intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài tập môn quản trị tài chính

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

3.849
lượt xem
1.144
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong tài liệu này, đáp án là những phần chữ số đậm,mầu đỏ( chỉ để các bạn tham khảo)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập môn quản trị tài chính

 1. Qu n tr Tài chính Trong tài li u này áp án tham kh o là nh ng ph n ch s m, màu . (Ch các b n tham kh o) Công ty máy in PIONEER Russ Wadleight, ch t ch c a công ty máy in Pioneer ã tóm t t các s li u sau t h s c a ông i chi u k t qu ho t ng c a công ty v i các giá tr trung bình c a ngành Russ h i lo v k t qu ho t ng c a công ty trong n m. K toán Walt Schoolcraft ngh ông t ng giá s n ph m 8% trong n m 19X2 bù p cho giá t ng, nh ng Lil, giám c bán hàng cho r ng khách hàng ch ch p nh n t ng giá 5%, và v i s t ng giá này ch y u là ông c n t ng c ng n l c bán hàng. Russ ch p nh n chính sách c a giám c bán hàng và giá t ng 5% b t u t 19X2. Do t ng n l c bán hàng, h u h t các khách hàng c công ty u gi c và có thêm m t vài khách hàng m i Trung bình ngành Công ty Piooneer T ng k t vàon cu i n m (31/12) 19X2 19X1 Doanh thu 100% $700,000 $650,000 Giá v n hàng bán 55.5% 400,000 357,500 Chi phí bán hàng 4.5% 75,000 32,500 Chi phí chung 20.5% 125,000 130,000 Lãi 3% 20,000 19,500 Thu thu nh p 8% 40,000 55,250 Công vi c c n làm: 1. Chu n b b ng báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh (tính theo % doanh thu) c a công ty Plooner Printer trong n m 19X2 và 19X1. 2. Góp ý cho quy t nh c a Russ, rút ra k t lu n t các báo cáo tài chính ã chu n b . Ch ra nh ng nguyên nhân có th có và nh ng gì có th làm c i thi n tình hình COCHITUATE COOLING PRODUCT, INC !ây là m t công ty chuyên bán s h th ng i u hoà nhi t và t l nh, c thành l p vào n m 1960 b"i 5 c ông sáng l p. V i s giúp # c a b n bè, h$ ã gom góp c s v n c n thi t ho t ng . Nh ng ng i b n này u t vào công ty b ng cách mua nh ng c phi u th ng. Hi n nay, công ty có 155 c ông , không m t ai trong s nh ng ng i này gi quá 5% c ph n c a công ty. Nh ng c ông này quan tâm ch y u vào kho ng c t%c mà h$ c chia u &n t n m 1965. Trong vài n m u ho t ng, công ty ã phát tri n m t cách nhanh chóng n m%c n m 1963 nó tr' m t cách v ng ch c nh m t công ty có tính c nh tranh trong khu v c. Khi m t công ty ã v ng vàng, ban qu n tr có khuynh h ng b o th h n. Công ty mu n xây d ng m t n n tài chính v ng m nh có th hoàn l i ti n u t cho c ông và m b o s t n t i c a công ty. Do ó giai o n 1964 n 19X1 có m t chút thay i trong ho t ng c a công ty mà s thay i này v(n ph i duy trì nh ng gi i h n nghiêm ng&t i v i kh i th nh v ng chung c a Massachusetts. Th.S Tr n Quang Trung
 2. Qu n tr Tài chính Vào tháng 1, 19X2, ban qu n tr quy t nh m" m t chi nhánh " Concord, New Hampshire. H$ ph i ng u v i v n là có nên mua c)a hàng , v n phòng và nh ng ti n nghi n i th t ho&c thuê chúng. Ban qu n tr quy t nh mua h t nh ng tài s n ó . !i u ó ngh*a là u t 700.000USD vào tài s nc nh (500.000 USD cho toà nhà, 80.000 USD cho trang thi t b và 120.000 USD cho ti n nghi n i th t). Cochituate c ng ph i u t 200.000 USD cho hàng t n kho và dành s+n m t qu ho t ng 100.000 USD cho nh ng kho n chi ti n m&t s, v t quá các kho n thu trong nh ng tháng u ho t ng . Vì v y vi c m" chi nhánh c n ph i u t 1.000.000 USD. Ban qu n tr Cochituate ã v ch k ho ch m" r ng này trong nhi u n m và ã gom góp c 250.000 USD hi n ang u t vào trái phi u công ty v i lãi su t 6%. T t c nh ng trái phi u này s, c bán tài tr cho k ho ch m" r ng. Ban qu n tr c ng phát hành thêm c phi u u ãi, hy v$ng bán c 500.000 USD nh ng th c t ch bán c 150.000 USD. Do ó công ty bu c vay có th ch p m t kho n n 300.000 USD v i lãi su t h ng n m là 8% và tài s n th ch p là c)a hàng và v n phòng " Concord. M t kho n vay không có th ch p 200.000 USD trong 5 n m c ng ã c ngân hàng a ph ng ng ý. !i u ki n c a kho n vay này là thanh toán m-i 6 tháng 27.000 USD, 10 l n thanh toán, lãi su t th c là 16,6% n m. Vào n m 19X2, chi nhánh ã chi m 25% ho t ng c a công ty. C u trúc c a chi phí và giá thành c a chi nhánh t ng t nh tr' s" chính " Massachusettes. Trong n m , m t s c ông yêu c u công ty mua l i c ph n c a h$ và công ty ã mua. Công ty ph i tr cho h$ 300.000USD nh ng c phi u lúc u phát hành v i giá 200.000 USD. Các c phi u này c h y b và ph n chênh l ch v giá s, c tr vào l i nhu n gi l i Ban qu n tr công ty nh n báo cáo tài chính t nhân viên k toán, các t s c a ngành c ng c li t kê chu n b cho vi c ánh giá. Ban qu n tr r t quan tâm n tình hình ti n m&t c a công ty vì nó b sút gi m giá tr r t nhi u Th.S Tr n Quang Trung
 3. Qu n tr Tài chính COCHITUATE COOLING PRODUCT ,INC B ng cân i k toán 31/12,19X2 và 19X1 19X2 19X1 S l ng % S l ng % Tài s n l u ng Ti n m&t $120 2 $390 7 ! u t ng n h n 250 4 Các kho n ph i thu 2400 37 2000 33 T n kho 1900 29 2100 35 Chi phí tr tr c 60 1 65 1 4485 69 4800 82 Tài s n c nh 2015 31 1200 20 6500 100 6000 100 N ng n h n Thanh toán n vay ( n h n) 15 0.3 N ngân hàng 110 1.7 50 0.9 Các kho n ph i tr 2345 36 2230 37.1 N khác 130 2 120 2 N dài h n Thanh toán n vay 270 4.2 Vay dài h n 146 2.2 100 1.7 3016 46.4 2500 41.7 V n ch s h u C phi u u ãi, 8% 150 2.3 C phi u th ng 1800 27.7 2000 33.3 L i nhu n gi l i 1534 23.6 1500 25 6500 100 6000 100 Th.S Tr n Quang Trung
 4. Qu n tr Tài chính COCHITUATE COOLING PRODUCT Báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh 31/12/19X2 31/12/19X1 s l ng % s l ng % Doanh thu 25000 100 20000 100 Giá v n hàng bán 20000 80 16000 80 Lãi g p 5000 20 4000 20 Chi phí ho t ng 4025 16.1 3185 15.93 L i t%c t ho t ng 975 3.9 815 4.07 Lãi 45 .2 15 .7 L i t%c tr c thu 930 3.7 800 4 Thu l i t%c 205 .8 200 1 L i nhu n thu n 725 2.9 600 3 COCHITUATE COOLING PRODUCT Báo cáo l i nhu n gi l i 31/12,19X1 B ng quy t toán (1/1/1974) 1500 C ng: L i nhu n thu n 725 2225 Tr : C t%c u ãi 12 C t%c th ng 579 Mua l i c phi u th ng 100 691 S d (31/12/1974) $1534 Yêu c u 1. Phân tích và ánh giá kh n ng sinh l i c a công ty qua so sánh v i 19X1 và trung bình c a ngành 2. Có ph i chi nhánh c a công ty có l i su t l n h n chi phí v n vay? Gi i thích 3. Phân tích và ánh giá kh n ng thanh toán c a công ty qua so sánh v i 19X1 và trung bình c a ngành. Cách ban qu n tr ã dùng tài tr cho k ho ch m" r ng ã nh h "ng n tình hình tài chính c a công ty nh th nào? 4. Các b c ban qu n tr c n làm c i thi n kh n ng thanh toán c a công ty là gì? Th.S Tr n Quang Trung
 5. Qu n tr Tài chính CÁC CH S C A NGÀNH, CÓ T 45 CÔNG TY BÁN S H TH NG I U HÒA VÀ THI T B L NH Cao Trung bình Th p T s thanh toán hi n t i 4.03 / 1 2.15 / 1 1.64 / 1 L i t%c thu n / Doanh thu (%) 3.88 1.94 1.03 L i su t trên tài s n s) d'ng 14.45 9.9 5.41 H s quay vòng tài s n (l n) 9.13 5.09 3.39 Chu k. các kho n ph i thu (ngày) 29 43 55 Doanh thu thu n / T n kho (l n) 12 7.3 4.6 Tài s n c nh / T ng tài s n (%) 5.5 10.8 31.4 N ng n h n / Giá tr h u hình (%) 22.9 72.7 109.4 T ng n / Giá tr h u hình (%) 56.4 85 171.9 1. Phân tích kh n ng sinh l i: L i t%c thu n trên doanh thu 19X1 19X2 Trung bình ngành H s quay vòng tài s n 19X1 19X2 Trung bình ngành L i su t c a tài s n s) d'ng 19X1 19X2 Trung bình ngành K t lu n 2. K t qu kinh doanh trên v n ch s h u L i su t do s) d'ng các qu 19X2 Chi phí ngu n vay Vay có th ch p Vay không th ch p K t lu n 3. Phân tích kh n ng thanh toán c a công ty: T/ s thanh toán hi n t i: 19X1 19X2 Trung bình ngành Chu k. các kho n ph i thu 19X1 Th.S Tr n Quang Trung
 6. Qu n tr Tài chính 19X2 Trung bình ngành H s quay vòng t n kho 19X1 19X2 Trung bình ngành T s thanh toán nhanh 19X1 19X2 Trung bình ngành !ánh giá 4. Các b c ph i làm 3-1: Gi s) b n và h u h t các nhà u t khác u hy v$ng t l l m phát n m t i là 7%, gi m xu ng 5% " n m ti p theo, và các n m sau ó là 3%. Gi s) k* là 2% và MRP c a trái phi u kho b c t ng t 0 trên trái phi u s p áo h n trong vài ngày, v i m%c t ng 0.2% / n m cho n khi áo h n, t i t i a là 1% trên trái phi u có k. h n t 5 n m tr" lên a. Tính lãi su t c a trái phi u kho b c có k. h n 1, 2, 3, 4, 5, 10, và 20 n m. V, ng l i su t b. Bây gi xem trái phi u c a m t công ty có h ng tín d'ng là AAA, có các k. h n nh trái phi u kho b c. V, i khái ng l i su t c a trái phi u này trên cùng th v i ng l i su t " câu a. (L u ý r i ro v" n c a trái phi u dài h n so v i ng n h n) c. Th) v, ng l i su t c a trái phi u c a m t nhà máy i n h t nhân trên cùng th 3-3: Gi s) hi n nay lãi su t h ng n m c a trái phi u kho b c có k. h n 2 n m là 11.5%, còn c a trái phi u k. h n 1 n m là 10%, k* là 3%, và MRP là 0. a. Dùng lý thuy t k. v$ng d báo lãi su t c a trái phi u k. h n 1 n m " n m t i.(Theo lý thuy t k. v$ng lãi su t h ng n m c a trái phi u có k. h n 2 n m là trung bình c ng c a hai lãi su t c a trái phi u k. h n 1 n m " n m 1 và n m 2) b. Tính t c l m phát mong i " n m 1? N m 2? 3-4: Gi s) k* là 4% và MRP là 0. N u lãi su t danh ngh*a trên trái phi u k. h n 1 n m là 11%, và trên trái phi u k. h n 2 n m có r i ro t ng t là 13%. Tính lãi su t c a trái phi u k. h n 1 n m c phát hành " n m 2? T c l m phát " n m 2 là bao nhiêu? Gi i thích t i sao lãi su t trung bình c a trái phi u k. h n 2 n m khác v i lãi su t c a trái phi u k. h n 1 n m " n m 2 3-5: Cu i n m 1980 phòng Th ng m i M công b m t s s li u cho th y t c l m phát kho ng 15% và lãi su t th tr ng là 21%, t m%c cao k/ l'c. Tuy nhiên nhi u nhà u t hy v$ng r ng chính ph m i Reagan s, ki m soát l m phát t t h n chính ph Carter. Lãi su t cao c c và chính sách th t ch&t tín d'ng, k t qu c a nh ng n l c c a Qu d tr liên bang nh m k m t c l m phát, s, t m th i gây suy thoái kinh t nh ng sau ó s, h t c l m phát và gi m lãi su t. Gi s) u n m 1981 t c l m phát k. v$ng là 13%; 1982 là 9%; 1983 là 7%; 1984 và các n m sau ó n nh " m%c 6% a. T c l m phát bình quân trong th i k. 5 n m t 1981-1985 là bao nhiêu? b. Lãi su t danh ngh*a trung bình trong th i k. ó là bao nhiêu t o ra lãi su t phi r i ro th c s trên trái phi u kho b c k. h n 5 n m là 2%? Th.S Tr n Quang Trung
 7. Qu n tr Tài chính c. Cho k* = 2% và MRP kh"i u " m%c 0.1% và t ng 0.1% m-i n m, vào tháng 1 / 1981 hãy c l ng lãi su t trên trái phi u có k. h n 1, 2, 5, 10, và 20 n m, r i v, ng l i su t d a trên các s li u này d. Hãy mô t các i u ki n kinh t t ng quát có th d(n n ng l i su t h ng lên e. N u u n m 1981 ph n l n các nhà u t u hy v$ng t c l m phát " các n m t i n nh " m%c 10%, b n ngh* ng l i su t s, nh th nào? Xét t t c các y u t th c t có th nh h "ng t i nó. Câu tr l i c a b n " ây có làm b n ngh* l i ng l i su t b n ã v, trong ph n c không? 4-2: C phi u c a công ty X và Y có phân ph i xác su t c a l i su t mong i trong t ng lai nh sau: Xác su t X% Y% 0,1 (10) (35) 0,2 2 0 0,4 12 20 0,2 20 25 0,1 38 45 a. Tính l i su t trung bình, kˆ Y , cho c phi u Y. ( kˆ X = 12%) b. Tính l ch chu n c a l i su t c a c phi u X. (bi t r ng l ch chu n c a c phi u Y là 20,35%). Bây gi tính h s bi n thiên c a c phi u Y. H u h t các nhà u t xem c phi u Y ít r i ro h n c phi u X , i u ó có th không? Gi i thích? 4-3: Gi s) kRF = 8% , kM =11%, kA = 14%. a. Tính h s beta c a c phi u A? (b = 2) b. N u h s beta c a c phi u A là 1.5 thì l i su t yêu c u ph i là bao nhiêu? (kA = 12.5) 4-4: Gi s) kRF = 9%, kM = 14% và b1 = 1.3 a. Tính ki, l i su t yêu c u c ac phi u i? (12.9) b. Bây gi gi s) kRF (1) t ng n 10% ho&c (2) gi m xu ng 8%. ! d c c a ng SML v(n nh c , i u này s, nh h "ng n kM và ki nh th nào? c. Bây gi gi s) kRF v(n là 9% nh ng kM (1) t ng n 16% ho&c (2) gi m xu ng 13%. ! d cc a ng SML không nh c n a. Nh ng thay i này s, nh h "ng n ki nh th nào? 4-5: Gi s) b n gi m t danh m'c u t g m 20 c phi u khác nhau, m-i c phi u c u t 7500 USD. H s beta c a danh m'c u t là 1.12. Bây gi gi s) b n quy t nh bán m t c phi u có beta là 1 trong danh m'c u t c a b n c 7500 USD và dùng ti n này mua m t c phi u khác cho danh m'c u t c a b n. Gi s) c phi u m i có beta là 1.75. Tính l i h s beta c a danh m'c u t m i c a b n (1.1575) 4- 6: Gi s) b n qu n lý 4 tri u USD c a m t qu u t . Qu g m 4 c phi u v i v n ut và h s beta nh sau: C phi u V n ut beta A 400.000 1,5 Th.S Tr n Quang Trung
 8. Qu n tr Tài chính B 600.000 (0,5) C 1.000.000 1,25 D 2.000.000 0,75 N u l i su t yêu c u c a th tr ng là 14% và lãi su t không r i ro là 6%, tính l i su t yêu c u c a qu ? (12.1) 5-26 : Gi s) vào tháng 1/1992 các k s c a công ty GM báo cho các lãnh o c p cao bi t h$ v a m i phát minh m t k/ thu t cho phép s n xu t xe ch y b ng i n n ng có th ho t ng v i m%c tiêu hao n ng l ng kho ng 3 xu m-i d&m so v i 5 xu m-i d&m c a lo i xe dùng x ng hi n nay. N u GM s n xu t xe i n n ng, nó có th l y l i th ph n ã m t t các công ty Nh t B n. Tuy nhiên , c n có s ut hoàn thi n bình i n, thi t k m(u xe m i và trang b cho h th ng s n xu t. K ho ch này c n 6 t ô la m-i n m trong vòng 5 n m và ph i b t u ngay. Kho n u t 30 t ô la này s, mang l i cho GM 4 t/ ô la/n m trong 15 n m, t ng c ng 60 t ô la, b t u sau 5 n m k t bây gi . N u không th c hi n d án xe i n n ng , v i s ti n ó GM s, u t 6 t ô la/n m trong 5 n m " n i khác, ki m c 10% m-i n m, lãi g p tính h ng n m (H ng d(n: Ngân l u âm x y ra t n m u n n m 4, và ngân l u d ng x y ra t n m th% 5 n n m th% 19) a. Tính hi n giá chi phí tri n khai d án xe i n n ng c a GM? (25.02) b. Tính hi n giá ngân l u công ty GM s, nh n c n u d án xe ên n ng c th c hi n? (20.78 – 25.02 = -4.24) c. C n c% vào k t qu " hai câu trên, ban qu n tr GM có nên ti n hành xu t xe i n n ng không? (Không) 5-27: Gi s) r ng b n th a k m t s ti n . B n gái c a b n ang làm vi c trong m t công ty môi gi i, và ông ch cô ta ang bán m t s ch%ng khoán c nh n $50 m-i cu i n m trong 3 n m t i, c ng thêm s ti n $1,050 vào cu i n m th% t . Cô y nói v i b n là cô y có th mua giùm cho b n s ch%ng khoán ó v i giá $900. Ti n c a b n bây gi ang u t vào ngân hàng v i lãi su t danh ngh*a là 8%, tính g p h ng quý. ! i v i b n u t vào ch%ng khoán hay g)i ngân hàng v n an toàn và tính thanh kho n là nh nhau, vì v y b n yêu c u l i su t th c khi u t vào ch%ng khoán ph i gi ng nh g)i ngân hàng. (8.24%) B n ph i tính toán giá ch%ng khoán xem nó có là m t u t t t không. Hi n giá c a ch%ng khoán theo b n là bao nhiêu? (893.16) 5-28: Gi s) dì c a b n bán m t c n nhà ngày 31/12, và ng i mua còn n l i m t s ti n là 10.000 USD. Kho n n này s, ph i tính lãi v i lãi su t danh ngh*a 10%, tr d n m-i 6 tháng ,b t u t 30/6, trong vòng 10 n m. T ng s ti n lãi ph i tr trong n m u tiên là bao nhiêu? (985) 5-29: Công ty c a b n có k ho ch m n 1 tri u ô la, tr d n h ng n m trong 5 n m, lãi su t 15%. T i cu i n m th% hai công ty c a b n ã tr c bao nhiêu ph n tr m v n g c? (31.89% = 318879 / 1000000) 6-1: Công ty Rodriguez có hai trái phi u ang l u hành. C hai trái phi u u tr lãi h ng n m là 100 $ và 1,000 $ khi áo h n. Trái phi u L có k. h n là 15 n m và trái phi u S có k. h n là 1 n m a. Tính giá tr c a m-i trái phi u n u lãi su t hi n hành là (1) 5%, (2) 8%, và (3) 12%? Gi s) trái phi u trái phi u S ch nh n m t l n tr lãi n a b. T i sao trái phi u dài h n (15 n m) bi n ng nhi u h n so v i trái phi u ng n h n (1 n m) khi lãi su t thay i Th.S Tr n Quang Trung
 9. Qu n tr Tài chính 6-2: Trái phi u c a công ty Apilado còn 4 n m n a là áo h n. Lãi tr h ng n m; m nh giá trái phi u là 1,000 $; lãi su t cu ng phi u là 9% a. Tính l i su t t i áo h n (YTM) khi giá th tr ng là (1) 829 $ và (2) 1,104 $? b. B n có mua trái phi u này v i giá 829 $ khi b n ngh* lãi su t h p lý trên th tr ng là 12% không? Gi i thích 6-3: Gi s) công ty ô-tô Ford phát hành trái phi u k. h n 10 n m, m nh giá 1,000 $, lãi su t cu ng phi u 10%, và tr lãi m-i 6 tháng a. Hai n m sau khi phát hành, lãi su t c a trái phi u lo i này gi m xu ng còn 6%. Lúc ó giá trái phi u này là bao nhiêu? b. Gi s) hai n m sau khi phát hành thì lãi su t th tr ng t ng lên n 12%. Lúc ó giá trái phi u là bao nhiêu? c. Trong i u ki n c a ph n a, gi s) thêm là lãi su t v(n là 6% " 8 n m sau ó. Giá c a trái phi u s, di0n bi n theo th i gian nh th nào? 6-4: Trái phi u c a công ty Beranek có k. h n v*nh vi0n v i lãi su t cu ng phi u là 10%, trái phi u lo i này hi n nay có l i su t là 8%, m nh giá là 1,000 $ a. Tính giá c a trái phi u c a Benarek? b. Gi s) lãi su t t ng sao cho l i su t c a trái phi u lo i này là 12%. Lúc ó giá c a trái phi u c a Benarek là bao nhiêu? c. Tính l i giá c a trái phi u c a Benarek n u l i su t c a lo i trái phi u này là 10% d. K t qu " các ph n trên s, thay i nh th nào n u k. h n c a trái phi u là 20 n m thay vì v*nh vi0n 6-5: Tính l i su t c a trái phi u v*nh vi0n có m nh giá là 1,000 $, lãi su t cu ng phi u 8%, và th giá hi n nay là (a) 600 $, (b) 800 $, (c) 1,000 $, và (d) 1,400 $? Gi s) lãi tr h ng n m 6-6: Công ty môi gi i ch%ng khoán ngh bán cho b n m t s c phi u c a công ty Longstreet, n m ngoái ã tr c t%c 2 $. B n hy v$ng trong 3 n m t i c t%c c a công ty này s, t ng v i t c 5% / n m. B n d tính n u mua c phi u này c ng ch gi 3 n m r i s, bán i a. Tính c t%c mong i c a 3 n m k . L u ý D0 = 2 $ b. Cho su t chi t kh u là 12% và c t%c u tiên nh n c " n m th% nh t, tính hi n giá c a dòng c t%c c. B n hy v$ng giá c phi u 3 n m sau ó là 34.73 $. V i su t chi t kh u là 12% thì hi n giá c a nó là bao nhiêu? d. N u b n nh mua c phi u, gi nó trong 3 n m, sau ó bán v i giá 34.73 $, thì bây gi b n có th mua v i giá t i a là bao nhiêu? e. Dùng công th%c nh giá tính giá c phi u này. Cho g không i và g = 5% f. Giá c phi u có ph' thu c vào th i gian b n nh gi nó không? Ngh*a là n u b n nh gi nó trong 2 n m hay 5 n m thay vì 3 n m thì i u này có nh h "ng n giá c phi u hi n nay không? Th.S Tr n Quang Trung
 10. Qu n tr Tài chính 6-7: B n mua c phi u c a công ty Barngrover v i giá 21.40 $ và hy v$ng nh n c các c t%c 1.07 $, 1.1449 $, và 1.225 $ " n m th% 1, 2, và 3, r i sau ó bán i v i giá 26.22 $ a. Tính t c t ng tr "ng c a c t%c b. Tính l i su t c a c t%c mong i c. Gi s) t c t ng tr "ng trên s, ti p di0n sau ó, b n có th c ng t c t ng tr "ng v i l i su t c t%c có l i su t c a c phi u. L i su t c a c phi u này là bao nhiêu? 6-8: Các nhà u t yêu c u l i su t 15% trên c phi u c a công ty Taussig (ks = 15%) a. Giá c phi u này là bao nhiêu n u c t%c n m r i là 2 $ và t c t ng tr "ng c a c t%c có th là (1) -5%, (2) 0%, (3) 5%, và (4) 10%? b. Dùng s li u trong ph n a và mô hình nh giá Gordon tính giá c phi u này n u ks = 15% và t c t ng tr "ng hy v$ng là (1) 15% hay (2) 20%? Các k t qu này có h p lý không? Gi i thích c. Có h p lý khi cho r ng c phi u t ng tr "ng liên t'c s, có g > ks? 6-10: Gi s) vào tháng hai n m 1966 lãnh o sân bay Los Angeles phát hành trái phi u k. h n 30 n m, lãi su t 3.4%. Lãi su t t ng m nh nh ng n m sau ó, và giá trái phi u gi m nh ta ã bi t. Vào tháng hai n m 1979, giá c a trái phi u này ã r t t 1,000 $ xu ng ch còn 650 $ sau 13 n m. ! tr l i các câu h i sau, gi s) ti n lãi c tr h ng n m a. Trái phi u lúc phát hành b ng m nh giá 1,000 $. Tính l i su t t i áo h n (YTM)? b. Tính l i su t t i áo h n " th i i m tháng hai n m 1979? c. Gi s) k t n m 1979 tr" i, lãi su t n nh " m%c c a n m 1979. Tính giá c a trái phi u này " tháng hai n m 1991, khi nó còn 5 n m n a là áo h n? d. Giá trái phi u là bao nhiêu n u ngày mai nó áo h n? (Không k ti n lãi cu i cùng) e. Vào n m 1979, trái phi u c a sân bay Los Angeles c phân lo i là “trái phi u chi t kh u”. !i u gì x y ra v i giá c a trái phi u chi t kh u khi nó g n áo h n? Giá có ng nhiên t ng v i các trái phi u này không? f. Ti n lãi chia cho th giá trái phi u c g$i là l i su t hi n t i c a trái phi u. V i các gi thi t trong ph n c, tính l i su t trái phi u vào (1) tháng hai n m 1979 và (2) tháng hai n m 1991? Tính l i su t t chênh l ch giá và l i su t t i áo h n c a trái phi u vào hai th i i m trên? 6-14: Vào ngày 1 / 1 / 1992 b n nh mua trái phi u c a công ty Nast ã phát hành vào ngày 1 / 1 / 1990. Trái phi u này có k. h n 30 n m và lãi su t cu ng phi u là 9.5%. Có i u kho n m b o không thu h i trong vòng 5 n m k t ngày phát hành. Sau th i gian ó trái phi u có th c thu h i v i giá là 109% m nh giá, t%c 1,090 $. Lãi su t th tr ng gi m k t khi phát hành và hi n nay giá c a trái phi u là 116.575% m nh giá, hay 1,165.75 $. B n mu n xác nh l i su t t i áo h n (YTM) và l i su t t i khi thu h i (YTC) c a trái phi u này. (L u ý: YTC xem xét nh h "ng c a i u kho n thu h i trên l i su t có th có c a trái phi u. Khi tính toán chúng ta gi nh r ng trái phi u s, l u hành cho n ngày thu h i. Nh v y nhà u t s, nh n ti n lãi trong th i k. trái phi u ch a thu h i và giá thu h i, trong tr ng h p này là 1,090 $, vào ngày thu h i trái phi u. a. YTM c a trái phi u này " n m 1992 là bao nhiêu? YTC? b. N u b n mua trái phi u này, b n ngh* l i su t h ng n m th c s c a nó là bao nhiêu? Gi i thích l p lu n c a b n Th.S Tr n Quang Trung
 11. Qu n tr Tài chính c. Gi s) trái phi u ang bán d i m nh giá. YTM hay YTC áng xem xét? 6-15: Gi s) lãi su t phi r i ro kRF = 11%; l i su t th tr ng yêu c u là kM = 14%; h s β c a c phi u c a công ty Wei là 1.5. a. N u c t%c n m t i hy v$ng là D1 = 2.25 $, và g không i là 5%, lúc ó giá c phi u c a Wei là bao nhiêu? b. Bây gi gi s) Qu d tr liên bang y thêm ti n vào n n kinh t , làm cho lãi su t kRF r i xu ng còn 9% và l i su t th tr ng còn 12%. Giá c phi u c a Wei s, là bao nhiêu? c. Thêm vào gi thi t c a ph n b, gi s) các nhà u t bây gi tr" nên m o hi m h n; i u này k t h p v i s s't gi m c a kRF, s, làm cho kM r t xu ng còn 11%. Lúc này giá c phi u c a Wei s, là bao nhiêu? d. N u Wei thay i cách qu n lý và i ng m i a ra các chính sách làm t c t ng tr "ng t ng t i 6%. ! ng th i b ph n qu n lý m i n nh c doanh thu và l i nhu n, t ó gi m β xu ng còn 1.3. V i nh ng thay i này thì giá n nh m i c a c phi u c a Wei là bao nhiêu? (L u ý: D1 s, là 2.27 $) 6-16: Gi s) b ph n qu n lý c a công ty hóa ch t Horrigan ti n hành nghiên c%u và k t lu n r ng n u Horrigan m" r ng s n xu t hàng tiêu dùng (ít r i ro h n hóa ch t công nghi p) thì h s β c a công ty s, gi m t 1.2 xu ng 0.9. Tuy nhiên hàng tiêu dùng t ng i ít l i nhu n h n nên s, làm cho t c t ng tr "ng thu nh p và c t%c gi m t 7% xu ng còn 5% a. Có nên m" r ng không? Gi s) kM = 12%; kRF = 9%; D0 = 2 $ b. Gi thi t t t c các s ki n trên ngo i tr s thay i c a h s β. β gi m xu ng còn bao nhiêu thì quy t nh m" r ng là t t? 6-17: H s β c a c phi u C là 0.4, còn c phi u D là -0.5 (ngh*a là l i su t c a nó s, t ng khi h u h t các c phi u khác gi m) a. N u kRF = 9% và kM = 13%, tính kC và kD? b. Gi s) giá hi n nay c a c phi u C là 25 $ và c t%c n m t i s, là 1.5 $; và t c t ng tr "ng không i là 4%. Giá c phi u n nh ch a? Gi i thích, và i u gì s, x y ra n u nó ch a n nh 7-9: C phi u c a Scanlon product hi n ang bán v i giá 60 USD. Công ty mong mu n ki m c 5,4 USD m-i c ph n và tr c t%c cu i n m là 3,6 USD. a. N u các nhà u t yêu c u l i su t 9% , t c t ng tr "ng c a Scanlon ph i là bao nhiêu? (3%) b. N u Scanlon tái u t ph n l i nhu n gi l i vào các d án có l i su t trung bình t ng ng v i l i su t mong i c a các c phi u . EPS cho n m t i s, là bao nhiêu? (H ng d(n: g = b*ROE, trong ó b là t l l i nhu n gi l i) 7-10: Vào ngày 1/1/1992 t ng tài s n c a công ty Kieman là 270 tri u USD . Trong n m công ty có k ho ch m" r ng và u t 135 tri u USD . C u trúc v n hi n nay gi s) là t i u, gi s) không có n ng n h n Th.S Tr n Quang Trung
 12. Qu n tr Tài chính N dài h n $ 135,000,000 V n c ông $135,000,000 T ng tài s n $ 270,000,000 Trái phi u m i có lãi su t 10% s, c bán b ng m nh giá. C phi u th ng ang có giá 60 $, có th phát hành sau khi tr chi phí là 54 $ 1 c ph n. L i su t yêu c u c a c ông c l ng là 12%, bao g m 4% c t%c và t c t ng tr "ng 8% (C t%c mong i s p t i là 2,4$, 2,4/60 = 4%). L i nhu n gi l i c l ng là 13,5 tri u USD. Thu su t thu thu nh p là 40%. Gi s) toàn b k ho ch m" r ng tài s n (g m tài s n c nh và v n ho t ng liên quan) u n m trong d toán ngân sách. S ti n d toán, không k kh u hao, là 135 tri u $. a. ! duy trì c c u v n hi n t i thì s ti n d toán ph i c tài tr b ng v n c ph n là bao nhiêu? (67.5) b. Trong ph n v n c ph n này, v n c a c ông c là bao nhiêu? (13.5) C ông m i là bao nhiêu? (60) c. Tính chi phí v n c a t ng b ph n v n c ph n? (12% và 12.44%) d. T i m%c v n nào s, có b c nh y trên th MCC c a Kieman? (27) e. Tính WACC (1) " d i và (2) trên b c nh y c a ng MCC. (9% và 9.22%) f. V, th MCC và th IOS t ng %ng v i d toán ngân sách 7-11: B ng sau ây cho giá tr EPS (thu nh p trên m-i c ph n) c a công ty Barenbaum trong 10 n m qua. C phi u th ng c a công ty, 7.8 tri u c ph n ang l u hành, hi n ang bán v i giá 65 USD m-i c ph n (1/1/1992), và c t%c mong i vào cu i n m nay (1992) là 55% c a EPS n m 1991. Vì các nhà u t hy v$ng xu h ng trong quá kh% v(n ti p t'c, g có th d a trên t c t ng tr "ng c a thu nh p. (t ng tr "ng c a 9 n m c ph n ánh trong s li u: N m EPS N m EPS 1982 3.9 1987 5.83 1983 4.21 1988 6.19 1984 4.55 1989 6.68 1985 4.91 1990 7.22 1986 5.31 1991 7.80 Lãi su t hi n nay trên các kho ng n m i là 9 % .Thu su t thu thu nh p 40%. C u trúc v n c xem là t i u nh sau: N $ 104.000.000 Các kho n l i chung $ 156.000.000 T ng c ng $ 260.000.000 a. Tính chi phí sau thu c a n m i (5.4%) và chi phí v n c ph n c a Barenbaum, gi s) v n c ph n m i ch có c t l i nhu n gi l i. Hãy tính chi phí v n c ph n theo công th%c: KS = D1 / P0 + g = 6.6 + 8 = 14.6% b. Tính chi phí v n trung bình c a Barenbaum, m t l n n a gi nh r ng công ty không phát hành thêm c phi u th ng và t t c các kho n n u có chi phí là 9%. (10.92) c. Công ty có th u t bao nhiêu tr c khi huy ng thêm v n c ph n t các c ông m i? (Gi s) l i nhu n gi l i n m 1992 là 45% so v i n m 1991. L i nhu n gi l i n m 1991 có c b ng cách nhân EPS c a n m 1991 v i s c ph n hi n hành) (45.63) Th.S Tr n Quang Trung
 13. Qu n tr Tài chính d. Tính chi phí v n trung bình c a Barenbaum (chi phí các ngu n v n huy ng s, t ng khi v t quá s l ng tính toán " ph n c) n u phát hành thêm c phi u m i v i giá $ 65 m t ph n, trong ó công ty nh n c $ 58,5 m-i c phi u, chi phí n v(n không i (11.34) 7-12: Doanh nghi p Hawley có c u trúc v n nh sau, c xem là t i u trong i u ki n hi n nay: N (Dài h n) 45% V n c ông 55% T ng ngu n v n 100% N m t i các nhà qu n lý hy v$ng ki m c $ 2,5 tri u l i nhu n sau thu . T tr c n nay công ty ã chi 60% l i nhu n cho c ông và s, ti p t'c ch tr ng này. M t cam k t m i ây v i ngân hàng cho phép công ty vay ti n theo s p x p sau: Ti n vay Lãi su t 0 - $ 500,000 9% trên kho n vay này $500,001 –$900,000 11% trên kho n vay này $900,001 tr" lên 13% trên kho n vay này Thu su t trung bình c a công ty là 40%, giá th tr ng c a c phi u là $22, c t%c g n ây nh t là $2.2 m-i c phi u và t c t ng tr ng là 5%. C phi u m i có th phát hành v i chi phíù là 10%. Công ty có các c h i u t trong n m t i là: D án Giá tr L i su t 1 $ 675000 16% 2 900000 15% 3 375000 14% 4 562500 12% 5 750000 11% Ban qu n lý yêu c u b n xác nh d án nào nên c th c hi n (n u có). B n ti n hành phân tích b ng cách tr l i nh ng câu h i sau (ho&c th c hi n công vi c) c &t trong m t chu-i h p lý: a. Có bao nhiêu b c nh y trong bi u MCC? 1û nh ng giá tr nào và nguyên nhân là gì? b. Tính chi phí v n trung bình, WACC, trong các kho ng gi a các b c nh y? c. V, bi u IOS và MCC d. Ban qu n lý c a Hawley s, ch p nh n các d án nào? e. Nh ng gi nh v r i ro d án c ng m hi u trong bài toán này là gì? N u b n bi t các d án 1, 2, 3 có r i ro trên trung bình nh ng Hawley ã ch$n các d án b n ch ra trong câu d, thông tin này s, nh h "ng n tình hình trên nh th nào? f. Gi thi t cho r ng Hawley chi 60 % s ti n ki m c tr c t%c. N u thay i t l này thành 0%, 100% hay m t giá tr b t k. gi a hai giá tr này thì vi c phân tích s, thay i nh th nào? (không c n tính toán) 7-13: Công ty i n l c Florida (FEC) ch s) d'ng n và v n ch s" h u . Công ty có th vay không gi i h n v i m%c lãi su t 10% mi0n là nó tài tr theo úng c u trúc v n m'c tiêu òi h i ph i có 45% n và v n ch s" h u là 55%. C t%c g n ây nh t là 2 USD . T c t ng tr "ng bình quân c a công ty là 4%, giác phi u là 25 USD và c phi u m i sau khi tr chi phí s, em Th.S Tr n Quang Trung
 14. Qu n tr Tài chính l i cho công ty 20 USD. Thu su t thu thu nh p c a FEC là 40% và công ty hy v$ng ki m c 100 tri u USD l i nhu n trong n m nay . Hai d án ang có s+n là: • D án A có chi phí u t là 200 tri u USD và l i su t là 13% • D án B có chi phí u t là 125 tri u USD và l i su t là 10% T t c các d án c a công ty u có r i ro b ng nhau. a. Chi phí v n c ph n phát hành thêm c a FEC là bao nhiêu? b. Chi phí v n biên, ngh*a là m%c t ng c a WACC c dùng khi ánh giá các d án c d toán ngân sách (hai d án này và thêm b t k. d án nào khác có th phát sinh trong n m, mi0n là bi u chi phí v n v(n nh hi n nay), c a FEC là bao nhiêu? CÔNG TY TNHH MAI LINH Công ty d ch d' taxi Mai Linh c chính th%c khai tr ng ngày 12-7-1993. Hi n t i, công ty có trên 600 chi c xe so v i 20 chi c vào lúc ban u. Ngày nay , Mai Linh có m t s phát tri n to l n v s l ng và ch t l ng d ch v'. N m 1996, ng i ta d báo r ng nhu c u v taxi t i thành ph HCM s, gia t ng cùng v i vi c c i thi n tiêu chu n s ng và thu nh p c a ng i dân nên công ty có k ho ch phát tri n thêm 325 xe h i vào n m t i.Tuy nhiên trong m t th tr ng c nh tranh thì i u ó không d0 dàng gì. Ban i u hành công ty g m : Ông Hoàng -T ng giám c Ông Hà -Giám c tài chính Bà Lê -Giám c ti p th T tc u cho r ng nên c n th n h n khi a ra quy t nh . Vì v y h$ ang trông ch vào các th c s* qu n tr kinh doanh ( MBA ) c ng nh các sinh viên ang theo h$c MBA giúp h$ trong nh ng quy t nh v d toán ngân sách. Gi d' b n là ng i c công ty hu n luy n th c hi n d án, b n s, xu t v i công ty quy t nh gì v d toán ngân sách? ! giúp b n công ty cung c p nh ng thông tin sau: V n ut : Sau khi làm vi c v i nhi u i lý c a các công ty xe h i khác nhau, ông Hoàng th y giá b th u (asking price) c a công ty KIA là v a ph i. M&c dù ch t l ng xe KIA không cao b ng các nhãn hi u n i ti ng c a Nh t nh Toyota, Nissan, hay Mitsubishi, ông v(n thích xe KIA h n vì giá r2. 1û th i i m ó giá m t chi c KIA là 14000 USD, ngoài giá mua công ty còn ph i chi thêm m t s chi phí khác và thu ch quy n, cho trong b ng bên d i. L u ý " th i i m ó t giá VND / USD là 12000. Theo s li u quá kh%, ta bi t xe có tu i th$ trung bình là 5 n m k t lúc mua và giá tr thanh lý ít nh t là 15% giá mua ban u. Tu i th$ c a các thi t b c ng là 5 n m nh ng không thanh lý c sau khi ã s) d'ng. Theo ông Hà thì công ty ang s) d'ng ph ng pháp kh u hao th3ng trong c vi c khai thu và cho nh ng ho t ng kinh doanh. !ây ch a ph i là ph ng pháp t t nh t nh ng ông Hà ngh* có th ch p nh n c vì nó n gi n và phù h p i u ki n qu n lý c a công ty B ng d li!u 1: T ng v n u t cho m"i xe (T ng giá tr tính b ng USD) Giá mua xe 14000 Chi phí nh ng trang thi t b kèm theo 1034 Thu quy n s" h u (4%) 560 T ng v n u t 15594 Th.S Tr n Quang Trung
 15. Qu n tr Tài chính Chi phí và doanh thu h#ng n m C n c% vào k t qu x) lý s li u t m t cu c i u tra nghiên c%u th tr ng th c hi n b"i m t công ty t v n n i ti ng, bà Lê ã d báo doanh thu c a công ty s, t ng 8% m-i n m. Dù sao bà Lê c ng r t th n tr$ng trong vi c d báo doanh thu h ng n m c a công ty. Theo bà doanh thu m-i tháng c a m-i xe là kho ng 16 tri u ng Vi t Nam, trong ó 35 % c chia cho tài x và ph n còn l i là c a công ty . M%c thu nh p này có th t c trong nh ng i u ki n x u nh t. Hi n nay d ch v' taxi theo quy nh ph i óng thu doanh thu v i thu su t 4% doanh thu. Theo h p ng ký k t gi a tài x và công ty , tài x ph i ch u t t c các bi n phí nh phí x ng d u, r a xe và ti n thuê b n bãi …Theo kinh nghi m m y n m tr c, ông Hà cho bi t chi phí ho t ng m-i n m bao g m l ng gián ti p, kh u hao và nh ng chi phí khác nh là ti p th , b o hi m, các kho n ti n thuê m n và các chi phí khác thay i không áng k . ! thu n l i h n cho b n, bà Lê và ông Hà ã tóm t t nh ng chi phí này trong b ng s 2 : B ng 2 : D báo nh ng phí t n trong tháng ngo i tr$ kh u hao và ti n lãi cho 325 xe S ti n (tri!u %ng) B o trì 260 L ng 177 Ti n thuê 52 B o hi m 70 Ti p th 45,5 Nh ng th% khác 73,8 T ng c ng 678,3 Chi phí v n và thu ! t c yêu c u v v n u t , Công ty Mai Linh ã lên k ho ch huy ng t hai ngu n v n sau: v n vay và l i nhu n gi l i. Sau khi làm vi c v i ngân hàng th ng m i Á châu, giám c tài chính cho bi t công ty có th vay c 50% t ng s v n u t t ngân hàng ACB v i lãi su t 15%. Tuy nhiên chi phí n có th t ng lên 18% n u công ty tài tr cho d án h n 50% b ng n . ! i v i l i nhu n gi l i thì tính chi phí s, khó kh n h n b"i vì hi n nay th tr ng ch%ng khoán c a Vi t Nam ch a ho t ng m t cách bài b n. Tuy nhiên ông ta ngh* r ng n u không s) d'ng l i nhu n gi l i cho d án này, nó có th c dùng cho nh ng m'c ích khác và em l i m t l i su t mong i là 15%. Do v y chi phí c h i c a l i nhu n gi l i là 15%, có th c xem là thích h p cho vi c c tính chi phí c a l i nhu n gi l i. Nh ng n m g n ây Vi t nam ti n hành nhi u hình th%c c i t và t ch%c l i n n kinh t . Bên c nh nh ng thành t u ã t c chính ph ph i i m&t v i nhi u v n khó kh n, &c bi t là n n ùn t c giao thông " các thành ph l n nh thành ph H Chí Minh. Nh m khuy n khích ng i dân thành ph s) d'ng ph ng ti n công c ng thay th cho nh ng ph ng ti n v n chuy n cá nhân, chính ph ã áp d'ng m%c thu thu nh p 35% cho ngành d ch v' taxi. M%c thu su t này không quá cao so v i m t s ngành khác. C u trúc v n t i u: Trong cu c h$p g n ây nh t c a h i ng qu n tr , ông Hà ã nh n m nh n m t nhân t khác có th nh h "ng n chi phí c a ng v n, ó là c c u ngu n v n, cái mà công ty ang xem là t i u d a trên nh ng i u ki n hi n t i và c d báo trong t ng lai. Trong nh ng n m tr c công ty c ng ã thi t l p m t c u trúc v n m'c tiêu, theo ó yêu c u 30% n và 70% v n ch s" h u c a công ty. Tuy nhiên bây gi công ty c ng xem xét hai ph ng án trong ó t/ l n có th s, t ng lên. Các ph ng án c mô t " b ng 3 d i ây: Th.S Tr n Quang Trung
 16. Qu n tr Tài chính Ph &ng án 1 Ph &ng án 2 N 50% 60% L i nhu n gi l i 50% 40% T ng c ng 100% 100% Quy t nh v d toán ngân qu': Trong d toán ngân sách, có nhi u ph ng pháp khác nhau c s) d'ng ánh giá tri n v$ng c a d án nh giá tr hi n t i (NPV), t su t n i hoàn (IRR), t su t n i hoàn có i u ch nh (MIRR). Tuy nhiên, " Vi t Nam do nh h "ng c a c ch qu n lý c , m t s nhà qu n lý tài chính không áp d'ng nh ng ph ng pháp này. Trong nh ng n m g n ây, ông Hà có nghe nói v nh ng ph ng pháp này nh ng không bi t dùng nh th nào. Oâng ta s, không th phân bi t s khác nhau c a các ph ng pháp, vì th ông ta không bi t cái nào là t t nh t. B"i v y , ông ta ngh* r ng ông ta nên nghe góp ý t nh ng chuyên gia giàu kinh nghi m. !ây c ng là m t c h i t t cho ông có bài h$c h u ích t nh ng nhà t v n Câu h i: a. Tính chi phí v n trung bình (WACC) cho hai ph ng án? b. Tính kh u hao h ng n m c a xe h i và các trang thi t b ? c. D báo ngân l u t ho t ng cho các n m t i d a vào thông tin c cung c p d. D a trên các tính toán NPV và IRR, công ty s, ch p nh n d án nào? T i sao? e. Phân tích các nh h "ng trên quy t nh u t n u t c t ng tr "ng h ng n m c a thu nh p l n l t là 5% và 10% 8-1: D án K có chi phí là 52125 USD và ngân l u ròng là 12000USD /n m trong vòng 8 n m. a. Tính th i gian hoàn v n c a d án (tính n n m g n nh t)? (4.34 i5) b. Chi phí v n là 12%. Tính NPV c a d án? (7486.7) c. Tính IRR (T su t n i hoàn) c a d án? ( ý d án có ngân l u không i h ng n m) (16%) d. Tính th i gian hoàn v n có chi t kh u n u chi phí v n là12%? (6.51) e. MIRR c a d án là bao nhiêu n u chi phí v n là 12%? (13.87%) 8-2: Pettijohn Enginerring ang xem xét hai thi t b , xe t i và h th ng b ng chuy n, trong d toán ngân sách n m nay. Nh ng d án này c l p v i nhau. Chi phí u t cho cho xe t i là $17000 và h th ng b ng chuy n là $22430. Chi phí v n c a doanh nghi p là 14%, ngân l u sau thu , k c kh u hao nh sau: N m Xe t i H! th ng b ng chuy n 1 $ 5100 7500 2 5100 7500 3 5100 7500 4 5100 7500 5 5100 7500 Th.S Tr n Quang Trung
 17. Qu n tr Tài chính Tính IRR , NPV và MIRR c a m-i d án và ch ra quy t nh ch p nh n / bác b úng n cho m-i d án (T i: 15%; 409; 14.54%) (B ng chuy n: 20%; 3318; 17.19%) 8-3: Swensen Industries ph i l a ch$n gi a xe nâng dùng n ng l ng ga và n ng l ng i n v n chuy n nguyên v t li u trong nhà máy. Vì c hai lo i xe u có ch%c n ng nh nhau, công ty ch ch$n lo i nào là t i u nh t (chúng là nh ng hình th%c u t lo i tr l(n nhau). Xe nâng dùng n ng l ng i n thì chi phí m c h n nh ng chi phí ho t ng th p h n; giá c a nó là $22000, trong khi xe nâng dùng n ng l ng ga ch có $17500. Chi phí v n cho hai d án là 12%. Tu i th$ s) d'ng cho m-i xe c tính kho ng 6 n m, trong su t th i gian ho t ng ngân l u ròng mà xe nâng s) d'ng n ng l ng i n mang l i là $6290 m-i n m, còn xe nâng dùng n ng l ng ga là $5000 m-i n m. Ngân l u ròng thu c h ng n m bao g m luôn c chi phí kh u hao. Tính NPV và IRR cho m-i lo i xe nâng và quy t nh a ra ki n ngh . ( i!n: 3861; 0.18) (Gas: 3057; 0.1797) 8-4: D án S có chi phí là $15000 và ngân l u thu c là $4500/n m trong 5 n m. D án L có chi phí là $37500 và ngân l u thu c là $11100/n m trong 5 n m. Tính NPV, IRR và MIRR c a c hai d án bi t chi phí v n là 14%. D án nào s, c ch$n, gi s) chúng lo i tr nhau, v i m-i ph ng pháp s p h ng? Cu i cùng nên ch$n cái nào? (S: 449; 15.24%; 14.67%) (L: 607; 14.67%; 14.36%) 8-5 : Công ty Boisjoly Products ang xem xét hai d án ut lo i tr nhau. Ta có b ng ngân l u ròng mong i c a hai d án nh sau: B ng ngân l u ròng mong i N m D án A($) D án B($) 0 (300) (405) 1 (387) 134 2 (193) 134 3 (100) 134 4 600 134 5 600 134 6 850 134 7 (180) 0 a. Xây d ng th NPV cho d án A và B b. Tính IRR c a m-i d án? (18.1% và 24%) c. N u m-i d án có chi phí v n là 12% (A) thì d án nào s, c ch$n? N u chi phí v n c a d án là 18% (B) thì s l a ch$n úng là gì? d. Tính MIRR c a m-i d án n u chi phí v n là 12%? là18%? (g i ý: xem n m th% 7 là n m cu i c a d án B) (A: 15.1%; 18%) (B: 17%; 20.5%) e. Tính l i su t giao i m, nó có ý ngh*a gì? (14.5%) 8-6 : Công ty Southwestern Oil Exploration có hai k ho ch lo i tr nhau v l$c d u " n i công ty có quy n khai thác. C hai k ho ch yêu c u chi phí 12000000$ cho vi c khoan và khai thác các gi ng d u. Theo k ho ch A, t t c d u khai thác trong m t n m t o ra m t ngân l u t i th i i m t =1 là 14400000$. V i k ho ch B, ngân l u s, là 2100000$ m-i n m và kéo dài 20 n m. Th.S Tr n Quang Trung
 18. Qu n tr Tài chính a. Tính ngân l u t ng thêm h ng n m công ty Southwestern Oil Exploration s, có n u nh th c hi n k ho ch B thay vì k ho ch A? (H ng d(n: l y ngân l u c a k ho ch B tr cho ngân l u c a k ho ch A) b. N u công ty ch p nh n k ho ch A, sau ó u t ti p l ng ti n m&t có c " cu i n m u thì l i su t tái u t ph i là bao nhiêu ngân l u có c t tái u t b ng v i ngân l u có c t k ho ch B? (Nói cách khác, l i su t giao i m là bao nhiêu?) (16%) c. Gi s) công ty có chi phí v n là 12% và nó có th huy ng v n không gi i h n " chi phí ó. N u gi nh công ty s, th c hi n t t c các d án c l p (có r i ro trung bình) có l i su t l n h n 12% thì có h p lý không? H n n a, n u t t c các d án có s+n v i l i su t l n h n 12% u ã c th c hi n, có ph i i u này có ngh*a là ngân l u t u t tr c ây có phí c h i 12%, b"i vì t t c các công ty có liên h n các ngân l u này s, thay th ti n có chi phí v n 12%? Cu i cùng, có ph i i u này ng m hi u chi phí v n là l i su t úng n gi nh cho tái u t các ngân l u c a m t d án? d. Xây d ng th NPV cho k ho ch A và B, xác nh IRR cho m-i d án và ch ra l i su t giao i m (IRRA = 20%; IRRB = 16.7%; L i su t giao i(m = 16.07%) 11-4: Hai công ty HL và LL gi ng nhau t t c ngo i tr các t s òn b y và lãi su t trên n c a h$. M-i công ty có $20 tri u trong tài s n, ki m c $4 tri u l i nhu n tr c lãi và thu trong n m 1991, và ch u thu su t là 40%. Tuy nhiên , công ty HL có t/ s òn b(y tài chính (D/TA) là 50% và tr lãi su t là 12% cho các kho n n c a h$. Trong khi ó, công ty LL có t/ s òn b y tài chính là 30% và chi tr 10% cho các kho n n a. Tính l i su t c a v n c ph n cho m-i công ty? b. Th y l i su t trên v n c ph n c a công ty HL cao h n, th qu c a LL quy t nh t ng òn b y t 30% lên 60%, i u này làm LL ph i ch u lãi su t 15% trên t t c các kho n n c a mình. Tính l i l i su t trên v n c ph n c a LL? HL LL LL (50%) (30%) (60%) EBIT 4 4 4 Lãi 1.2 0.6 1.8 L i t)c tr c thu 2.8 3.4 2.2 Thu (40%) 1.12 1.36 0.88 L i t)c thu n 1.68 2.04 1.32 N 10 6 12 T ng tài s n 20 20 20 L i su t trên VCP 0.168 0.146 0.165 11-5: Công ty Desreumaux mu n tính l i su t trên v n c ph n trong n m t i v i nh ng t s òn b(y tài chính khác nhau. T ng tài s n c a công ty là $14 tri u và thu su t trung bình là 40%. Công ty có th c tính l i nhu n tr c thu và lãi c a n m t i %ng v i ba tình hu ng: $4,2 tri u v i xác su t 0,2; $2,8 tri u v i xác su t 0,5 và 700000 v i xác su t 0,3. Tính l i su t trên v n c ph n, l ch chu n và h s bi n thiên c a công ty theo các t s òn b y tài chính sau ây và ánh giá k t qu : Th.S Tr n Quang Trung
 19. Qu n tr Tài chính òn b*y (N /T ng tài s n) Lãi su t 0% _ 10 9 50 11 60 14 Xác su t 0.2 0.5 0.3 EBIT 4.2 2.8 0.7 Lãi 0 0 0 L i t%c tr c thu 4.2 2.8 0.7 Thu (40%) 1.68 1.12 0.28 L i t%c thu n 2.52 1.68 0.42 N 0 0 0 T ng tài s n 14 14 14 L i su t trên VCP 0.18 0.12 0.03 L i su t trung bình trên VCP 0.105 l!ch chu*n 0.054 H! s bi n thiên 0.515 Xác su t 0.2 0.5 0.3 EBIT 4.2 2.8 0.7 Lãi (9%) 0.126 0.126 0.126 L i t%c tr c thu 4.074 2.674 0.574 Thu (40%) 1.6296 1.0696 0.2296 L i t%c thu n 2.4444 1.6044 0.3444 N (10%) 1.4 1.4 1.4 T ng tài s n 14 14 14 L i su t trên VCP 0.194 0.1273333 0.02733 L i su t trung bình trên VCP 0.111 l!ch chu*n 0.0595 H! s bi n thiên 0.536 Th.S Tr n Quang Trung
 20. Qu n tr Tài chính Xác su t 0.2 0.5 0.3 EBIT 4.2 2.8 0.7 Lãi (11%) 0.77 0.77 0.77 L i t%c tr c thu 3.43 2.03 -0.07 Thu (40%) 1.372 0.812 -0.028 L i t%c thu n 2.058 1.218 -0.042 N (50%) 7 7 7 T ng tài s n 14 14 14 L i su t trên VCP 0.294 0.174 -0.006 L i su t trung bình trên VCP 0.144 l!ch chu*n 0.108 H! s bi n thiên 0.751 Xác su t 0.2 0.5 0.3 EBIT 4.2 2.8 0.7 Lãi (14%) 1.176 1.176 1.176 L i t%c tr c thu 3.024 1.624 -0.476 Thu (40%) 1.2096 0.6496 -0.1904 L i t%c thu n 1.8144 0.9744 -0.2856 N (60%) 8.4 8.4 8.4 T ng tài s n 14 14 14 L i su t trên VCP 0.324 0.174 -0.051 L i su t trung bình trên VCP 0.137 l!ch chu*n 0.135 H! s bi n thiên 0.983 T ng k t trong b ng sau T+ l!: N / T ng tài s n 0% 10% 50% 60% L i su t trung bình trên VCP 0.105 0.111 0.144 0.137 l!ch chu*n 0.054 0.0595 0.108 0.135 H! s bi n thiên 0.515 0.536 0.751 0.983 11-6: Công ty Webster có k ho ch huy ng thêm $270 tri u tài tr cho thi t b m i và v n ho t ng vào u n m 1992. Có hai ph ng án c n c xem xét: có th phát hành c phi u v i giá $60 m t c phi u ho&c phát hành trái phi u v i lãi su t 12 %. B ng cân i k toán và báo cáo thu nh p c a công ty tr c khi tài tr nh sau: Công ty WEBSTER Th.S Tr n Quang Trung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2