Bài tập sai số chuẩn

Chia sẻ: Phan Dinh Ngoc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

1
621
lượt xem
120
download

Bài tập sai số chuẩn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cho sơ đồ gia công công lỗ O1 của chi tiết hình trụ được định vị trên khối V có góc α = 900 (sơ đồ hình 1). Tính sai số chuẩn khi thực hiện kích thước H1, H2, H3.Cho sơ đồ gia công công lỗ O1 của chi tiết hình trụ được định vị trên khối V có góc α = 900 (sơ đồ hình 2). Tính sai số chuẩn khi thực hiện kích thước H1, H2, H3.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập sai số chuẩn

  1. Cho s¬ ®å gia c«ng c«ng lç O1 cña chi tiÕt h×nh trô ®îc ®Þnh vÞ trªn  khèi V cã gãc α = 900 (s¬ ®å h×nh 1). TÝnh sai sè chuÈn khi thùc hiÖn  kÝch thíc H1, H2, H3. Φ50±0.1 H3 H2 0 01 11 H1 α H×nh 1 Cho s¬ ®å gia c«ng c«ng lç O1 cña chi tiÕt h×nh trô ®îc ®Þnh vÞ trªn  khèi V cã gãc α = 900 (s¬ ®å h×nh 2). TÝnh sai sè chuÈn khi thùc hiÖn  kÝch thíc H1, H2, H3. Φ70±0.3 H3 H2 0 0111 1 H1 α H×nh 2 Cho s¬  ® å g ia c«ng c«ng mÆ t A cña ch i tiA t h× nh trô  ®îc  ® Þnh vÞ trªn  Õ khè i V cã gãc α = 900 (s¬ ®å h×nh 3). TÝnh sai sè chuÈn khi thùc hiÖn  H2 Φ60±0.1 kÝch thíc H1, H2, H3. 0 H1 H3 α H×nh 03
  2. Cho s¬  ® å g ia c«ng c«ng mÆ t A cña ch i ti t h× nh trô  ®îc  ® Þnh vÞ trªn  Õ khè i V cã gãc α = 900 (s¬ ®å h×nh 4). TÝnh sai sè chuÈn khi thùc hiÖn  kÝch thíc H1, H2, H3. A H2 Φ80±0.2 0 H1 H3 α H×nh 04 Cho s¬ ®å gia c«ng  8+0,08 c«ng mÆt A cña chi  50 + 0,15 tiÕt   cã   phÇn   h×nh  trô   ®îc   ®Þnh   vÞ  A H2 trªn khèi V cã gãc  α = 900 (s¬ ®å h×nh  R H1 05).   TÝnh   sai   sè  0 20±0,1 chuÈn khi thùc hiÖn  kÝch   thíc   H1,   H2,  0 H3 H3. α H×nh 05 Cho s¬ ®å gia c«ng c«ng mÆt A cña chi tiÕt cã phÇn h×nh trô ®îc ®Þnh  vÞ trªn khèi V cã gãc  α  = 900 (s¬ ®å h×nh 6). TÝnh sai sè chuÈn khi  R
  3. thùc h i n kÝch th íc  H1, H2, H3. Ö Cho s¬ ®å gia c«ng c«ng mÆt A, B cña chi tiÕt cã phÇn h×nh trô ®îc  ®Þnh vÞ trªn (s¬ ®å h×nh 7) gãc α  = 600 . TÝnh sai sè chuÈn khi thùc  hiÖn kÝch thíc H, L. L A D70 + 0,15 B 0 H α H×nh 7 Cho s¬ ®å  gia c«ng c«ng mÆt A, B cña chi tiÕt cã phÇn h×nh trô ®îc  ®Þnh vÞ trªn (s¬ ®å h×nh 7) gãc α  = 600 . TÝnh sai sè chuÈn khi thùc  hiÖn kÝch thíc H, L. L A D70 + 0,15 B 0 H α H×nh 7
  4. Cho s¬  ® å g i  c«ng c«ng r∙  A cña ch i ti t ®îc  ® Þnh vÞ trªn  (s¬  ® å a nh Õ   h× nh 9 ) gãc α = 600 . TÝnh sai sè chuÈn khi thùc hiÖn kÝch thíc H, L. A L 40±0,12 α H 20 H×nh 9 Cho s¬ ®å gia c«ng c«ng r∙nh A cña chi tiÕt ®îc ®Þnh vÞ trªn (s¬ ®å  h×nh 10) gãc α = 600 . TÝnh sai sè chuÈn khi thùc hiÖn kÝch thíc H, L. A L 40±0,12 α H . H×nh 10
Đồng bộ tài khoản