Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập thực hành Kinh tế vi mô

Chia sẻ: Hạt Mít | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

2.004
lượt xem
937
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn kinh tế vĩ mô là một môn khó trong ngành kinh tế để học tốt môn này phải hiểu lý thuyết và nắm vững công thức tính toán. Dưới đây là Bài tập thực hành Kinh tế vi mô giúp cho sinh viên học tập và ôn thi tốt hơn. Mời các bạn tham khảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập thực hành Kinh tế vi mô

 1. 1 Kinh t Vi mô Bài t p th c hành 1 Câu 1 (F0203-PS1-1) Hãy xem xét th trư ng bánh mì. Mô t ng n g n tác ng c a t ng trư ng h p sau lên c u, cung, lư ng cân b ng và giá cân b ng c a bánh mì. Minh h a câu tr l i b ng th n u th y h u ích. 1. M t lo i phân bón m i làm tăng năng su t lúa mì. 2. Giá bơ tăng do m t căn b nh làm nh hư ng t i bò. 3. N i lo ng i v ch t ph gia trong lương th c làm gi m c u i v i ph . 4. M t v bãi công c a nh ng ngư i làm bánh mì làm tăng ti n công lao ng. 5. h tr giá bánh mì, chính ph ng ý mua t t c s bánh mì th ng dư và tr cao hơn giá th trư ng hi n t i 10%. 6. giúp gi m l m phát, chính ph t m t giá tr n cho giá bánh mì b ng v i giá th p hơn ã t ng t n t i cách ây hai năm. Câu 2 (F0203-PS1-2) C u và cung i v i vi c i bác sĩ (không có b o hi m) tu n t là: P = 100 – 0,1Qd P = 10 + 0,1Qs 1. Giá và lư ng cân b ng là bao nhiêu? T ng chi tiêu cho vi c i bác sĩ là bao nhiêu? 2. Chính ph gi i thi u b o hi m s c kh e qu c gia, m t chương trình s chi tr 75% cho m i l n i bác sĩ. i u gì s x y ra i v i giá và lư ng cân b ng c a vi c i bác sĩ? Giá do ngư i tiêu dùng tr là bao nhiêu? T ng chi tiêu cho vi c i bác sĩ là bao nhiêu? T ng chi tiêu c a ngư i tiêu dùng là bao nhiêu? (G i ý: Anh ch có th d ch chuy n ư ng c u t i P = 400 – 0,4Qd ho c ư ng cung t i P = 2.5 + 0.025Qs ph n ánh tác ng c a b o hi m. N u anh ch d ch chuy n ư ng c u, thì ư ng c u m i bi u di n t ng s giá c mà các bác sĩ nh n ư c, bao g m c ph n do b o hi m tr ; ư ng c u ban u ti p t c bi u di n ph n do ngư i tiêu dùng tr trong hóa ơn bác sĩ . N u anh ch d ch chuy n ư ng cung, thì ư ng cung m i bi u di n ph n do ngư i tiêu dùng tr trong hóa ơn t ng; ư ng cung ban u ti p t c bi u di n t ng s ti n thanh toán mà các bác sĩ nh n u c.) Câu 3 (F0607-PS1-4) Hàm s c u và hàm s cung c a m t s n ph m ư c cho dư i ây: C u: P = (-1/2) QD + 100 Cung: P = QS + 10 ( ơn v c a P là ng, ơn v c a Q là kg) 1. Hãy tìm i m cân b ng c a th trư ng 2. Hãy tính co giãn c a cung và c u theo giá i m cân b ng 3. Hãy tính th ng dư s n xu t, th ng dư tiêu dùng, và th ng dư toàn xã h i. 4. N u nhà nư c áp t m c giá tr n cho s n ph m là 50 ng, hãy tính kho n t n th t (m t mát) vô ích c a phúc l i xã h i và hãy gi i thích t i sao l i có kho n t n th t này.
 2. 2 Câu 4 (F0607-PS1-5) Th t l n (l) và th t gà (g) là hai lo i th t mà gia ình ch Hoa thư ng ăn. Hàm th a d ng c a nhà ch Hoa có d ng Cobb – Douglas U(l, g) = l.g, còn ngân sách chi tiêu cho hai lo i th c ph m này c a gia ình ch là 120 ng; giá th trư ng c a th t l n và th gà l n lư t là pl = 3 ng và pg = 4 ng. 1. Hãy v ư ng ngân sách cho gia ình ch Hoa 2. Hãy tìm i m tiêu dùng t i ưu (l*, g*) c a gia ình ch Hoa. 3. Bây gi gi s do d ch cúm gà, giá c a th t gà gi m xu ng còn 2 ng. ơn gi n hóa phân tích, gi s giá c a th t l n không i. Hãy v ư ng ngân sách và tìm i m tiêu dùng t i ưu m i (l*1, g*1) c a gia ình ch Hoa. 4. Hãy phân tích c v m t nh tính (b ng th ) và nh lư ng (b ng con s ) hi u ng thu nh p, thay th , và t ng h p là k t qu c a vi c giá th t gà gi m t 4 xu ng còn 2 ng. Câu 4 (F0506-PS1-3) D ch cúm gia c m bùng phát Vi t Nam vào nh ng tháng cu i năm 2003 và u năm 2004, sau ó l i tái phát vào nh ng tháng cu i năm 2004. S ki n này tác ng n giá c các lo i th c ph m khác như th nào giai o n y? Anh/ch hãy dùng th cung, c u minh ho cho câu tr l i c a mình. Câu 6 (F0506-PS1-4) Hàm s c u và hàm s cung th trư ng c a hàng hoá X ư c ư c lư ng như sau : (D) : PD = -(1/2)QD + 110. (S) : PS = QS + 20 ( ơn v tính c a QD, QS là ngàn t n, ơn v tính c a PD, PS là ngàn ng/t n) 1. Hãy xác nh m c giá và s n lư ng cân b ng c a hàng hoá X. 2. Hãy xác nh th ng dư c a ngư i tiêu dùng, c a nhà s n xu t và t ng th ng dư xã h i. 3. Hãy xác nh co giãn c a c u theo giá t i m c giá cân b ng. T m c giá này, n u các nhà s n xu t th ng nh t v i nhau gi m giá bán xu ng m t chút thì t ng chi tiêu c a t t c nh ng ngư i mua dành cho hàng hoá này s tăng hay gi m? 4. Bây gi , n u chính ph ánh thu giá tr gia tăng i v i ngành X v i m c thu su t là 10% thì s n lư ng cân b ng, giá ngư i mua ph i tr , giá ngư i bán nh n ư c sau khi n p thu là bao nhiêu? 5. Ai là ngư i gánh ch u thu và ch u bao nhiêu tính trên m i t n s n ph m? T ng ti n thu chính ph thu ư c t ngành X là bao nhiêu? 6. Anh ch hãy tính s thay i trong th ng dư c a ngư i tiêu dùng, th ng dư c a nhà s n xu t và t ng th ng dư xã h i.
 3. 1 Kinh t Vi mô Bài t p 2 Câu 1 (F0203-PS2-1) Hãy v ư ng ng d ng v s thích c a nh ng cá nhân sau ây i v i nem và nư c cam. 1. Cô Hoa thích nem nhưng ghét nư c cam. Dù có bao nhiêu nư c cam i n a, cô luôn thích có nhi u nem hơn. 2. Ông c bàng quang gi a gói ba nem hay gói hai nư c cam. S thích c a ông không i khi ông dùng nhi u nem ho c nư c cam hơn. 3. Cô Hi n ăn m t nem và ăn cùng v i m t nư c cam. Có thêm m t nư c cam n a, cô s không ăn thêm nem. 4. Ông Anh thích nem nhưng d ng v i nư c cam. Ông s au b ng n u u ng nư c cam. Câu 2 (F0203-PS2-2) Cô Thuý có thu nh p hàng tháng $200, s ti n mà cô phân b gi a hai món hàng: th t và khoai tây. 1. Gi s th t giá $4 m t kilogram và khoai tây giá $2 m t kilogram. Hãy v ư ng gi i h n ngân sách c a cô. 2. Cũng gi s r ng hàm tho d ng c a cô ư c cho b i phương trình U(M,P) = 2M+P. Cô nên mua h n h p th t và khoai tây như th nào th a d ng c a cô l n nh t? 3. Siêu th c a cô Thúy có m t t khuy n mãi c bi t. N u mua 20 kilogram khoai tây (v i giá $2 m t kilogram), cô s ư c mi n phí 10 kilogram ti p theo. Khuy n mãi này ch áp d ng v i 20 kilogram u tiên cô mua. T t c khoai tây ngoài s 20 kilogram u tiên (không k s khoai t ng thêm) v n là $2 m t kilogram. Hãy v ư ng gi i h n ngân sách c a cô. 4. S b t phát m t th b nh c a khoai tây làm giá khoai tăng lên $4 m t kilogram. Siêu th k t thúc t khuy n mãi. ư ng gi i h n ngân sách c a cô bây gi có hình d ng th nào? Cô nên mua h n h p th t và khoai tây như th nào th a d ng c a cô l n nh t? Câu 3 (F0203-PS2-3) Ch ng minh r ng hai hàm tho d ng cho dư i ây t o ra các hàm c u tương t i v i hàng x và y. (a) U(x,y) = log(x) + log (y) (b) U(x,y) = (xy)0,5 Câu 4 (F0506-PS2-1) Hôm nay tr i nóng b c và Minh r t khát. Sau ây là giá tr mà anh ta gán cho m i chai nư c. Giá tr c a chai nư c th nh t: 7 ngàn ng Giá tr c a chai nư c th hai: 5 ngàn ng Giá tr c a chai nư c th ba: 3 ngàn ng Giá tr c a chai nư c th tư: 1 ngàn ng
 4. 2 1. Hãy l p bi u c u c a Minh t nh ng thông tin này và v ư ng c u c a anh ta v nư c óng chai. 2. N u giá m t chai nư c là 4 ngàn ng, Minh s mua bao nhiêu chai? Minh nh n ư c bao nhiêu th ng dư tiêu dùng? Hãy ch ra th ng dư tiêu dùng c a Minh trong th c a Anh/Ch . 3. N u giá gi m xu ng còn 2 ngàn ng, lư ng c u thay i như th nào? Th ng dư tiêu dùng c a Minh thay i ra sao? Hãy ch ra s thay i này trong th c a Anh/Ch . Câu 5 (F0506-PS2-2) Gi s v i Minh, th t bò là hàng hoá thông thư ng, trái l i g o là m t hàng c p th p. N u giá th t bò gi m, tiêu dùng g o c a Minh thay i như th nào? Tiêu dùng th t bò c a Minh thay i như th nào? Anh/Ch hãy phác th o m t th thích h p minh ho . Câu 6 (F0506-PS2-3) Giá m t kg táo là 20 ngàn ng và m t kg cam là10 ngàn ng. M t ngư i tiêu dùng lúc u mua 10 kg táo và 5 kg cam. h u d ng biên c a ngư i tiêu dùng khi ó i v i m t kg táo là 3 ơn v và i v i m t kg cam là 1 ơn v . 1. Ngư i tiêu dùng này có t t i ưu trong tiêu dùng không? Vì sao? 2. N u câu tr l i c a Anh/Ch là không thì ngư i tiêu dùng ph i i u ch nh s lư ng mua m i lo i trái cây trên ây như th nào t t i ưu? Câu 7 (F0506-PS2-4) M t c a hi u gi t i l n Thành ph H chí Minh m i ngày c n n hàng trăm ký b t gi t. Bà ch c a hi u nói: “ Tôi cho r ng hai lo i b t gi t OMO và TIDE u t t như nhau, và c a hi u tôi ch thư ng dùng hai lo i này”. Bà còn nói: “Tuy v y, có nh ng lúc tôi ch mua duy nh t m t trong hai lo i b t gi t nói trên, và cũng có nh ng lúc tôi mua c hai lo i m t cách ng u nhiên, mi n sau s lư ng tôi c n” 1. Theo Anh/Ch , hai câu nói c a bà Ch c a hi u có mâu thu n nhau không? Gi i thích th t ng n g n a. D a trên ý ki n c a Bà ch c a hi u, Anh /Ch tr l i ti p nh ng câu dư i ây. 2. Quan h gi a hai m t hàng này trong tiêu dùng là gì? 3. Theo Anh/Ch , t l thay th biên (MRS) gi a hai m t hàng này có c i m gì? 4. Theo Anh/Ch chúng ta có th vi t ư c phương trình c a ư ng ng ích trong trư ng h p này không? N u ư c, phương trình ó là gì? 5. Gi s Bà ch c a hi u c n 120 kg b t gi t m i ngày. Khi nào thì Bà ta ch mua b t gi t OMO? Hãy v ư ng ng ích, ư ng ngân sách và ch ra ph i h p t i ưu. 6. Bây gi , gi s Bà ch c a hi u c n 140 kg b t gi t m i ngày. Khi nào thì Bà ta mua hai lo i b t gi t OMO và TIDE m t cách ng u nhiên? Hãy v ư ng ng ích, ư ng ngân sách và ch ra ph i h p t i ưu.
 5. 1 Kinh t vi mô Bài t p ng d ng 3 Lý thuy t s n xu t và chi phí s n xu t Câu 1 (F0405-PS4-1) 1) M t doanh nghi p ký ư c h p ng tiêu th s n ph m là Q0. V i phương án s d ng v n và lao ng là k0 và l0 thì doanh nghi p th c hi n ư c h p ng này v i chi phí s n xu t là C0. Tuy nhiên, v i ph i h p (k0, l0) thì năng su t biên m i ng chi cho v n l i cao hơn năng su t biên m i ng chi cho lao ng (MPK/r > MPL/w). Theo anh/ ch , có phương án s d ng v n và lao ng t t hơn không? N u có, thì phương án này có s lư ng v n và lao ng s d ng khác v i phương án trên như th nào? Gi i thích. 2) M i hàm s n xu t dư i ây th hi n hi u su t tăng d n, không i hay gi m d n theo quy mô? a. Q = 1,2 KL b. Q = 3K + 4L 3) N u u tư thêm m t ơn v v n thì s n lư ng tăng thêm 8 ơn v , còn u tư thêm m t ơn v lao ng thì s n lư ng ch tăng thêm 3 ơn v (MPK = 8 > MPL = 3). V y doanh nghi p nên u tư thêm v n hay lao ng? Hãy gi i thích. Câu 2 (F0405-PS4-2) Hàm s s n xu t c a m t doanh nghi p có d ng: Q = F(K,L) = 2,5KL. Doanh nghi p v a ký ư c h p ng tiêu th 31.250 s n ph m. ơn giá c a v n là r = 5 ơn v ti n, ơn giá c a lao ng là w = 4 ơn v ti n. 1) Hãy xác nh ph i h p t i ưu i v i hai y u t s n xu t trên ây. 2) Chi phí th p nh t s n xu t m c s n lư ng trên là bao nhiêu? 3) N u ơn giá s n ph m h p ng trên là 0,04 ơn v ti n thì l i nhu n doanh nghi p t ư c là bao nhiêu? 4) N u doanh nghi p s d ng v n và lao ng u tăng thêm 24% thì s n lư ng s tăng lên l n hơn 24%, ít hơn 24%, úng b ng 24%, hay không th xác nh ư c? 5) Bây gi gi nh r ng ơn giá c a lao ng tăng g p ôi, trong khi ơn giá v n v n không thay i thì doanh nghi p s s d ng v n và lao ng như th nào th c hi n h p ng trên? T ng chi phí lúc này là bao nhiêu? Câu 3 (F0405-PS4-3) Anh/Ch hãy i n nh ng s thích h p vào ô tr ng c a b ng chi phí dư i ây Q TFC TVC TC AFC AVC AC MC 0 5 20 10 28 15 240 10 20 HB.
 6. 2 25 4 14 30 540 35 40 20,25 Câu 4 (F0405-PS4-4) S n lư ng s n xu t c a công ty NOVI ph thu c vào s lư ng v n và lao ng ưa vào s d ng và ư c th hi n dư i d ng m t hàm s n xu t Cobb-Douglas như sau: Q = K1/3L1/3. Công ty NOVI thuê v n và lao ng trong th trư ng c nh tranh v i ơn giá là r = 18 và w = 2. 1) Hi n t i công ty ang s d ng v n v i s lư ng là k0 = 125 ơn v . a. Anh/Ch hãy xác nh các phương trình chi phí ng n h n c a công ty NOVI (bao g m TFC, TVC, TC, AFC, AVC, AC, và MC) b. Anh/Ch hãy tính t ng chi phí c a công ty NOVI khi s n xu t các m c s n lư ng là 40, 52 và 60 ơn v . 2) Trong dài h n, công ty có th thay i ng th i c v n và lao ng có th t chi phí th p nh t m i m c s n lư ng cho trư c. a. Anh/Ch hãy xác nh các phương trình chi phí dài h n c a công ty (bao g m LRTC, LRAC, và LRMC) b. Anh/Ch hãy tính t ng chi phí c a công ty NOVI khi s n xu t các m c s n lư ng gi ng như ph n trên là 40, 52 và 60 ơn v c. Anh/Ch hãy so sánh t ng chi phí ng n h n và dài h n và ưa ra nh n xét. Câu 5 (F0405-PS4-5) M t doanh nghi p c nh tranh hoàn h o có t ng chi phí ng n h n ph thu c vào s n lư ng s n xu t và ư c th hi n b i phương trình : TC = q3-10q2 +100q +1000. 1) Anh/ch hãy vi t các phương trình chi phí trung bình , chi phí bi n i trung bình và chi phí biên c a doanh nghi p này. 2) B ng Excel, Anh/ch hãy v ba ch tiêu trên lên cùng m t th và nêu nh n xét v m i quan h gi a chúng. 3) Doanh nghi p s s n xu t m c s n lư ng nào và l i nhu n t ư c là bao nhiêu n u giá th trư ng c a s n ph m là 292 ơn v ti n. 4) N u giá s n ph m h xu ng ch còn 132 ơn v ti n/sp thì doanh nghi p có s n xu t không? T i sao? N u s n xu t thì doanh nghi p s s n xu t m c s n lư ng nào? L i nhu n t ư c là bao nhiêu? nh ng m c giá nào c a th trư ng thì doanh nghi p s óng c a? 5) N u nh phí c a doanh nghi p này không ph i là 1000 mà là 2500 ơn v ti n thì doanh nghi p có s n xu t không? T i sao? N u s n xu t thì doanh nghi p s s n xu t m c s n lư ng nào? L i nhu n t ư c là bao nhiêu? m c nh phí nào thì doanh nghi p s óng c a? HB.
 7. 3 6) N u chính ph bu c doanh nghi p ph i óng thu theo s n lư ng là 49 ơn v ti n/sp thì doanh nghi p s s n xu t m c s n lư ng nào? L i nhu n sau thu là bao nhiêu? 7) Anh/Ch hãy v ư ng cung ng n h n c a doanh nghi p. Câu 6 (F0506-PS5-4) Hàm s s n xu t c a doanh nghi p X có d ng: Q(K,L) = 2k1/2l1/2. ơn giá c a v n là r = 2 và ơn giá c a lao ng là w = 6 . Hi n t i doanh nghi p X u tư v n v i s lư ng k = k0 = 100 ơn v . a) Anh/Ch hãy vi t hàm t ng chi phí và chi phí biên ng n h n c a doanh nghi p theo bi n s n lư ng (Q). b) N u giá th trư ng c a s n ph m là P= 9 và doanh nghi p X ho t ng trong ngành c nh tranh hoàn h o thì doanh nghi p s s n xu t bao nhiêu ơn v s n ph m? L i nhu n t ư c là bao nhiêu? c) Trong dài h n, doanh nghi p có th i u ch nh c s lư ng v n và lao ng. N u doanh nghi p X v n s n xu t v i m c s n lư ng như câu b thì s s d ng bao nhiêu v n và bao nhiêu lao ng? L i nhu n t ư c bao nhiêu? L n hay nh hơn so v i câu b trên ây? Câu 7 (F0607-PS3-1) Công ty Cao su Sao Vàng chuyên s n xu t l p xe p. Công ty hi n th i có m t nhà máy s n xu t, công ngh s n xu t ư c c trưng b i hàm s n xu t Q = KL . Trong ó Q là lư ng l p xe ư c s n xu t tính b ng nghìn l p/ tháng, K là s lư ng máy móc và L là s lư ng lao ng ư c s d ng cho quá trình s n xu t trong tháng. Gi s r ng chi phí thuê 1 máy là 100 ô la/tháng và lương công nhân là 400 ô la/tháng. 1) Trong dài h n công ty có th thay i quy mô s n xu t. Hãy làm m t vài tính toán và tr l i các câu h i sau ây: a) Công ngh s n xu t này c trưng b i năng su t tăng, gi m hay không i theo quy mô? b) Hãy v ư ng ng lư ng ng v i m c s n lư ng Q = 6 nghìn l p/tháng. Hãy tính và nêu ý nghĩa c a t l thay th k thu t biên c a lao ng i v i v n (MRTSLK) t i A (K=12, L=3)? c) xây d ng chi n lư c dài h n, phòng k ho ch c a công ty ư c lư ng s lư ng l p xe mà công ty cung c p bình quân tháng trong dài h n s là 6 nghìn l p. Gi s công ty có th l a ch n 4 quy mô cho vi c s n xu t l p xe ng v i K = 6, K=12, K=24 và K =36 . Hãy xác nh quy mô áp ng lư ng c u trên th trư ng là 6 nghìn chi c l p/tháng trong tương lai v i chi phí th p nh t? d) L a ch n trên có gì thay i n u nhà máy ư c t t i m t vùng khác v i gi thi t lương công nhân ch còn là 100 ô la/tháng và b qua chi phí v n chuy n? e) Hãy v ư ng t ng chi phí, chi phí trung bình và chi phí biên dài h n ng v i gi thi t ban u v i nhi u quy mô khác nhau? 2) Trong ng n h n, v i lư ng máy móc thi t b ã u tư trong dài h n (K=12) là không th thay i ư c. Lúc này tăng s n lư ng, công ty ch có th tăng thêm lao ng. Hãy làm m t vài tính toán và tr l i câu h i sau ây: HB.
 8. 4 a) Hãy v ư ng t ng s n ph m, s n ph m biên và s n ph m trung bình c a lao ng. Nh n xét v m i quan h gi a s n ph m biên và s n ph m trung bình c a lao ng. b) Hãy v ư ng t ng chi phí, chi phí trung bình, chi phí biên trong ng n h n? Gi s r ng lúc này lư ng l p xe mà công ty cung c p là 24 nghìn l p m i tháng thay vì là 6 nghìn l p như ã d ki n. T ng chi phí, chi phí trung bình và chi phí biên trong ng n h n ng v i m c s n lư ng này là bao nhiêu? ư ng chi phí biên c t ư ng chi phí trung bình t i m c s n lư ng nào? c) N u gi s r ng giá c a m i l p xe trên th trư ng là 1 ô la. Hãy cho bi t lư ng l p xe mà công ty s n sàng cung c p là bao nhiêu t i a hóa l i nhu n? L i nhu n công ty lúc này là bao nhiêu? 3) Do lư ng l p xe cung c p trên th trư ng tăng ngoài d ki n, công ty mua thêm m t nhà máy s n xu t l p xe khác v i cùng công ngh và quy mô (K) l n g p b n l n nhà máy hi n th i. a) N u công ty mu n t i thi u hóa chi phí s n xu t trong ng n h n, m c s n lư ng nên phân b như th nào gi a hai nhà máy? b) V i gi thi t công ty ph n b s n lư ng gi a hai nhà máy t i thi u hóa chi phí s n xu t, hãy xác nh t ng chi phí, chi phí trung bình và chi phí biên trong ng n h n c a công ty ng v i các m c s n lư ng là 24 nghìn l p/tháng? HB.
 9. 1 Kinh t vi mô Bài t p ng d ng 4 Phân tích th trư ng không có i th (c nh tranh hoàn h o và c quy n thu n tuý) Câu 1 (F0203-PS4- 2) Gi s nh ng ư ng c u và cung c a th trư ng c nh tranh hoàn h o v nhà dành cho gia ình ơn nh t ư c cho tu n t là: P = 200 – 0,1Qd P = 20 + 0,2Qs Ngoài ra, ATC c a m t nhà cung c p tiêu bi u trong ngành này ư c cho b i: ATC = 360/q + 20 + 10q Cho bi t giá và xu t lư ng hi n t i c a ngành, xu t lư ng và l i nhu n c a m i công ty, và s lư ng công ty. Câu 2 (F0203-PS1P2- 1) M t nhà c quy n i di n trư c ư ng c u P = 11 – Q, trong ó P ư c tính b ng ô la trên m i ơn v và Q tính b ng ngàn ơn v . Nhà c quy n có chi phí trung bình không i là $6 m t ơn v . (a) Hãy v các ư ng doanh thu trung bình và doanh thu biên, và các ư ng chi phí trung bình và chi phí biên. M c giá và s n lư ng t i- a-hóa-l i-nhu n c a nhà c quy n là bao nhiêu, và l i nhu n t ư c là bao nhiêu? Hãy tính m c quy n l c c quy n c a công ty b ng cách dùng ch s Lerner. (b) M t cơ quan qu n lý c a chính ph t giá tr n là $7 m t ơn v . S lư ng s ư c s n xu t là bao nhiêu, và l i nhu n c a công ty là bao nhiêu? M c quy n l c c quy n s ra sao? Câu 3 (F0506-PS5-4) Hàm s s n xu t c a doanh nghi p X có d ng: Q(K,L) = 2k1/2l1/2. ơn giá c a v n là r = 2 và ơn giá c a lao ng là w = 6 . Hi n t i doanh nghi p X u tư v n v i s lư ng k = k0 = 100 ơn v . a) Anh/Ch hãy vi t hàm t ng chi phí và chi phí biên ng n h n c a doanh nghi p theo bi n s n lư ng (Q). b) N u giá th trư ng c a s n ph m là P= 9 và doanh nghi p X ho t ng trong ngành c nh tranh hoàn h o thì doanh nghi p s s n xu t bao nhiêu ơn v s n ph m? L i nhu n t ư c là bao nhiêu? c) Trong dài h n, doanh nghi p có th i u ch nh c s lư ng v n và lao ng. N u doanh nghi p X v n s n xu t v i m c s n lư ng như câu b thì s s d ng bao nhiêu v n và bao nhiêu lao ng? L i nhu n t ư c bao nhiêu? L n hay nh hơn so v i câu b trên ây?
 10. 2 Câu 4 (F0506-PS6 - L i nhu n c quy n) 1. M t công ty c quy n i m t v i m t ư ng c u P = 300 – 4Q, bi n phí trung bình không i a =100, và chi phí c nh = 50. Tính s n lư ng và giá t i a hoá l i nhu n. Gi i thích 2. M t công ty c quy n ph i xem xét n ư ng c u mà công ty cô g p ph i t i a hoá l i nhu n cho công ty. Cô ta nghe nói r ng s c m nh c quy n càng l n thì ư ng c u càng không co dãn. Cô ta h i ý ki n c a anh/ch xem công ty c a cô ta có nên s n xu t m t s n lư ng theo v i m t giá trên ư ng c u có co dãn E = - 0. 5 không? Gi i thích ý ki n c a anh/ch . Câu 5 (F0405-PS7&8- 2) M t doanh nghi p c quy n hoàn toàn i di n trư c hàm s c u th trư ng là : P = -Q + 200. Chi phí biên c a công ty tăng theo m c s n lư ng s n xu t: MC = Q+20 . T ng chi phí c nh là 1.400 ơn v ti n. a. Anh/ch hãy xác nh m c s n lư ng, m c giá bán, l i nhu n c a doanh nghi p, th ng dư c a ngư i tiêu dùng, th ng dư c a nhà s n xu t, t n th t xã h i do c quy n và t ng ti n thu thu ư c c a chính ph t doanh nghi p này, trong ba trư ng h p dư i ây. i) Doanh nghi p không b óng thu . ii) Doanh nghi p b óng thu ơn v là t= 30 ơn v ti n/ ơn v s n lư ng iii) Doanh nghi p b óng thu g p T= 2.000 ơn v ti n. b. N u chính ph áp d ng thu thu nh p doanh nghi p i v i doanh nghi p này và mu n t ng ti n thu thu ư c ph i t b ng v i t ng ti n thu trong trư ng h p doanh nghi p b óng thu ơn v thì m c thu su t là bao nhiêu? c. Anh/Ch hãy l p b ng tóm t t theo m u dư i ây. Ch tiêu Không có thu Thu ơn v Thu g p Thu TNDN P Q Π CS PS T DWL d. T b ng tóm t t trên ây, Anh/ch hãy có nh ng nh n xét gì?
 11. 1 Kinh t Vi mô G i ý l i gi i bài t p th c hành 1 Câu 1 (F0203-PS1-1) 1. a. N u m t lo i phân bón m i làm tăng Giaù năng su t c a lúa mì, i u ó s làm gi m chi phí s n xu t bánh mì. Vi c này Caàu Cung s làm cho ư ng cung tăng lên (d ch chuy n sang ph i). T i giá cân b ng cũ, gi ây s có cung th ng dư. Như v y, giá th trư ng s gi m. Khi giá th trư ng P gi m, s lư ng c u tăng (d ch chuy n d c theo ư ng c u). T i i m cân b ng P* m i, giá s th p hơn và s lư ng ư c trao i s cao hơn. Q Q* Taêng cung Löôïng Caàu Cung Giaù b. Bơ và bánh mì là hai th b sung cho nhau trong tiêu dùng. Như v y, giá bơ tăng, do b nh c a bò, s làm cho c u P bánh mì gi m (d ch chuy n sang trái). T i giá cân b ng cũ, gi ây s có cung P* th ng dư. Như v y, giá th trư ng s gi m. Khi giá th trư ng gi m, s lư ng cung gi m (d ch chuy n d c theo u ng cung). T i i m cân b ng m i, c giá và Q* Q lư ng ư c trao i s th p hơn. Löôïng Giaûm caàu
 12. 2 c. Bánh mì và ph là hai th thay th cho nhau trong tiêu dùng. Như v y, gi m c u Caàu Cung Giaù i v i ph s làm tăng c u i v i bánh mì (d ch chuy n sang ph i). T i giá cân P* b ng cũ, gi ây s có c u th ng dư. P Như v y, giá th trư ng s tăng. Khi giá th trư ng tăng, s lư ng cung tăng (d ch chuy n d c theo ư ng cung). T i i m cân b ng m i, c giá và lư ng ư c trao Q Q* i s cao hơn. Löôïng Taêng caàu d. Công nhân bánh mì là m t nh p Caàu Cung Giaù lư ng trong s n xu t bánh mì. Giá nh p lư ng tăng s làm gi m cung (d ch P* chuy n sang trái). T i giá cân b ng cũ, P gi ây s có c u th ng dư. Như v y, giá th trư ng s tăng. Khi giá th trư ng tăng, s lư ng c u gi m (d ch chuy n d c theo ư ng c u). T i i m cân b ng m i, giá s cao hơn và s Q* Q lư ng ư c trao i s th p hơn. Löôïng Giaûm cung e. N u chính ph ng ý mua h t bánh Caàu Cung Giaù mì th ng dư v i giá cao hơn giá hi n h u trên th trư ng 10%, i u này P* tương ương v i vi c tăng s lư ng P ngư i tiêu dùng. K t qu là, c u i v i bánh mì k p th t s tăng (d ch chuy n). Th c v y, ư ng c u tr thành n m ngang t i giá P* = (1,1)P ph n ánh vi c Q Q* chính ph s mua m t s lư ng vô h n Löôïng t i m c giá này. Giá cân b ng lên t i Chính phuû mua P*. Khi giá tăng, s lư ng cung tăng (d ch chuy n d c theo ư ng cung). Như v y, c lư ng cân b ng và giá u tăng.
 13. 3 f. Giá tr n s gi giá bánh mì dư i giá Caàu Cung tr cân b ng. Khi giá gi m, s lư ng Giaù cung gi m và s lư ng c u tăng (d ch chuy n d c theo c hai ư ng). S P lư ng ư c trao i s gi i h n s lư ng cung. i u này gây ra c u th ng P* Traàn dư, nhưng giá không th tăng lo i b c u th ng dư. K t qu là m t cơ ch phân ph i khác – ví d như m t th s d Q Q Q trư ng ch en – có th phát tri n. Löôïng Giaù traàn Câu 2 (F0203-PS1-2) 2. a. Cân b ng x y ra t i m c giá mà ó s lư ng c u b ng s lư ng cung. Trong trư ng h p này, Qd = Qs = Q. tìm Q, cho ư ng c u và ư ng cung b ng nhau. 100 - 0,1Q = 10 + 0,1Q => 90 = 0,2Q => Q = 450 T ư ng c u ho c u ng cung, khi Q = 450 thì P = 55. T ng chi tiêu là PxQ = 450 x 55 = 24.750 b. N u b o hi m chi tr 75% t ng chi phí y t , thì cá nhân ch tr ¼ (P), v i P là giá t ng. B i vì c u c a tôi ư c d a trên s ti n tôi tr , ư ng c u có th ư c vi t l i là ¼ (P) = 100 – 0,1 Qd => P = 400 - 0,4Qd. Nói cách khác, b o hi m làm xoay ư ng c u, khi n c d cl n tung g c tăng theo th a s 4. Trong trư ng h p này, giá tiêu bi u cho giá t ng ph i tr , k c b o hi m. Cá nhân tr 25% giá này. (Cách khác, anh ch có th coi b o hi m c a chính ph là m t kho n tr giá 75% cho ngư i s n xu t. Trong trư ng h p này, b o hi m làm gi m ư ng cung theo th a s 4, t i P = 2,5 + 0,025Qs . Trong trư ng h p này, giá cân b ng là giá do cá nhân tr . Giá t ng, k c b o hi m, s l n hơn giá này 4 l n.) tìm P và Q cân b ng m i, ta t cung và c u m i b ng nhau. 400 - 0,4Q = 10 + 0,1Q => 390 = 0,5Q => Q = 780. T ư ng c u m i ho c t ư ng cung, P = 88, và ngư i tiêu dùng tr 25% hay 22. T ng chi tiêu vào y t là 88 x 780 = 68.640, trong khi cá nhân tr 22 x 780 = 17.160. Hãy lưu ý r ng lư ng và t ng chi phí ã tăng, nhưng chi phí i v i ngư i tiêu dùng (c giá l n t ng chi tiêu) ã gi m so v i trong ph n (a) (m c dù thu c a h có th tăng trang tr i chi tiêu c a chính ph ). (N u anh ch d ch chuy n ư ng cung, cân b ng s x y ra nơi 100 – 0,1Q = 2,5 + 0,025Q => Q = 780 và P = 22. K t qu này tương ương v i câu tr l i b ng cách d ch chuy n ư ng c u.) Câu 3 (F0607-PS1-5)
 14. 4 Hàm s c u và hàm s cung c a m t s n ph m ư c cho dư i ây: C u: P = (-1/2) QD + 100 Cung: P = QS + 10 ( ơn v c a P là ng, ơn v c a Q là kg) a) Hãy tìm i m cân b ng c a th trư ng tìm i m cân b ng c a th trư ng, chúng ta s d ng m t tính ch t quan tr ng c a nó, ó là lư ng cung và c u i m cân b ng ph i b ng nhau. Như v y, tìm giá c và s n lư ng t i i m cân b ng c a th trư ng, ta ch c n gi i h 2 phương trình b c nh t v i 2 n s . K t qu là, t i i m cân b ng QE = 60 và PE = 70. b) Hãy tính co giãn c a cung và c u theo giá i m cân b ng Vi t l i phương trình hàm cung và c u như sau: QD = 200 – 2P QS = P – 10 Xu t phát t m c giá cân b ng (PE = 70), gi s giá tăng 1% (t c tăng 0,7), thì QD s gi m 1,4 (t c 2,33%). Như v y, t i i m cân b ng, co giãn c a c u so v i giá là - 2,33. Tương t như v y, xu t phát t m c giá cân b ng (PE = 70), gi s giá tăng 1% (t c tăng 0,7), thì QS s tăng 0,7 (t c 1,17%). Như v y, t i i m cân b ng, co giãn c a c u so v i giá là +1,17. c) Hãy tính th ng dư s n xu t, th ng dư tiêu dùng, và th ng dư toàn xã h i. Th ng dư s n xu t = PS = 60 (70 – 10)/2 = 1.800 Th ng dư tiêu dùng = CS = 60 (100 – 70)/2 = 900 Th ng dư toàn xã h i = SS = PS + CS = 2.700 Lưu ý là t l phân chia th ng dư xã h i cho hai khu v c s n xu t và tiêu dùng ph thu c d ng th c c a hàm cung và c u (và do v y vào co giãn c a c u và cung so v i giá.) d) N u nhà nư c áp t m c giá tr n cho s n ph m là 50 ng, hãy tính kho n t n th t (m t mát) vô ích c a phúc l i xã h i và hãy gi i thích t i sao l i có kho n t n th t này. m c giá tr n này, lư ng cung QS là 40 và lư ng c u QD là 60, như v y có m t lư ng thi u h t là 100. Chưa c n th c hi n các phép tính, chúng ta cũng có th th y r ng th ng dư c a c khu v c s n xu t (PS) và tiêu dùng (CS) và do ó c a toàn xã h i (SS) s b gi m. Kho n t n th t phúc l i vô ích = di n tích hình tam giác nh (có m t nh là i m cân b ng E) trên hình v = (80 – 50) (60 – 40)/2 = 300. Câu 4 (F0607-PS1-6) Th t l n (l) và th t gà (g) là hai lo i th t mà gia ình ch Hoa thư ng ăn. Hàm th a d ng c a nhà ch Hoa có d ng Cobb – Douglas U(l, g) = l.g, còn ngân sách chi tiêu cho hai lo i th c ph m này c a gia ình ch là 120 ng; giá th trư ng c a th t l n và th gà l n lư t là pl = 3 ng và pg = 4 ng. a) Hãy v ư ng ngân sách cho gia ình ch Hoa
 15. 5 Dùng th v ư ng ngân sách b) Hãy tìm i m tiêu dùng t i ưu (l*, g*) c a gia ình ch Hoa. Áp d ng công th c tìm i m tiêu dùng t i ưu trong trư ng h p hàm th a d ng có d ng Cobb – Douglas trong ó α = β = 1, I = 120, pl = 3, pg = 4 ta có l*= 20 và g* = 15. M c th a d ng c a gia ình Hoa t i i m tiêu dùng t i ưu này là U* = 300. c) Bây gi gi s do d ch cúm gà, giá c a th t gà gi m xu ng còn 2 ng. ơn gi n hóa phân tích, gi s giá c a th t l n không i. Hãy v ư ng ngân sách và tìm i m tiêu dùng t i ưu m i (l*1, g*1) c a gia ình ch Hoa. Tương t như câu (b), áp d ng công th c tìm i m tiêu dùng t i ưu trong trư ng h p hàm th a d ng có d ng Cobb – Douglas trong ó α = β = 1, I = 120, pl = 3, pg = 2 ta có l*= 20 và g* = 30. M c th a d ng c a nhà ch Hoa t i i m tiêu dùng t i ưu này là U1* = 600. (Lưu ý r ng chúng ta gi nh (m t cách không th t) r ng hàm th a d ng c a nhà ch Hoa không i ngay c khi có d ch cúm gia c m.) d) Hãy phân tích c v m t nh tính (b ng th ) và nh lư ng (b ng con s ) hi u ng thu nh p, thay th , và t ng h p là k t qu c a vi c giá th t gà gi m t 4 xu ng còn 2 ng. xác nh hi u ng thay th , ta ph i tìm i m tiêu dùng t i ưu m i (l*s, g*s) t i ó hai i u ki n sau ư c th a mãn: (i) M c th a d ng b ng U* = 300; và (ii) ư ng ngân sách m i (v i m c giá pg = 2) ti p xúc v i ư ng ng ích (hay ng d ng) cũ. T c là ta ph i gi i h phương trình sau: ∗ ∗ ls g s =300   MU p  l = l  MU g p g  hay: l ∗ g ∗ =300 s s   l∗ p  s∗ = g  g s pl  Gi i h phương trình này ta tìm ư c l*s = g*s = 21,21 (sau khi làm tròn). Như v y hi u ∗ ∗ ∗ ∗ ng thay th là: ( l , g ) → ( l s , g s ) hay (20;15) → (14, 14; 21, 21) . Như v y, khi giá th t gà gi m t 4 xu ng còn 2 ng, so v i trư c th t gà ã tr nên r hơn m t cách tương i so v i th t l n, và vì v y t m c th a d ng như cũ m c giá m i nhà ch Hoa tăng tiêu dùng th gà 15 ơn v lên 21,21; ng th i gi m m c tiêu dùng th l n t 20 lên xu ng 14,14. K t h p v i k t qu ph n (c), hi u ng thu nh p là: ∗ ∗ ∗ ∗ ( l , g ) → ( l s , g s ) hay (14, 14; 21, 21) → (20, 30)
 16. 6 Câu 4 (F0506-PS1-3) D ch cúm gia c m bùng phát Vi t Nam vào nh ng tháng cu i năm 2003 và u năm 2004, sau ó l i tái phát vào nh ng tháng cu i năm 2004. S ki n này s tác ng làm tăng c u các lo i th c ph m khác ( ư ng c u d ch chuy n sang ph i) và k t qu là giá th t heo, th t bò, giá cá …. ã tăng lên trong th i gian này. P S E1 P1 P0 E0 D1 D Q Q0 Q1 Câu 6 (F0506-PS1-4) Hàm s c u và hàm s cung th trư ng c a hàng hoá X ư c ư c lư ng như sau: (D): PD = -(1/2)QD + 110. (S) : PS = QS + 20 ( ơn v tính c a QD, QS là ngàn t n, ơn v tính c a PD, PS là ngàn ng/t n) a) Th trư ng cân b ng khi QS = QD = Q0 và PS = PD = P0 => Q0 + 20 = -(1/2)Q0 + 110 3/2 Q0 = 90 => Q0 = 60 ngàn t n và P0 = 80 ngàn ng/t n
 17. 7 P (ngàn ng/t n) S 110 A PD1 = 82,5 C P0 = 80 E0 S P 1 = 75 F D 20 B Q1= 55 Q0= 60 Q (ngàn t n) b) Th ng dư c a ngư i tiêu dùng là di n tích tam giác AP0E0 CS = ½*60*(110-80) = 900 tri u ng Th ng dư c a nhà s n xu t là di n tích tam giác BP0E0 PS = ½*60*(80 - 20) = 1.800 tri u ng T ng th ng dư xã h i = CS + PS = 2.700 tri u ng c) co giãn c a c u theo giá t i m c giá cân b ng. Ep = (dQ/dP) * (P/Q) = -2* (80/60) = -8/3 Ep < -1 : C u co giãn nhi u, t ng chi tiêu ngh ch bi n v i giá nên t m c giá này, n u các nhà s n xu t th ng nh t v i nhau gi m giá bán xu ng m t chút thì t ng chi tiêu c a t t c nh ng ngư i mua dành cho hàng hoá này s tăng. d) N u có thu VAT, th trư ng cân b ng khi: QS = QD = Q1 và PS + thu = PD PS + 10% PS = PD hay 1,1 PS = PD 1,1(Q1 + 20) = -(1/2)Q1 + 110 1,6 Q1 = 88 => Q1 = 55 ngàn t n M c giá ngư i mua ph i tr là PD1 = -(1/2)55 + 110 = 82,5 ngàn ng/t n M c giá ngư i bán nh n ư c sau khi n p thu là PS1 = 55 + 20 = 75 ngàn ng/t n e) Ngư i tiêu dùng ch u 2,5 ngàn ng ti n thu (82,5 – 80) và nhà s n xu t ch u 5 ngàn ng ti n thu (80 - 75) tính trên m i t n s n ph m. T ng ti n thu chính ph thu ư c t ngành X là: 7,5* 55 = 412,5 tri u ng f) Th ng dư c a ngư i tiêu dùng gi m CS = - ½* (60+55)*(82,5-80) = - 143,75 tri u ng
 18. 8 ( th hi n trên th là di n tích hình thang PD1CE0P0) Th ng dư c a nhà s n xu t gi m PS = - ½* (60+55)*( 80 - 75) = - 287,5 tri u ng ( th hi n trên th là di n tích hình thang PS1FE0P0) Kho n thu thu ư c c a chính ph là G = 7,5 * 55 = 412,5 tri u ng ( th hi n trên th là di n tích hình ch nh t PD1CFPS1) T ng th ng dư xã h i gi m (ph n gi m này thư ng g i là t n th t vô ích hay m t mát vô ích) NW = CS + PS + G = - 18,75 tri u ng ( th hi n trên th là di n tích tam giác CFE0) H t
 19. 1 Kinh t Vi mô L i gi i g i ý bài t p 2 Câu 1 (F0203-PS2-1) 1. a) Nư c cam là hàng hóa x u và nem là hàng hóa t t. Cô Hoa ch ch p nh n nhi u nư c cam hơn i l y nhi u nem hơn. Bi u có hình d ng như bên dư i (tuỳ theo t nem hay nư c cam trên trên tr c Y.) Nư c cam U1 U2 Nem b)Hai món này là hàng thay th hoàn h o trong tiêu dùng. ư ng ng d ng là nh ng ư ng song song v i d c –2/3 (gi s nư c cam trên tr c Y). Hãy tham kh o bài gi ng xem ư ng ng d ng i v i hàng thay th hoàn h o. c) Hai món này là hàng b sung hoàn h o. th ư c trình bày dư i ây. Nư c cam U2 U1 4 2 3 6 Nem d) Ta l i có nem là hàng hóa t t và nư c cam là hàng hóa x u. Bi u cũng tương t như trong ph n a.
 20. 2 Câu 2 (F0203-PS2-2) 2. a) N u cô Thúy không mua khoai tây cô có th mua 50 kilogram th t; và n u không mua th t, cô có th mua 100 kilogram khoai tây. ây, ư ng gi i h n ngân sách ư c bi u di n b ng m t ư ng th ng gi a hai ch n l a này. b) th a d ng c a cô Thúy b ng 100 n u cô mua 50 kilogram th t mà không mua khoai tây ho c 100 kilogram khoai tây mà không mua th t. Vì hàm th a d ng là ư ng th ng, ư ng ng d ng s là nh ng ư ng th ng. Vì v y, ư ng ng d ng c a cô v iù U=100 trùng v i ư ng gi i h n ngân sách. Các ư ng ng d ng khác song song v i ư ng có U=100. Do ó, cô mu n tiêu dùng nh ng gói th trư ng sao cho t l thay th biên c a cô b ng v i t s giá. Do ư ng ng d ng va ø ư ng gi i h n ngân sách có cùng d c như nhau, cô Thúy s t i a hóa th a d ng b ng cách tiêu dùng b t kỳ gói th trư ng nào n m trên ư ng ngân sách c a cô. Ta không th xác nh chính xác hơn cô Thúy s th c s ch n gói th trư ng nào, b i vì t t c m i gói n m trên ư ng ngân sách u làm cô th a mãn như nhau. c) V i t khuy n mãi c bi t, có m t ư ng g y khúc trong ư ng gi i h n ngân sách c a cô Thúy. M 50 Ñöôøng ngaân saùch 0 20 30 100 110 P d) V i giá khoai tây là $4, cô Thuý có th mua ho c 50 kilogram th t ho c 50 kilogram khoai tây ho c h n h p gi a hai lo i. ư ng ng d ng c a cô không thay i. Cô t i a hóa th a d ng v i U=100 khi mua 50 kilogram th t mà không mua khoai tây. ây là gi i pháp góc (nghĩa là, t l thay th biên không th c s b ng t s giá). M ư ng U=10 I ngân sách 0 0 5 10 P
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2