intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập ôn tập nguyên lý kế toán

Chia sẻ: Nguyen Hang | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:101

1.909
lượt xem
815
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập nguyên lý kế toán dành cho các bạn sinh viên trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kế toán, làm cơ sở học tập và nghiên cứu các môn học thuộc chuyên ngành kế toán, kinh tế. Mời các bạn tham khảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập ôn tập nguyên lý kế toán

  1. Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng Lớp: KTDNC - K54 Mã SV: 541714 Bài tập 1. Chương I Có tài kiệu của 1 doanh nghiệp như sau STT Khoản mục Tài sản Nguồn vốn STT 1 Tiền mặt T 21 2 Tiền gửi T 22 3 Phải thu khách hàng T 23 4 Hàng hóa T 24 5 Thuế VAT T 25 6 TSCĐ T 26 7 Hao mòn T 27 8 Phải trả người bán N 28 9 Phải trả CNV N 29 10 Thuế các khoản phải nộp N 30 11 Nguồn vốn kinh doanh N 31 12 Doanh thu bán hàng N 32 13 Giá vốn hàng bán T 33 14 Chi phí quản lý T 34 15 Lãi chưa phân phối N 35 16 Quỹ công ích N 36 17 Quỹ dự phòng tài chính N 37 18 Tiền đang chuyển T 38 19 Chi khác T 39 20 Chi tài chính T 40 Bài tập 2: STT Khoản mục Ông A Ông B Ông C 1 Tiền mặt 100 200 1300 2 Nguyên vật liệu 300 0 200 3 TSCĐ 1500 1600 0 4 Công cụ dụng cụ 0 0 40 5 Nợ vay 150 200 0
  2. a: Hãy xác định tài sản, nguồn vốn của công ty ABC Khoản mục Tài sản Nguồn vốn Nợ vay NV Tiền mặt TS Nguyên vật liệu TS Công cụ dụng cụ TS TSCĐ TS b:Hãy xác định vốn góp của từng sáng lập viên Vốn góp = Tài sản - Nợ phải trả Tài sản Giá trị Khoản mục A B C Tiền mặt 100 200 1300 Nguyên vật liệu 300 0 200 TSCĐ 1500 1600 0 Công cụ dụng cụ 0 0 40 Tổng tài sản Err:522 Err:522 Err:522 Nợ phải trả Giá trị Khoản mục A B C Nợ vay 150 200 0 Tổng nợ Err:522 Err:522 Err:522 Vốn góp Err:522 Err:522 Err:522 c: Phân loại tài sản và nguồn vốn của công ty ABC theo kết cấu của tài sản và nguồn vốn Tài sản Nguồn vốn Khoản mục Giá trị Khoản mục Giá trị I:TSNH I: Nợ phải trả Tiền mặt 1600 Vốn vay 350 Nguyên vật liệu 500 Công cụ dụng cụ 40
  3. II: TSDH II;VCSH TSCĐ 3100 NVKD Err:522 Tổng TS 5240 Tổng NV Err:522
  4. Khoản mục Tài sản Nguồn vốn Thành phẩm T Hàng gửi bán T Chi phí trả trước ngắn hạn T Chi phí trả trước dài hạn T Tạm ứng T Chi phí sản xuất chung T Chi phí bán hàng T Doanh thu tài chính N Vay ngắn hạn N Vay dài hạn N Trái phiếu phát hành N Phải thu nội bộ T Phải thu khác T Phải trả khác N Phải trả nội bộ N Quỹ đầu tư phát triển N Nguồn vốn xây dựng cơ bản N Hàng mua đang đi đường T Thu khác T Chi phí SXKD dở dang T
  5. của tài sản và nguồn vốn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2