Bài tập phần quang học_Trần Ngọc Lân

Chia sẻ: Nguyen Duong Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
195
lượt xem
62
download

Bài tập phần quang học_Trần Ngọc Lân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu luyện thi đại học cấp tốc môn Vật lý năm 2010 dành cho học sinh hệ Trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi Đại học - Cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố lại kiến thức đã học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập phần quang học_Trần Ngọc Lân

 1. Traàn Ngoïc Laân BAØI TAÄP PHAÀN QUANG HOÏC Chuû ñeà 1: Söï phaûn xaï aùnh saùng – Göông phaúng Caâu 1: Choïn caâu SAI A. Caùc vaät ñöôïc chieáu saùng khoâng goïi laø caùc vaät saùng. B. Nguoàn saùng laø töï noù phaùt ra aùnh saùng. C. Tia saùng luoân luoân laø ñöôøng thaúng. D. Trong moâi tröôøng trong suoát vaø ñoàng tính, aùnh saùng truyeàn theo ñöôøng thaúng. Caâu 2: Ñònh luaät veà ……… ñöôïc vaän duïng ñeå giaûi thích caùc hieän töôïng: Söï xuaát hieän vuøng boùng ñen vuøng nöûa toái, nhaät thöïc, nguyeät thöïc. Choïn moät trong caùc caâu sau ñaây ñieàn vaøo choã troáng cho hôïp nghóa: A. Söï phaûn xaï cuûa aùnh saùng. B. Söï khuùc xaï cuûa aùnh saùng. C. Söï phaûn xaï toaøn phaàn cuûa aùnh saùng. D. Söï truyeàn thaúng cuûa aùnh saùng. Caâu 3: Choïn caâu SAI A. Hieän töôïng tia saùng bò ñoåi höôùng khi gaëp beà maët nhaün boùng goïi laø hieän töôïng phaûn xaï aùnh saùng. B. Ñöôøng vuoâng goùc vôùi maët phaûn xaï taïi ñieåm tôùi goïi laø phaùp tuyeán . C.Maët phaúng tôùi laø maët phaúng taïo bôûi tia tôùi vaø phaùp tuyeán taïi ñieåm tôùi. D. Tia phaûn xaï naèm trong maët phaúng tôùi vaø ôû beân phaùp tuyeán so vôùi tia tôùi. Caâu 4: Göông phaúng : A. AÛnh vaø vaät ñoái xöùng nhau qua göông B. AÛnh vaø vaät cuøng tính chaát C. Ñoä lôùn vaät, aûnh baèng nhau. D. Chæ coù caâu B sai. Caâu 5: Tìm caâu phaùt bieåu sai: A. Tia phaûn xaï ôû beân kia phaùp tuyeán ñoái vôùi tia tôùi. B. Tia phaûn xaï naèm trong cuøng moâi tröôøng vôùi tia tôùi. C. Tia phaûn xaï naèm trong maët phaûng chöùa tia tôùi. D. Goùc phaûn xaï baèng goùc tôùi. Ñeà chung cho caâu 6 vaø 7: Khi taâm cuûa Maët Trôøi (a), Maët Traêng (b), Traùi Ñaát (c) cuøng naèm treân moät ñöôøng thaúng: A. (a) giöõa (b) vaø (c) B. (b) giöõa (a) vaø (c) C. (c) giöõa (a) vaø (b) D. (a), (b), (c) ôû moät vò trí khaùc Caâu 6: Hieän töôïng nhaät thöïc xaûy ra khi: A. B. C. D. Caâu 7: Hieän töôïng nguyeät thöïc xaûy ra khi: A. B. C. D. Caâu 8: Roïi ñeán göông phaúng moät chuøm tia saùng hoäi tuï taïi A (hình veõ). A ñöôïc xem laø: A. Vaät thaät B. Vaät aûo C. AÛnh thaät D. AÛnh aûo
 2. Traàn Ngoïc Laân Caâu 9: Hai göông phaúng vuoâng goùc nhau. Moät ñieåm A (Hình veõ) qua 2 göông cho maáy aûnh ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Caâu 10: Hai göông phaúng ñaët song song, moät ñieåm A (hình veõ), qua hai göông cho maáy aûnh. A. 2 B. 4 C. 8 D. Moät giaù trò khaùc. 0 Caâu 11: Tia tôùi hôïp vôùi göông phaúng 15 thì goùc phaûn xaï laø: A. 150 B. 300 C. 1200 D. 750 Caâu 12: Goùc giöõa tia tôùi vaø tia phaûn xaï laø 900 thì goùc tôùi baèng A. 0 B. 300 C. 450 D. 900 Caâu 13: Cho Δ ABC, phaûi ñaët göông phaúng ôû B nhö theá naøo ñeå maét quan saùt vieân ñaët taïi A, khi nhìn B thì thaáy luoân aûnh cuûa ñieåm C A. Vuoâng goùc phaân giaùc goùc B B. Song song AC C. Song song BC D. Vuoâng goùc AB Ñeà chung cho caâu 14 ,15,16: r Göông phaúng coá ñònh, ñieåm saùng A dôøi theo phöông vuoâng goùc vôùi göông coù vaän toác v : Caâu 14: Aûnh A’ chuyeån ñoäng vôùi vaän toác: r r A. v B. 2 v r r C. – v D. –2 v Caâu 15: Muoán aûnh A’ coá ñònh thì göông chuyeån ñoäng vôùi vaän toác: A. 1 v r r B. 2 v 2 C. – 1 v r r D. –2 v 2 r Caâu 16: Neáu A ñöùng yeân, tònh tieán göông theo phöông vuoâng goùc vôùi göông coù vaän toác v thì aûnh A’ chuyeån ñoäng vôùi vaän toác laø: A. 1 v r r B. 2v 2 C. – 1 v r r D. –2 v 2 Caâu 17: Khi phöông tia tôùi khoâng ñoåi, neáu quay göông phaúng quanh 1 truïc vuoâng goùc vôùi maët phaúng tôùi moät goùc α thì tia phaûn xaï quay 1 goùc: A. α ngöôïc chieàu quay cuûa göông . B. α cuøng chieàu quay cuûa göông . C. 2 α ngöôïc chieàu quay cuûa göông . D. 2 α cuøng chieàu quay cuûa göông . Moät ngöôøi ñaët maét treân truïc chính cuûa 1 göông phaúng caùch göông 50cm ñeå quan saùt nhöõng vaät ôû sau mình. Göông hình troøn ñöôøng kính 40cm. Traû lôøi caâu 18 vaø caâu 19 Caâu 18: Ñoä lôùn cuûa nöûa goùc ôû ñænh hình noùn giôùi haïn thò tröôøng göông: A. 0,2Rad B. 0,4Rad C. 0,8Rad D. 0,38 Rad Caâu 19: Vaät ñaët caùch truïc göông 80cm vaø caùch göông moät khoaûng d, ñeå maét quan saùt vieân thaáy ñöôïc aûnh cuûa vaät qua göông thì giaù trò cuûa d phaûi lôùn hôn: A. 50cm B. 100cm C. 150cm D. 200cm.
 3. Traàn Ngoïc Laân Caâu 20: Moät ñieåm saùng A ôû tröôùc göông phaúng caùch göông 50cm. Cho A dôøi veà phía göông theo phöông vuoâng goùc vôùi maët göông moät khoaûng x. Khi ñoù khoaûng caùch giöõa A vaø aûnh A’ laø 30cm. Tìm x: A. 10cm B. 20cm C. 30cm D. 35cm o Caâu 21: Aùnh saùng maët trôøi chieáu nghieâng 60 so vôùi maët phaúng ngang. Phaûi ñaët göông phaúng hôïp vôùi maët phaúng ngang moät goùc bao nhieâu ñeå ñöôïc chuøm tia phaûn xaï thaúng ñöùng: A. 75o B. 60o o C. 15 D. Caâu A vaø C ñeàu ñuùng. Caâu 22: Moät göông phaúng hình troøn naèm ngang coù ñöôøng kính 10cm. Moät nguoàn saùng ñaët phía tröôùc göông, naèm treân ñöôøng thaúng ñöùng qua taâm göông, caùch göông 30cm. Ñöôøng kính hình troøn ñöôïc chieáu saùng treân traàn nhaø caùch göông 1,8m laø: A. 70cm B. 60cm C. 50cm D. 90cm Caâu 23: Moät göông phaúng hình troøn ñöôøng kính AB. Moät ñieåm saùng S naèm treân truïc ñoái xöùng ñi qua taâm göông. Maøn M ñaët vuoâng goùc vôùi truïc taïi ñieåm saùng S , maøn M nhaän chuøm saùng phaûn xaï töø göông cho hình troøn ñöôøng kính A’B’treân maøn . Cho göông tònh tieán ra xa S: A. Ñöôøng kính veät saùng A’B’ taêng leân B. Ñöôøng kính veät saùng A’B’giaûm ñi C. Ñöôøng kính veät saùng A’B’ khoâng ñoåi D. Ñöôøng kính veät saùng A’B’ giaûm ñi roài taêng leân Ñeà baøi sau ñaây duøng cho caùc caâu 24 ,25 . Moät ngöôøi coù chieàu cao AB = 170cm, maét O caùch ñænh ñaàu A laø 5cm ñöùng soi göông gaén treân töôøng. Göông soi hình chöõ nhaät, caïnh meùp döôùi cuûa göông caùch saøn nhaø moät khoaûng h. Caâu 24: Beà cao toái thieåu cuûa göông ñeå nhìn troïn veïn aûnh cuûa ngöôøi ñoù laø: A. 85cm B. 167,5cm C. 82,5cm D. 165cm Caâu 25: Khoaûng caùch lôùn nhaát cuûa h laø: A. 85 cm B. 80 cm C. 55 cm D. 82,5cm Ñeà baøi sau ñaây duøng cho caùc caâu 26 , 27 . Hai göông phaúng G1 vaø G2 ñaët nghieâng vôùi nhau moät goùc α = 120o coù caùc maët phaûn xaï höôùng vaøo nhau. Moät ñieåm saùng S naèm khoaûng giöõa hai göông , caùch ñeàu hai göông vaø caùch giao tuyeán O cuûa hai göông moät khoaûng 12 cm. S1 vaø S2 laø 2 aûnh aûo ñaàu tieân cuûa S qua caùc göông G1 vaø G2. ∧ Caâu 26: Soá ño cuûa goùc S1OS2 . A. 60o B. 90o C. 105 o D. 120 o Caâu 27: Khoaûng caùch giöõa S1 vaø S2. A. 12 cm B. 12 3 cm C. 6 3 cm D. 18 cm Caâu 28: Moät thaùp cao 20m, quan saùt vieân nhìn thaùp döôùi goùc troâng laø 0,01 Rad. Khoaûng caùch töø thaùp ñeán quan saùt vieân laø: A. 2km B. 4km C. 200km D. 1km
 4. Traàn Ngoïc Laân Chuû ñeà 2: Göông caàu Caâu 29: Choïn caâu SAI . Ñoái vôùi moät duïng cuï quang hoïc : A. Giao ñieåm chuøm tia tôùi laø vò trí cuûa vaät . B. Giao ñieåm chuøm tia phaûn xaï hoaëc khuùc xaï laø vò trí cuûa aûnh . C. Giao ñieåm chuøm tia hoäi tuï laø vò trí cuûa vaät thaät. D. Vaät vaø aûnh cho bôûi göông phaúng coù tính chaát khaùc nhau. Caâu 30: Ñoái vôùi moät duïng cuï quang hoïc : A. Giao ñieåm chuøm tia phaûn xaï (hay khuùc xaï) hoäi tuï laø vò trí cuûa aûnh aûo . B. Giao ñieåm chuøm tia tôùi phaân kì laø vò trí cuûa vaät aûo. C. Giao ñieåm chuøm tia tôùi hoäi tuï laø vò trí cuûa vaät thaät. D. Giao ñieåm chuøm tia tôùi hoäi tuï laø vò trí cuûa vaät aûo . Caâu 31: Choïn caâu SAI Ñöôøng ñi cuûa tia saùng qua göông caàu. A. Tia tôùi qua taâm cuûa göông caàu cho tia phaûn xaï trôû laïi taâm. B. Tia tôùi qua ñænh cuûa göông cho tia phaûn xaï ñoái xöùng tia tôùi qua truïc chính cuûa göông. C. Tia tôùi song song vôùi truïc chính cho tia phaûn xaï qua tieâu ñieåm chính. D. Chuøm tia tôùi song song cho chuøm tia phaûn xaï song song. Caâu 32: Moät ngöôøi nhìn vaøo göông thaáy aûnh cao baèng mình. Hoûi göông gì : A. Göông phaúng. B. Göông caàu loõm khi ngöôøi ñöùng taïi taâm C cuûa göông . C. Göông caàu loài khi ngöôøi ñöùng taïi taâm C cuûa göông. D. Caâu A, B ñuùng Caâu 33: Moät chuøm tia saùng tôùi song song ñeán göông caàu cho chuøm tia phaûn xaï: A. Song song nhau. B. Ñoàng quy taïi tieâu ñieåm chính F. C. Ñoàng quy taïi taâm C cuûa göông D. Ñoàng quy taïi tieâu dieän göông. Caâu 34: Vaät thaät qua göông caàu cho aûnh aûo lôùn hôn vaät. ( O laø ñænh göông caàu , F laø tieâu ñieåm chính göông caàu) A. G.C loài vaät ñaët tröôùc göông B. G.C loài vaät ñaët trong OF C. G.C loõm vaät ñaët trong OF D. G.C loõm vaät ñaët trong CF Caâu 35: Vaät thaät cho aûnh aûo gaàn göông hôn vaät: A. Göông phaúng B. G.C loõm C. G.C loài D. G.C loõm hoaëc G.C loài Caâu 36: Moät ngöôøi ñöùng soi göông, nhìn thaáy aûnh mình lôùn hôn mình: A. Göông phaúng B. G.C loõm C. G.C loài D. G.C loõm hoaëc Loài Caâu 37: Ñieàu kieän töông ñieåm(ñieàu kieän ñeå aûnh roõ neùt) cuûa göông caàu laø: A.Goùc môû ϕ cuûa göông phaûi nhoû (laø goùc taïo bôûi 2 truïc phuï qua meùp göông vaø naèm trong cuøng 1 tieát dieän thaúng). B. Vaät phaûi ñaët gaàn göông. C. Goùc tôùi i cuûa caùc tia tôùi saùng treân maët göông phaûi raát nhoû. D.Caâu A vaø C ñuùng. Caâu 38: Goïi O : ñænh cuûa göông caàu ; C : taâm cuûa göông caàu ; F : tieâu ñieåm chính cuûa göông caàu. A. Göông caàu loõm coù maët phaûn xaï ôû khaùc beân vôùi taâm C.
 5. Traàn Ngoïc Laân B. Göông caàu loõm vaät thaät ôû trong khoaûng töø F ñeán C moät aûnh aûo ngöôïc chieàu vôùi vaät. C. Göông caàu loõm khi vaät thaät ôû trong khoaûng töø F ñeán C cho moät aûnh thaät ngöôïc chieàu vôùi vaät. D. Aûnh aûo luoân luoân cuøng chieàu vôùi vaät aûo. Caâu 39: Qua göông caàu. A. Vaät ôû voâ cöïc cho aûnh ôû tieâu ñieåm chính F . B. Vaät ôû voâ cöïc cho aûnh ôû tieâu dieän. C. Vaät ôû taâm C cho aûnh ôû voâ cöïc. D. Göông caàu loõm khi vaät thaät ôû trong khoaûng OF thì cho moät aûnh aûo, nhoû hôn vaät , cuøng chieàu vaät. Caâu 40: Choïn caâu SAI A. Göông caàu loài coù tieâu ñieåm F laø ñieåm aûo. B. Göông caàu loõm coù tieâu ñieåm F laø ñieåm thaät. C. Göông caàu loài vaät thaät cho moät aûnh aûo. D. Göông caàu loài vaät aûo ôû ngoaøi khoaûng OF cho moät aûnh thaät cuøng chieàu vaø lôùn hôn vaät. Caâu 41: Choïn caâu SAI A. Ñoái vôùi göông caàu loài, vaät aûo ôû tieâu dieän cho aûnh ôû voâ cöïc. B. Ñoái vôùi göông caàu loài, vaät aûo ôû taâm C cho aûnh aûo ôû taâm C. C. Ñoái vôùi göông caàu loõm, vaät thaät ôû taâm C cho aûnh thaät ôû taâm C. D. Göông caàu loài, vaät aûo ôû ngoaøi khoaûng OC cho moät aûnh aûo ngöôïc chieàu vôùi vaät vaø ôû trong khoaûng OF. Caâu 42: A. Ñoái vôùi göông caàu, aûnh vaø vaät luoân luoân di chuyeån ngöôïc chieàu. B. Ñoái vôùi göông loõm, khi vaät di chuyeån töø voâ cöïc ñeán taâm C thì aûnh aûo di chuyeån töø tieâu ñieåm chính F ñeán taâm C. C. Ñoái vôùi göông loõm, khi vaät di chuyeån töø tieâu ñieåm chính F ñeán quang taâm O thì aûnh thaät di chuyeån töø voâ cöïc ñeán quang taâm O. D. A vaø B ñuùng. Caâu 43: A. Göông caàu loõm vaät aûo cho moät aûnh thaät cuøng chieàu vaø nhoû hôn vaät. B. Göông caàu loõm vaät aûo cho moät aûnh thaät cuøng chieàu vaø lôùn hôn vaät. C. Göông caàu loài cho vaät thaät cho moät aûnh aûo cuøng chieàu vaø lôùn hôn vaät. D. B vaø C sai . Caâu 44: Ñoái vôùi göông caàu : A. Coù 2 vò trí cuûa vaät ñeå aûnh coù cuøng ñoä lôùn vôùi vaät. B. Coù 1 vò trí cuûa vaät ñeå aûnh coù cuøng ñoä lôùn vaø cuøng tính chaát vôùi vaät. C. Coù 1 vò trí cuûa vaät ñeå aûnh coù cuøng ñoä lôùn vaø khaùc tính chaát vôùi vaät. D. A, B vaø C ñuùng. Cho bieát : S vaø S’ ñeàu ôû tröôùc göông caàu G ; O laø quang taâm ; ñöôøng thaúng noái S vaø S’ laø truïc chính cuûa göông ( hình veõ ) . Traû lôøi caùc caâu 45;46;47;48 Caâu 45: Choïn caâu sai : A. S laø vaät thaät. B. S’ laø aûnh thaät. C. G laø göông loài. D. G laø göông loõm.
 6. Traàn Ngoïc Laân Caâu 46: Choïn caâu sai : A. Tieâu ñieåm F ôû treân ñoaïn SS’. B. Tieâu ñieåm F ôû treân ñoaïn OS. C. Tieâu ñieåm F ôû treân ñoaïn OS’. D. Taâm C cuûa göông ôû beân phaûi cuûa S’. Caâu 47: A. Tieâu ñieåm F ôû treân ñoaïn SS’ vì vaät vaø aûnh phaûi ôû khaùc beân cuûa F. B. Tieâu ñieåm F ôû treân ñoaïn OS’ vì vaät vaø aûnh phaûi ôû cuøng beân cuûa taâm C. C. G Laø göông caàu loõm vì vaät vaø aûnh ñeàu ôû tröôùc göông . D. Taâm C cuûa göông ôû ngoaøi ñoaïn SS’ vì S laø vaät thaät vaø S’ laø aûnh thaät. Caâu 48: A. S laø vaät aûo. B. S’ laø aûnh thaät. C. G laø göông caàu loõm vì vaät thaät cho aûnh thaät. D. Caâu B vaø C ñuùng . Caâu 49: Choïn caâu SAI A. Göông caàu loõm thì vaät aûo luoân luoân cho aûnh thaät. B. Göông caàu loài thì vaät aûo luoân luoân cho aûnh aûo. C. Tieâu ñieåm F laø trung ñieåm cuûa ñoaïn OC vôùi C laø taâm cuûa göông caàu . D. Göông caàu loài vaät aûo ôû tieâu dieän cho moät aûnh ôû voâ cöïc. Caâu 50: Choïn caâu SAI. Ñoái vôùi göông caàu ta coù: A. Khi vaät vaø aûnh coù cuøng tính chaát thì taâm C cuûa göông ôû khoaûng giöõa vaät vaø aûnh. B. Khi vaät vaø aûnh khaùc tính chaát thì vaät vaø aûnh ôû cuøng moät beân so vôùi taâm C cuûa göông. C. Vaät vaø aûnh luoân luoân ôû khaùc beân so vôùi tieâu ñieåm F. D. Khi vaät ôû taïi taâm C thì vaät vaø aûnh coù cuøng ñoä lôùn vaø cuøng tính chaát. Caâu 51: Ñoái vôùi göông caàu ta coù: A. Khi vaät ôû taïi ñænh O cuûa göông thì vaät vaø aûnh coù cuøng ñoä lôùn, cuøng tính chaát. B. Khi vaät ôû taïi ñænh O cuûa göông thì vaät vaø aûnh coù cuøng ñoä lôùn, khaùc tính chaát. C. Vaät vaø aûnh luoân luoân ôû cuøng beân so vôùi tieâu ñieåm chính F. D. B vaø C ñuùng. Caâu 52: Choïn caâu SAI . Ñoái vôùi göông caàu ta coù: A. Khoaûng caùch L töø vaät thaät ñeán aûnh thaät laø L = d’ – d . B. Ñoä phoùng ñaïi daøi cuûa aûnh laø k = f . f −d C. Coâng thöùc 1 + 1 = 1 coù tính chaát hoaùn ñoåi giöõa d vaø d’. d d' f D.Coâng thöùc 1 + 1 = 1 phaûn aûnh tính thuaän nghòch veàchieàu truyeàn aùnh saùng d d' f Xeùt hình veõ beân ,G laø göông caàu , traû lôøi caùc caâu 21 , 22 : Caâu 53: Choïn caâu SAI A. S laø vaät aûo vì ôû khaùc beân vôùi aùnh saùng tôùi so vôùi göông . B. S’ laø aûnh thaät vì ôû cuøng beân vôùi aùnh saùng tôùi. C. G laø göông caàu loài vì aûnh thaät S’ ôû gaàn göông hôn so vôùi vaät aûo S (OS’ < OS ). D. Khi S tieán ñeán gaàn göông thì S’ cuõng tieán ñeán gaàn göông. Caâu 54: A. Tieâu ñieåm F cuûa göông ôû khoaûng giöõa O vaø S’. B. Tieâu ñieåm F cuûa göông ôû khoaûng giöõa O vaø S.
 7. Traàn Ngoïc Laân C. Tieâu ñieåm F cuûa göông ôû tröôùc göông vaø ôû ngoaøi ñoaïn OS’. D. Tieâu ñieåm F cuûa göông ôû sau göông vaø ôû ngoaøi ñoaïn OS . Caâu 55: Moät vaät saùng qua göông caàu cho aûnh thaät nhoû hôn vaät thì göông caàu laø göông gì? vaät ñaët ôû ñaâu? A. Göông caàu loài vaät ñaët tröôùc göông B. Göông caàu loõm vaät ñaët ngoaøi OC C. Göông caàu loõm vaät ñaët trong OC D. Göông caàu loõm vaät ñaët trong OF Vôùi O,C,F laø ñænh, taâm, tieâu ñieåm chính göông caàu. Caâu 56: Vaät thaät cho aûnh aûo gaàn hôn vaät: A. Göông phaúng B. Göông caàu loõm C. Göông caàu loài D. Göông caàu loõm hoaëc göông caàu loài Caâu 57: Trong caùc hình döôùi ñaây , MN laø truïc chính cuûa göông caàu G . A’ laø aûnh cuûa ñieåm saùng A cho bôûi göông caàu. Hình naøo G laø göông caàu loài . A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4 Caâu 58: MN laø truïc chính cuûa göông caàu G . A’ laø aûnh cuûa ñieåm saùng A cho bôûi göông caàu. Choïn caâu ñuùng : A. G laø göông caàu loõm ; A’ laø aûnh thaät . B. G laø göông caàu loõm ; A’ laø aûnh aûo . C. G laø göông caàu loài ; A’ laø aûnh thaät . D. G laø göông caàu loài ; A’ laø aûnh aûo . Caâu 59: MN laø truïc chính cuûa göông caàu G . A’ laø aûnh cuûa ñieåm saùng A cho bôûi göông caàu. Choïn caâu ñuùng : A. G laø göông caàu loõm ; A’ laø aûnh thaät . B. G laø göông caàu loõm ; A’ laø aûnh aûo . C. G laø göông caàu loài ; A’ laø aûnh thaät . D. G laø göông caàu loài ; A’ laø aûnh aûo . Caâu 60: Cho MN laø truïc chính cuûa göông caàu G, O laø ñænh göông caàu, S laø ñieåm saùng, S’ laø aûnh cuûa S. Choïn caâu ñuùng : A. G laø göông caàu loõm ; S’ laø aûnh thaät , taâm C ôû trong ñoaïn SS’ B. G laø göông caàu loõm ; S’ laø aûnh aûo , taâm C ôû ngoaøi ñoaïn SS’ C. G laø göông caàu loài ; S’ laø aûnh aûo , taâm C ôû trong ñoaïn SS’ D. G laø göông caàu loõm ; S’ laø aûnh aûo , taâm C ôû ngoaøi trong SS’ Caâu 61: Trong caùc hình döôùi ñaây , MN laø truïc chính cuûa göông caàu G . S’ laø aûnh cuûa ñieåm saùng S cho bôûi göông caàu, O laø ñænh cuûa göông caàu . Hình naøo G laø göông caàu loài . A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4
 8. Traàn Ngoïc Laân Caâu 62: Moät göông caàu loài coù tieâu cöï 6cm. Vaät saùng AB ñaët vuoâng goùc truïc chính cho aûnh cao baèng nöûa vaät. Tìm vò trí vaät vaø aûnh. A .Vaät thaät caùch göông 3cm ; aûnh aûo caùch göông 6cm. B .Vaät thaät caùch göông 6cm ; aûnh aûo caùch göông 3cm. C .Vaät thaät caùch göông 6cm ; aûnh thaät caùch göông 3cm. D .Vaät thaät caùch göông 12cm ; aûnh aûo caùch göông 6cm. Caâu 63: Moät göông caàu loõm coù tieâu cöï 10cm. Vaät saùng AB cao 2cm ñaët vuoâng goùc truïc chính cho aûnh A’B’ cao 4cm. Xaùc ñònh vò trí vaø tính chaát vaät vaø aûnh. A .Vaät thaät caùch göông 15cm ; aûnh aûo caùch göông 10cm. B .Vaät thaät caùch göông 15cm ; aûnh thaät caùch göông 30cm. C .Vaät thaät caùch göông 5cm ; aûnh aûo caùch göông 10cm. D . Caâu B ,C ñuùng Ñeà baøi sau ñaây duøng cho caùc caâu 64,65,66. Moät vaät phaúng AB ñaët vuoâng goùc vôùi truïc chính cuûa moät göông caàu loõm coù baùn kính 24 cm, ñieåm A naèm treân truïc chính vaø caùch göông 20cm Caâu 64: Ñoä phoùng ñaïi cuûa aûnh laø: A. k = − 2 B. k = 1,5 3 C. k = –1,5 D. k = 2 3 Caâu 65: Vò trí vaø tính chaát cuûa aûnh: A. Aûnh thaät, ngöôïc chieàu vôùi vaät vaø caùch vaät 30 cm. B. Aûnh thaät, ngöôïc chieàu vôùi vaät vaø caùch vaät 10 cm. C. Aûnh aûo, cuøng chieàu vôùi vaät vaø caùch göông caàu 30 cm. D. Aûnh thaät, cuøng chieàu vôùi vaät vaø caùch göông caàu 30 cm. Caâu 66: Neáu tònh tieán vaät AB ra xa göông theâm 4 cm thì : A. Aûnh dòch chuyeån xa göông caàu theâm 6 cm. B. Aûnh tieán gaàn göông caàu 4 cm. C. Aûnh caùch göông caàu 24 cm vaø cuøng chieàu vôùi vaät. D. Ñoä phoùng ñaïi cuûa aûnh baèng –1. Caâu 67: Moät vaät saùng AB ñaët vuoâng goùc vôùi truïc chính cuûa moät göông caàu loõm tieâu cöï f = 1m. Ñieåm A naèm treân truïc chính. Cho bieát aûnh cuûa AB cho bôûi göông laø aûnh thaät, ngöôïc chieàu vaø lôùn gaáp 5 laàn vaät. Xaùc ñònh vò trí vaät vaø aûnh. A .Vaät caùch göông 2,4m ; aûnh caùch göông 12m. B .Vaät caùch göông 1m ; aûnh caùch göông 6m. C .Vaät caùch göông 1,2m ; aûnh caùch göông 6m. D . Cac caâu treân ñeàu sai . Caâu 68: Vaät saùng AB ñaët vuoâng goùc truïc chính cuûa moät göông caàu loõm coù tieâu cöï 30cm cho aûnh aûo caùch vaät 45cm. Haõy xaùc ñònh vò trí vaät vaø aûnh. A .Vaät caùch göông 45cm ; aûnh caùch göông 90cm. B .Vaät caùch göông 15cm ; aûnh caùch göông 30cm. C .Vaät caùch göông 90cm ; aûnh caùch göông 45cm. D . Vaät caùch göông 45cm ; aûnh caùch göông 30cm. Caâu 69: Cho vaät AB phaúng, nhoû ñaët vuoâng goùc truïc chính vaø tröôùc moät göông caàu loõm (G). Vaät AB qua (G) cho aûnh A’B’ tröôùc (G) vaø caùch AB moät ñoaïn a = 1,5f . Ñoä phoùng ñaïi cuûa aûnh: A. K = –2 B. K = –1/2
 9. Traàn Ngoïc Laân C. K = 2 D. Caâu A , B ñuùng Caâu 70: Vaät saùng AB ñaët vuoâng goùc vôùi truïc chính cuûa moät göông caàu loõm G coù tieâu cöï f = 30cm, cho aûnh roõ A1B1 treân maøn E ñaët caùch vaät 25cm , maøn ñaët vuoâng goùc truïc chính .Xaùc ñònh vò trí cuûa vaät vaø cuûa maøn. A. Vaät caùch göông caàu 75cm , maøn caùch göông caàu 50cm B . Vaät caùch göông caàu 50cm , maøn caùch göông caàu 75cm C. Vaät caùch göông caàu 50cm , maøn caùch göông caàu 125cm D. Vaät caùch göông caàu 25cm , maøn caùch göông caàu 75cm Caâu 71: Ñaët vaät saùng vuoâng goùc truïc chính cuûa göông caàu cho aûnh roõ neùt treân maøn, vaät vaø maøn caùch nhau 90cm vaø aûnh lôùn gaáp hai laàn vaät. Tính baùn kính göông caàu. A. R = 120cm B . R = 60cm C. R = 180cm D. R = 150cm Caâu 72: Moät göông loài coù baùn kính 50 cm. Ñaët vaät saùng AB vuoâng goùc vôùi truïc chính cho aûnh A'B' caùch AB 37,5 cm. Xaùc ñònh vò trí cuûa vaät vaø aûnh. A. d = -37,5cm ,d’ = -75cm B. d = 25cm, d’ = -12,5cm C. (d = 25cm, d’ = -12cm) vaø (d = - 37,5cm, d’ = -75cm) D. d = 40cm, d’ = 77,5cm Ñeà baøi sau duøng cho caùc caâu 73,74. Moät vaät saùng AB = 2 cm ñaët vuoâng goùc vôùi truïc chính cuûa moät göông caàu loõm coù baùn kính 24 cm, cho aûnh aûo caùch vaät 32 cm. Caâu 73: Vò trí cuûa vaät vaø aûnh: A. d = 48cm, d’ = -16cm B. d = 48cm, d’ = 16cm C. d = 8cm, d’ = -24cm D. d = 24cm, d’ = -8cm Caâu 74: Ñoä lôùn cuûa vaø aûnh A’B’: A. A’B’ = 6cm B. A’B’ = 12cm C. A’B’ = 4cm D. A’B’ = 8cm Ñeà baøi sau ñaây duøng cho caùc caâu 75,76,77 . Moät vaät saùng AB ñaët vuoâng goùc vôùi truïc chính moät göông loõm vaø caùch taâm göông 100cm coù aûnh A’B’ nhìn thaáy qua göông cao gaáp röôõi AB. Caâu 75: Tieâu cöï cuûa göông. A. f = 90cm B. f = 65cm C. f =75cm D. f = 60cm Caâu 76: Khoaûng caùch töø vaät AB ñeán göông. A. d = 10cm B. d = 20cm C. d = 30cm D. d = 40cm Caâu 77: Khoaûng caùch giöõa AB vaø A’B’. A. 50cm B. 75cm C. 80cm D. 90cm Ñeà baøi sau ñaây duøng cho caùc caâu 78,79 . Moät ñieåm saùng A naèm treân truïc chính cuûa moät göông loõm coù tieâu cöï 15 cm. Neáu dòch chuyeån A ra xa göông theâm 4 cm thì aûnh thaät A’ seõ dòch chuyeån moät ñoaïn 20 cm. Caâu 78: Vò trí cuûa vaät tröôùc khi dòch chuyeån: A. d = 60 cm B. d = 20 cm
 10. Traàn Ngoïc Laân C. d = 10 cm D. d = 6 cm Caâu 79: Vò trí cuûa vaät aûnh tröôùc khi dòch chuyeån: A. d’ = 30 cm B. d’ = 40 cm C. d’ = 60 cm D. d’ = 120 cm Caâu 80: Vaät saùng AB ñaët treân truïc chính cuûa göông caàu cho aûnh thaät A’B’. Dôøi vaät laïi gaàn göông theâm 5cm thì aûnh thaät dôøi 40cm vaø lôùn gaáp hai laàn aûnh tröôùc. Tính tieâu cöï göông caàu. A. f = 40cm B . f = 20cm C. f = 60cm D. f = 10cm Caâu 81: Moät ngöôøi ñöùng tröôùc göông caàu loài soi göông, thì thaáy aûnh trong göông cao baèng 1/2 ngöôøi aáy. Neáu ngöôøi aáy tieán laïi gaàn göông 15cm thì thaáy aûnh trong göông di chuyeån moät ñoaïn 5cm. Tìm tieâu cöï cuûa göông. A. f = – 40cm B . f = – 20cm C. f = – 30cm D. f = – 60cm Caâu 82: Cho moät göông caàu loõm coù baùn kính R = 40cm, ñöôøng rìa göông laø ñöôøng troøn. Ngöôøi ta ñaët moät maøn aûnh vuoâng goùc vôùi truïc chính cuûa göông tröôùc maët phaûn xaï cuûa göông.Moät ñieåm saùng S ñöôïc xeâ dòch treân truïc chính trong khoaûng giöõa göông vaø maøn aûnh. Tìm vò trí cuûa ñieåm saùng S ñoái vôùi göông ñeå treân maøn luoân coù veát saùng troøn, baùn kính baèng baùn kính ñöôøng rìa göông vôùi moïi vò trí cuûa maøn. A. d = 80cm. B. d = 10cm. C. d = 40cm. D. d = 20cm. Caâu 83: Ñieåm saùng S naèm treân truïc chính cuûa göông caàu loõm coù tieâu cöï 20cm, ñöôøng kính cuûa vaønh göông caàu (ñöôøng kính ñöôøng rìa cuûa göông caàu) laø 6cm. Moät maøn aûnh ñaët vuoâng goùc truïc chính vaø ôû phía tröôùc göông 40cm. Haõy tìm ñöôøng kính veät saùng hình troøn hieän treân maøn . Bieát ñieåm saùng S ôû tröôùc göông, caùch guông : 10cm A. 12cm B. 6cm C. 24cm D. 18cm Chuû ñeà 3: Söï khuùc xaï aùnh saùng – laêng kính Caâu 84: Tia saùng truyeàn töø khoâng khí tôùi gaëp maët thoaùng cuûa chaát loûng coù chieát suaát n = 3 , ta ñöôïc hai tia phaûn xaï vaø khuùc xaï vuoâng goùc nhau. Tính goùc tôùi. A. i = 300 B. i = 600 C. i = 150 D. i = 450 Ñeà baøi sau ñaây duøng cho caùc caâu 85 ,86 . Tia saùng truyeàn töø khoâng khí tôùi gaëp maët thoaùng cuûa chaát loûng coù chieát suaát n , ta thaáy hai tia phaûn xaï vaø khuùc xaï leäch nhau moät goùc 1050 , bieát goùc tôùi cuûa tia saùng i = 450 . Caâu 85: Chieát suaát n cuûa chaát loûng laø : A. 1,351 B. 1,216 C. 1,732 D. 1,414 Caâu 86: Vaän toác aùnh saùng truyeàn trong chaát loûng ôû baøi 41 laø: A.1,5.108(m/s) B.1,5 2 .108(m/s) 8 C. 2 .10 (m/s) D.2 2 .108(m/s) Caâu 87: Chieát suaát tuyeät ñoái cuûa nöôùc laø 4/3. Bieát chieát suaát tæ ñoái cuûa thuûy tinh ñoái vôùi nöôùc laø 9/8. Xaùc ñònh chieát suaát tuyeät ñoái cuûa thuûy tinh. A. 1,2 B. 1,5 C. 32/27 D. 1,6
 11. Traàn Ngoïc Laân Caâu 88: Chieát suaát tuyeät ñoái cuûa nöôùc laø 4/3 , chieát suaát tuyeät ñoái cuûa kim cöông laø 2,4. Xaùc ñònh chieát suaát tæ ñoái cuûa kim cöông ñoái vôùi nöôùc. A. 0,56 B. 1,6 C. 3,2 D. 1,8 Caâu 89: Xeùt goùc tôùi nhoû , vôùi e laø beà daøy baûn maët song song ; n laø chieát suaát baûn maët song song, A laø vaät saùng ; A’ laø aûnh cuûa A , moâi tröôøng ngoaøi laø khoâng khí . Ñoä dôøi töø vaät ñeán aûnh qua baûn maët song song coù coâng thöùc : A . AA’ = e(1– 1 ). B . AA’ = e(1– n ). n C. AA’ = e(1+ 1 ). D. AA’ = 2e(1– 1 ). n n Caâu 90: Moät chuøm tia saùng heïp phaùt ra töø moät vaät naèm ôû ñaùy cuûa moät beå ñöïng chaát loûng vaø ñi vaøo maét ngöôøi quan saùt döôùi goùc loù 450. Ngöôøi quan saùt thaáy hình nhö vaät chæ naèm caùch maët thoaùng cuûa chaát loûng moät ñoaïn h’ = 25cm theo phöông thaúng ñöùng. Bieát chieàu saâu cuûa lôùp chaát loûng ñoù trong beå laø h = 40cm. Haõy tính chieát suaát cuûa chaát loûng ñoù. A. n = 1,33 B. n = 1,5 C. n = 1,6 D. n = 1,2 Caâu 91: Khi ñaët maét phía treân moät chaäu nöôùc coù ñaùy naèm ngang ta thaáy ñaùy chaäu caùch maët thoaùng 9cm. Tính beà daøy lôùp nöôùc, bieát chieát suaát cuûa nöôùc laø n = 4/3 A . 18cm B. 16cm C. 12cm D. 24cm Caâu 92: Moät chieác thöôùc thaúng daøi 1m, coù 100 ñoä chia, ñöôïc nhuùng thaúng ñöùng vaøo moät beå nöôùc. Ñaàu mang vaïch soá 100 ôû trong nöôùc, ñaàu mang vaïch soá 0 ôû ngoaøi khoâng khí. Moät ngöôøi nhìn vaøo thöôùc theo phöông gaàn nhö vuoâng goùc vôùi maët nöôùc. Ngöôøi ñoù ñoàng thôøi thaáy aûnh cuûa thöôùc : aûnh cuûa thöôùc ôû ngoaøi khoâng khí vaø aûnh cuûa phaàn thöôùc nhuùng trong nöôùc. Ngöôøi quan saùt thaáy aûnh cuûa vaïch 100 truøng vôùi aûnh cuûa vaïch 9. Tính chieàu daøi cuûa phaàn thöôùc ngaäp trong nöôùc. A. 64cm B. 48cm C. 52cm D. 42cm Caâu 93: Ñaùy cuûa moät coác thuûy tinh laø moät baûn coù hai maët phaúng song song vôùi nhau , coù chieát suaát laø 1,5. Ñaët coác treân moät tôø giaáy naèm ngang, roài nhìn qua ñaùy coác theo phöông thaúng ñöùng, ta thaáy haøng chöõ treân giaáy töïa nhö naèm trong thuûy tinh, caùch maët trong cuûa ñaùy 6mm.Tính ñoä daøy cuûa ñaùy coác. A. 6mm B. 15mm C. 12mm D. 9mm Caâu 94: Moät chaäu nöôùc coù ñaùy phaúng traùng baïc, lôùp nöôùc trong chaäu cao 10cm coù chieát suaát n = 4/3 . Chieáu vaøo chaäu moät tia saùng ñôn saéc nghieâng moät goùc 450 so vôùi maët nöôùc. Tính khoaûng caùch töø ñieåm tôùi ñi vaøo lôùp nöôùc ñeán ñieåm loù cuûa tia loù ñi ra khoûi maët nöôùc. A. 6cm B. 12,5cm C. 25cm D. 9cm Caâu 95: Cho moät laêng kính ABC coù goùc chieát quang A = 600, chieát suaát n = 2 . Chieáu moät tia saùng naèm trong tieát dieän thaúng cuûa laêng kính vaøo moät maët beân AB döôùi goùc tôùi i = 450 , cho tia loù rôøi khoûi maët AC . Goùc leäch cuûa tia saùng rôøi khoûi laêng kính laø : A. 300 B. 450 C. 600 D. 750
 12. Traàn Ngoïc Laân Caâu 96: Moät laêng kính thuûy tinh coù goùc chieát quang A laø goùc nhoû , coù chieát suaát n . Chieáu moät chuøm tia saùng heïp vaøo maët beân cuûa laêng kính döôùi goùc tôùi nhoû. Goùc leäch D coù bieåu thöùc : A. D = A(n+1) B. D = 2A(n-1) C. D = A(n-1) D. D = A(2n-1) Caâu 97: Moät laêng kính thuûy tinh coù goùc chieát quang A = 60 coù chieát suaát n = 1,6. Chieáu moät chuøm tia saùng heïp vaøo maët beân cuûa laêng kính döôùi goùc tôùi nhoû. Tính giaù trò cuûa goùc leäch D. A. 3036’ B. 6036’ C. 4018’ D. 30 Caâu 98: Chieáu moät tia saùng ñi töø khoâng khí vaøo moâi tröôøng coù chieát suaát n. Coâng thöùc tính goùc tôùi trong tröôøng hôïp tia khuùc xaï vuoâng goùc vôùi tia phaûn xaï. A. sini = 1 B. cosi = n n C. tgi = n D. tgi = 1 n Caâu 99: Moät tia saùng ñôn saéc truyeàn trong nöôùc, tôùi maët thoaùng nöôùc–khoâng khí döôùi goùc tôùi i thì : A. Luoân cho tia khuùc xaï vôùi goùc khuùc xaï r < i B. Luoân cho tia khuùc xaï vôùi goùc khuùc xaï r > i C. Cho tia khuùc xaï khi i < igh vaø coù phaûn xaï toaøn phaàn khi i > igh D. Cho tia khuùc xaï khi i > igh vaø coù phaûn xaï toaøn phaàn khi i < igh Caâu 100: Tia saùng ñôn saéc ñi tôùi maët beân AB cuûa laêng kính coù goùc chieát quang A = 450 coù chieát suaát n = 3 vôùi goùc tôùi i = 600. Goùc leäch D hôïp bôûi tia tôùi vaø tia loù ra khoûi maët beân AC cuûa laêng kính laø A. D = 600 B. D = 450 C. D = 33,70 D. D = 41,60 Caâu 101: Laêng kính coù tieát dieän thaúng laø tam giaùc ñeàu, goùc leäch cöïc tieåu ño ñöôïc laø 60o. tìm chieát suaát n cuûa laêng kính: A. 2 B. 3 2 C. 2 3 D. 3 Caâu 102: Aùnh saùng ñôn saéc bò khuùc xaï khi ñi qua laêng kính X nhö hình veõ. Khi coù hai laêng kính gioáng heät nhau( gioáng laêng kính X ) ñöôïc ñaët nhö hình veõ Y thì sau khi qua hai laêng kính, aùnh saùng seõ loù ra theo ñöôøng ñi naøo ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Caâu 103: A. Chieát suaát tæ ñoái cuûa moâi tröôøng 2 ñoái vôùi moâi tröôøng 1 baèng tæ soá vaän toác aùnh saùng trong moâi tröôøng 2 vaø vaän toác aùnh saùng trong moâi tröôøng 1. B. Khi aùnh saùng truyeàn töø moâi tröôøng chieát quang hôn ñeán moâi tröôøng chieát quang keùm thì coù theå xaûy ra hieän töôïng phaûn xaï toaøn phaàn.
 13. Traàn Ngoïc Laân C. Khi aùnh saùng truyeàn töø moâi tröôøng chieát quang keùm (chieát suaát n1) sang moâi tröôøng chieát quang n lôùn (chieát suaát n2) thì goùc giôùi haïn phaûn xaï toaøn phaàn igh ñöôïc xaùc ñònh : sinigh = 1 n2 D. Chieát suaát tuyeät ñoái cuûa moät moâi tröôøng trong suoát coù theå lôùn hoaëc nhoû hôn 1. Caâu 104: Ñoái vôùi laêng kính goùc leäch cöïc tieåu khi: A. Tia tôùi vaø tia loù ñoái xöùng vôùi nhau qua maët phaân giaùc cuûa goùc chieát quang A B. r = r’ = A/2 vaø i = i' C. Chieát suaát cuûa laêng kính ñoái vôùi moâi tröôøng ngoaøi laø: ⎛D +A⎞ sin ⎜ min ⎟ ⎝ 2 ⎠ n= A sin 2 D. A; B; C ñeàu ñuùng Caâu 105: Khi goùc leäch qua laêng kính cöïc tieåu thì: ⎡⎛ D + A ⎞ ⎤ sin ⎢⎜ min ⎟⎥ ⎣⎝ 2 ⎠⎦ sin[(D min + A)] A. n = B. n = A A sin sin 2 2 sin[(D min )] cos(A) C. n = D. n = A sin(A) sin 2 Caâu 106: Khi A, i, i’, r, r’ nhoû thì goùc leäch cuûa tia saùng qua moät laêng kính laø: A. D = A(1 – n) B. D = A(n – 1) C. D = An – 1 D. D = i + i’ – A Caâu 107: Choïn caâu SAI A. Chieát suaát tuyeät ñoái cuûa moät moâi tröôøng baèng tæ soá cuûa vaän toác aùnh saùng trong moâi tröôøng ñoù vaø vaän toác aùnh saùng trong chaân khoâng. B. Khi aùnh saùng truyeàn töø moâi tröôøng chieát quang hôn ñeán moâi tröôøng chieát quang keùm, hieän töôïng phaûn xaï toaøn phaàn xaûy ra khi goùc tôùi lôùn hôn goùc giôùi haïn phaûn xaï toaøn phaàn igh . C. Khi tia saùng truyeàn töø moâi tröôøng chieát quang keùm sang moâi tröôøng chieát quang lôùn hôn luoân luoân coù tia khuùc xaï. D. Vaän toác cuûa aùnh saùng trong nöôùc lôùn hôn vaän toác aùnh saùng trong thuûy tinh neân chieát suaát tuyeät ñoái cuûa nöôùc nhoû hôn chieát suaát tuyeät ñoái cuûa thuûy tinh. Caâu 108: Ñieàu kieän ñeå coù tia loù RK (hình veõ) rôøi laêng kính laø: A. Goùc chieát quang A lôùn hôn goùc giôùi haïn igh (A > igh). B. Goùc chieát quang A > 2igh. C. Goùc chieát quang A < 2igh. D. sini ≥ n.sin(A-igh). Caâu 109: Choïn caâu SAI A. Khi goùc loù ra khoûi laêng kính baèng 90o thì goùc khuùc xaï r = A - igh. B. Khi goùc leäch cöïc tieåu thì caùc tia tôùi vaø tia loù ñoái xöùng nhau qua phaân goùc cuûa goùc A. C. Goùc leäch D cuûa tia saùng rôøi laêng kính phuï thuoäc vaøo chieát suaát cuûa laêng kính. D. Tröôøng hôïp caùc goùc A vaø i nhoû thì goùc leäch D cuûa tia saùng qua laêng kính phuï thuoäc goùc tôùi i .
 14. Traàn Ngoïc Laân Ñeà baøi sau ñaây duøng cho caùc caâu 110,111 . Chieáu moät tia saùng töø nöôùc ra ngoaøi khoâng khí. Chieát suaát cuûa nöôùc laø 4/3. Caâu 110: A. Luoân luoân coù tia khuùc xaï. B. Xaûy ra hieän töôïng phaûn xaï toaøn phaàn . C. Coù tia khuùc xaï khi goùc tôùi i < 48,6o. D. Coù tia khuùc xaï khi goùc tôùi i > 48,6o. Caâu 111: Goùc hôïp bôûi tia tôùi vaø tia khuùc xaï öùng vôùi goùc tôùi 30o. A. 160,2o B. 142,2o C. 168,2o D.130,2o Ñeà baøi sau ñaây duøng cho caùc caâu 112,113 . Moät laêng kính coù goùc chieát quang A = 60o vaø chieát suaát n = 2 Caâu 112: Goùc leäch cöïc tieåu cuûa tia saùng qua laêng kính laø: A. 25o B. 30o C. 40o D. 45o Caâu 113: Neáu goùc tôùi i =450 thì goùc loù i’ baèng : A. 30o B. 45o C. 60o D. Moät giaù trò khaùc Ñeà baøi sau ñaây duøng cho caùc caâu 114,115,116 . Moät laêng kính thuûy tinh coù chieát suaát 3 tieát dieän thaúng laø tam giaùc ñeàu. Chieáu moät tia saùng naèm trong tieát dieän thaúng cuûa laêng kính, höôùng töø ñaùy ñeán maët beân cuûa laêng kính . Caâu 114: Goùc giôùi haïn phaûn xaï toaøn phaàn : A. 38o B. 42,26o C. 30o D. 35,26o Caâu 115: Goùc leäch cöïc tieåu cuûa tia saùng qua laêng kính: A. 60o B. 45o C. 30o D. 35,26o Caâu 116: Ñieàu kieän cuûa goùc tôùi i ñeå coù tia loù ra khoûi laêng kính laø: A. i > 30o B. i > 22o C. i > 24,26 D. Trò soá khaùc Ñeà baøi sau ñaây duøng cho caùc caâu 117 , 118 . Moät tia saùng SI ñôn saéc ñöôïc chieáu ñeán moät laêng kính coù tieát dieän thaúng laø moät tam giaùc ñeàu ABC coù chieát suaát n = 1,5 döôùi moät goùc tôùi i nhö hình veõ. Caâu 117: Tìm ñieàu kieän cuûa i ñeå khoâng coù tia khuùc xaï loù ra laêng kính ôû maët AC. A. i < 330 B. i < 48,60 0 C. i < 22.4 D. i < 280 Caâu 118: Xaùc ñònh i ñeå coù goùc leäch cuûa tia saùng cöïc tieåu. A. i = 48,60 B. i = 22,40 C. i = 280 D. i = 46,80 Caâu 119: Tia saùng SI naèm trong tieát dieän thaêûng cuûa laêng kính vuoâng goùc maët beân AB nhö hình veõ , cho chieát suaát cuûa laêng kính ñoái vôùi tia saùng n = 2 vaø A =300 A. Khoâng coù tia khuùc xaï loù ra khoûi maët AC B. Coù tia khuùc xaï loù ra khoûi maët AC , vôùi goùc loù baèng 450 C. Coù tia khuùc xaï loù ra khoûi maët AC , vôùi goùc loù baèng 300 D. Coù tia khuùc xaï loù ra khoûi maët AC , vôùi goùc loù baèng 600
 15. Traàn Ngoïc Laân Caâu 120: Tia saùng SI naèm trong tieát dieän thaêûng cuûa laêng kính tam giaùc ABC caân taïi A , SI vuoâng goùc maët beân AB , ñieåm I ôû gaàn ñieåm B nhö hình veõ , cho chieát suaát cuûa laêng kính ñoái vôùi tia saùng n = 2 vaø A = 300 A. Coù tia khuùc xaï loù ra khoûi maët BC , vôùi goùc loù baèng 300 B. Coù tia khuùc xaï loù ra khoûi maët BC , vôùi goùc loù baèng 450 C. Coù tia khuùc xaï loù ra khoûi maët AC , vôùi goùc loù baèng 00 D. Coù tia khuùc xaï loù ra khoûi maët AC , vôùi goùc loù baèng 900 Caâu 121: Tia saùng SI naèm trong tieát dieän thaêûng cuûa laêng kính tam giaùc ABC vuoâng taïi B, ñieåm I ôû gaàn ñieåm B nhö hình veõ , cho chieát suaát cuûa laêng kính ñoái vôùi tia saùng n = 3 , i = 600 vaø A =300 A. Coù tia khuùc xaï loù ra khoûi maët AB , vôùi goùc loù baèng 300 B. Coù tia khuùc xaï loù ra khoûi maët AB , vôùi goùc loù baèng 600 C. Coù tia khuùc xaï loù ra khoûi maët AC , vôùi goùc loù baèng 300 D. Coù tia khuùc xaï loù ra khoûi maët AC , vôùi goùc loù baèng 600 Caâu 122: Cho laêng kính coù goùc chieát quang A = 450 ñaët trong khoâng khí.Chieáu chuøm tia saùng ñôn saéc song song heïp SI theo phöông vuoâng goùc vôùi maët beân AB (hình veõ)tia loù ra khoûi laêng kính naèm saùt vôùi maët beân AC. Tính chieát suaát n cuûa laêng kính vaø goùc leäch D cuûa tia loù so vôùi tia tôùi. A. n = 2 ; D = 450 B. n = 2 ; D = 300 C. n = 3 ; D = 450 D. Moät giaù trò khaùc Caâu 123: Moät tia saùng ñôn saéc ñöôïc chieáu ñeán caïnh AB cuûa moät laêng kính coù tieát dieän thaúng laø moät tam giaùc ñeàu ABC theo höôùng song song vôùi ñaùy BC , cho tia saùng loù ra laêng kính laø laø treân maët AC( naèm treân maët AC ) . Tính chieát suaát n cuûa laêng kính . A. n = 1,5 B. n = 1,53 C. n = 1,33 D. n = 3 Chuû ñeà 4: Thaáu kính Caâu 124:Vaät thaät ñaët vuoâng goùc vôùi truïc chính cuûa 1 thaáu kính phaân kyø luoân cho: A. AÛnh aûo, cuøng chieàu, nhoû hôn vaät B. AÛnh aûo, cuøng chieàu, lôùn hôn vaät C. AÛnh aûo, ngöôïc chieàu, nhoû hôn vaät D. AÛnh aûo, ngöôïc chieàu, lôùn hôn vaät Caâu 125: Moät vaät nhoû AB hình muõi teân ñaët tröôùc thaáu kính cho aûnh A’B’. Ñoä phoùng ñaïi laø K , choïn caâu ñuùng : A. Neáu AB thaúng goùc truïc chính thì K = -(d’/d) B. Neáu AB naèm treân truïc chính thì K = -(d’/d) C. Neáu AB song song truïc chính thì K = -(d’/d) D. Neáu AB xieân goùc truïc chính thì K = -(d’/d) Caâu 126: AÛnh cuûa 1 vaät ñaët tröôùc 1 duïng cuï quang hoïc laø 1 aûnh cuøng chieàu, nhoû hôn vaät vaø ôû khaùc phía vôùi vaät so vôùi quang cuï. Duïng cuï quang hoïc ñoù laø: A. Thaáu kính phaân kyø B. Göông caàu loõm C. Göông caàu loài D. Thaáu kính hoäi tuï Caâu 127: AÛnh cuûa 1 vaät qua thaáu kính hoäi tuï coù tieâu cöï f laø 1 aûnh thaät, cuøng chieàu vaø nhoû hôn vaät. Goïi d laø khoaûng caùch töø vaät ñeán thaáu kính . Vaät ñoù laø: A. Vaät thaät vaø d > 2f B. Vaät thaät vaø f < d < 2f
 16. Traàn Ngoïc Laân C. Vaät thaät vaø 0 < d < f D. Vaät aûo Caâu 128: Hình veõ döôùi ñaây cho bieát ñöôøng ñi cuûa 1 tia saùng ñôn saéc qua 1 duïng cuï quang hoïc. Duïng cuï quang hoïc ñoù laø: A. Thaáu kính hoäi tuï B. Thaáu kính phaân kyø C. Göông caàu loài D. Göông caàu loõm Caâu 129: Vaät thaät, qua quang cuï luoân cho aûnh aûo, quang cuï ñoù laø: A. Göông caàu loài B. Göông caàu loõm C. Göông phaúng D. Coù 2 trong 3 quang cuï treân Caâu 130: Cho L laø thaáu kính ; S laø vaät, S’ laø aûnh cuûa S, S’ laø trung ñieåm SO . O laø quang taâm. Aùnh saùng ñöôïc truyeàn töø traùi qua phaûi . Thaáu kính L coù tieâu ñieåm aûnh chính F’ : A. ÔÛ ngoaøi khoaûng SO B. ÔÛ ngoaøi khoaûng S’O C. ÔÛ trong khoaûng S’O D. Truøng ñieåm S . Caâu 131: Ñaët 1 vaät tröôùc 1 duïng cuï quang hoïc cho 1 aûnh cuøng chieàu, nhoû hôn vaät vaø ôû cuøng phía vôùi vaät. Duïng cuï quang hoïc ñoù laø: A. Thaáu kính phaân kyø B. Göông caàu loài C. Göông caàu loõm D. Thaáu kính hoäi tuï Caâu 132: Ñaët 1 vaät tröôùc 1 duïng cuï quang hoïc cho 1 aûnh cuøng chieàu, lôùn hôn vaät vaø ôû cuøng phía vôùi vaät. Duïng cuï quang hoïc ñoù laø: A. Thaáu kính phaân kyø B. Göông caàu loài C. Göông caàu loõm D. Thaáu kính hoäi tuï Caâu 133: Ñaët moät vaät tröôùc moät duïng cuï quang hoïc vaø caùch noù moät khoaûng d cho moät aûnh cuøng chieàu, nhoû hôn vaät, duïng cuï quang hoïc ñoù laø: A. Göông phaúng B. Göông caàu loõm C. TKHT D. TKPK Caâu 134: Choïn caâu SAI A. Thaáu kính phaân kì vaät thaät cho moät aûnh aûo cuøng chieàu vaø nhoû hôn vaät. B. Thaáu kính phaân kì vaät aûo cho moät aûnh aûo cuøng chieàu vaø lôùn hôn vaät. C. Thaáu kính hoäi tuï vaät thaät ñaët trong khoaûng OF cho moät aûnh aûo cuøng chieàu vaø lôùn hôn vaät. D. Thaáu kính hoäi tuï vaät aûo cho moät aûnh thaät cuøng chieàu vaø nhoû hôn vaät. Caâu 135: Xeùt thaáu kính A. Vaät tieán laïi gaàn thaáu kính thì aûnh tieán ra xa thaáu kính. B. Vaät tieán laïi gaàn thaáu kính thì aûnh cuõng tieán laïi gaàn thaáu kính. C. Khoaûng caùch L töø vaät ñeán aûnh qua thaáu kính laø: L =⏐d + d’⏐. D. Khoaûng caùch L töø vaät ñeán aûnh qua thaáu kính laø: L =⏐d⏐ + ⏐d’⏐. Caâu 136: Cho O laø quang taâm ; MN laø truïc chính cuûa thaáu kính L . Hình naøo L laø thaáu kính hoäi tuï : A. Hình 1 B. Hình 2
 17. Traàn Ngoïc Laân C. Hình 3 D. Hình 4 Caâu 137: A. Thaáu kính hoäi tuï vaät aûo cho moät aûnh thaät cuøng chieàu vaø nhoû hôn vaät. B. Thaáu kính hoäi tuï vaät aûo ñaët trong khoaûng OF’ cho moät aûnh thaät cuøng chieàu vaø lôùn hôn vaät. C. Thaáu kính phaân kì vaät aûo ñaët trong khoaûng OF cho moät aûnh thaät cuøng chieàu vaø nhoû hôn vaät. D. Taát caû ñeàu sai. Caâu 138: Coâng thöùc tính ñoä phoùng ñaïi cuûa aûnh qua thaáu kính laø: A. k = – d' B. k = f d f −d C. k = – d−f ' D. A, B vaø C ñuùng f Caâu 139: Ñoái vôùi thaáu kính hoäi tuï : A. Khi vaät (thaät) di chuyeån töø voâ cöïc ñeán tieâu dieän vaät thì aûnh(thaät) di chuyeån töø tieâu dieän aûnh ñeán voâ cöïc. B. Khi vaät di chuyeån töø quang taâm O ñeán tieâu dieän vaät thì aûnh aûo di chuyeån töø quang taâm O ñeán voâ cöïc. C. Khi vaät thaät caùch thaáu kính moät khoaûng 2f thì coù aûnh thaät ngöôïc chieàu, cuøng ñoä lôùn vaø caùch thaáu kính 2f. D. A, B vaø C ñuùng Xeùt hình veõ beân , vôùi S laø vaät , S’ laø aûnh cuûa S , L laø thaáu kính , O laø quang taâm , xy laø truïc chính .Traû lôøi caùc caâu 32,33,34 Caâu 140: Choïn caâu SAI A. L laø thaáu kính hoäi tuï vì vaät thaät cho aûnh aûo ôû gaàn thaáu kính hôn vaät. B. L laø thaáu kính phaân kì vaät thaät cho aûnh aûo gaàn thaáu kính hôn vaät. C. S laø vaät thaät vì ôû cuøng beân vôùi aùnh saùng tôùi. D. S’ laø aûnh aûo vì ôû cuøng beân vôùi aùnh saùng tôùi. Caâu 141: A. Tieâu ñieåm vaät chính F ôû beân phaûi ñieåm O . B. Tieâu ñieåm aûnh chính F’ ôû beân traùi ñieåm O . C. Tieâu ñieåm aûnh chính F’ ôû khoaûng giöõa S vaø S’ . D. Caâu A,B,C ñuùng . Caâu 142: Choïn caâu SAI A. S laø vaät thaät , S’ laø aûnh aûo, L: thaáu kính phaân kì. B. L laø thaáu kính phaân kì vì tia loù leäch xa truïc chính hôn so vôùi tia tôùi . C. Tieâu ñieåm aûnh chính F’ ôû trong khoaûng OS’ . D. L laø thaáu kính phaân kì vaät thaät cho aûnh aûo gaàn thaáu kính hôn vaät. Caâu 143: Choïn caâu SAI A. Thaáu kính phaân kì vaät aûo trong ñoaïn OF (vôùi F laø tieâu ñieåm vaät chính) luoân luoân cho moät aûnh thaät. B. Thaáu kính phaân kì vaät aûo ôû trong khoaûng töø quang taâm O ñeán tieâu ñieåm vaät chính F luoân luoân cho moät aûnh thaät. C. Thaáu kính hoäi tuï vaät aûo luoân luoân cho moät aûnh thaät. D. Thaáu kính hoäi tuï vaät thaät trong khoaûng töø voâ cöïc ñeán tieâu ñieåm vaät chính F luoân luoân cho moät aûnh thaät ngöôïc chieàu vaø lôùn hôn vaät.
 18. Traàn Ngoïc Laân Caâu 144: Moät thaáu kính moûng phaúng loài laøm baèng thuûy tinh coù chieát suaát n = 1,5 , coù tieâu cöï f = 40 cm. Tính baùn kính maët loài. A. R = 20cm B. R = 40cm C. R = 50cm D. R = 100cm Caâu 145: Thaáu kính coù 2 maët caàu gioáng nhau, coù ñoä tuï laø +2Dp coù chieát suaát laø 1,5. Baùn kính hai caàu ñoù: A. 20cm B. 40cm C. 50cm D. 100cm Caâu 146: Thaáu kính coù 2 maët caàu, coù baùn kính R1 , R2 vôùi R1 = 2R 2 , coù ñoä tuï laø D = 3Dp coù chieát suaát n = 1,5 .Tính baùn kính hai maët caàu ñoù. A. R1= 0,5m ; R2= 0,25m B. R1= − 1 m ; R2 = 1 m 6 12 C. R1= 0,25m ; R2= 0,125m D. Caâu A , B ñuùng Caâu 147: Cho moät thaáu kính phaúng - loõm, baùn kính maët caàu loõm coù giaù trò baèng 10cm , chieát suaát cuûa thuûy tinh laøm thaáu kính n = 1,5 . Tính ñoä tuï cuûa thaáu kính. A. D = –5Dp B. D = 5Dp C. D = – 0,5Dp D. D = 0,5Dp Caâu 148: Moät thaáu kính thuûy tinh (n = 1,5) ñaët trong khoâng khí coù ñoä tuï +1Dp. Tính tieâu cöï cuûa thaáu kính khi noù nhuùng trong nöôùc. Chieát suaát cuûa nöôùc laø 4/3. A. f = 0,25m B. f = 2m C. f = 4m D. f = 1,25m Caâu 149: Ñaët moät thaáu kính caùch moät trang saùch 20cm, nhìn qua thaáu kính thaáy aûnh cuûa doøng chöõ cuøng chieàu cao baèng moät nöûa caùc doøng chöõ ñoù. Tính tieâu cöï thaáu kính. A. f = –20cm B. f = 20cm C. f = – 40cm D. f = 40cm Caâu 150: Ñaët moät vaät caùch thaáu kính hoäi tuï 12cm, ta thu ñöôïc moät aûnh cao gaáp ba laàn vaät. Tính tieâu cöï thaáu kính. A. f = – 9cm B. f = 9cm C. f = 18cm D. Caâu B,C ñuùng Caâu 151: Moät thaáu kính hoäi tuï coù tieâu cöï 20cm. Vaät saùng AB cao 2cm qua thaáu kính cho aûnh A’B’ cao 1cm. Xaùc ñònh vò trí vaät AB. A. d = 10cm B. d = 20cm C. d = 40cm D. d = 60cm Caâu 152: Moät thaáu kính moûng loõm phaúng baèng thuûy tinh coù chieát suaát n = 1,5 maët loõm coù baùn kính cong R = 10cm . Thaáu kính ñöôïc ñaët sao cho truïc chính thaúng ñöùng vaø maët loõm höôùng leân treân. Moät ñieåm saùng S ñaët treân truïc chính ôû phía treân thaáu kính vaø caùch thaáu kính moät khoaûng d (hình veõ).Bieát raèng aûnh S’cuûa S qua thaáu kính caùch thaáu kính moät khoaûng 12cm . Xaùc ñònh d. A. d = 36cm B. d = 40cm C. d = 20cm D. d = 30cm Caâu 153: Duøng moät thaáu kính hoäi tuï coù ñoä tuï 1Dp ñeå thu aûnh cuûa maët traêng. Bieát goùc maø ta nhìn maët traêng töø traùi ñaát laø 33’ .Tính ñöôøng kính aûnh maët traêng qua thaáu kính .
 19. Traàn Ngoïc Laân A. 0,36cm B. 0,96cm C. 0,33cm D. 0,66cm Caâu 154: Hai ñieåm saùng S1 , S2 caùch nhau 1 khoaûng 90cm cuøng naèm treân truïc chính vaø ôû hai phía cuûa moät thaáu kính hoäi tuï O coù ñoä tuï D = 2,5 (Dp).Xaùc ñònh vò trí cuûa S1 vaø S2 so vôùi O ,ñeå aûnh cuûa chuùng qua O truøng vôùi nhau. A. S1 caùch O : 60cm ; S2 caùch O : 30cm B. S1 caùch O : 30cm ; S2 caùch O : 60cm C. S1 caùch O : 45cm ; S2 caùch O : 45cm D. Chæ coù caâu C sai Caâu 155: Trong caùc hình veõ sau ñaây, xy laø truïc chính cuûa thaáu kính, S laø ñieåm saùng, S’ laø aûnh cuûa S. Hình naøo laø thaáu kính phaân kyø ? A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4 Caâu 156: Trong caùc hình veõ sau ñaây,vôùi S laø vaät thaät, S’ laø aûnh cuûa S qua thaáu kính, O laø quang taâm, xy laø truïc chính. Hình naøo laø thaáu kính hoäi tuï ? A. Hình 1 , 2 , 3 , 4 B. Hình 2 , 3 , 4 C. Hình 2 , 4 D. Hình 2 , 3 Caâu 157: Moät tia saùng qua thaáu kính L cho tia loù nhö hình veõ: S laø vaät , O laø quang taâm. Choïn caâu ñuùng: A. Ñaây laø thaáu kính phaân kyø. Vaät thaät S cho aûnh aûo B. Ñaây laø thaáu kính hoäi tuï. Vaät aûo S cho aûnh thaät C. Ñaây laø thaáu kính hoäi tuï. Vaät thaät S cho aûnh aûo D. Ñaây laø thaáu kính phaân kyø. Vaät thaät S cho aûnh thaät Caâu 158: xy: truïc chính cuûa thaáu kính , S: Vaät thaät A. Thaáu kính hoäi tuï. Vaät thaät cho aûnh aûo B. Thaáu kính phaân kyø. Vaät thaät cho aûnh aûo C. Thaáu kính hoäi tuï. Vaät thaät cho aûnh thaät D. Taát caû ñeàu sai Caâu 159: xy : truïc chính cuûa thaáu kính L coù quang taâm O , S’: aûnh aûo A. L laø Thaáu kính phaân kyø. S laø vaät aûo B. L laø Thaáu kính hoäi tuï. S laø vaät thaät C. L laø Thaáu kính hoäi tuï. S laø vaät aûo D. L laø Thaáu kính phaân kyø. S laø vaät thaät Caâu 160: Moät thaáu kính hoäi tuï coù tieâu cöï 6cm, vaät saùng AB ñaët treân truïc chính vaø vuoâng goùc truïc chính cho aûnh thaät A’B’ caùch vaät 25cm. XaÙc ñònh vò trí vaät, aûnh. A. Vaät caùch TK 15cm aûnh thaät caùch TK 10cm B. Vaät caùch TK 10cm aûnh thaät caùch TK 15cm C. Chæ coù caâu A ñuùng D. Caâu A , B ñuùng
 20. Traàn Ngoïc Laân Caâu 161: Moät thaáu kính hoäi tuï coù tieâu cöï 6cm . Moät vaät nhoû AB ñaët vuoâng goùc vôùi truïc chính vaø cho aûnh thaät A’B’ caùch vaät 27cm . Tìm vò trí cuûa vaät AB. A. 6cm B. 9cm C. 18cm D. Caâu A sai Caâu 162: Moät thaáu kính phaân kyø coù tieâu cöï 30cm . Moät vaät nhoû AB ñaët vuoâng goùc vôùi truïc chính vaø cho aûnh A’B’, vaät AB vaø aûnh A’B’ caùch nhau 15cm . Tìm vò trí cuûa vaät AB . A. 10cm B. 15cm C. 30cm D. 60cm Caâu 163: Khoaûng caùch ngaén nhaát töø vaät thaät ñeán aûnh thaät cho bôûi thaáu kính hoäi tuï baèng : A. 4 laàn tieâu cöï. B. 2 laàn tieâu cöï. C. Tieâu cöï. D. Khoâng xaùc ñònh ñöôïc . Caâu 164: Khoaûng caùch giöõa vaät thaät vaø maøn coù khoaûng caùch toái thieåu laø bao nhieâu thì thu ñöôïc aûnh treân maøn qua thaáu kính hoäi tuï, cho tieâu cöï cuûa TKHT laø 20cm. A. 20cm B. 40cm C. 60cm D. 80cm Caâu 165: Ngöôøi ta ñaët moät thaáu kính hoäi tuï ôû khoaûng giöõa moät vaät saùng AB hình muõi teân vaø maøn E (truïc chính cuûa thaáu kính vuoâng goùc vôùi AB vaø E) sao cho aûnh cuûa AB hieän roõ neùt treân maøn vaø lôùn gaáp 2 laàn AB, khoaûng caùch giöõa vaät vaø maøn laø 60 cm. Xaùc ñònh tieâu cöï cuûa thaáu kính: A. f = 40 cm B. f = 60 cm 3 3 C. f = 80 cm D. f = 100 cm 3 3 Caâu 166: Moät nguoàn saùng ñieåm S ñaët tröôùc moät maøn chaén coù loã troøn, naèm treân truïc loã vaø caùch taâm loã 15cm. Sau maøn chaén 30cm ñaët moät maøn höùng E vuoâng goùc truïc chính , ta thaáy treân maøn thu ñöôïc veät saùng hình troøn. Ñaët thaáu kính hoäi tuï L vöøa khôùp vaøo loã. Tìm tieâu cöï cuûa thaáu kính L sao cho veät saùng treân maøn E coù vò trí vaø kích thöôùc nhö cuõ. A. f = 10cm B. f = 5cm C. f = 20cm D. f = 60cm Caâu 167: Moät vaät AB ñaët caùch xa maøn aûnh moät ñoaïn x coá ñònh. Giöõa vaät vaø maøn ta ñaët moät thaáu kính hoäi tuï L vaø tìm ñöôïc hai vò trí cuûa thaáu kính cho aûnh roõ neùt treân maøn. Hai vò trí naøy caùch nhau moät ñoaïn l = 75cm. Bieát tieâu cöï cuûa thaáu kính : f = 20cm. Haõy tìm khoaûng caùch x giöõa vaät AB vaø maøn aûnh. A. x = 150cm. B. x = 175cm. C. x = 100cm. D. x = 125cm. Caâu 168: Moät vaät AB ñaët caùch xa maøn aûnh moät ñoaïn x coá ñònh . Giöõa vaät vaø maøn ta ñaët moät thaáu kính L vaø tìm ñöôïc hai vò trí cuûa thaáu kính cho aûnh roõ neùt treân maøn . Hai vò trí naøy caùch nhau moät ñoaïn l = 16cm . Bieát tieâu cöï cuûa thaáu kính f = 6cm , haõy tìm khoaûng caùch x giöõa vaät AB vaø maøn aûnh . A. 24cm B. 32cm C. 48cm D. 64cm Caâu 169: Vaät saùng AB ñöôïc ñaët vuoâng goùc vôùi truïc chính cuûa moät thaáu kính hoäi tuï O coù tieâu cöï f = 12cm. Qua thaáu kính vaät AB cho aûnh thaät A’B’. Khi dôøi AB ñi moät ñoaïn 24cm laïi gaàn thaáu kính thì aûnh dôøi ñi moät ñoaïn 3cm. Xaùc ñònh vò trí cuûa AB tröôùc khi dôøi choã. A. d = 30cm B. d = 60cm C. d = 90cm D. d = 48cm
Đồng bộ tài khoản