180cos(100t) V và uMB = 90cos(100t + π/2) V. Biết Ro = 80Ω, Co = 125μF và hộp X Ro Co chứa hai trong ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp nhau. Hộp X chứa: ∅ • X ∅ A. R và C, với R = 160Ω và C = 62,5μF B. L và C, với ZL - ZC = 160 2 Ω A M B Hình 5.6 C. L và C, với ZC – ZL = 160 2 Ω D. R và L, với R = 40Ω và L = 0,4H Số 1 hẻm 1 ngõ 3 – đường Trần Hưng Đạo – P.Đội Cung 49
  2. Mai Văn Quyền (0985.227.335) – Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu Mạch RLC – BT hộp đen Câu 13: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp nhau. Khi mắc vào hai đ ầu mạch điện một hi ệu đi ện th ế xoay chiều u = Uocos(ωt + π/3). Thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ là uC = UoCcos(ωt - π/6). Thì A. mạch có tính trở kháng. B. mạch có tính cảm kháng. C. mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng. D. mạch có tính dung kháng. Câu 14: Một mạch điện xoay chiều gồm hai trong ba phần tử R, L, C nối tiếp nhau. Nếu hi ệu đi ện th ế gi ữa hai đ ầu đoạn mạch là: u = Uocos(ωt + π/2) thì cường độ dòng điện trong mạch là: i = Iocos(ωt + π/6). Thì mạch điện gồm có A. R và L, với R > ZL. B. R và L, với R < ZL. C. R và C, với R > ZC. D. R và C, với R < ZC. Câu 15: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp nhau. Nếu hiệu điện thế giữa hai đ ầu đo ạn m ạch là: u=Uocos(ωt -π/6) thì cường độ dòng điện trong mạch là: i = Iosin(ωt + π/3). Thì dòng điện có 1 1 1 1 A. ω = . B. ω < . C. ω > D. ω < . LC LC LC LC Câu 16: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp nhau. Khi mắc vào hai đ ầu mạch điện một hi ệu đi ện th ế xoay chiều u = Uocos(ωt + π/3). Thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ là uC = UoCcos(ωt). Thì A. mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng. B. mạch có tính cảm kháng. C. mạch có tính trở kháng. D. mạch có tính dung kháng. Câu 17: Ở hình 5.17: hộp X chứa một trong ba phần tử: điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện. Khi đ ặt vào hai đ ầu AB m ột hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 150V, người ta đo được UAM = 60V và UMB = 210V. Hộp X chứa: A. tụ điện. B. cuộn dây không thuần cảm. C. điện trở thuần. D. cuộn dây thuần cảm. Câu 18: Ở hình 5.17: hộp X chứa một trong ba phần tử: điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện. ∅ • X ∅ Khi đặt vào hai đầu AB một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V, người ta đo A C M B được UAM = 80V và UMB = 140V. Hộp X chứa: Hình 5.17 A. tụ điện. B. tụ điện hoặc cuộn dây thuần cảm. C. cuộn dây thuần cảm. D. điện trở thuần. Câu 19: Một mạch điện xoay chiều gồm hai trong ba phần tử R, L, C nối tiếp nhau. Nếu hi ệu đi ện th ế gi ữa hai đ ầu đoạn mạch là: u = Uocos(ωt + π/5) thì cường độ dòng điện trong mạch là: i = Iocos(ωt + π/2). Thì mạch điện gồm có A. R và L, với R > ZL. B. R và L, với R < ZL. C. R và C, với R > ZC. D. R và C, với R < ZC. Câu 20: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp nhau. Nếu hiệu điện thế giữa hai đ ầu đo ạn m ạch là: u=Uosin(ωt + π/6) thì cường độ dòng điện trong mạch là: i = Iocos(ωt - π/4). Thì mạch điện có A. R < ZL – ZC. B. R < ZC – ZL. C. R > ZC – ZL. D. R = ZC – ZL. Câu 21: Đặt vào hai đầu đoạn mạch ở hình 5.13 một điện áp xoay chiều, thì trong mạch xu ất hiện dòng đi ện v ới c ường độ i = 2cos(80πt)A và hiệu điện thế ở các đoạn mạch u X = 90cos(80πt + π/2)V; uY=180cos(80πt) V. Ta suy ra các biểu thức liên hệ: 1) uX = i.ZX; 2) uY = i.ZY. Với ZX và ZY là tổng trở của hộp X và hộp Y. Kết M luận nào sau đây là đúng? ∅ X • Y ∅ A B A. 1) đúng; 2) đúng. B. 1) sai; 2) sai. C. 1) sai; 2) đúng. D. 1) đúng; 2) sai. Hình 5.13 Câu 22: Ở hình 5.15: hộp X chứa hai trong ba phần tử: điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện. Khi đặt vào hai đầu AB một hiệu điện thế xoay chiều có tần số f, thì ng ười ta nhận thấy hi ệu đi ện th ế gi ữa hai đ ầu AM lệch pha π/2 so với hiệu điện thế giữa hai đầu MB. Hộp X chứa: C L A. cuộn dây thuần cảm và tụ điện. B. cuộn dây thuần cảm và điện trở thuần. ∅ • X ∅ A M B C. điện trở thuần và tụ điện. D. cuộn dây không thuần cảm và tụ điện. Hình 5.15 Câu 23: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp nhau. Khi mắc vào hai đ ầu mạch điện một hi ệu đi ện th ế xoay chiều u = Uocos(ωt + π/3). Thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ là uC = UoCcos(ωt - π/6). Thì mạch điện có L R 1 1 1 1 X A. ω > . B. ω < . C. ω = . D. ω < . ∅ • ∅ LC LC LC LC A M B Hình 3.12 Câu 24: Ở hình 5.12: R = 120 Ω, L = 0,3H và X chứa hai trong ba phân tử R o, Lo, Co. Đặt vào hai điểm A, B một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 220V. Người ta đo đ ược hiệu điện thế giữa A, M và M, B là: U AM = 120V và UMB = 100V. Hộp X chứa: A. Ro và Lo, với Ro:Lo = 0,0025 B. Ro và Lo, với Ro:Lo = 400 C. Ro và Lo, với Ro:Lo = 36 D. Ro và Co, với Ro:Co = 400 Số 1 hẻm 1 ngõ 3 – đường Trần Hưng Đạo – P.Đội Cung 50
  3. Mai Văn Quyền (0985.227.335) – Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu Mạch RLC – BT hộp đen Câu 25: Một mạch điện xoay chiều gồm hai trong ba phần tử R, L, C nối tiếp nhau. Nếu hi ệu đi ện th ế gi ữa hai đ ầu đoạn mạch là: u = Uocos(ωt) thì cường độ dòng điện trong mạch là: i = Iocos(ωt - π/2). Thì mạch điện gồm có A. L và C, với ZL > ZC. B. L và C, với L > C. C. L và C, với L < C. D. L và C, với ZL < ZC. Câu 26: Ở hình 5.13: trong mỗi hộp X và Y chứa hai trong ba phần tử: điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện. Đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chi ều, thì c ường M ∅ X • Y ∅ độ dòng điện trong mạch i = 2cos(80 πt)A và điện áp uX = 120cos(80πt - π/2) V và A B uY = 180cos(80πt)V. Các hộp X và Y chứa: Hình 5.13 A. X chứa cuộn dây thuần cảm và tụ điện; Y chứa cuộn dây không thuần cảm và tụ điện. B. X chứa cuộn dây thuần cảm và tụ điện; Y chứa cuộn dây thuần cảm và điện trở thuần. C. X chứa tụ điện và điện trở thuàn; Y chứa cuộn dây thuần cảm và điện trở thuần. D. X chỉ chứa tụ điện và Y chỉ chứa điện trở thuần. Câu 27: Mạch điện AB chứa hai trong ba phần tử: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C mắc nối ti ếp v ới nhau. Khi đặt vào AB nguồn điện không đổi có hiệu điện thế bằng 20V thì đo đ ược c ường đ ộ dòng đi ện trong m ạch là 0,5A. Khi mắc vào AB nguồn điện xoay chiều u = 120cos(100t)V, thì đo đ ược c ường đ ộ dòng đi ện trong m ạch b ằng 1,5A. Đoạn mạch AB chứa A. R và L, với R = 10Ω và L = 0,56H B. R và L, với R = 40Ω và L = 0,4H C. R và C, với R = 40Ω và C = 2,5.10 F -4 D. R và L hoặc R và C, với R = 40Ω và L = 0,4H hoặc C = 2,5.10-4F Câu 28: Đặt vào hai đầu đoạn mạch hình 5.6 một hiệu điện thế u = Uocos(100t + ϕu), Ro Co thì các hiệu điện thế uAM = 160 2 cos(100t) V và uMB = 100 2 cos(100t + π/2) V. ∅ • X ∅ Biết Ro = 80Ω, Co = 125μF. Cường độ dòng điện chạy qua hộp X có biểu thức là : A M B Hình 5.6 A. i = 2cos(100t + π/4)A B. i = 2 2 cos(100t + π/2)A C. i = 2cos(100t - π/4)A D. i = 2cos(100t)A Câu 29: Đặt vào hai đầu đoạn mạch hình 5.11 một hiệu điện thế u = Uocos(ωt). Biết X ∅ X X ∅ chứa R1, L1, C1 mắc nối tiếp nhau, còn Y chứa R2, L2, C2 mắc nối tiếp nhau. Điều kiện để u Hình 5.11 = uX + uY là: ( ) ( A. R1 Z L1 − Z C1 = R2 Z L2 − Z C2 ) ( )( B. R1 R2 = Z L1 − Z C1 Z L2 − Z C2 ) C. R1, L1, C1 và R2, L2, C2 bất kỳ khác không. ( D. R1 Z L2 − Z C2 ) = R (Z 2 L1 − Z C1 ) Câu 30: Ở hình 5.12: L là cuộn dây thuần cảm, X chứa hai trong ba phân tử R, L R Lo, Co. Đặt vào hai điểm A, B một hiệu điện thế xoay chiều u = U ocos(ωt + ∅ • X ∅ π/3) V thì hiệu điện thế giữa A, M và M, B là: u AM=UoAMcos(ωt+π)V và uMB = A M B Hình 3.12 UoMBcos(ωt+π/6) V. Hộp X chứa: A. Ro và Co hoặc Ro và Lo. B. Lo và Co. C. Ro và Co hoặc Lo và Co. D. Ro và Co. Câu 31: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp nhau. Mắc vào hai đ ầu mạch đi ện một hi ệu đi ện th ế xoay chiều u = Uocos(2πft + π/3), có giá trị hiệu dụng không đổi. Khi tần số của dòng điện là 50Hz thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ là uC = UoCcos(100πt - π/6). Khi tăng tần số của dòng điện đến 60Hz Thì A. cường độ dòng điện I trong mạch tăng. B. hiệu điện thế giữa hai bản tụ UC tăng. C. hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây UL giảm. D. cường độ dòng điện I trong mạch giảm. Câu 32: Đặt vào hai đầu đoạn mạch hình 5.11 một hiệu điện thế u = Uocos(ωt). Khi đó uX = U0Xcos(ωt - π/2), uY = U0Ycos(ωt + π/6) và i = Iosin(ωt). Biểu thức nào sau đây là đúng? A. uX = i.ZX B. UoX + UoY = Io.Z C. uX = i.ZY D. u = i.Z Câu 33: Một mạch điện xoay chiều gồm hai trong ba phần tử R, L, C nối tiếp nhau. Nếu hi ệu đi ện th ế gi ữa hai đ ầu đoạn mạch là u = Uocos(ωt) thì cường độ dòng điện trong mạch là i = Iocos(ωt - π/2). Thì mạch điện gồm có A. L và C, với ZL < ZC. B. L và C, với L = C. C. L và C, với ZL > ZC. D. L và C, với L > C. Số 1 hẻm 1 ngõ 3 – đường Trần Hưng Đạo – P.Đội Cung 51
Đồng bộ tài khoản