intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài tập thẩm định dự án đầu tư

Chia sẻ: Nv_tien Nv_tien | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:7

8.101
lượt xem
2.078
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý dự án xây dựng Môn: Thẩm định dự án đầu tư Lời giải đề nghị cho bài nghiên cứu tình huống. Mời các bạn tham khảo để học tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập thẩm định dự án đầu tư

  1. OU/CPA Project Appraisal Solution for Case Study A B C D E F G H I J K L 1 Khoaù: Quaûn lyù döï aùn xaây döïng 2 Moân: Thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö 3 Lôøi giaûi ñeà nghò cho baøi nghieân cöùu tình huoáng 4 Baûng thoâng soá 5 Coâng suaát 6 Soá ngaøy hoaït ñoäng/naêm 300 ngaøy 7 Soá chuyeán bình quaân ngaøy 40 chuyeán 8 Soá chuyeán döï kieán /naêm: 9 Naêm 0 1 2 3 4 5 10 Soá chuyeán 0 12000 12000 12000 12000 0 11 Giaù baùn 12 Ñôn giaù vaän taûi/chuyeán (giaù naêm 0) 1800 (1000 ñoàng) 13 Ñaàu tö ban ñaàu (mua xe): 14 Giaù CIF/xe 30000 USD 15 Thueá suaát thueá nhaäp khaåu 40% 16 Soá löôïng nhaäp khaåu: 20 xe 17 Voán löu ñoäng 18 Khoaûn phaûi thu 15% Doanh thu 19 Khoaûn phaûi traû 10% Doanh thu 20 Tieàn maët 5% Doanh thu 21 Huy ñoäng voán 22 Nôï vay 23 - Noäi ñòa 1/2 Voán ñaàu tö naêm 0 24 Laõi suaát thöïc haèng naêm 8% 25 Kyø thanh toaùn 3 naêm 26 Thôøi gian thanh toaùn ñaàu naêm 2 27 Tæ leä laïm phaùt trong nöôùc 5% 28 Tæ leä laïm phaùt nöôùc ngoaøi 2% 29 Tæ giaù hoái ñoaùi 16000 VND/USD 30 Laõi suaát danh nghóa 13.4% 31 32 33 Voán ñaàu tö 34 Toång voán ñaàu tö (naêm 0) 13440000 (1000ñoàng) 35 Thôøi gian khaáu hao 10 naêm (phöông phaùp ñöôøng thaúng - Strainght line method) 36 Chi phí hoaït ñoäng 37 Chi phí baûo trì 3% theo nguyeân giaù xe HaoThi/VanThanh/TanBinh 1 03/29/2009
  2. OU/CPA Project Appraisal Solution for Case Study A B C D E F G H I J K L 38 Nhieân lieäu 20% theo doanh thu 39 Baûo hieåm 1% theo doanh thu 40 Löông taøi xeá 8% theo doanh thu 41 Chi phí haønh chaùnh 500000 (1000ñoàng)/naêm 42 Thueâá thu nhaäp doanh nghieäp 28% 43 Suaát sinh lôøi thöïc cuûa voán CSH 20% 44 Chi phí söû duïng voán bình quaân thöïc (WACC) 14% 45 Chi phí söû duïng voán bình quaân danh nghóa (WACC) 19.7% 46 47 Chæ soá laïm phaùt vaø tæ giaù hoái ñoaùi 48 Khoaûn muïc Year 0 1 2 3 4 5 49 Chæ soá laïm phaùt 50 Trong nöôùc 1 1.05 1.10 1.16 1.22 1.28 51 Nöôùc ngoaøi 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 52 Chæ soá laïm phaùt töông ñoái 1 1.03 1.06 1.09 1.12 1.16 53 Tæ giaù hoái ñoaùi danh nghóa 16000 16471 16955 17454 17967 18495 54 55 Lòch ñaàu tö Year 0 56 13440000 57 Baûng doanh thu 58 Khoaûn muïc Year 0 1 2 3 4 5 59 Soá chuyeán haèng naêm 0 12000 12000 12000 12000 0 60 Ñôn giaù vaän taûi/chuyeán 1800 1890 1985 2084 2188 61 Doanh thu 0 22680000 ### ### ### 62 63 64 65 Baûng chi phí hoaït ñoäng 66 Khoaûn muïc Year 0 1 2 3 4 5 67 Chi phí baûo trì 423360 444528 466754 490092 68 Nhieân lieäu 4536000 4762800 5000940 5250987 69 Baûo hieåm 226800 238140 250047 262549 70 Löông taøi xeá 1814400 1905120 2000376 ### 71 Chi phí haønh chaùnh 525000 551250 578813 607753 72 TOÅNG COÄNG 7525560 7901838 8296930 8711776 73 74 Lòch vay vaø traû nôï 75 Khoaûn muïc Year 0 1 2 3 4 5 HaoThi/VanThanh/TanBinh 2 03/29/2009
  3. OU/CPA Project Appraisal Solution for Case Study A B C D E F G H I J K L 76 Nôï ñaàu kyø 6720000 7620480 5080320 2540160 77 Laõi phaùt sinh 900480 ### 680763 340381 78 Traû 0 ### 3220923 2880541 79 -Voán goác (traû ñeàu) 0 2540160 2540160 2540160 80 -Laõi 0 ### 680763 340381 81 Nôï cuoái kyø 6720000 7620480 5080320 2540160 0 82 83 84 Voán löu ñoäng 85 Khoaûn muïc Year 0 1 2 3 4 5 86 Act.Receivable(AR) 3402000 3572100 3750705 3938240 87 Act.Payable (AP) 2268000 2381400 2500470 2625494 88 Cash Balance ( CB ) 1134000 1190700 1250235 1312747 89 90 Lòch khaáu hao 91 Khoaûn muïc Year 0 1 2 3 4 5 92 Thôøi gian khaáu hao 10 93 Giaù trò coøn laïi ñaàu naêm 13440000 ### ### 9408000 8064000 94 Möùc khaáu hao (naêm) 1344000 1344000 1344000 1344000 95 Khaáu hao tích luõy 1344000 2688000 4032000 5376000 96 Giaù trò coøn laïi cuoái naêm 13440000 12096000 ### 9408000 8064000 97 98 Baùo caùo thu nhaäp 99 Khoaûn muïc Year 0 1 2 3 4 5 100 Doanh thu 22680000 ### ### ### 101 Chi phí hoaït ñoäng 7525560 7901838 8296930 8711776 102 Chi phí khaáu hao 1344000 1344000 1344000 1344000 103 EBIT 13810440 ### ### ### 104 Chi phí laõi vay 900480 1021144 680763 340381 105 Lôïi nhuaän tröôùc thueá 12909960 ### ### ### 106 Tröø(-) thueá thu nhaäp (28%) 3614789 3793165 4111242 4440458 107 Laõi roøng (Net Income) 9295171 9753853 ### ### ### 108 109 110 Baùo caùo ngaân löu Danh nghóa theo quan ñieåm Toång ñaàu tö ( Nominal TIP ) 111 Khoaûn muïc Year 0 1 2 3 4 5 NPV 112 DOØNG THU 113 Doanh thu 22680000 ### ### ### 62936186 HaoThi/VanThanh/TanBinh 3 03/29/2009
  4. OU/CPA Project Appraisal Solution for Case Study A B C D E F G H I J K L 114 Thay ñoåi trong khoaûn phaûi thu -3402000 -170100 -178605 -187535 3938240 -1553688 115 Giaù trò thanh lyù ### 8598107 116 Toång doøng tieàn vaøo 19278000 ### ### ### ### 117 DOØNG CHI 118 -Chi phí ñaàu tö 13440000 13440000 119 -Thay ñoåi trong khoaûn phaûi traû -2268000 -113400 -119070 -125024 2625494 -1035792 120 -Thay ñoåi trong khoaûn tieàn maët 1134000 56700 59535 62512 -1312747 517896 121 -Chi phí hoaït ñoäng 7525560 7901838 8296930 8711776 20883159 122 Toång doøng tieàn ra 13440000 6391560 7845138 ### ### ### 123 NGAÂN LÖU ROØNG (tröôùc thueá) -13440000 12886440 ### ### ### ### 31765424 124 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 3614789 3793165 4111242 4440458 10227334 125 NGAÂN LÖU ROØNG (sau thueá) -13440000 9271651.2 ### ### ### ### 21538090 126 127 HEÄ SOÁ WACC danh nghóa 19.7% 128 NPV danh nghóa ### 129 IRR danh nghóa 76.67% 130 131 Baùo caùo ngaân löu Thöïc theo quan ñieåm Toång ñaàu tö ( Real TIP ) 132 Khoaûn muïc Year 0 1 2 3 4 5 NPV 133 DOØNG THU 134 Doanh thu 21600000 ### ### ### 62936186 135 Thay ñoåi trong khoaûn phaûi thu -3240000 -154286 -154286 -154286 3085714 -1553688 136 Giaù trò thanh lyù 8064000 7073684 137 Toång doøng tieàn vaøo - 18360000 ### ### ### ### 138 DOØNG CHI 139 -Chi phí ñaàu tö 13440000 13440000 140 -Thay ñoåi trong khoaûn phaûi traû 0 -2160000 ### ### ### ### -1035792 141 -Thay ñoåi trong khoaûn tieàn maët 0 1080000 51428.57 51428.57 51428.57 ### 517896 142 -Chi phí hoaït ñoäng 0 7167200 7167200 7167200 7167200 20883159 143 Toång doøng tieàn ra 13440000 6087200 ### ### ### ### 144 NGAÂN LÖU ROØNG (tröôùc thueá) -13440000 12272800 ### ### ### ### 31765424 145 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 3442656 3440512 3551445 3653175 10227334 146 NGAÂN LÖU ROØNG (sau thueá) -13440000 8830144 ### ### ### ### 21538090 147 HEÄ SOÁ WACC thöïc 14.00% 148 NPV thöïc ### 149 IRR thöïc 68.26% 150 151 HaoThi/VanThanh/TanBinh 4 03/29/2009
  5. OU/CPA Project Appraisal Solution for Case Study A B C D E F G H I J K L 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 BAÙO CAÙO NGAÂN LÖU THEO PHÖÔNG PHAÙP GIAÙN TIEÁP (Ñoái chieáu vôùi baùo caùo ngaân löu thöïc - TIP) 165 Khoaûn muïc Year 0 1 2 3 4 5 166 1. Töø hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh 167 * EBIT 13152800 ### ### ### 168 * Tröø (-) thueá -3442656 -3440512 -3551445 -3653175 169 * Coäng khaáu hao 1280000 1219048 1160998 1105712 170 * Thay ñoåi trong voán löu ñoäng 171 - Thay ñoåi trong khoaûn phaûi thu -3240000 -154286 -154286 -154286 3085714 172 - Thay ñoåi trong khoaûn phaûi traû 2160000 102857 102857 102857 -2057143 173 - Thay ñoåi trong soá dö tieàn maët -1080000 -51429 -51429 -51429 1028571 174 Ngaân löu töø hoaït ñoäng kinh doanh 8830144 10889430 10778497 10676767 2057143 175 2. Töø hoaït ñoäng ñaàu tö 176 * Mua taøi saûn coá ñònh -13440000 177 * Thu baùn thanh lyù taøi saûn 8064000 178 Ngaân löu töø hoaït ñoäng ñaàu tö -13440000 0 0 0 0 8064000 179 * DOØNG NGAÂN LÖU ROØNG -13440000 8830144 ### ### ### ### 180 So saùnh vôùi CFS, TIP, Real 181 NPV, TIP, Real, @=14% ### 182 183 184 185 186 187 188 189 HaoThi/VanThanh/TanBinh 5 03/29/2009
  6. OU/CPA Project Appraisal Solution for Case Study A B C D E F G H I J K L 190 191 192 193 194 195 196 197 PHAÂN TÍCH TAÙC ÑOÄNG CUÛA LAÏM PHAÙT ÑEÁN NPV CUÛA MOÄT SOÁ KHOAÛN MUÏC 198 Test column 199 DOØNG THU PV / Infla 0% 3% 5% 8% Nhaän xeùt 200 Doanh thu 62936186 62936186 ### ### ### No 201 Thay ñoåi trong khoaûn phaûi thu -1553688 -1159351 -1400547 -1553688 -1772764 Bad 202 Giaù trò thanh lyù 7073684 7073684 7073684 7073684 7073684 No 203 Toång doøng tieàn vaøo 204 DOØNG CHI 205 -Chi phí ñaàu tö 13440000 13440000 ### ### ### No 206 -Thay ñoåi trong khoaûn phaûi traû -1035792 -772901 -933698 -1035792 -1181843 Good 207 -Thay ñoåi trong khoaûn tieàn maët 517896 386450 466849 517896 590921 Bad 208 -Chi phí hoaït ñoäng 20883159 20883159 ### ### ### 209 Toång doøng tieàn ra 210 NGAÂN LÖU ROØNG (tröôùc thueá) 31765424 32028315 ### ### ### 211 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 10227334 10315986 ### ### ### 212 NGAÂN LÖU ROØNG (sau thueá) 21538090 21712329 ### ### ### 213 214 Nhaän xeùt: Laïm phaùt aûnh höôûng roõ nhaát ñeán caùc khoaûn: AR,AP, CB 215 216 217 218 PHAÂN TÍCH TAÙC ÑOÄNG CUÛA ÑÔN GIAÙ VAÄN TAÛI ÑEÁN NPV 219 220 Ñôn giaù vaän taûi NPV (TIP) 221 21538090 222 1000 7699341 223 1400 14618715 224 1800 21538090 (Test row) 225 2200 28457465 226 2600 35376840 227 Nhaän xeùt : NPV baét ñaàu aâm khi ñôn giaù giaûm xuoáng gaàn ñeán 1 trieäu ñoàng. HaoThi/VanThanh/TanBinh 6 03/29/2009
  7. OU/CPA Project Appraisal Solution for Case Study A B C D E F G H I J K L 228 229 230 PHAÂN TÍCH TAÙC ÑOÄNG ÑOÀNG THÔØI CUÛA SOÁ CHUYEÁN VAØ ÑÔN GIAÙ NPV (TIP) 231 232 Soá chuyeán haèng naêm 233 21538090 20 30 40 50 60 234 1000 -949878 3374731 7699341 ### ### 235 1400 2509810 8564262 ### ### ### 236 Ñôn giaù vaän taûi 1800 5969497 ### ### ### ### 237 2200 9429184 ### ### ### ### 238 2600 12888872 ### ### ### ### 239 Nhaän xeùt: Döï aùn coù khaû naêng bò loã ôû ngöôõng soá chuyeán laø 30 vaø ñôn giaù vaän taûi laø 1,4 trieäu ñoàng 240 241 PHAÂN TÍCH MOÂ PHOÛNG (Höôùng daãn treân Excel) HaoThi/VanThanh/TanBinh 7 03/29/2009
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2