intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập nhóm: Mô hình IS - LM

Chia sẻ: Vdfv Vdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

131
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tiểu luận trình bày về các khái niệm về mô hình IS - LM, các ý nghĩa và ứng dụng của nó vào kinh tế. Bài tiểu luận hữu ích cho các bạn học chuyên ngành kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập nhóm: Mô hình IS - LM

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH --oOo-- Bài t p nhóm CHUYÊN 3: MÔ HÌNH IS - LM CÂU 1: MÔ HÌNH IS – LM LÀ GÌ? L p: CNK16 – êm 5 Nhóm: 17 GVHD: Tr n Nguy n Ng c Anh Thư SVTH: Du Lê Anh Thư Tr n Th Thu Giang Nguy n Th Thu Th y (23/07/1980) Phan Th Thu Vân Châu Ng c Ngân THÁNG 01 NĂM 2007
  2. KINH T VĨ MÔ BÀI T P NHÓM - CHUYÊN 3 MÔ HÌNH IS – LM Mô hình IS-LM ư c phát tri n u tiên b i Sir John Hicks và Alvin Hansen. Mô hình này d a trên hai ư ng IS (Investment Equals Saving) và LM (Liquidity Preference and Supply of Money). Nó th hi n tác ng c a chính sách tài khoá và chính sách ti n t i v i s n lư ng cân b ng theo quan i m c a J.M. Keynes. V i gi nh giá c nh, n n kinh t óng, ta không xét n các y u t : t giá h i oái, lu ng v n luân chuy n, …. trên mô hình IS-LM. Trong mô hình cơ b n, thái c a các ch th kinh t - h gia ình, doanh nghi p và chính ph - ư c i u hoà b i th trư ng hàng hoá d ch v và th trư ng ti n t . Th trư ng hàng hoá d ch v cân b ng nhu c u hàng hoá d ch v c a h gia ình, doanh nghi p và chính ph v i thu nh p qu c gia. Th trư ng ti n t cân b ng nhu c u v ti n c a cá nhân (h gia ình) và doanh nghi p v i cung ti n c a chính ph và các ngân hàng. 1. Ư NG IS (INVESTMENT EQUALS SAVING) 1.1 Khái ni m ư ng IS là t p h p các t h p khác nhau gi a s n lư ng và lãi su t mà t i ó th trư ng hàng hoá và d ch v cân b ng. 1.2 Cách d ng ư ng IS Ta ã bi t trong n n kinh t óng có chính ph can thi p, t ng c u AD = C + G + I Khi lãi su t thay i s làm thay i nhu c u u tư, làm d ch chuy n ư ng t ng c u AD và do ó s n lư ng cân b ng qu c gia cũng thay i. C th : Khi lãi su t tăng cao, giá v n u tư cao làm cho nhu c u u tư gi m và h gia ình cũng gi m các kho n tín d ng tiêu dùng nên t ng c u gi m, ư ng AD d ch chuy n xu ng dư i d n t i s n lư ng cân b ng gi m Khi lãi su t gi m, u tư tăng và h gia ình vay nhi u hơn chi tiêu nên t ng c u tăng, ư ng AD d ch chuy n lên trên làm tăng s n lư ng cân b ng. Ta s d ng ư ng IS d a trên nh ng k t lu n trên: Trang 1
  3. KINH T VĨ MÔ BÀI T P NHÓM - CHUYÊN 3 AD ư ng 450 E1 AD2 = C+I2+G E2 AD1 = C+I1+G 0 Y1 Y2 Y i i1 i2 IS 0 Y1 Y2 Y Hình 1: Cách d ng ư ng IS Gi s lãi su t lúc u là i1. T i ó ta có ư ng t ng c u AD1 và m c s n lư ng cân b ng Y1. Khi lãi su t gi m t i1 xu ng i2, u tư tăng t I1 lên I2 làm cho ư ng AD tăng t AD1 lên AD2. Ta có i m cân b ng m i E2 v i m c s n lư ng cân b ng là Y2. L p lu n tương t ta s ư c m t lo t các i m cân b ng Ei tương ng v i m i t h p lãi su t và s n lư ng cân b ng. N i li n các t h p v i nhau, ta có ư ng IS. 1.2 Phương trình c a ư ng IS ư ng IS mô t m i quan h gi a s n lư ng cân b ng YE và lãi su t i, nói cách khác ta có: Y=f(i) và Y = AD Mà ta có C = a + b(Y – T) v i b = MPC
  4. KINH T VĨ MÔ BÀI T P NHÓM - CHUYÊN 3 IS có d c âm và ph thu c vào b và d (th c ch t là ph thu c vào MPC và nh y c a u tư theo lãi su t). b càng l n thay i i có tác ng l n hơn i v i Y: IS tho i d càng l n thay i i có tác ng l n hơn i v i Y: IS tho i Thay i G hay T s d ch IS m t kho ng ng v i s nhân thích h p (khi G tăng ho c T gi m s d ch IS sang ph i; và k t qu là Y tăng ng v i i cho trư c) 1.3 Ý nghĩa c a ư ng IS ư ng IS ph n ánh tình tr ng cân b ng c a th trư ng hàng hoá và d ch v . M i i m n m ngoài ư ng IS u ph n ánh tình tr ng không cân b ng c a th trư ng này. Khi th trư ng không cân b ng s có khuynh hư ng bi n ng, quay v i m cân b ng theo nguyên t c: N n kinh t n m bên trái ư ng IS, th trư ng có c u vư t quá cung, ta g i là vùng ED (Excess Demand) doanh nghi p tăng s n lư ng. N n kinh t n m bên ph i ư ng IS, th trư ng có cung vư t quá c u, ta g i là vùng ES (Excess Supply) doanh nghi p gi m s n lư ng. i IS B iB iA A YE,B YA YB YE,A Y Hình 2: Xu hư ng h i t v ư ng IS 1.4 S d ch chuy n c a ư ng IS M i y u t làm d ch chuy n ư ng t ng c u AD ngoài lãi su t i s làm d ch chuy n ư ng IS vì nó làm thay i s n lư ng cân b ng tư ng ng v i cùng m t m c lãi su t. Nguyên t c d ch chuy n c a ư ng IS: Khi có các nhân t ngoài lãi su t i tác ng làm thay i t ng c u AD thì ư ng IS s d ch chuy n tương ng v i s d ch chuy n c a ư ng AD. N u các nhân t làm tăng t ng c u thì AD d ch chuy n lên trên, IS d ch chuy n sang ph i (hình 3). Ngư c l i AD d ch chuy n xu ng dư i, IS d ch chuy n sang trái. Trang 3
  5. KINH T VĨ MÔ BÀI T P NHÓM - CHUYÊN 3 ư ng 450 AD E1 AD2 = C+I+G2 E2 AD1 = C+I+G1 0 Y1 Y2 Y i i1 IS2 IS1 0 Y1 Y2 Y Hình 3: S d ch chuy n c a ư ng IS 2. Ư NG LM (LIQUIDITY PREFERENCE AND SUPPLY OF MONEY) 2.1 Khái ni m ư ng LM là t p h p các t h p khác nhau gi a s n lư ng và lãi su t mà t i ó th trư ng ti n t cân b ng. 2.2 Cách d ng ư ng LM Gi thi t r ng lư ng ti n cung ng M ã ư c cho trư c. Ta ã bi t khi s n lư ng thay i, thu nh p s thay i, do ó c u ti n thay i. Vì m i m c thu nh p khác nhau thì m c giao d ch trong n n kinh t cũng s khác nhau. Th trư ng ti n t cân b ng khi cung ti n b ng v i lư ng c u ti n t i m t m c lãi su t xác nh. Khi thu nh p thay i, c u ti n thay i thì lãi su t trên th trư ng s thay i t s cân b ng m i trên th trư ng ti n t Trang 4
  6. KINH T VĨ MÔ BÀI T P NHÓM - CHUYÊN 3 i SM i LM i2 i1 DM2 DM1 0 M 0 Y Y1 Y2 Hình 4: Cách d ng ư ng LM V i lư ng cung ti n ã xác nh, gi s lúc u giá tr s n lư ng hàng hoá và d ch M v là Y1, lư ng c u ti n là D 1. Th trư ng ti n t cân b ng t i m c lãi su t i1. Khi s n lư ng tăng lên thành Y2, lư ng c u ti n tăng áp ng nhu c u giao d ch, d phòng và u cơ c a dân chúng. ư ng c u ti n d ch chuy n lên trên, n v trí DM2. Th trư ng ti n t cân b ng m c lãi su t cao hơn là i2. T p h p các t h p gi a lãi su t và s n lư ng mà t i ó th trư ng ti n t cân b ng t o thành ư ng LM. 1.3 Phương trình c a ư ng LM ư ng LM nh m minh h a m i quan h gi a lãi su t cân b ng iE và s n lư ng t i ó th trư ng ti n t cân b ng. Nên ta có: i = f(Y) và SM = DM Mà DM = eY – fi Suy ra M = eY – fi 1 e i= − M + Y (2) f f T (2) ta rút ra k t lu n: 1. ư ng LM có d c dương và ph thu c vào e và f. c th là nh y c a c u ti n theo thu nh p và nh y c a c u ti n theo lãi su t e càng l n thay i Y có tác ng l n hơn i v i r: LM d c hơn f càng l n thay i Y có tác ng nh hơn i v i i: LM càng tho i. 2. Thay i M s d ch LM. Khi tăng M s d ch LM xu ng dư i (sang ph i) 1. 4 Ý nghĩa c a ư ng LM Trang 5
  7. KINH T VĨ MÔ BÀI T P NHÓM - CHUYÊN 3 ư ng LM ph n nh tình tr ng cân b ng c a th trư ng ti n t . M i i m n m ngoài ư ng LM u ph n nh tình tr ng không cân b ng c a th trư ng này và có xu hư ng bi n ng, quay v i m cân b ng theo nguyên t c: N n kinh t n m bên trái ư ng LM, th trư ng có cung ti n vư t quá c u ti n, nên ta g i là vùng ES (Excess Supply) lãi su t trên th trư ng s gi m. N n kinh t n m bên ph i ư ng LM, th trư ng có c u ti n vư t quá cung ti n, nên ta g i là vùng ED (Excess Demand) lãi su t trên th trư ng s i tăng. i iA SM A LM iE,A iE,B iB B DMA DMB 0 M 0 Y YB YA Hình 5: Ý nghĩa c a ư ng LM 1.5 S d ch chuy n c a ư ng LM ư ng LM s d ch chuy n khi cung ti n thay i ho c các y u t không ph i s n lư ng hay thu nh p làm c u ti n thay i. Nguyên t c d ch chuy n: Khi cung ti n tăng, ho c c u ti n gi m thì ư ng LM s d ch chuy n xu ng dư i (sang ph i) Ngư c l i, khi cung ti n gi m ho c c u ti n tăng thì ư ng LM s d ch chuy n lên trênM(sang trái) LM i S SM’ i LM’ i2 i2 ’ i1 DM2 DM1 0 M 0 Y Y1 Y2 Hình 6: S d ch chuy n c a ư ng LM do cung ti n thay i Trang 6
  8. KINH T VĨ MÔ BÀI T P NHÓM - CHUYÊN 3 LM M i S i LM’ i2 i2 ’ i1 DM2 DM1 DM’2 0 M 0 Y Y1 Y2 Hình 7: S d ch chuy n c a ư ng LM do c u ti n thay i 3. S CÂN B NG TRÊN CÁC TH TRƯ NG HÀNG HÓA D CH V VÀ TI N T TRONG MÔ HÌNH IS-LM N n kinh t cân b ng khi t t c các th trư ng u cân b ng. Mô hình c a chúng ta xét lu ng chu chuy n kinh t ho t ng trên hai th trư ng: th trư ng hàng hoá d ch v và th trư ng ti n t . Th trư ng hàng hoá d ch v cân b ng trên ư ng IS. Th trư ng ti n t cân b ng trên ư ng LM. V y i m cân b ng chung c a hai th trư ng này là giao i m c a ư ng IS và ư ng LM. i LM IS iA A E iE 0 YA YE Y Hình 8: S cân b ng chung c a hai th trư ng: th trư ng hàng hoá d ch v và th trư ng ti n t T i E: Trang 7
  9. KINH T VĨ MÔ BÀI T P NHÓM - CHUYÊN 3 iE là lãi su t cân b ng c a th trư ng ti n t . YE là s n lư ng cân b ng c a th trư ng hàng hoá d ch v T i b t kỳ i m nào khác E thì ít nh t m t trong hai th trư ng không cân b ng. Khi ó, các l c lư ng trên th trư ng s v n ng ưa n n kinh t hư ng v m c cân b ng chung, t c i m E. Víd : n u n n kinh t i m A ( ng v i iA và YA) thì c hai th trư ng u không cân b ng: Trên th trư ng hàng hoá d ch v : t ng c u l n hơn t ng cung nên s n lư ng s tăng. Trên th trư ng ti n t : lãi su t th c cao hơn lãi su t cân b ng trên th trư ng, nên cung ti n vư t quá c u ti n do ó lãi su t s gi m. Tác ng c ng hư ng c a hai l c th trư ng s làm cho n n kinh t i m A có xu hư ng di chuy n vào E cho n khi nào c hai th trư ng u cân b ng v i m c s n lư ng là YE và lãi su t là iE. Tuy nhiên, khi có các y u t tác ng d n n s d ch chuy n c a IS ho c LM ho c c hai thì i m cân b ng s thay i. Lúc ó, s n lư ng cân b ng và lãi su t cân b ng cũng thay i. Trang 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2