intTypePromotion=3

Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý 11

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
275
lượt xem
59
download

Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là bài tập trắc nghiệm Vật lý 11 mời các bạn và thầy cô hãy tham khảo để giúp các em học sinh ôn tập củng cố kiến thức cũng như cách giải các bài tập nhanh và chính xác nhất. Chúc các bạn thi tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý 11

 1. Bài t p tr c nghi m v t lí 11 * Dùng qui ơc sau đ tr l i các câu 1,2,3 a, phát bi u 1 đúng. Phát bi u 2 đúng. Hai phát bi u có liên quan b, phát bi u 1 đúng. Phát bi u 2 đúng. Hai phát bi u không liên quan c, phát bi u 1 đúng. Phát bi u 2 sai. d, phát bi u 1 sai. Phát bi u 2 đúng Câu 1, Trong tinh th kim lo i, Dòng đi n trong kim các nút màng là các iôn Nên lo i là dòng chu n d i dương, xung quanh các có hư ng c a các iôn dương là các electrôn t do và c a các electrôn t do iôn dương Câu 2, Khi có đi n trư ng các trư ng h p này, qu đ o êlectrôn t do trong dây c a các êlectrôn là nh ng d n kim lo i chuy n Nên đư ng song song v i đ- đ ng có hư ng, t o ra ư ng s c dòng đi n Câu3, Trong kim lo i, khi Nên Khi có dòng đi n ch y chuy n đ ng có hư ng, qua, dây d n kim lo i các electron t do va nóng lên ch m v i các nút m ng và truy n đ ng năng cho chúng Câu 4, Các kim lo i khác nhau có đi n tr su t khác nhau do b i chúng có: a, C u trúc m ng tinh th khác nhau. b, M t đ electron t do khác nhau. c, Tính ch t hoá h c khác nhau. d, C a và b. Câu 5, đi u nào sau đây x y ra khi hai kim lo i khác nhau ti p xúc v i nhau? a, có s khu ch tán electron qua l p ti p xúc. b, có m t đi n trư ng ch ti p xúc. c, có m t hi u đi n th xác đ nh gi a hai thanh kim lo i. d, C 3 đi u trên. Câu 6, Trong các y u t sau: I. B n ch t c a hai kim lo i ti p xúc
 2. II. hi u nhi t đ hai m i hàn III. Di n tích ti p xúc c a hai kim lo i m i hàn Su t đi n đ ng c a c p nhi t đi n ph thu c các y u t nào? a, I, II và III b, I và II c, II và III d, II Câu 7, Trong các ch t sau: I. Benzen II. Natri tan trong nư c III. Rư u IV. Dung d ch Nacl Ch t nào là ch t đi n phân? a, I và IV b, II và IV c, III và IV d, ch IV Câu 8, S t o thành các h t mang đi n t do trong ch t đi n phân là do: a, Dòng đi n qua ch t đi n phân b, S phân ly c a các phân t ch t tan trong dung d ch c, S trao đ i electron v i các đi n c c d, c 3 nguyên nhân trên Câu 9, Dòng đi n trong ch t đi n phân là dòng chuy n r i có hư ng c a: a, Các iôn dương, iôn âm b, Các iôn dương và các electron c, Các iôn âm và các electron d, Các iôn dương, iôn âm và các electron Câu 10, Cho các nhóm bình đi n phân và đi n c c sau: I. CuSO4 – Cu III. FeCl3 – Fe II. ZnSO4 – than trì IV. H2SO4 – Pt Bình đi n phân nào có c c dơng tan a, I và II b, I và III c, I, II và III d, C 4 bình trên Câu 11, Cho các nhóm bình đi n phân và đi n c c sau: I. AgNO3 – Ag III. H2SO4 – Pt II. CuSO4 IV. CuCl – Cu Dòng đi n trong ch t đi n phân nào tuân theo đ nh lu t Ôm? a, I và IV b, II và IV c, II và III d, I, II và IV Câu12, Khi nhi t đ tăng, kh Khi nhi t đ tăng thì đi n năng phân ly thành iôn tr c a chát đi n phân tăng. Nên c a ch t đi n phân tăng. a, Phát bi u 1 đúng, phát bi u 2 sai. Hai phát bi u có liên quan. b, Phát bi u 1 đúng, phát bi u 2 đúng. Hai phát bi u không liên quan c, Phát bi u 1 đúng, phát bi u 2 sai d, Phát bi u 1 sai, phát bi u 2 đúng. Câu 13, Phát bi u nào sau đây là sai khi nói v cách m b c m t huy chương: a, Dùng mu i AgNO3
 3. b, Dùng an t b ng b c c, Đ t huy chương trong khoang gi a an t và cat t d, Dùng huy chương làm cat t Câu 14, Trong các nguyên t sau: I. Nguyên t lư ng c a ch t đ c gi i phóng. II. Hoá tr c a ch t đư c gi I phóng. III. N ng đ c a dung d ch đi n phân. IV. Nhi t đ c a dung d ch đi n phân. Kh i lư ng c a ch t đư c gi I phong đi n c c ph thu c các y u t nào? a, I và II c, I, II và IV b, I, II và III d, C 4 y u t Câu 15, Xét các đ i lư ng: F: S Faraday A: Nguyên t lư ng c a ch t đ c gi I phóng đi n c c n: Hoá tr c a ch t đó m: Kh i lư ng c a ch t đó q: Đi n lư ng qua dung d ch đi n phân H th c nào sau đây là đúng? a, mFq = An c, mAq = Fn b, mFn = Aq d, M t h th c khác Câu 16, Có hai bình đi n phân cùng đ ng dung d ch AgNO3 m c n i ti p. Bình th nh t có nhi t đ l n g p 1,2 l n nhi t đ bình th hai nhưng có n ng đ ch b ng 1/2 l n n ng đ c a bình th hai. Cho m t dòng đi n qua hai bình trong cùng m t th i gian. Kh i lư ng b c thoát ra cat t c a m i bình là m1 , m2 ta có: a, m2 = 0,6m1 c, m1 = 1,2m2 b, m2 = 2 m1 d, M t h th c khác. Câu 17, Có 3 bình đi n phân đ ng các dung d ch CuSO4 , CuCl, CuCl2 m c n i ti p. Cho m t dòng đi n qua 3 bình trong cùng th i gian. Kh i l ơng đ ng thu đ- ư cc cat t c a m i bình theo th t trên là m1 , m2 , m3 : Ta có: a, m1 = m2 = m3 b, m1 = m2 = m3 /2 c, m1 = m3 = m2 /2 d, M t h th c khác Câu 18, Có 3 bình đi n phân đ ng các dung d ch NaCl, CuCl2 , AlCl3 m c n i ti p. Cho m t dòng đi n qua hai bình trong cùng th i gian. Th tích khí Clo thu đư c các bình theo th t trên là V1 , V2 , V3 Ta có : a, V1 = V2 = V3 c, V1 = 2V2 = 3V3 V2 V b, V1 = = 3 d, M t h th c khác 2 3 Câu 19, Dòng đi n trong ch t khí là dòng chuy n d i có hư ng c a : a, Các electron. b, Các electron và các iôn dương. c, Các electron và các iôn âm. d, Các electron và các iôn dương, iôn âm. * Dùng quy ư c sau đ tr l i các câu 20, 21, 22, 23
 4. a,Phát bi u 1 đúng.Phát bi u 2 đúng.Hai phát bi u có liên quan. b, Phát bi u 1 đúng. Phát bi u 2 đúng. Hai phát bi u không liên quan. c, Phát bi u 1 đúng. Phát bi u 2 sai. d, Phát bi u 1 sai. Phát bi u 2 đúng. Câu20, Do tác nhân iôn S phóng đi n trong Nên hoá tác đ ng, ch t ch t khí thư ng có khí b iôn hoá, kèm theo s phát đ ng th i cũng x y sáng Câu21, Trong ng phóng đi n Vì Khi U > Uc thì trong khi hi u đi n th U gi a ch t khí trong ng x y hai c c ng vư t qua ra quá trình iôn hoá do giá tr Uc thì s phóng va ch m. đi n v n duy trì n u tác nhân iôn hoá Câu22, Khi áp su t khí trong ng Vì Lúc đó trong ng phóng phóng đi n gi m t i 1 – đi n có 3 mi n: mi n t i 0,01mmHg thì s phóng cat t, mi n sáng anôt và đi n qua ch t khí trong mi n đ m gi a hai mi n ng g i là s phóng đi n trên thà nh mi n Câu23, Khi áp su t khí trong ng Lúc đó electron đi t phóng đi n gi m t i 0,01 Vì catôt t i anôt mà không – 0,001 mmHg thì mi n va ch m v i các phân t t i catôt chi m đ y ng khí Câu 24, Trong các hi n tư ng sau: I. S iôn hoá do va ch m II. S phát x nhi t electron III. S b n electron t catôt do catoot b iôn dương đ p vào. B n ch t hi n tư ng phóng đi n trong khí kém là: a, I và II c, II và III b, I và III d, C 3 hi n tư ng Câu 25, Đ nh nghĩa nào sau đây là đúng? a, Tia catôt là dòng các iôn âm b, Tia catôt là dòng các electron c, Tia catôt là dòng các electron có v n t c l n d, Tia catôt là dòng các electron và iôn dương, âm Câu 26, Phát bi u nào sau đây là sai khi nói v tính ch t c a tia catôt:
 5. a, Tia catôt chuy n th ng, không b l ch khi qua đi n trư ng hay t trư ng. b, Tia catôt phát ra vuông góc v i m t catôt. c, Tia catôt có th xuyên qua các l p kim lo i m ng. d, Tia catôt kích thích m t s ch t phát sáng. Câu 27, trong các d ng phóng đi n sau đây: I. S phóng đi n thành mi n. II. Tia l a đi n. III. H quang đi n. D ng phóng đi n nào x y ra trong không khí đi u ki n thư ng? a, I và II c, III và I b, II và III d, C 3 d ng Câu 28, Trong các hi n tư ng sau: I. S iôn hoá do tac d ng c a các b c x t ngo i, Rơnghen. II. S iôn hoá do va ch m. III. S phát x nhi t electron. Hi n tư ng nào là nguyên nhân c a tia l a đi n? a, I c, I và II b, II d, I và III Câu 29, Trong các hi n tư ng sau: I. S phát x nhi t electron. II. S iôn hoá do tác d ng c a các b c x t ngo i, Rơnghen. III. S iôn hoá do va ch m. Hi n tư ng nào là nguyên nhân c a h quang đi n? a, I c, III b, II d, I và III Câu 30, B n ch t c a dòng đi n trong tia l a đi n là: a, Dòng các electron. b, Dòng các electron và iôn âm. c, Dòng các electron và iôn dương. d, Dòng các electron và iôn dương, iôn âm. Câu 31, B n ch t dòng đi n trong h quang đi n là: a, Dòng các electron. b, Dòng các electron và iôn âm. c, Dòng các electron và iôn dương. d, Dòng các electron và iôn dương, iôn âm. Câu 32, Phát bi u nào sau đây là sai? a, Sét là s phóng đi n gi a m t đám mây và m t đ t. b, Hi u đi n th gi a đám mây và đ t khi có sét có th t i hàng t vôn. c, Cư ng đ dòng đi n trong sét r t l n, có th t i hàng v n ampe. d, b và c sai. Câu 33, Phát bi u nào sau đây là sai? a, Tia l a đi n và h quang đi n đ u là d ng phóng đi n trong không khí đi u ki n thư ng.
 6. b, V i tia l a đi n, c n có hi u đi n th vài v n vôn, còn v i h quang đi n ch c n hi u đi n th vài ch c vôn. c, Cư ng đ dòng đi n trong tia l a đi n và h quang đi n đ u nh . d, Tia l a đi n có tính ch t gián đo n, còn h quang đi n có tính ch t liên t c. Câu 34, Phát bi u nào sau đây là đúng? Dòng đi n trong chân không là: a, Dòng các electron b n ra t catôt đư c đun nóng. b, Dòng các electron b n ra t catôt khi có iôn dương đ p vào catôt. c, Dòng các electron t o thành do tác nhân iôn hoá. d, Dòng các electron b n ra t catôt v i v n t c l n. Câu 35, Trong các dòng đi n sau đây: I. Dòng đi n qua dây d n kim lo i. II. Dòng đi n qua bình đi n phân có c c dương tan. III. Dòng đi n qua ng phóng đi n. IV. Dòng đi n trong chân không. Dòng đi n nào tuân theo đ nh lu t Ôm? a, I và II c, I, II và III b, I và III d, I, II và IV Câu 36, Phát bi u nào sau đây là sai khi nói v dòng đi n qua bình chân không? a, Dòng đi n qua bình chân không là dòng các electron b t ra t catôt b nung nóng. b, catôt ph i b nung nóng t i m t nhi t đ nào đó m i b n ra electron. c, Dòng đi n ban đ u qua bình là nh các h t mang đi n t do có trong bình. d, Dòng đi n qua bình có chi u duy nh t là t anôt sang catôt. * Dùng quy ư c sau đ tr l i câu 37, 38, 39, 40, 41 Câu37, Khi hi u đi n th gi a hai V i catôt nung nóng t i đi n c c trong bình chân Nên m t nhi t đ xác đ nh, khi không tăng t i m t giá tr tăng hi u đi n th gi a hai nào đó thì s electron t i đi n c c t i m t giá tr nào anôt b ng s electron b n ra đó thì cư ng đ dòng đi n t catôt trong cùng th i gian không đ i Câu38, Trong m i ch t bán Nên Dòng đi n có th qua l p d n có hai lo i h t ti p xúc p – n theo chi u mang đi n t do: các t p sang n hay ngư c l i. electron mang đi n âm và các l tr ng mang đi n dương.
 7. Câu 39, Nhi t đ càng cao thì s Khi nhi t đ tăng, đi n tr Nên electron t do, s l c a ch t bán d n gi m. tr ng t o thành trong ch t bán d n tinh khi t càng nhi u. Câu40, Khi thay đ i t l Có th t o hai lo i Vì lư ng t p ch t cho vào bán d n có t p ch t p ch t bán d n thì đ và n t cùng m t d n đi n c a ch t bán ch t bán d n ban đ u d n thay đ i. Câu41, Điôt bán d n có tính Nên Có th dùng Điôt đ bi n d n đi n ch y u đ i dòng đi n xoay chi u theo m t chi u nh t thành dòng đi n m t chi u đ nh. không đ i. Câu 42, Đi u nào sau đây x y ra l p ti p xúc p – n? a, Có s khu ch tán electron t n sang p, l tr ng t p sang n. b, Có m t đi n trư ng l p t do. c, Gi a hai m t c a l p ti p xúc có m t hi u đi n th . d, C 3 đi u trên Câu 43, Đi n phân dung d ch AgNO3 v i đi n c c b ng b c (Ag = 108). đi n lư ng qua bình đi n phân là 965C. kh i lư ng b c t catôt là: a, 1,08g c, 0,108g b, 10,8g d, M t giá tr khác Câu 44, đi n phân dung d ch NaCl v i dòng đi n có cư ng đ 2A. Sau 16 phút 5 giây th tích khí hidrô ( đi u ki n tiêu chu n ) thu đư c catôt là: a, 2240cm 3 c, 1120 cm 3 3 b, 224 cm d, 112 cm 3 Câu 45, Đi n phân dung d ch H2SO4 v i dòng đi n có cư ng đ I. Sau 32 phút 10 giây th tích khí ôxy ( đi u ki n tiêu chu n ) thu đư c anôt là 224 cm 3 . I có giá tr nào trong s nh ng giá tr sau? a, 1A b, 0,5A c, 1,5A d, 2A
 8. Câu 46, Đi n phân dung d ch AgNO3 v i dòng đi n có cư ng đ I = 2,5A. Sau bao lâu thì lư ng b c bám vào catôt là 5,4g? a, 965s b, 1930s c, 2700s d, M t đáp án khác. Câu 47, Chi u dày c a m t l p niken ph lên m t t m kim lo i là d = 0,05mm sau khi đi n phân trong 30 phút. Di n tích m t ph c a t m kim lo i là 30 cm 3 . Niken có kh i lư ng riêng D = 8,9. 10 3 kg/ m 3 , A = 58, n = 2. Cư ng đ dòng đi n qua bình đi n phân là: a, 1,48A b, 2,12A c, 2,47A d, 1,50A Câu 48, M c n i ti p hai bình đi n phân, bình th nh t đ ng dung d ch CuSO4 , bình th hai đ ng dung d ch AgNO3 . Sau 1 gi , lư ng đ ng h t catôt c a bình th nh t là 0,32g. Kh i lư ng b c t catôt c a bình th hai có giá tr nào sau đây? Cu = 64, Ag = 108 a, 1,08g b, 5,4gc, 0,54g d, M t giá tr khác Câu 49, M t bình đi n phân đ ng dung d ch CuCl có đi n c c b ng đ ng b trí như hình v . Hai catôt có cùng di n tích, có kho ng cách t i anôt là l1 , l2 v i l1 = 2l2 . Đ t vào hai đi n c c c a bình m t hi u đi n th U. Kh i lư ng đ ng bám vào m i catôt sau cùng m t th i gian là m1 , m2 . Ta có: a, m1 = m2 c, m2 = 2m1 b, m1 = 2m2 d, m1 = 4m2 Câu 50, M t bình đi n phân dung d ch CuSO4 có đi n c c b ng Platin có su t đi n đ ng 3,1V, đi n tr trong 0,5 . M c bình đi n phân vào ngu n đi n có su t đi n đ ng 4V đi n tr trong 0,1 . Cu = 64. Sau bao lâu thì kh i lư ng đ ng bám vào catôt là 2,4g? a, 9650s b, 4650s c, 5200s d, M t giá tr khác ChươngVII. T trư ng Câu 1, Xét tương tác gi a các v t sau đây: I. M t tr i và tráI đ t. II. Hai nam trâm đ t g n nhau. III. Hai dây d n song song có dòng đi n đ t g n nhau. IV. Prôtôn và electron trong nguyên t . Tương tác nào là tương tác t ? a, I và II b, II và III c, I, II và III d, II, III và IV Câu 2, Phát bi u nào sau đây là sai? a, Đi n tích đ ng yên là ngu n g c c a đi n trư ng tĩnh. b, Đi n tích chuy n đ ng v a là ngu n g c c a đi n trư ng, v a là ngu n c c c a t trư ng. c, Xung quanh m t h t mang đi n chuy n đ ng có m t t trư ng. d, Tương tác gi a hai h t mang đi n chuy n đ ng là tương tác gi a hai t trư ng c a chúng. Câu 3, Phát bi u nào sau đây là sai? a, T i m i đi m, t trư ng có hư ng xác đ nh.
 9. b, V i t trư ng c a m t nam châm, đư ng c m ng t có chi u đI ra t c c c c, đi vào t c c nam. c, T trư ng có mang năng lư ng. d, T ph là t p h p các đư ng c m ng t c a t trư ng. * Dùng quy ư c sau đ tr l i nh ng câu 4, 5, 6, 7, 8 Câu 4, Tương tác t ch x y Nên Tương tác đi n ch x y ra ra gi a các h t mang gi a các h t mang đi n đi n chuy n đ ng. đ ng yên Câu 5, Xung quanh m i dòng Tương tác gi a hai dòng Nên đi n trư ng có m t t đi n là tương tác gi a hai trư ng t trư ng c a chúng Câu 6, T i m i v trí trên m t Vì Vì trái đ t là m t nam châm đ t kim la bàn đ nh kh ng l có c c nam g n v i hư ng b c - nam c c b c đ a lí. Câu 7, Dòng đi n tác d ng Đưa kim la bàn t i g n m t l c lên m t nam Nên bình đi n phân đang ho t đ ng châm đ t g n nó thì kim la bàn l ch kh i hư ng b c - nam Câu 8, T trư ng t i m i Nên Hai đư ng c m ng t đi m có m t hư ng c a m t t trư ng không xác đ nh c t nhau Câu 9, Đ c trưng cho t trư ng t i m t đi m là: a, l c tác d ng lên m t đo n dây nh có dòng đi n đ t t i đi m đó. b, Đư ng c m ng t đI qua đi m đó. c, Hư ng c a nam châm th đ t t i đi m đó. d, Vectơ c m ng t t i đi m đó. Câu 10, M t đo n dây nh có dòng đi n đ t trong m t t trư ng. Xét các trư ng h p sau: I. Đo n dây song song v i đư ng c m ng t c a t trư ng đ u có chi u dòng đi n cùng chi ut v i đư ng c m ng t .
 10. II. Đo n dây song song v i đư ng c m ng t c a m t t trư ng đ u có chi u dòng đi n ngư c chi u v i chi u c a đư ng c m ng t . III. Đo n dây trùng v i ti p tuy n c a m t đư ng c m ng t c a m t t trư ng không đ u. trư ng h p nào thì không có l c t tác d ng lên đo n dây? a, I và II b, II và III c, I, II và III d, II và I Câu 11, Trong hình v S, N là hai c c c a m t nam châm ch U, AB là đo n dây có dòng đi n n m ngang. L c t tác d ng lên đo n dây AB có: a, Phương n m ngang, chi u hư ng vào trong. S b, Phương n m ngang, chi u hư ng ra ngoài. A B c, Phương th ng đ ng, chi u hư ng lên. d, Phương th ng đ ng, chi u hư ng xu ng. N Câu 12, L c t tác d ng lên m t đo n dây d n có dòng đi n đ t trong m t t trư ng không ph thu c y u t nào sau đây? a, Cư ng đ dòng đi n. b, T trư ng. c, Góc h p b i dây và t trư ng. d, B n ch t c a dây d n. Câu 13, M t đo n dây l có dòng đi n cư ng đ I đ t trong m t t trư ng đ u có → c m ng B h p v i dây m t góc a. L c t tác d ng lên đo n dây có giá tr l n nh t khi: a, a = 90 0 c, a = 108 0 b, a = 0 0 d, c b và c đ u đúng Câu 14, Trong quy t c bàn tay trái thì theo th t , chi u c a ngón gi a c a ngón cái ch chi u c a y u t nào? a, Dòng đi n, t trư ng c, Dòng đi n, l c t b, T trư ng, l c t d, T trư ng, dòng đi n Câu 15, G i B0 là c m ng t do dòng đi n gây ra t i m t đi m trong chân không, B là c m ng t do dòng đi n gây ra t i cùng đi m trên khi có m môI trư ng đ ng ch t chi m đ y không gian. Gi a B và B0 có h th c: B = àB0 H s à ph thu c y u t nào sau đây? a, B n ch t c a môI trư ng. c, Đơn v dùng b, Giá tr B0 ban đ u. d, C 3 y u t trên. Câu 16, C m ng t t i m t đi m trong t trư ng c a m t dòng đi n đi qua m t m ch có bi u th c: B = k I H s k ph thu c y u t nào sau đây? a, Hình d ng, kích thư c c a m ch. b, V trí c a đi m kh o sát. c, Đơn v dùng. d, C 3 y u t trên.
 11. Câu 17, Xét t trư ng c a dòng đi n qua các m ch sau: I. Dây d n th ng II. khung dây tròn III. ng dây dài Có th dùng quy t c cáI đinh c 2 đ xác đ nh chi u c a đư ng c m ng t c a m ch đi n nào? a, I và II b, II và III c, III và I d, C ba m ch Câu 18, M t dây d n th ng dài có dòng đi n cư ng đ I. c m ng t t i m t đi m cách dây m t kho ng r có giá tr : a, B = 2.10-7 I c, B = 2.10-7 Ir r -7 I b, B = 2 . 10 d, M t giá tr khác. r Câu 19, M t khung dây tròn bán kính R có dòng đi n cư ng đ I. C m ng t t i tâm O c a khung dây có giá tr : a, B = 4 . 10-7 I c, B = 2 . 10-7 I R R b, B = 2 . 10-7 IR d, M t giá tr khác. Câu 20, M t ng dây có chi u dài l, có N vòng, có dòng đi n cư ng đ I đI qua. C m ng t t i m t đi m bên trong ng dây có giá tr : a, B = 2 .10-7 NI c, B = 4 . 10-7 NI l l -7 -7 b, B = 2 .10 NlI d, B = 4 . 10 NlI Câu 21, C m ng t t i m t đi m bên trong ng dây đi n không ph thu c y u t nào sau đây? a, S vòng dây. b, Bán kính m i vòng dây. c, MôI trư ng bên trong dây d n. d, C a và b. * Dùng quy ư c sau đ tr l i các câu 22, 23, 24 Câu 22, M t dây d n th ng Vì T i nh ng đi m có dài có dòng đi n cùng kho ng cách d t o xung quanh nó t i dây thì c m ng t m t t trư ng đ u b ng nhau Câu 23, Nh ng đư ng c m Bên trong ng dây đi n ng t bên trong ng Vì có t trư ng đ u dây đi n là nh ng đư ng th ng song Câu 24, Ch có dòng đi n Dòng đi n xoay chi u m t chi u m i có làm cho c m ng t t trư ng t i m i đi m tri t tiêu
 12. Vì Câu 25, Hai dây d n th ng song song, dây 1 đư c gi c đ nh, dây 2 có th d ch chuy n. Dây 2 s d ch chuy n v phía dây 1 khi: a, Có hai dòng đi n cùng chi u qua hai dây. b, Có hai dòng đi n ngư c chi u qua hai dây. c, Ch có dòng đi n m nh qua dây 1. d, a và c đúng. Câu 26, Hai dây d n th ng song song có hai dòng đi n cùng chi u cư ng đ I1, I2 v i I1 > I2 . Xét 3 đi m M, N, P cùng có kho ng cách a t i m i dây như hình v . C m ng t t i các đi m này là BM , BN , BP . Ta có: a, BM > BN > BP c, BN > BM > BP I1 I2 b, BM > BP > BN d, BP > BM > BN M P N Câu 27, M t dây d n th ng đ ng dài có đo n gi a u n thành vòng tròn như hình v . Khi có dòng đi n qua dây theo chi u như hình v thì vectơ c m ng t t i tâm O có:â a, Phương th ng đ ng, hư ng lên. b, Phương th ng đ ng, hư ng xu ng. c, Phương vuông góc m t ph ng hình tròn, hư ng ra phía trư c. d, Phương vuông góc m t ph ng hình tròn, hư ng v phía sau. + I Câu 28, Ch n các t bên dư i đi n vào ô tr ng cho h p nghĩa.
 13. Ampe là cư ng đ c a dòng đi n không đ i khi ch y trong hai dây d n song song dài vô h n ti t di n ngang r t nh đ t cách nhau …..(1)….. trong chân không thì …..(2)…. chi u dài c a m i dây có m t l c t tác d ng là ….(3)…. a,(1): 1m (2): m i mét (3): 2.10-7N b,(1): 1cm (2): m i centimét (3): 2 .10-7N c,(1): 1cm (2): m i centimét (3): 4.10-7N d,(1): 1m (2): m i mét (3): 4.10-7N * Dùng quy ư c sau đ tr l i các câu 29, 30 a, Phát bi u 1 đúng, phát bi u 2 đúng. Hai phát bi u có liên quan. b, Phát bi u 1 đúng, phát bi u 2 đúng. Hai phát bi u không liên quan. c, Phát bi u 1 đúng, phát bi u 2 sai. d, Phát bi u 1 sai, phát bi u 2 đúng. + Xét m t khung dây hình ch nh t ABCD có dòng đi n, đ t trong m t t trư ng đ u v i hai c nh AD, BC vuông góc v i các đư ng c m ng t . Câu 29, Khung có th đ ng yên T i v trí này, l c t tác v trí mà hai c nh AB, DC Vì d ng lên các c nh c a cũng vuông góc v i các khung h p thành m t h đư ng c m ng t l c cân b ng. Câu 30, Khung v trí có hai c nh nhaatsvif l c t tác d ng v trí này, AB, DC song song v i Vì lên các c nh c a khung h p đư ng c m ng t . N u thành m t ng u l c có mô th t do khung s quay men l n nh t v i gia t c l n nh t Câu 31, M t khung dây hình ch nh t ABCD có dòng đi n đ t trong m t t trư ng đ u có m t ph ng c a khung song song đư ng c m ng t . Mô men c a ng u l c t tác d ng lên khung có giá tr nào sau đây? a, M = IB b, M = BS c, M = BIS d, M t giá tr khác S I Câu 32, Xét các y u t : I. Đi n tích c a h t mang đi n. II. Kh i lư ng c a h t mang đi n. III. V n t c c a h t mang đi n. L c Lorenxơ gây b i m t t trư ng lên h t mang đi n ph thu c các y u t nào? a, I và II b, I và III c, II và III d, C 3 y u t Câu 33,
 14. → → v : vectơ v n t c c a h t mang đi n B → (-) → B: vectơ c m ng t q v → → B, v cùng n m trong m t ph ng P n m ngang L c Lorenxơ tác d ng lên h t mang đi n có : → → a, Phương n m trong m t ph ng P, vuông góc v i v , cùng chi u v i B. → → b, Phương n m trong m t ph ng P, vuông góc v i B , cùng chi u v i v . c, Phương th ng đ ng có chi u hư ng lên. d, Phương th ng đ ng có chi u có chi u hư ng xu ng. → Câu 34, L c Lorenxơ gây b i t trư ng đ u có c m ng t B lên h t mang → → đi n q chuy n đ ng v i v n t c v h p v i B m t góc a, có đ l n: a, f = qvB . cosa c, f = qvB . tga b, f = qvB . sina d, M t giá tr khác → Câu 35, M t h t mang đi n đI vào m t t trư ng đ u v i v n t c v0 có phương vuông góc v i đư ng c m ng t . B qua nh hư ng c a tr ng l c, qu đ o c a h t mang đi n trong t trư ng có hình d ng nào? a, Th ng b, Tròn c, Parabol d, M t đư ng cong phư c t p. Câu 36, M t đo n dây d n th ng dài 10cm mang dòng đi n 5A đ t trong t trư ng → đ u có c m ng t B = 0,08T. đo n dây vuông góc v i B . L c t tác d ng lên đo n dây có giá tr nào sau đây? a, 0,04N b, 0,4N c, 0,08N d, M t giá tr khác. Câu 37, M t dòng đi n 20A ch y trong m t dây d n th ng dài đ t trong không khí. C m ng t t i nh ng đi m cách dây 10cm có giá tr : a, 4. 10-6T b, 4. 10-5T c, 8.10-5T d, 8.10-6T Câu 38, M t dây d n th ng dài có dòng đi n cư ng đ 5A. c m ng t t i đi m M cách dây m t kho ng d có đ l n 2 . 10-5T. kho ng cách d có giá tr nào sau đây? a, 10cm b, 5cm c, 25cm d, 2,5cm Câu 39, M t khung dây tròn bán kính 3,14 cm có 10 vòng dây. cư ng đ dòng đi n qua m i vòng dây là 0,1A. c m ng t i tâm c a khung dây có giá tr nào sau đây? a, 2.10-5T b, 2.10-4T c, 2.10-6T d, M t đáp án khác. Câu 40, M t ng dây dài 25cm có 500 vòng dây có dòng đi n cư ng đ I = 0,318A. c m ng t t i m t đi m bên trong ng dây có giá tr nào sau đây ( 0,318 = 1) π a, 8.10-5T b, 4.10-5T c, 8.10-4T d, 4.10-4T Câu 41, M t dây d n th ng dài có dòng đi n n m trong m t ph ng P. M1 , M2 là hai đi m trong m t ph ng P đ i x ng nhau qua dây. Vectơ c m ng t t i hai đi m này có tính ch t nào sau đây? a, Cùng n m trong m t ph ng P, song song cùng chi u v i nhau. b, Cùng n m trong m t ph ng P, song song ngư c chi u v i nhau.
 15. c, Cùng vuông góc v i m t ph ng P, cùng chi u v i nhau. d, Cùng vuông góc v i m t ph ng P, ngư c chi u v i nhau. Câu 42, Hai dây d n dài song song, n m c đ nh trong m t ph ng P cách nhau m t kho ng d = 16 cm. Dòng đi n qua hai dây cùng chi u, có cùng cư ng đ I = 10 A. C m ng t t i nh ng đi m n m trong m t ph ng P cách đ u hai dây có giá tr nào sau đây? a, 2 . 10-5T b, 2,5.10-5T c, 5.10-5T d, M t giá tr khác Câu 43, , Hai dây d n dài song song, n m c đ nh trong m t ph ng P cách nhau 16 cm. Dòng đi n qua hai dây ngư c chi u nhau, có cùng cư ng đ 10A. C m ng t t i nh ng đi m n m trong m t ph ng P cách đ u hai dây có giá tr nào sau đây? a, 2 . 10-5T b, 2,5.10-5T c, 5.10-5T d, M t giá tr khác Câu 44, M t ng dây dài 20cm có 1200 vòng dây đ t trong không khí. C m ng t bên trong ng dây ( không k t trư ng tráI đ t ) là B = 7,5 . 10-3T. Cư ng đ dòng đi n trong ng dây là: a, 0,1 A b, 1A c, 0,2A d, 0,5A Câu45, Hai dây d n th ng dài song song, cách nhau m t kho ng a = 10cm. dòng đi n trong hai dây d n có cư ng đ I. L c t tác d ng lên m t đo n dây dài 100cm c a m i dây là 0,02N. Cư ng đ I có giá tr : a, 100A b, 50A c, 25A d, 10A Câu 46, M t khung dây hình vuông CDEG, CD = a đư c gi trong t trư ng đ u. → Vectơ c m ng t B song song v i các c nh CD, EG. Dòng đi n trong khung có cư ng đ I. Mômen c a các l c t tác d ng lên khung v i tr c T có giá tr nào sau đây? BIa 2 BIa 2 a, M = b, M = BIa2 c, M = BIa d, M = 2 4 C D B I G T Câu 47,M t electron bay vào trong m t t trư ng đ u có c m ng t B = 1,2T v i → → v n t c v0 h p v i B m t góc a = 300 , có đ l n v0 = 107 m/s. L c Lorenxơ tác d ng lên electron có đ l n: a, 0,8. 10-12N b, 01,2. 10-12N c, 1,6. 10-12N d, M t giá tr khác Câu 48, M t đo n dây đ ng ch t có kh i lư ng 10g, chi u dài 30cm, đ u trên treo vào đi m O và có th quay quanh O. đ u dư i c a dây ch m vào thu ngân đ ng trong m t cáI ch u. Toàn b đo n dây đ t trong m t t trư ng đ u n m ngang. Cho dòng đi n cư ng đ 8A ch y qua đo n dây thì đo n dây l ch kh i phương
 16. th ng đ ng m t góc 50 . L y g = 9,8m/s2 , sin50 = =0,0872. C m ng t B có giá tr nào sau đây? a, 1,78.10-3T b, 3,56.10-3T c,3,56 .10-4T d, 1,78.10-4T Câu 49, M t electron bay vào m t t trư ng đ u có c m ng t B = 5. 10-2T v i v n t c v = 108m/s theo phương vuông góc v i đư ng c m ng t . Bán kính qu đ o c a electron trong t trư ng có giá tr nào sau đây? ( Kh i lư ng c a electron m = 9. 10-31kg ) a, 1,125cm b, 2,25cm c, 11,25cm d, 22,5cm Câu 50, M t khung dây tròn bán kính 4cm đ t trong m t m t ph ng th ng đ ng ch a tr c c a m t nam châm nh n m ngang v trí cân b ng, tâm c a vòng tròn 4 trùng v i tâm c a nam châm. Cho dòng đi n có cư ng đ I = A ch y qua khung π dây thì nam châm quay m t góc 450. thành ph n n m ngang c a t trư ng trái đ t nơi làm thí nghi m có giá tr nào sau đây? a, 0,5. 10-5T b, 1,25. 10-5T c, 1,5.10-5T d, 2.10-5T ChươngVIII:C m ng đi n t Câu 1, M t vòng dây kín ph ng đ t trong m t t trư ng đ u. Trong các y u t sau: I. Di n tích gi i h n b i vòng dây. II. C m ng t c a t trư ng III. Kh i lư ng c a vòng dây IV. Góc h p b i m t ph ng vòng dây và đư ng c m ng t T thông qua di n tích S ph thu c các y u t nào ? a, I và II b, I và III c, I, II và III d, I, II và IV Câu 2, Dòng đi n c m ng xu t hi n trong m t ng dây kín là do s thay đ i: a,Chi u dài c a ng dây. c, T thông qua ng dây. b, Kh i lư ng c a ng dây. d, C 3 đi u trên. Câu 3, M t khung dây tròn đ t trong m t t trư ng đ u có m t ph ng khung dây vuông góc v i đư ng c m ng t . Trong các trư ng h p sau: I, Khung dây chuy n đ ng t nh ti n trong t trư ng theo m t phương b t kỳ. II, Bóp méo khung dây. III. Khung dây quay quanh m t đư ng kính c a nó. trư ng h p nào thì dòng đi n c m ng xu t hi n trong khung dây? a, I và II b, II và III c, III và I d, C 3 trư ng h p trên. Câu 4, m t nam châm th ng N – S đ t g n m t khung dây. gi khung dây đ ng yên. L n lư t làm nam châm chuy n đ ng như sau: I, T nh ti n nó theo tr c c a nó. II, Quay nam châm quanh m t tr c th ng đ ng. III, Quay nam châm quanh m t tr c n m ngang và vuông góc v i tr c c a nó. trư ng h p nào có dòng đi n c m ng xu t hi n trong khung dây?
 17. a, I và II b, II và III c, I và III d, C 3 trư ng h p Câu 5, M t khung dây kín đ t trong m t t trư ng đ u có đư ng c m ng t vuông góc v i m t ph ng c a khung. L n lư t cho khung chuy n đ ng t nh ti n : I, Theo phương vuông góc v i các đư ng c m ng t . II. Theo phương song song v i các đư ng c m ng t . III. Theo phương xiên v i các đư ng c m ng t . trư ng h p nào có dòng đi n c m ng trong khung dây? a, I b, III c, C III trư ng h p d, Không có trư ng h p nào Câu 6, Đ nh lu t Lenxơ có m c đích xác đ nh: a, Chi u c a t trư ng c a dong đi n c m ng. b, Chi u c a dòng đi n c m ng. c, Đ l n c a su t đi n đ ng c m ng. d, Cư ng đ c a dòng đi n c m ng. Câu 7, Ch n t thích h p đi n vào ch tr ng câu sau: Dòng đi n c m ng trong m t m ch đi n ph i có chi u sao cho t trư ng mà nó sinh ra ............ s bi n thiên c a t trông qua m ch. a, Ch ng l i b, Tăng cư ng c, Làm gi m d, Tri t tiêu Câu 8, Ch n câu b sung đúng. Th i gian dòng đi n c m ng xu t hi n trong m ch là: a, dài n u đi n tr c a m ch nh . b, dài n u t thông qua m ch l n. c, b ng th i gian có s bi n thiên c a t thông qua m ch. d, C 3 câu trên đ u đúng. Câu 9, m t khung dây d n ABCD đ t sát m t dây d n th ng có dòng đi n. Xét các trư ng h p sau: I. Cho khung dây quay quanh dây d n. II. T nh ti n khung dây xa d n dây d n. trư ng h p nào thì có dòng đi n c m ng xu t hi n trong khung dây. a, I b, II c, C hai tr ng h p d, Không có trư ng h p nào. B C I A D Câu 10, Hình v là đ th bi u di n theo th i gian c a t thông Φ đi qua m t kung dây kín. đ l n c a su t đi n đ ng c m ng và chi u c a dòng đi n c m ng trong khung dây bi n đ i như th nào?
 18. A B O t 2 t t a, Su t đi n đ ng c m ng không đ i. Chi u c a dòng đi n c m ng không đ i. b, Su t đi n đ ng c m ng tăng d n n a th i gian đ u, gi m d n n a th i gian sau, chi u c a dòng đi n c m ng không đ i. c, Su t đi n đ ng c m ng tăng d n n a th i gian đ u, gi m d n n a t th i gian sau, dòng đi n c m ng đ i chi u th i đi m . 2 d, M t k t qu khác. Câu 11, Có 3 thanh nam châm gi ng nhau đư c th rơi th ng đ ng t cùng m t đ cao. Thanh th nh t rơi t do, thanh th hai rơi qua m t ng dây đ h , thanh th ba rơi qua m t ng dây kín. Trong khi rơi thanh nam châm không ch m vào ng dây. th i gian rơi c a ba thanh nam châm l n lư t là t1 , t2 , t3 .Ta có: a, t1 = t2 = t3 b, t1 < t2 < t3 c, t2 = t3 < t1 d, t1= t2 < t3 Câu 12, Trong các y u t sau: I. Chi u dài c a ng dây kín. II. S vòng dây c a ng dây. III. T c đ bi n thiên c a t thông qua m i vòng dây. Su t đi n đ ng c m ng xu t hi n trong ng dây ph thu c các y u t nào? a, I và II b, II và III c, III và I d, C 3 y u t . Câu 13. M t khung dây kín có đi n tr R. khi có s thay đ i t thông qua khung dây, cư ng đ dòng đi n qua khung dây có giá tr : ∆Φ ∆Φ ∆Φ a, I = b, I = c, I = R d, M t giá tr khác. ∆t R.∆t ∆t Điên lư ng qua m t khung dây kín có đi n tr R trong kho ng th i gian ∆t khi có s bi n thiên c a t thông qua khung dây, có giá tr : ∆Φ a, ∆q = R. ∆Φ c, ∆q = R ∆Φ .∆t b, ∆q = R. ∆Φ . ∆t d, ∆q = R Câu 15, Đi n lư ng qua m t m ch đi n khi có dòng đi n c m ng có tính ch t noà sau đây ?
 19. a, T l v i th i gian xu t hi n dòng đi n c m ng. b, T l v i cư ng đ dòng đi n c m ng. c, T l v i đ bi n đ i t thông qua m ch. d, C 3 tính ch t trên. Câu 16, M t thanh kim lo i CD = l chuy n đ ng trong m t t trư ng đ u có c m ng t B, c t vuông góc các đư ng c m ng t v i v n t c v. Su t đi n đ ng c m ng xu t hi n trong thanh có giá tr nào sau đây? Bl B.v a, B. l. v b, c, d, M t giá tr khác. v l Câu 17, M t dây d n chi u dài l, có b c ch t cách đi n, đư c x p đôi l i r i cho chuy n đ ng c t vuông góc các đư ng c m ng t c a m t t trư ng đ u có c m ng t B v i v n t c v. su t đi n đ ng c m ng trong dây d n có giá tr nào sau đây? B.v a, B. l. v b, 2 B. l. v c, d, M t giá tr khác. 2l Câu 18, Đ xác đ nh chi u c a dòng đi n c m ng trong m t đo n dây d n chuy n đ ng trong t trư ng, ta có th dùng: a, Quy t c bàn tay trái. b, Quy t c cái đinh c. c, Quy t c bàn tay ph i. d, C a và c Câu 19, M t thanh kim lo i đ t trong m t t trư ng đ u có các đư ng c m ng t vuông góc v i thanh. L n lư t cho thanh chuy n đ ng t nh ti n: I, Theo phương vuông góc v i các đư ng c m ng t . II, Theo phương song song v i các đư ng c m ng t . III. Theo phương xiên v i các đư ng c m ng t . trư ng h p nào thì trong thanh có su t đi n đ ng c m ng? a, I và II b, II và III c, I và III d, C 3 trư ng h p. Câu 20, Trong các y u t sau: I. C u t o c a m ch đi n. II. Cư ng đ c a dòng đi n qua m ch ban đ u. III. T c đ bi n thiên cư ng đ dòng đi n qua m ch ban đ u. Su t đi n đ ng t c m xu t hi n trong m ch ph thu c các y u t nào? a, I và II b, IIvà III c, I và III d, C 3 y u t . Câu 21, Bi u th c nào sau đây dùng đ tính đ t c m c a m t m ch đi n? Φ B a, L = b, L = c, L = Φ.I d, L = B.i i i Câu 22, Đ t c m c a m t ng dây r ng g m N vòng di n tích S, có chi u dìa l có giá tr : N 2S N 2l N 2S N .S a, 10-7 . b, 4π.10-7 . c, 4π.10-7 . d, 10-7 . l S l l
 20. Câu 23, Henry là đ t c m c a m t m ch đi n mà: a, Khi cư ng đ dòng đi n qua m ch là 1 ampe thì t thông qua m ch là 1 vêbe. b, Khi t thông qua m ch bi n đ i 1 vêbe thì dòng đi n t c m sinh ra có cư ng đ 1 ampe c, Khi cư ng đ dòng đi n qua m ch bi n đ i 1 ampe thì trong m ch có t thông 1 vêbe. d, Các câu trên đ u sai. Câu 24, Trong các đ i lư ng sau: I. Chi u dài ng dây. II. S vòng dây. III. Di n tích m i vòng dây. Đ t c m c a ng dây t l ngh ch v i đ i lư ng nào? a, I b, II c, III d, II và III Câu 25, ∆l là đ bi n thiên cư ng đ c a dòng đi n qua m t m ch kín. K t lu n nào sau đây là đúng? a, N u ∆l > 0 dòng đi n t c m có cùng chi u v i dòng đi n ban đ u. b, N u ∆l < 0 dòng đi n t c m có cùng chi u v i dòng đi n ban đ u. c, N u ∆l > 0 dòng đi n t c m ngư c chi u v i dòng đi n ban đ u. d, a và c đúng. Câu 26, L n lư t cho hai dòng đi n có cư ng I1 , I2 đi qua m t ng dây đi n. G i L1 , L2 là đ t c m c a ng dây trong hai trư ng h p đó. N u I1 = 4I2 thì ta có: L2 a, L1 = 4L2 b, L1 = c, L1 = L2 d, M t k t qu khác. 4 Câu 27, Hai ng dây co s cùng chi u dài, có di n tích các vòng dây b ng nhau, có s vòng dây l n lư t là N1 , N2 v i N1 = 2N2 , có đ t c m l n lư t là L1 , L2 Ta có: L2 a, L1 = L2 b, L1 = c, L1 = 2 L2 d, M t k t qu khác. 4 Câu 28, Trong 3 ch t t : I. Thu n t II. Ngh ch t III. S t t Có th dùng gi thi t ampe đ gi i thích s nhi m t c a lo i nào ? a, I b, II c, III d, I và II Câu 29, Trong ba lo i ch t t : I. Thu n t II. Ngh ch t III. S t t Ch t nào có đ t th m à < 1? a, I b, II c, III d, I và II
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản