Bài Tập Tin học chọn lọc

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
598
lượt xem
171
download

Bài Tập Tin học chọn lọc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu - Biết cách tạo được vùng lựa chọn bằng nhiều công cụ khác nhau. - Thành thạo các thao tác Thêm, bớt, bỏ, di chuyển vùng lựa chọn. - Di chuyển đồng thời nhân đôi nội dung của.Luu tru nhung trong luong de dat ben phai...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài Tập Tin học chọn lọc

 1. Bài Tập Tin học chọn lọc
 2. Mét sè bμi to¸n Tin häc chän läc NguyÔn §×nh ChiÕn Bài Tập Tin học chọn lọc {Bai toan Xep BALO (KNAPSACLE PROBLEM) * Co N hop kim loai trong luong Pi(KG) ,co gia ban la Vi (USD).Mot balo co the mang duoc M KG .Hay xac dinh ti le can lay o moi hop sao cho thu duoc 1 Balo co gia tri nhat. Vi du:Co 3 hop sat 1 2 3 Khoi luong P = 18KG 15KG 10KG Gia ban V = 25USD 24USD 15USD M=20 Ta co nhung cach sap xep sau: 1 2 3 Value P/an 1: 9KG 5KG 6KG 12,5USD 8USD 9 USD 29,5 USD P/an 2: 9KG 10KG 1KG 12,5USD 16USD 1,5USD 30 USD P/an 3: 0KG 15KG 5KG 0USD 24USD 7,5USD 31,5 USD Ta con rat nhieu phuong an de sap xep.Nhung cach xep de co duoc gia tri nhieu nhat la XEP NHUNG HOP KIM LOAI MA GIA TRI CUA 1 KG LA LON NHAT vao truoc GIAI THUAT:Xep lai cac hop Kim loai,Hop nao ma gia tri 1 KG cao nhat thi xep truoc.Sau do bo tung hop vao cho den khi day Tui thi thoi.Ta co the tach KL cua hop ra} Program Bai_toan_BALO; Uses crt; const N=5; type arr=array[1..N]of byte; var P,V,id:arr;{Khoi luong moi hop sat,Gia tri moi hop sat,Giu chi so} M:real;{Khoi luong tui xach} {********************************************************************} Procedure Input; Var i:byte; begin write('Khoi luong tui xach:');readln(M); write('Do vat :');For i:=1 to n do write(i:5); writeln; write('Khoi luong:');for i:=1 to n do begin repeat P[i]:=random(20); until P[i]>0; write(P[i]:5); end; writeln; write('Gia tri :'); for i:=1 to n do begin repeat V[i]:=random(20); until V[i]>0; write(V[i]:5); end; end; {********************************************************************} Procedure sortmax; var i,j,temp:byte; begin for i:=1 to n do id[i]:=i; for i:=1 to n-1 do 1
 3. Mét sè bμi to¸n Tin häc chän läc NguyÔn §×nh ChiÕn for j:=i+1 to n do if V[id[j]]/P[id[j]]>V[id[i]]/P[id[i]] then begin temp:=id[i]; id[i]:=id[j]; id[j]:=temp; end; end; {********************************************************************} Procedure Output; var i:byte; begin write('Do vat :');For i:=1 to n do write(id[i]:5); writeln; write('Khoi luong:');for i:=1 to n do write(P[id[i]]:5); writeln; write('Gia tri :'); for i:=1 to n do write(V[id[i]]:5); end; {********************************************************************} Procedure Control; var Value,Temp,Cost:real;i:byte; begin i:=1;Value:=0;{Gia tri cua nhung hop duoc xep vao tui} repeat if P[id[i]]>=M then temp:=M else temp:=P[id[i]]; Cost:=(V[id[i]]/P[id[i]])*temp;{Chua gia tri cua hop sat duoc chon de bo vao} writeln('Vat thu ',id[i],' duoc chon:'); write(temp:0:3,'KG ');writeln(cost:0:3,'$ '); value:=value+cost; M:=M-temp; inc(i); until (M=0) or (i=n+1); writeln('Tong gia tri cua cac mat hang duoc chon:',value:0:3,'$'); end; {********************************************************************} Begin clrscr; Randomize; Input; writeln; Sortmax; writeln('Cac do vat sau khi duoc sap xep:'); Output; writeln; Control; readln; end. {Cho mot cai can gom 2 dia can va N qua can co trong luong la A[1],A[2]..A[n] la nhung so nguyen .Hay tim tat ca cac cach dat mot so qua can len dia ben trai va len dia ben phai sao cho can thang bang(Can thang bang khi trong luong tren hai dia can bang nhau GIAI THUAT:Vi du cho 4 qua can voi trong luong la:1 2 1 3 Ta co cac cach xep le hai ben nhu sau: TRAI PHAI 1 1 1 1 11 2 12 3 2 11 3 12 + Ta dung phuong phap vet can + Cac bien duoc dung: Luu1:Luu tru nhung trong luong de dat ben trai 2
 4. Mét sè bμi to¸n Tin häc chän läc NguyÔn §×nh ChiÕn Luu2:Luu tru nhung trong luong de dat ben phai K1:So luong qua can dat ben trai K2:So luong qua can dat ben phai Can1:Luu lai tong khoi luong cua cac qua can duoc chon o ben trai Can2:Luu lai tong khoi luong cua cac qua can duoc chon o ben phai Chon:Danh dau nhung qua can da duoc chon + Khoi tri: K1:=0;K2:=0;Can1:=0;Can2:=0(Chua co qua can nao ben trai va ben phai) Chon[i]:=0;(I=1..N);(Chua co qua can nao duoc chon de dat len) + Tien trinh: Neu (Can1=Can2) va (Can1>0) thi Xuat (*Hai ben cua can bang nhau*) Nguoc lai Xet qua cac qua can J bat dau tu 1 den N + Neu qua can J chua duoc dat len ben nao thi * Neu ben trai nhe hon ben phai thi - Dat qua can do ben trai - Danh dau qua J da duoc chon - Tang so qua can ben trai le va luu lai khoi luong cua no - Tang trong luong cua can ben trai - Xet qua can ke tiep * Neu ben phai nhe hon ben trai thi lam nguoc lai doi voi ben phai * Chu Y:Khi chon duoc 1 cach can thi ta quay lui lai de tim cach can khac} Program bancan; Uses Crt; Const Mn=100; Type Arr=Array[1..MN]of Byte; Var Chon,Qua,Luu1,Luu2:Arr;Soqua:Byte;Can1,Can2:Integer;K1,K2:Byte; {*********************************************************************} Procedure Input; Var J:Byte; Begin Write('Nhap so qua can:');Readln(Soqua); For J:=1 to Soqua do Begin Qua[j]:=Random(5)+1; Write(Qua[j]:4); End; Writeln; K1:=0;K2:=0;Can1:=0;Can2:=0; Fillchar(Chon,Sizeof(Chon),0); End; {*********************************************************************} Procedure Print; Var J:byte; Begin Write('Can ben trai:'); For J:=1 to K1 do Write(Luu1[j]:4); Writeln; Write('Can ben phai:'); For J:=1 to K2 do Write(Luu2[j]:4); Writeln; Write('Trong luong moi ben la:',Can1); Readln; End; {*********************************************************************} Procedure Tim(I:Byte); Var J:Byte; 3
 5. Mét sè bμi to¸n Tin häc chän läc NguyÔn §×nh ChiÕn Begin If (Can1=Can2) and (Can1>0) then Print Else For J:=1 to Soqua do If Chon[j]=0 then Case Can1
 6. Mét sè bμi to¸n Tin häc chän läc NguyÔn §×nh ChiÕn If Sum=Trungbinh then Begin For J:=1 to K do Write(Luu[j]:4);Write(' '); For J:=1 to N do If Chon[j]=False then Write(j:4);Writeln; For J:=1 to K do Write(A[Luu[j]]:4);Write(' '); For J:=1 to N do If Chon[j]=False then Write(A[j]:4); Writeln; Inc(Dem); End; End; {********************************************************************} Procedure Tim(I:byte); Var J:Byte; Begin If Sum>=Trungbinh then Print Else For J:=1 to N do If (Chon[j]=False) and (J>i) then Begin Inc(K); Luu[K]:=J; Sum:=Sum+A[j]; Chon[j]:=True; Tim(J); Dec(K); Chon[j]:=False; Sum:=Sum-A[j]; End; End; {********************************************************************} Procedure Tim1(I:byte); Var J:Byte; Begin If Sum=Trungbinh then Print Else For J:=1 to N do If (Chon[j]=False) and (J>i) then Begin Inc(K); Luu[K]:=J; Sum:=Sum+A[j]; Chon[j]:=True; Tim(J); Dec(K); Chon[j]:=False; Sum:=Sum-A[j]; End; End; {********************************************************************} Begin Clrscr; Randomize; Repeat Input; Writeln; Writeln('Tong=',tong); If (Tong mod (Gap+1))=0 then Begin Dem:=0; Fillchar(Chon,Sizeof(chon),False); K:=0; Sum:=0; Trungbinh:=Tong div (Gap+1); Tim(1); 5
 7. Mét sè bμi to¸n Tin häc chän läc NguyÔn §×nh ChiÕn End; Until Dem>0; Readln; End. program ma_tran_chuyen_vi; uses crt; const dim=20; type mang=array[1..dim,1..dim] of integer; var a:mang; n:integer; procedure nhap(var a:mang;var n:integer); var i,j:integer; begin write('Kich thuoc ma tran : ');readln(n); for i:=1 to n do for j:=1 to n do a[i,j]:=random(99); end; procedure xuat; var i,j:integer; begin writeln; for i:=1 to n do begin for j:=1 to n do write(a[i,j]:3); writeln; end; end; procedure chuyenvi(var a:mang;n:integer); var i,j,k,tg,m:integer; begin k:=1;m:=n; for i:=1 to n div 2 do begin for j:=k to m-1 do begin tg:=a[i,j]; a[i,j]:=a[j,m]; a[j,m]:=a[m,n-j+1]; a[m,n-j+1]:=a[n-j+1,k]; a[n-j+1,k]:=tg; end; inc(k); dec(m); end; end; begin clrscr; randomize; nhap(a,n); xuat; chuyenvi(a,n); xuat; readln end. {De-so-153:Cho M loai tien voi gia tri tu nhien A1,A2,..,Am va 1 gia tri tien N(tu nhien).Viet thuat toan va chuong trinh de tinh tat cac cach bieu dien N thanh M loai tien ke tren Giai thuat:Quay lui(Back tracking)} Program De154; Uses Crt; Const MN=100; Type Arr=Array[1..MN]of integer; ArrBool=Array[1..MN]of Boolean; Var A,Luu:arr;Tong,N:Integer;M,K:Byte; {***********************************************************************} 6
 8. Mét sè bμi to¸n Tin häc chän läc NguyÔn §×nh ChiÕn Procedure Input; Var I:Byte; Begin Write('Nhap So loai tien:');Readln(M); Write('Nhap so tien can doi:');Readln(N); For I:=1 to M do Begin A[i]:=Random(10)+1; Write(A[i]:4); End; Writeln; K:=0; Tong:=0; End; {***********************************************************************} Procedure Print; Var J:Byte; Begin For J:=1 to K do Write(Luu[J]:4); Writeln; End; {***********************************************************************} Procedure Tim(I:Byte); Var J:Byte; Begin If Tong=N then Print Else For J:=1 to M do If (Tong+A[j]I) then Begin Tong:=Tong+A[j]; Inc(K); Luu[k]:=A[j]; Tim(J); Dec(K); Tong:=Tong-A[j]; End; End; {***********************************************************************} Begin Clrscr; Randomize; Repeat Input; Tim(1); Until False; Readln; End. {De_so_158:O mot dat nuoc co N thanh pho.Giua cac thanh pho co cac tuyen duong (1 chieu).Biet rang: 1) Giua hai thanh pho bat ky co the di den nhau (co the qua nhieu tuyen duong). 2) Tu 1 thanh pho so cac duong di ra bang so cac duong di vao. Lap thuat toan tim mot con duong xuat phat tu 1 thanh pho nao do ,di qua tat ca cac tuyen duong ,moi tuyen duong 1 lan ,cuoi cung tro ve thanh pho ban dau GIAI THUAT:Quay lui} Program De_so_158; uses crt; const n=5; type so=0..1; arr=array[1..n,1..n]of so; arr1=array[1..n]of byte; arr2=array[1..n]of boolean; 7
 9. Mét sè bμi to¸n Tin häc chän läc NguyÔn §×nh ChiÕn var A:arr;{Quan he cua Thanh pho I voi J} TD:arr1;{Luu tru thanh pho da di qua} Ok:arr2;{Kiem tra thnh pho da duoc di qua} K:byte; dem:byte;{So duong di} {**********************************************************************} Procedure Nhap; var i,j:byte; begin for i:=1 to n do for j:=i to n do if i=j then a[i,j]:=0 else begin a[i,j]:=random(2); a[j,i]:=a[i,j]; end; for i:=1 to n do begin for j:=1 to n do write(a[i,j]:4); writeln; end; end; {**********************************************************************} Procedure Print; var j:byte; begin if A[TD[n],Td[1]]=1 then {Kiem tra thanh pho cuoi cung voi thanh pho dau tien di qua co duong di voi nhau khong} begin inc(dem);{Tang so duong di} for j:=1 to n do write(Td[j]:4); writeln(Td[1]:4); end; end; {**********************************************************************} Procedure Truyhoi(i:byte); var j:byte; begin if k=n then print else for j:=1 to n do if (a[i,j]=1) and Ok[j] then {Dieu kien de di tu TP I de TP J la hai thanh pho phai thong nhau Va thanh pho J chua di qua} begin Inc(k); TD[k]:=j;{luu tru thanh pho duoc di qua} Ok[j]:=false;{Thanh pho J da di qua} truyhoi(j);{Xet thanh pho J voi thanh pho chua duoc chon} dec(k); Ok[j]:=true;{Xoa bo viec ghi thanh Tp J da duoc di qua} end; end; {**********************************************************************} Begin clrscr; randomize; repeat clrscr; nhap; 8
 10. Mét sè bμi to¸n Tin häc chän läc NguyÔn §×nh ChiÕn dem:=0; fillchar(Ok,sizeof(ok),true); Ok[2]:=false;k:=1; Td[1]:=2;{Xuat phat tu thanh pho thu 2} writeln('Cac cach di:'); truyhoi(2); if dem=0 then writeln('Khong co cach di nao') else writeln('Co ',dem,' cach di'); until dem>0; readln; end. {Co N nguoi va N cong viec.Goi Cij la cong suc lam viec j cua nguoi i.Lap chuong trinh de sap xep moi nguoi 1 cong viec sao cho cong suc bo ra la it nhat THUAT TOAN: Vet can tat ca cac truong hop xay ra .Chon truong hop toi uu} Program baitoan_congviec; Uses crt; Const mn=7; Type arr=array[1..mn,1..mn] of word; arr1=array[1..mn] of word; arrbol=array[1..mn] of boolean; Var C:arr;{Cong suc lam viec} A:arr1;{Chua cong viec duoc chon khi xet tung truong hop} B:arr1;{Luu lai ket qua cong viec duoc chon tam thoi} j,n:byte; Tong:word;{Chua tong cac cong viec cua tung buoc chon} min:word;{Giu gia tri de tim ra TONG cac cong viec nho nhat} Chon:arrbol;{keim tra xem Cong Viec do duoc chon hay chua} {***************************************************************************} Procedure nhap; Var i,j:byte; Begin n:=mn; for i:=1 to n do Begin for j:=1 to n do Begin c[i,j]:=random(10)+1; write(c[i,j]:4); End; writeln; End; End; {***************************************************************************} Procedure Output; Var J:byte; Begin If tong
 11. Mét sè bμi to¸n Tin häc chän läc NguyÔn §×nh ChiÕn Tong:=Tong+C[i,j];{Tinh TONG cac cong suc lam viec cua nguoi i voi viec j} Chon[j]:=true;{Danh dau cong viec J duoc chon} Truyhoi(i+1);{Xet nguoi tiep theo} Tong:=Tong-c[i,j];{Bot lai cong suc lam viec J cua nguoi I} Chon[j]:=False;{Tra lai cong viec J} End; end; {***************************************************************************} Begin clrscr; randomize; Nhap; writeln; Fillchar(Chon,Sizeof(chon),False); Min:=65000;{Xuat phat gia tri ban dau cua Min} Tong:=0; Truyhoi(1); writeln('Cong viec duoc sap xep lai la:'); write('Nguoi thu :');for j:=1 to n do write(j:4);writeln; write('Cong viec :');for j:=1 to n do write(b[j]:4);writeln; write('Suc Lam :');for j:=1 to n do write(c[j,b[j]]:4);writeln; writeln('Cong suc bo ra la:',min); Readln; end. {De 211:Cho truoc so tu nhien N.Lap thuat toan cho biet N co the bieu dien thanh tong cua hai hay nhieu so tu nhien lien tiep hay khong? Trong truong hop co ,hay the hien tat ca cac cach co the co. GIAI THUAT:Vet can tat cac cac truong hop xay voi dieu kien so duoc chon sau phai lon hon so duoc chon truoc} Program De_so_211; uses crt; var a:array[1..255]of byte;{Chua cac so duoc chon} n:byte;{So muon phan tich} k:byte;{So luong So duoc chon} tong:byte;{Chua tong cac so duoc chon ,de so sanh voi N} solan:word;{So luong cac cach bieu dien} {******************************************************************} Procedure print; var j:byte; begin solan:=solan+1;{Tang so cach bieu dien} write('Cach thu ',solan,':'); for j:=1 to k do begin write(a[j]);if j
 12. Mét sè bμi to¸n Tin häc chän läc NguyÔn §×nh ChiÕn a[k]:=j;{Ghi nhan so duoc chon} Tim(j);{Tim so tiep theo} dec(k);{Lui lai} tong:=tong-j;{Bot di so j de quay lui} end; end; {******************************************************************} Begin clrscr; solan:=0; write('N:');readln(n); writeln('Voi N=',n,' ta co cac cach phan tich thanh tong cac so tu nhien'); tong:=0;k:=0; tim(0); writeln('Co tat cac ',solan,' cach'); readln; end. {De 211:Cho truoc so tu nhien N.Lap thuat toan cho biet N co the bieu dien thanh tong cua hai hay nhieu so tu nhien lien tiep hay khong? Trong truong hop co ,hay the hien tat ca cac cach co the co. GIAI THUAT:Vet can tat cac cac truong hop xay voi dieu kien so duoc chon sau phai lon hon so duoc chon truoc} Program De_so_211; uses crt; var a:array[1..255]of byte;{Chua cac so duoc chon} n:byte;{So muon phan tich} k:byte;{So luong So duoc chon} tong:byte;{Chua tong cac so duoc chon ,de so sanh voi N} solan:word;{So luong cac cach bieu dien} {******************************************************************} Procedure print; var j:byte; begin solan:=solan+1;{Tang so cach bieu dien} write('Cach thu ',solan,':'); for j:=1 to k do begin write(a[j]);if j
 13. Mét sè bμi to¸n Tin häc chän läc NguyÔn §×nh ChiÕn clrscr; solan:=0; write('N:');readln(n); writeln('Voi N=',n,' ta co cac cach phan tich thanh tong cac so tu nhien'); tong:=0;k:=0; tim(0); writeln('Co tat cac ',solan,' cach'); readln; end. {Co N ban trai va N ban gai cung den 1 cuoc khieu vu .Biet rang moi ban trai quen voi 2 ban gai va moi ban gai quen voi 2 ban trai.Lap cach chia 2N ban tran thanh N doi nhay sao cho moi doi nhay gom 2 ban da quen nhau GIAI THUAT:Quay lui. Ban Nu nao da duoc moi khieu vu cung voi nguoi ban trai ma minh quen thi ban do khong duoc chon nua.Neu chon duoc dung N cap thi Print,neu khong thi quay lai chon cach khac} Program De_so_216; uses crt; const n=8;{So cap} type arr=array[1..n,1..n]of byte; var A:arr;{Quan he cua N ban nam va N ban nnu} dem:byte;{Dem so lan chon} dance:array[1..n]of boolean;{Xet xem ban Nu duoc chon chua} nguoi:array[1..n]of integer;{Luu tru lai nhung ban nu duoc chon} {************************************************************} Procedure readfile; var f:text;i,j:byte; begin assign(f,'a:\216.dat'); reset(f); i:=0; while not eof(f) do begin inc(i);j:=0; while not eoln(f) do begin inc(j); read(f,A[i,j]); gotoxy(j*7,i+1); write(A[i,j]); end; readln(f); end; end; {************************************************************************} Function Ok(a:arr):boolean; {Kiem tra xem quan he ban dau co dung qui dinh khong: 2 nam quen voi 2 nu va nguoc lai} var tong1,tong2,i,j:byte; begin Ok:=false; for i:=1 to n do begin tong1:=0;tong2:=0; for j:=1 to n do begin if a[i,j]=1 then tong1:=tong1+1; if a[j,i]=1 then tong2:=tong2+1; if (tong1>2) or (tong2>2) then exit; end; end; 12
 14. Mét sè bμi to¸n Tin häc chän läc NguyÔn §×nh ChiÕn Ok:=true; end; {************************************************************************} Procedure Print; var j:byte; begin inc(dem); writeln('Cach chon thu ',dem,':'); write('Nam:');for j:=1 to n do write(j:2);writeln; write('Nu :');for j:=1 to n do write(nguoi[j]:2);readln; end; {************************************************************************} Procedure Timketiep(i:byte); var j:byte; begin if i>n then print else for j:=1 to n do if (dance[j]=false) and (A[i,j]=1) then begin nguoi[i]:=j;{Ghi lai Nguoi Nu j duoc nguoi nam i moi nhay} dance[j]:=true;{Danh dau nguoi Nu thu j da duoc moi nhay} timketiep(i+1);{Xet nguoi Nam ke tiep} dance[j]:=false;{Xoa bo viec danh dau,Nguoi Nu thu j khong duoc chon} end; end; {************************************************************************} begin clrscr; readfile; writeln; dem:=0; fillchar(dance,sizeof(dance),false); timketiep(1);{bat dau tu nguoi Nam thu 1} readln; end. {De 239:Cho hai so tu nhien a,b.Ta noi rang a nam trong b neu nhu khai trien nhi phan cua a co the thu duoc tu khai trien nhi phan cau b bang cach xoa di 1 so chu so. Lap thuat toan cho phep tu hai so cho truoc m,n tim so tu nhien d lon nhat sao cho d nam trong ca m va n GIAI THUAT:Viet 1 ham doi ra nhi phan(nguoc) cua 1 so Viet ham OK kiem tra so a co nam trong so b khong Cho d chay tu N xuong M .Kiem tra dong thoi d co nam trong M va N khong} Program De_so_239; uses crt; const so:array[0..1]of char=('0','1'); var m,n,d:word; {**************************************************************} Function Nhiphan(a:word):string;{Doi ra nhi phan cua 1 so} var st:string; begin st:=''; repeat st:=st+so[a mod 2]; a:=a div 2; until a=0; nhiphan:=st; end; 13
 15. Mét sè bμi to¸n Tin häc chän läc NguyÔn §×nh ChiÕn {**************************************************************} Function Ok(st1,st2:string):boolean;{Kiem tra nhi phan cua so nay co the thu duoc bang cach bo di 1 so chu so cua nhi phan cua so kia hay khong} var i:byte; begin ok:=false; {So sanh tung so cua St1 voi St2.Neu co so do trong St2 thi xoa so giong no trong St2} for i:=1 to length(st1) do if pos(st1[i],st2)0 then delete(st2,pos(st1[i],st2),1) else exit; Ok:=true; end; {**************************************************************} Procedure Process; begin writeln('M:',nhiphan(m)); writeln('N:',nhiphan(n)); for d:=n downto m do begin if ok(nhiphan(d),nhiphan(m)) and ok(nhiphan(d),nhiphan(n)) then begin writeln('So D lon nhat nam trong ca M va N la:'); writeln('D:',d); writeln(nhiphan(d)); exit; end; end; writeln('Khong co so D nao nam trong ca M va N'); end; {**************************************************************} begin clrscr; write('Nhap M:');readln(m); write('Nhap N:');readln(N); Process; readln; end. {De_so_254:Bai toan "Ca Heo": Loai ca heo chi chuyen dong theo 3 huong:Tu vi tri (X,Y) no chi co the chuyen dich duoc den vi tri (X+1,Y) hoac (X,Y+1) hoac (X-1,Y-1).Gia su vi tri ban dau cua ca heo la o trai duoi cua luoi o vuong NxN Lap thuat toan cho biet ca heo co the di khap ban co ,moi o 1 lan hay khong? Neu duoc ,chi ra lo trinh cua ca heo GIAI THUAT:Ca heo chi chuyen dong duoc ve 1 trong 3 huong: Tu (X,Y) --> (U,V) =>U=X+1;V:=Y+0; Tu (X,Y) --> (U,V) =>U=X+0;V:=Y+1; Tu (X,Y) --> (U,V) =>U=X-1;V:=Y-1; + Dung ma tran A de chua danh dau cot ,dong da di qua:A[Dong,Cot]=1 Va chua di qua A[Dong,Cot]=0; + Dung Mang Luu de luu tru Dong va Cot vua di qua Chuong trinh Neu qua du N*N (K= N*N) o cua ban co thi In ra Cach di Nguoc lai: For J:=1 den 3 lam + U:=X+A1[j]; + V:=Y+B1[j]; + Neu U ,V nam trong ban co thi: 14
 16. Mét sè bμi to¸n Tin häc chän läc NguyÔn §×nh ChiÕn + Luu giu lai U,V + Danh dau Dong V ,Cot V da di qua :A[U,V]:=1; + Xet O(U,V) voi cac o con lai + Neu khong tim duoc duong di hay da tim 1 con duong di,Quay lai de tim duong khac} Program Baitoan_Caheo; Uses Crt; Const Mn=100; A1:array[1..3] of Integer=(1,0,-1); B1:array[1..3] Of Integer=(0,1,-1); Type Vitri=record X,Y:Byte; End; So=0..1; Arr=Array[1..MN,1..MN] Of So; Arr1=Array[1..MN]of Vitri; Var A:arr;Luu:Arr1;K,N,Cot,Dong:Byte; Th:set of Byte; {*******************************************************************} Procedure Input; Var I:Byte; Begin Write('Nhap N:');Readln(N); Fillchar(A,Sizeof(A),0); Write('Nhap Dong:');Readln(Dong); Write('Nhap Cot:');Readln(Cot); K:=1; Luu[k].x:=Dong; Luu[k].y:=Cot; A[Dong,Cot]:=1; Th:=[]; For i:=1 to N do Th:=Th+[I]; End; {*******************************************************************} Procedure Print; Var I:Byte; Begin Clrscr; Write(#7); For I:=1 to K do With luu[I] do Begin Gotoxy(Y*3,X+1); Write('*'); Readln; End; Readln; End; {*******************************************************************} Procedure Try(X,Y:byte); Var U,V,J:Byte; Begin If K=sqr(N) then Print Else For J:=1 to 3 do Begin U:=X+A1[j];V:=Y+B1[j]; If (U in Th) and (V in th) then If A[u,v]=0 then Begin A[u,v]:=1; Inc(k); 15
 17. Mét sè bμi to¸n Tin häc chän läc NguyÔn §×nh ChiÕn Luu[k].x:=U; Luu[k].y:=V; Try(U,V); Dec(K); A[u,v]:=0; End; End; End; Begin Clrscr; Writeln('BAI TOAN CA HEO'); Input; Try(Dong,Cot); End. {Tren 1 duong vong (khep kin) co n thanh pho xep theo thu tu la A1,A2,..,An. Xuat phat tu 1 thanh pho nao do, mot o to goi la "di mot vong" neu no tu thanh pho da cho di theo duong tren ,qua tat ca cac thanh pho theo mot huong nhat dinh va cuoi cung tro lai thanh pho ban dau. GIAI THUAT :Xet tung thanh pho.Gia su xuat phat tu 1 thanh pho Ai nao do Xem luong xang du tru voi luong xang phai di tu Tp Ai de Ai+1 co du hay thieu>neu thieu thi xet thanh pho ke tiep} Program DE_so_285; uses crt; const n=4; type arr=array[1..n] of integer; var X:arr;{So xang du tru} P,id:arr;{So xang hao khi di giua hai TP} i,j,k:byte; q:boolean;{Kiem tra dieu kien de thoat:Khi xuat phat tu thanh pho nao do ma co the di het duoc qua tat ca cac thanh pho con lai} Xangdu:integer;{Tinh luong xang con du khi chay giua hai thanh pho} {****************************************************************} Procedure Nhap; var i:byte;tong1,tong2:word; begin repeat tong1:=0;tong2:=0; for i:=1 to n do begin write('So xang du tru o TP ',i,':');readln(X[i]); tong1:=tong1+X[i]; if i
 18. Mét sè bμi to¸n Tin häc chän läc NguyÔn §×nh ChiÕn inc(i);{Kiem tra thanh pho Ai} q:=false; xangdu:=X[i]-P[i];{Luong xang} k:=1;j:=i;{bat dau xet tu thanh pho Ai tro di} {Dieu kien xet tiep la Luong xang du>0 nghia la xang du tru phia nhieu hon xang su dung khi di va so thanh pho chua xet het} while (xangdu>0) and (kn then q:=true; until (i=n) or q; if q then writeln('Xuat phat tu Tp ',i); readln; end. {De_so_299:Cho N do vat voi trong luong P1,P2,..,Pn .Hay chia N do vat tren thanh hai khoi sao cho tong khoi luong cac do vat cua hai khoi la xap xi nhau nhat(nghia la hieu hai kkhoi luong la nho nhat. GIAI THUAT:Tim tong khoi luong cua N do vat =>Trung binh cua hai khoi. Sap xep do vat tang dan theo khoi luongffff Tim nhung do vat co tong khoi luong gan voi Trung binh nhat} Program De299; Uses Crt; Const MN=100; Type Arr=Array[1..Mn]of integer; Var P,L,A:arr;N,K,K1,I:Byte;Tong,TB,Sum,Min,Kl:Integer; Chon,Chon2:array[1..Mn]of boolean;Q:Boolean; {*********************************************************************} Procedure Input; Var I:Byte; Begin Write('Nhap N:');Readln(N); Tong:=0; For I:=1 to N do Begin P[i]:=Random(9)+1; Write(P[i]:4); Tong:=Tong+P[i]; End; Writeln; Writeln('Tong khoi luong cua ',n,' do vat la:',Tong); TB:=Tong div 2;{Trung binh trung binh cua 1 khoi} Fillchar(chon,sizeof(chon),False); End; {*********************************************************************} Procedure Sort(Var A:arr;N:byte); Var I,J:byte;Temp:Integer; Begin For I:=1 to N-1 do For J:=I+1 to N do If P[i]>P[j] then Begin Temp:=A[i]; A[i]:=A[j]; A[j]:=Temp; End; End; 17
 19. Mét sè bμi to¸n Tin häc chän läc NguyÔn §×nh ChiÕn {*********************************************************************} Procedure Test; Var J:Byte; Begin Min:=Abs(Tb-Sum); KL:=Sum; K1:=K; For J:=1 to K do L[j]:=A[j]; For J:=1 to N do Chon2[j]:=Chon[j]; If Min=0 then Q:=True End; Procedure Try(I:Byte); Var J:Byte; Begin If (Abs(TB-Sum)
 20. Mét sè bμi to¸n Tin häc chän läc NguyÔn §×nh ChiÕn {******************************************************************} Procedure Print; Var J:byte; Begin If (Tong mod 10)=0 then Begin inc(sl);write('('); For j:=1 to N do write(d[j],a[j]); writeln(')=10*k');; End; End; {******************************************************************} Procedure Truyhoi(I:byte); Var J:byte; Begin If I>N then Print else For j:=1 to 2 do Begin D[i]:=Dau[j]; Case j of 1:Tong:=Tong+A[i]; 2:Tong:=Tong-A[i]; end; Truyhoi(i+1); Case j of 1:Tong:=Tong-A[i]; 2:Tong:=Tong+A[i]; end; End; End; {******************************************************************} Begin clrscr; Randomize; repeat clrscr; Sl:=0; For i:=1 to n do Begin A[i]:=random(20); write(A[i]:4); End; writeln; Tong:=0; Truyhoi(1); Until Sl>0; Readln; End. {De_so_39:Bai toan "DOI MAU BI":Tren ban co N1 hon bi xanh,N2 hon bi do,N3 hon bi vang.Luat choi nhu sau:Neu 2 hon bi khac mau nhau cham nhau thi chung se cung ben thanh mau thu 3. (Vi Du:xanh,vang --->do,do) Tim thuat toan va lap chuong trinh cho biet rang co the bien tat ca cac hon bi do thanh 1 mau do duoc khong GIAI THUAT:Trong 2 loai bi mau Xanh va mau Vang.Chon loai bi co so luong nhieu hon.Lay bi co so luong nhieu hon ,cham voi bi do. Luc nay Bi co so luong it hon se tang SL len 2 don vi.So luong bi nhieu hon giam di 1 don vi + Neu so luong bi it hon ma tang len bang so luong bi nhieu hon 19
Đồng bộ tài khoản