intTypePromotion=3

Bài tập trắc nghiệm Hóa phần Fe và Đồng

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
87
lượt xem
21
download

Bài tập trắc nghiệm Hóa phần Fe và Đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm hóa phần fe và đồng', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm Hóa phần Fe và Đồng

  1. Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010 For Evaluation Only. Tr c nghi m lý thuy t v crom – s t – đ ng Biên so n: cau_be_thang_tam@yahoo.com.vn 1. Tính ch t hoá h c đi n hình c a h p ch t Fe ( III) là : A. Tính axít y u. B. Tính kh . C. Tính oxi hoá D. Tính bazơ y u 2. Phương pháp th c t dùng đ đi u ch CuSO4 : A. Cho Cu tác d ng tr c ti p v i H2SO4 đ c ngu i B. Cho CuS tác d ng v i H2SO4 đ c nóng. C. S c không khí vào CuS m D. Hoà tan Cu b ng dung d ch H2SO4 loãng v i s có m t c a Oxi ( s c không khí ) 3. Cho h n h p X ( Mg, Fe ) vào dung d ch HNO3 loãng đ n ph n ng hoàn toàn t o dung d ch Y và 1 ph n Fe không tan, cô c n c n th n dung d ch Y đư c r n khan Z. Nung Z đ n kh i lư ng không đ i đư c r n E và h n h p 3 khí, ch t tan trong dung d ch Y là : A. Mg(NO3)2 ; Fe(NO3)2 B. Mg(NO3)2 , Fe(NO3)2 , HNO3 C. Mg(NO3)2 ; Fe(NO3)3 ; NH4NO3 D. Mg(NO3)2 ; Fe(NO3)2 ; NH4NO3 4. Cho M (g) h n h p X ( Na , Al , Fe ) tác d ng v i H2O dư t o ra V1 ( lít ) khí và ch t r n Y . Cho M (g) X tác d ng v i dung d ch NaOH dư t o ra V2 ( lít ) khí . Các khí đó cùng đi u ki n và V2 > V1 . K t lu n nào sau đây là đúng : A. Ch t r n Y là Fe B. Ch t r n Y g m Fe và Al dư C. Dung d ch sau ph n ng v i H2O ch a NaAlO2 và NaOH D. Dung d ch sau ph n ng v i H2O ch ch a NaOH 5. C p ch t nào sau đây không x y ra ph n ng : A. O3 + Ag ( Nhi t đ thư ng ) B. O2 + Ag ( Nhi t đ cao ) C. CuO + Cu ( Nhi t đ cao ) D. CuO + NH3 ( Nhi t đ cao ) 6. Ch t không lư ng tính là : A. Al B. Al(OH)3 C. NaHCO3 D. (NH4)2CO3 7. Cho X mol Fe ph n ng hoàn toàn v i dd HNO3 t o ra Y mol NO2 và dung d ch ch a h n h p hai mu i . M i quan h gi a X và Y là : A. Y/3 < X < Y/2 B. Y/2 < X < Y C. Y/2 < X < 3Y/4 D. 3Y/4 < X < Y 8. B n dung d ch riêng bi t CuCl2 , ZnCl2 , FeCl3 , AlCl3 . N u thêm dung d ch KOH dư r i thêm ti p dung d ch NH3 dư vào 4 dung d ch trên thì s ch t k t t a thu đư c là : A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 9. M t oxít Fe trong đó oxi chi m 30% kh i lư ng . Công th c oxit đó là : A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. Không xác đ nh 10. Nung nóng hoàn toàn 16,8 g Fe trong O2 c n v a đ 4.4 lít O2 ( đktc) t o thành m t oxít s t . Công th c phân t c a oxít đó là : A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. Không xác đ nh
  2. Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010 For Evaluation Only. Tr c nghi m lý thuy t v crom – s t – đ ng Biên so n: cau_be_thang_tam@yahoo.com.vn 11. C u hình electron dư i đây đư c vi t đúng ? A. 26 Fe (Ar) 4s13d7 B. 26 Fe 2+ ( Ar) 4s23d4 C. 26 Fe2+ (Ar ) 3d44s2 D. 26 Fe3+ ( Ar ) 3d5 12. Tính ch t v t lý nào dư i đây không ph i là tính ch t v t lý c a s t : A. Kim lo i n ng, khó nóng ch y. B. Màu vàng nâu, d o, d rèn. C. D n đi n, nhi t t t. D. Có tính nhi m t . 13. Cho m (g) h n h p X (Na, Al, Fe) tác d ng v i H2O dư t o V1 lít khí và r n Y. Cho m (g) X tác d ng v i dung d ch NaOH dư t o V2 Lít khí . Các khí đo cùng đi u ki n và V2 > V1 . K t lu n nào sau đây là đúng : A. Ch t r n Y là Fe. B. Ch t r n Y g m Fe và Al dư . C. Dung d ch sau ph n ng v i H2O ch a NaAlO2 . D. Dung d ch sau ph n ng v i H2O ch ch a NaOH. 14. Trư ng h p nào dư i đây không có s phù h p gi a tên qu ng s t công th c h p ch t s t chính có trong qu ng : A. Hematic nâu ch a Fe2O3 B. Manhetit ch a Fe3O4 C. Xiđerit ch a FeCO3 D. Pirit ch a FeS2. 15. C n ñi u ch 6,72 lit H2 (ñktc) t Fe và dung d ch HCl ho c dung d ch H2SO4 loãng. Ch n axit nào dư i ñây ñ c n l y s mol nh hơn? A. Hai axit có s mol b ng nhau B. H2SO4 loãng C. Không xác ñ nh ñư c vì không cho lư ng Fe D. HCl 16. T pirit FeS2, ngư i ta s n xu t gang theo sơ ñ : FeS2 X Y Z Fe: X, Y, Z l n lư t là: A. Fe2O3, Fe3O4, FeO B. FeS, Fe2O3, FeO C. FeO, Fe3O4, Fe2O3 D. Fe3O4, Fe2O3, FeO 17. Ch n câu sai. Nhúng m t thanh Zn vào dung d ch CuSO4 có các hi n tư ng sau: A. Có ñ ng màu ñ bám vào thanh k m, dung d ch nh t d n màu xanh. B. Thanh k m tan ra và có khí không màu thoát ra. C. Có ñ ng màu ñ bám vào thanh k m. D. Màu xanh c a dung d ch nh t d n .
  3. Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010 For Evaluation Only. Tr c nghi m lý thuy t v crom – s t – đ ng Biên so n: cau_be_thang_tam@yahoo.com.vn 18. Có hai dung d ch axit là HCl và HNO3 ñ c, ngu i. Kim lo i nào sau ñây có th dùng ñ nh n bi t hai dung d ch axit nói trên? A. Al. B. Fe. C. Cr. D. Cu. 19. Cho bi t hi n tư ng x y ra khi tr n l n các dung d ch FeCl3 và Na2CO3. A. K t t a tr ng và s i b t khí B. K t t a ñ nâu C. K t t a tr ng D. K t t a ñ nâu và s i b t khí 20. Cu tác d ng v i dung d ch h n h p g m NaNO3 và H2SO4 loãng s gi i phóng ra khí nào sau ñây? A. NO. B. N2O. C. NH3. D. NO2. 21. H p ch t nào sau ñây không có tính lư ng tính? A. ZnSO4. B. ZnO. C. Zn(OH)2. D. Zn(HCO3)2. 22. C n ph i thêm ch t nào sau ñây vào dung d ch FeCl3 ñ làm tăng cư ng quá trình thu phân: A. Na2CO3 B. NH4Cl C. HCl D. AlCl3 23. Ph n ng gi a c p ch t nào dư i đây không th s d ng đ đi u ch các mu i Fe(II) ? A. FeO + HCl B. Fe(OH)2 + H2SO4 ( loãng ) C. FeCO3 + HNO3 ( loãng ) D. Fe + Fe(NO3)3 24. Ph n ng nào dư i đây không th s d ng đ đi u ch FeO ? A. Fe(OH)2 , t0 B. FeCO3 , to C. Fe(NO3)2 , to D. CO + Fe2O3 , to 25. Nh n xét nào không đúng cho ph n ng oxi hoá h t o,1 mol FeSO4 b ng KmnO4 trong H2SO4 ? A. Dung d ch trư c ph n ng có màu tím h ng B. Dung d ch sau ph n ng có màu vàng C. Lư ng KMnO4 c n dùng là 0,02 mol D. Lư ng H2SO4 c n dùng là 0,18 mol
  4. Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010 For Evaluation Only. Tr c nghi m lý thuy t v crom – s t – đ ng Biên so n: cau_be_thang_tam@yahoo.com.vn 26. Cho m t ít b t Fe kim lo i vào ng nghi m ch a dung d ch H2SO4 loãng dư, ñ n khi ph n ng k t thúc, sau ñó nh vào ng nghi m m t vài gi t dung d ch KMnO4 loãng, l c ñ u ng nghi m. Ta th y Câu tr l i c a b n: A. dung d ch m t màu tím do ion MnO4- ñã b ion Fe2+ kh v ion Mn2+ trong môi trư ng axit. B. dung d ch xu t hi n màu tím do ion MnO4- ñã b ion Fe2+ kh v ion Mn2+ trong môi trư ng axit. C. dung d ch m t màu tím, có k t t a nâu do ion MnO4- ñã b ion Fe2+ kh v MnO2 trong môi trư ng axit. D. dung d ch có màu tím do Fe kim lo i không ph n ng v i dung d ch KMnO4 trong môi trư ng axit. 27. Dung d ch mu i FeCl3 không tác d ng v i kim lo i nào sau đây : A. Zn B. Fe C. Cu D.Ag 28. Dùng khí CO kh s t (III) oxít, s n ph m kh sinh ra có th là : A. Fe B. FeO và Fe C. Fe, FeO, Fe3O4 D. Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 29. Trư ng h p nào dư i đây không có s phù h p gi a nhi t đ ( 0C) và ph n ng x y ra trong lò cao : A. 1800 C + CO2 --> 2 CO B. 400 CO + 3Fe2O3 -->2Fe3O4 C. 500 600 CO + Fe3O4 --> 3FeO + CO2 D. 900 1000 CO + FeO --> Fe + CO2 30. Hi n tư ng nào dư i đây đư c mô t không đúng : A. Thêm NaOH vào dung d ch FeCl3 màu vàng nâu th y xu t hi n k t t a đ nâu. B. Thêm m t ít b t Fe vào lư ng dư dung d ch AgNO3 th y xu t hi n dung d ch có màu xanh nh t C. Thêm Fe(OH)3 màu đ nâu vào dung d ch H2SO4 th y hình thành dung d ch màu vàng nâu. D. Thêm Cu vào dung d ch Fe(NO3)3 th y dung d ch chuy n t màu vàng nâu sang màu xanh. 31. Ph n ng nào không t o ra s n ph m là h p ch t Fe(III) : A. FeCl3 + NaOH B. Fe(OH)3 , t0 C. FeCO3 , t0 D. Fe(OH)3 + H2SO4 32. Ch t nào dư i đây là ch t kh oxit s t trong lò cao : A. H2 B. CO C. Al D. Na 33. Thnàh ph n nào dư i đây không c n thi t trong uqá trình s n xu t gang : A. Qu ng s t ( ch a 30 95% oxit s t, không ch a ho c ch a r t ít S, P ) B. Than c c ( không có trong t nhiên, ph i đi u ch t than m ) C. Ch t ch y (CaCO3 ) D. Gang tr ng ho c xám , s t thép ph li u. 34. Thành ph n nào không ph i là nguyên li u cho quá trình luy n thép : A. Gang, s t thép ph li u. B. Khí nitơ và khí hi m C. Ch t ch y D. D u ma dút ho c khí đ t. 35. Phát bi u nào dư i đây cho bi t quá trình luy n thép : A. Kh qu ng s t thành s t t do . B. Đi n phân dung d ch mu i s t (III) C. Kh h p ch t kim lo i thành kim lo i t do. D. Oxi hoá cácc nguyên t trong gang thành oxit, lo i oxít dư i d ng khí ho c x .
  5. Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010 For Evaluation Only. Tr c nghi m lý thuy t v crom – s t – đ ng Biên so n: cau_be_thang_tam@yahoo.com.vn 36. Trong s các lo i qu ng s t : Xiđerit, hematít đ , manhetit, pirit , thì ch t có % Fe nh nh t là: A. Xiđerit B. Hematit đ C. Manhetit D. Pirit 37. Có ba l đ ng ba h n h p là : Fe + FeO ; Fe + Fe2O3 ; FeO + Fe2O3 , Gi i pháp l n lư t dùng các thu c th nào dư i đây có th phân bi t ba h n h p này : A. Dùng dung d ch HCL, sau đó thêm NaOH vào dung d ch thu đư c. B. Dùng dung d ch H2SO4 đ m đ c, sau đó thêm NaOH vào dung d ch thu đư c. C. Dùng dung d ch HNO3 đ m đ c, sau đó thêm NaOH vào dung d ch thu đư c D. Thêm dd NaOH, sau đó thêm ti p dung d ch H2SO4 đ m đ c. 38. Câu nào sau đây là đúng : A. Ag có kh năng tan trong dung d ch FeCl3 B. Cu có kh năng tan trong dung d ch FeCl3 C. Cu có kh năng tan trong dung d ch PbCl2 D. Cu có kh năng tan trong dung d ch FeCl2 39. Trong dung d ch có ch a các cation : K+ , Ag+ , Fe2+, Ba2+ và m t anion. Anion đó là : A. Cl- B. NO3- C. SO42- D. CO32- 40. Cho sơ đ ph n ng : Cu + HNO3 L --> mu i + NO + H2O. S nguyên t đ ng b oxi hoá và s phân t HNO3 b kh l n lư t là : A. 3 và 8 B. 3 và 6 C. 3 và 3 D. 3 và 2 41. Ch t nào sau đây tác d ng đư c v i vàng kim lo i : A. Oxi không khí B. H n h p axit HNO3 và HCL có t l s mol 1 : 3 C. Axit HNO3 đ c nóng. D. Dung d ch H2SO4 đ c nóng. 42. Ngâm các thanh k m có cùng kh i lư ng và kích thư c trong dung d ch Pb(NO3)2 , dung d ch Cu(NO3)2 và trong dung d ch AgNO3 đ n khi s mol mu i k m trong các dung d ch b ng nhau. Thanh kim lo i thay đ i kh i lư ng nhi u hơn là thanh k m đư c : A. ngâm trong dung d ch Cu(NO3)2 B. ngâm trong dung d ch AgNO3 C. ngâm trong dung d ch Pb(NO3)2 D. ngâm trong dung d ch Cu(NO3)2 VÀ ngâm trong dung d ch Pb(NO3)2 43. Nh t t dungd ch NaOH vào dung d ch AgNO3 th y thu đư c k t t a màu đen. N u nh t t đ n dư dung d ch NH3 vào dung d ch AgNO3 th y có k t t a sau đó k t t a tan d n t o thành dung d ch không màu. Đi u đó ch ng t : A. B c hidroxit có tính lư ng tính . B. B c hidroxit v a có tính oxi hoá, v a có tính kh . C. Ion b c có kh năng t o ph c v i NH3 D. . B c hidroxit có tính oxi hoá. 44. Hoà tan m gam k m vào dd HCL dư th y thoát ra V1 lít khí (đktc) . Cũng m gam k m này hoà tan v i dd NaOH dư th y thoát ra V2 lít khí. So sánh V1 và V2 : A. V1 = 2 V2 B. 2V1 = V2 C. V1 = 1,5 V2 D. V1 = V2 45. Nh n đ nh không đúng trong các nh n đ nh dư i đây : A. Ho t tính hoá h c c a Fe > Co > Ni B. Fe, Co, Ni tan trong dung d ch axit m nh như HCL, H2SO4 loãng gi i phóng H2. C. Khi nung nóng đ , Ni ph n ng v i F2 t o thành NiF3 D. Trong phòng thí nghi m, ngư i ta dùng chén nung Ni đ n u ch y ki m. 46. T ng h s cân b ng c a ph n ng : Ni(OH)2 + KBrO + H2O Ni(OH)3 + KBr A. 6 B. 7 C. 8 D. 10
  6. Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010 For Evaluation Only. Tr c nghi m lý thuy t v crom – s t – đ ng Biên so n: cau_be_thang_tam@yahoo.com.vn 47. Cho các dung d ch : (X1) : HCl X2: KNO3 X3: HCL – KNO3 X4: Fe2(SO4)3 48. Đ phân bi t 2 kim lo i Al và Zn có th dùng thu c th là: A. Dung d ch NaOH và dung d ch HCL B. Dung d ch NH3 và dung d ch NaOH C. Dung d ch NaOH và khí CO2 D. Dung d ch HCL và dung d ch NH3 49. Cho oxit s t t ph n ng v i dung d ch H2SO4 loãng dư, thu đư c : A. mu i s t (II) B. Mu i s t (III) C. h n h p c mu i s t (II) và mu i s t (III) D. ch t r n không tan. 50. Cho các ph n ng sau: 1. S t t oxit + dung d ch HNO3 2. S t (III) oxit + dung d ch HNO3 3. Mg (kim lo i) + HCL 4. S t (II) oxít + dung d ch HNO3 5. HCL + NaOH 6. Cu + dung d ch H2SO4 đ c nóng. Ph n ng oxi hoá kh là : A. 1,3,4,6 B. 1,3,4 C. 1,2,3,4 D. 3,4,5,6 51. Phương pháp nào sau đây luy n thép có ch t lư ng cao : A. Phương pháp lò b ng. B. Phương pháp lò th i oxi C. Phương Pháp lò đi n D. Phương pháp lò th i oxi và phương pháp lò đi n. 52. Ph n ng nào sau đây x y ra c hai quá trình luy n gang và luy n gang thành thép : A. FeO + CO --> Fe + CO2 B. SiO2 + CaO --> CaSiO3 C. FeO + Mn --> Fe + MnO D. S + O2--> SO2 ( Các ph n ng đ u đư c t0 ) 53. Cho các kim lo i : Cr , Fe, Zn, Cu . S p x p theo chi u gi m d n tính kh c a các kim lo i là : A. Cr > Fe > Zn > Cu B. Zn > Cr > Fe > Cu C. Zn > Fe >Cr > Cu D. Zn > Fe > Cu > Cr 54. Hai kim lo i b n trong không khí và nư c nh có l p màng oxit r t m ng b o v là : A. Fe và Al B. Fe và Cr C. Al và Mg D. Al và Cr 55. Trong phương pháp thu luy n dùng đ đi u ch Ag t qu ng có ch a Ag2S , c n dùng thêm. A. dd HNO3 đ c và Zn B. dd NaCN và Zn C. dd H2SO4 và Zn D. dd HCL đ c và Zn 56. Đ t Fe trong Cl2 dư r i cho r n thu đư c vào dung d ch Na2CO3 s th y : A. Không có hi n tư ng B. Có k t t a t ng xu t hi n. C. Có khí không màu thoát ra D. Có k t t a và có khí bay ra. 57. Cho CuFeS2 p v i H2SO4 đ c . D n khí thu đư c vào dung d ch Br2 dư th y : A. Không có hi n tư ng B. dung d ch nâu đ hoá thành tím C. Màu nâu đ b nh t d n D. Nâu đõ hoá thành không màu. 58. Cho dãy các ch t : FeO, Fe3O4 , Al2O3 , HCL, Fe2O3 . S ch t trong dãy b oxi hoá b i dung dung d ch H2SO4 đ c nóng là : A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 59. Nh ng kh ng đ nh nào sau đây là sai : 1. Fe có kh năng tan trong dung d ch FeCl3 A. 1 và 2 2. Fe có kh năng tan trong dung d ch CuCl2 B. 3 và 4 3. Cu có kh năng tan trong dung d ch PbCl2 dư C. 1, 2, 3 D. 1 4. Cu có kh năng tan trong dung d ch FeCl2 dư
  7. Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010 For Evaluation Only. Tr c nghi m lý thuy t v crom – s t – đ ng Biên so n: cau_be_thang_tam@yahoo.com.vn 60. Có th đi u ch đ ng b ng cách nào sau đây : A. Dùng H2 đ kh CuO nung nóng. B. Dùng s t đ y đ ng ra kh i dung d ch mu i đ ng. C. Đi n phân dung d ch CuSO4 v i đi n c c trơ D. A, B, C đ u đúng 61. M t t m kim lo i b ng vàng b bám m t l p Fe b m t. Có th r a l p Fe đ lo i t p ch t trên b m t t m kim lo i b ng dung d ch nào sau đây : A. Dung d ch CuSO4 dư B. Dung d ch FeSO4 dư C. Dung d ch FeCl3 dư D. Dung d ch ZnSO4 dư 62. Cho h n h p Fe + Cu tác d ng v i dung d ch HNO3 , ph n ng xong, thu đư c dung d ch A ch ch a m t ch t tan . Ch t tan đó là : A. Fe(NO3)3 B. Fe(NO3)2 C. HNO3 D. Cu(NO3)2 63. Cho h n h p b t X g m 3 kim lo i : Fe, Cu, Ag đ tách nhanh Ag ra kh i X mà không làm thay đ i kh i lư ng có th dùng hoá ch t nào sau đây : A. Dung d ch HCL đ c B. Dung d ch HNO3 C. Dung d ch FeCl3 dư D. Dung d ch Ag(NO3) dư 64. Phương trình ph n ng nào sau đây là sai : A. Pb + 2 Ag+ --> 2Ag + Pb 2+ B. Cu + 2Fe3+ --> 2Fe2+ + Cu2+ 2+ --> 2+ C. Zn + Pb Zn + Pb D. Hg + Cu2+ -->Hg2+ + Cu 65. Cho bi t phương trình hoá h c : 2Cr + 3Sn2+ 2Cr3+ + 3Sn . Câu nào di n t đúng tính ch t các ch t ? A. Cr là ch t oxi hoá , Sn2+ là ch t kh B. Cr là ch t kh , Sn2+ là ch t oxi hoá C. Sn2+ là ch t kh , Cr3+ là ch t oxi hoá D. Cr3+ là ch t kh , Sn2+ là ch t oxi hoá 66. Cho ph n ng : Fe3+ + Sn2+ --> Fe2+ + Sn4+ Sau khi cân b ng thì t l s ion ch t oxi hoá : s ion ch t kh là : A. 2 : 3 B. 3 : 2 C. 1 : 2 D. 2 : 1 67. C p oxi hoá – kh nào sau đây có th tham gia ph n ng v i c p Ni2+/Ni ? A. Pb2+/Pb B. Cu2+/Cu C. Sn2+/Sn D. Cr3+/Cr 68. Trong ph n ng : Fe + H2SO4 --> t đ ) Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 có bao nhiêu nguyên t Fe b ( nhi oxi hoá và bao nhiêu phân t H2SO4 b kh ? A. 2 và 3 B. 1 và 1 C. 3 và 2 D.2 và 6 69. Cho sơ đ chuy n hoá sau : A B C D Cu A , B , C , D là nh ng h p ch t khác nhau c a đ ng : CuSO4 , CuCl2 , CuO , Cu(OH)2 , Cu(NO3)2 . Dãy chuy n hoá nào sau đây phù h p v i sơ đ trên : A. CuO Cu(OH)2 CuCl2 Cu(NO3)2 Cu B. CuSO4 CuCl2 Cu(OH)2 CuO Cu C. CuCl2 Cu Cu(OH)2 CuO Cu D. A,B,C đ u đúng 70. T ng h s ( các s nguyên , t i gi n ) c a t t c các ch t trong phương ph n trình ph n ng gi a Cu v i dung d ch HNO3 đ c nóng là : A. 8 B. 10 C. 11 D. 9
  8. Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010 For Evaluation Only. Tr c nghi m lý thuy t v crom – s t – đ ng Biên so n: cau_be_thang_tam@yahoo.com.vn 71.Cho lu ng khí H2 ( dư ) qua h n h p các oxít CuO , Fe2O3 , ZnO , MgO nung nhi t đ cao . Sau ph n ng h n h p r n còn l i là : A. Cu, Fe , Zn , Mg B. Cu, Fe , Zn , MgO C. Cu , FeO, ZnO , MgO D. Cu , Fe , Zno , MgO 72. M nh đ không đúng là : A. Fe kh đư c Cu2+ trong dung d ch B. Tính oxi hoá c a các ion tăng theo th t : Fe2+ , H+ , Cu2+ , Ag+ C. Fe3+ có tính oxi hoá m nh hơn Cu2+ D. Fe2+ oxi hoá đư c Cu 73. Khi nung h n h p các ch t Fe(NO3)2 , Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đ n kh i lư ng không khí , thu đư c m t ch t r n là : A. Fe3O4 B. FeO C. Fe D. Fe2O3 74. Cho các ph n ng : (1) Cu2O + Cu2S ( nhi t đ ) (2) Cu(NO3)2 ( nhi t đ ) ---------------> (3) CuO + CO ( nhi t đ ) -------------> (4) CuO + NH3 -----------------> ( nhi t đ ) --------------------> S ph n ng t o ra kim lo i Cu là : A. 2 B. 3 C. 1 D. 4 2+ 75. Đ kh ion Cu trong dung d ch CuSO4 có th dùng kim lo i : A. Fe B. Na C. K D. Ba 76. Cho các c p kim lo i nguyên ch t ti p xúc tr c ti p v i nhau : Fe và Pb ; Fe và Zn ; Fe và Sn ; Fe và Ni . Khi nhúng các c p kim lo i trên vào dung d ch axít , s c p kim lo i trong đó Fe b phá hu trư c là : A. 4 B. 1 C. 2 D. 3 3+ 2+ 77. đ kh ion Fe trong dung d ch thành ion Fe có th dùng m t lư ng dư A. Kim lo i Mg B. Kim lo i Cu C. Kim lo i Ba D. Kim lo i Ag Đ.V.B.P Ngu n bài t p đư c l y t các tư li u trên internet cũng như các sách bài t p , tham kh o, các đ thi th đ i h c và cao đ ng. ( Vì dung löôïng kieán thöùc phaàn Fe vaø Cu ñaõ raát nhieàu neân phaàn Crom ñöôïc taùch rieâng ra ôû caùc taøi lieäu sau !) ( Đ th c hi n t t các bài t p tr c nghi m lý thuy t c n ph i h c kĩ và hi u các n i dung ki n th c trong sách giáo khoa. Nên h th ng các ki n th c theo m t c u trúc đ d h c, d nh . Các câu tr c nghi m ch mang tính ch t ki m tra ki n th c trên di n r ng, lư ng ki n th c đem l i khá r i r c ) Raát vui khi coù baïn lieân heä trao ñoåi caùc taûi lieäu khaùc veà oân thi ñaïi hoïc vaø cao ñaúng ^-^ (Hix ! Mình cuõng ñang hoïc 12 , sôï thi khoâng ñaäu quaù ! ) Moïi lieân heä xin thoâng qua ñòa chæ yahoo ôû treân . Caûm ôn khi caùc baïn ñaõ ñoïc taøi lieäu naøy. An Nhôn , 00 h ngaøy 22 thaùng 10 naêm 2010.
  9. Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010 For Evaluation Only. Tr c nghi m lý thuy t v crom – s t – đ ng Biên so n: cau_be_thang_tam@yahoo.com.vn ĐÁP ÁN 1.C 43 C 2. D 44 D 3 C 45 C 4 B 46 B 5 B 47 D 6 A 48 D ( chú ý ch có Ag+ , Zn2+ , Cu2+ là tác d ng NH3 t o ph c ) 7A(Dùng b o toàn E) 49 C ( Fe3O4 + H2SO4 FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O 8 A 50 A 9 B 51 A 10 C 52 B 11 D 53 B 12 B 54 A 13 B 55 B 14 A 56 D 15 B 57 C 16 A 58 A 17 B 59 B 18 D 60 A 19 D 53 B 20 A 54 A 21 A 55 B 22 A 56 D 23 C 57 C 24 D 58 A 25 D 59 B 26 A 60 A 27 D 61 C 28 D 62 B ( N u Fe, Cu h t dung d ch A g m hai mu i. N u Fe dư, Cu h t, ta xét dãy đi n hoá Fe + Fe --> Fe2+; và Fe + Cu2+ -->Fe2+ ( Ch t o Fe(NO3)2 ) 3+ 29 D 63 C 30 B 64 D 31. C 65 B 32 B 66 D 33 D 67 D 34 B 68 A 35 D 69 B 36 D 70 B 37 A 71 B 38 B 72 D 39 B 73 D 40 D 74 B 41 B 75 A 42 B 76 D 77 B
  10. Tr c nghi m lý thuy t v crom – s t – đ ng Biên so n: cau_be_thang_tam@yahoo.com.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản