Bai tap trac nghiem Tieng viet - Lop 5

Chia sẻ: Mr Nhan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
231
lượt xem
31
download

Bai tap trac nghiem Tieng viet - Lop 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bai tap trac nghiem tieng viet - lop 5', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bai tap trac nghiem Tieng viet - Lop 5

 1. LÔØI NOÙI ÑAÀU Nhaèm giuùp ñôõ cho caùc thaày coâ giaùo theâm taøi   lieäu giaûng daïy, cuõng nhö ñeà kieåm tra. Chuùng toâi   bieân soaïn cuoán ñóa “caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi   taäp naâng cao 4 moân: Toaùn, Tieáng Vieät vaø Lòch   Söû, Ñòa lyù lôùp 5”. Cuoán ñóa naøy ñöôïc bieân soaïn baùm theo chöông trình   saùch giaùo khoa cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo ñang   söû duïng, song hình thöùc baøi taäp thì khaù phong   phuù vaø ña daïng bao goàm baøi taäp traéc nghieäm   khaùch quan vaø baøi taäp töï luaän, ñaùp aùn trong   cuoán ñóa naøy chæ laø phöông aùn traû lôøi, caùc thaày   coâ coù theå ñöa ra nhöõng phöông aùn traû lôøi khaùc.     Maëc duø ñaõ khaù coá gaéng trong quaù trình bieân  soaïn, song chaéc haún khoù traùnh khoûi nhöõng thieáu   soùt, chuùng toâi raát mong caùc thaày coâ, ñoùng goùp  yù kieán ñeå cuoán ñóa ñöôïc toát  hôn.     Chuùc thaày coâ vaø caùc em hoïc sinh, hoaøn thaønh   toát chöông trình. Quyeát ñònh xuaát baûn soá QÑ: 08/GTN. CHÒU TRAÙCH NHIEÄM BIEÂN SOAÏN: Phaùt haønh 2.000 boä CÖÛ NHAÂN TIEÅU HOÏC: In ñóa taïi Saøi Goøn Audio LEÂ VAÊN HOAØ In xong vaø noäp löu chieåu thaùng 09/2007. Moïi vaán ñeà  veà kyõ thuaät xin lieân heä:                 (Giaù: 95000ñ)  Ñieän thoaïi: 0905.028333 – 0914024668 VAÊN- TIEÁNG VIEÄT LÔÙP 5 ÑEÀ 1 Döïa vaøo noäi dung baøi ñoïc “THÖ GÖÛI CAÙC HOÏC SINH” choïn yù  ñuùng trong caùc caâu traû lôøi döôùi ñaây: 1. Ngaøy khai tröôøng thaùng 9 naêm 1945 coù gì ñaëc bieät so  vôùi nhöõng ngaøy khai tröôøng khaùc?
 2. a. £ Ñoù laø ngaøy khai tröôøng gaëp nhieàu khoù khaên nhaát. b. £ Ñoù laø ngaøy khai tröôøng ñaàu tieân cuûa nöôùc Vieät Nam Daân Chuû Coäng hoøa. c. £ Ñoù laø ngaøy khai tröôøng ñöôïc toå chöùc raàm roä nhaát. 2. Sau Caùch maïng thaùng taùm, nhieäm vuï cuûa toaøn daân laø   gì? a. £ Xaây döïng laïi cô ñoà maø toå tieân ñaõ ñeå laïi cho chuùng ta. b. £ Theo kòp caùc nöôùc khaùc treân toaøn caàu. c. £ Caû hai yù treân ñeàu ñuùng. 3. Em hieåu nhöõng cuoäc chuyeån bieán khaùc thöôøng maø Baùc  Hoà noùi trong thö laø gì? a. £ Ñoù laø cuoäc Caùch maïng thaùng taùm 1945, giaønh ñoäc laäp cho ñaát nöôùc. b. £ Ñoù laø cuoäc soáng ngheøo khoå, bò aùp böùc cuûa daân ta. c. £ Ñoù laø cuoäc xaâm löôïc cuûa thöïc daân Phaùp. 4. Ñieàn vaøo choã troáng caâu vaên trong baøi noùi leân söï  troâng mong chôø ñôïi cuûa nöôùc nhaø cuõng nhö cuûa Baùc  ñoái vôùi caùc em hoïc sinh trong coâng cuoäc kieán thieát   ñaát nöôùc? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………… 5. Töø naøo ñoàng nghóa vôùi töø “xaây döïng”? a. £ Trang trí. b. £ Kieán thieát. c. £ Coâng trình. 6. Nhöõng töø “hoå, coïp” laø: a. £ Töø ñoàng nghóa khoâng hoaøn toaøn. b. £ Töø ñoàng nghóa hoaøn toaøn. ÑAÙP AÙN Caâu 1 2 3 4 5 6 yù ñuùng b c a   b b Caâu 4 “Non soâng Vieät Nam coù trôû neân töôi ñeïp hay khoâng, daân toäc Vieät Nam coù böôùc tôùi ñaøi vinh quang ñeå 2
 3. saùnh vai vôùi caùc cöôøng quoác naêm chaâu ñöôïc hay khoâng, chính laø nhôø moät phaàn lôùn ôû coâng hoïc taäp cuûa caùc em” ÑEÀ 2 Döïa vaøo noäi dung baøi ñoïc “QUANG CAÛNH LAØNG MAÏC NGAØY MUØA”  choïn yù ñuùng trong caùc caâu traû lôøi döôùi ñaây: 1. Töø “vaøng lòm” gôïi cho em caûm giaùc gì? a. £ Maøu vaøng nhaït cuûa vaät coù ñoä oùng. b. £ Maøu vaøng cuûa vaät chín ñeán ngoït lòm. c. £ Maøu vaøng cuûa vaät bò heùo. 2. Noái moãi töø ngöõ chæ caûnh vaät ôû beân traùi vôùi töø  chæ maøu vaøng thích hôïp taû caûnh vaät aáy ôû beân   phaûi. a. Naéng nhaït 1. Vaøng gioøn b. Rôm thoùc 2. Vaøng xoïng c. Buïi mía 3. Vaøng oùi d. Laù chuoái 4. Vaøng hoe 3. Nhöõng chi tieát naøo veà thôøi tieát vaø con ngöôøi laøm  cho böùc tranh laøng queâ theâm ñeïp vaø sinh ñoäng? a. £ Ngaøy khoâng naéng, khoâng möa. b. £ Maûi mieát ñi gaët, keùo ñaù, caét raï, chia thoùc hôïp taùc xaõ. c. £ Caû hai yù treân ñeàu ñuùng. 4. Nhöõng töø “mang, khieâng” laø töø ñoàng nghóa hoaøn   toaøn? a. £ Ñuùng. b. £ Sai. 5. Töø naøo döôùi ñaây khoâng duøng ñeå taû maøu cuûa quaû? a. £ Ñoû öûng. b. £ Ñoû moïng. c. £ Ñoû oái. 6. Töø naøo döôùi ñaây hôïp nghóa vôùi caâu “Buïi mía nhaø em…”? a. £ Vaøng xoïng. b. £ Vaøng oái. c. £ Vaøng möôït. ÑAÙP AÙN Caâu 1 2 3 4 5 6 yù ñuùng b c b a a 3
 4. Caâu 2:  a­>4; b­>1; c­>2; d­>3 ÑEÀ 3 Döïa vaøo noäi dung baøi ñoïc “NGHÌN NAÊM VAÊN HIEÁN” choïn yù  ñuùng trong caùc caâu traû lôøi döôùi ñaây: 1. Ñeán thaêm vaên mieáu, khaùch nöôùc ngoaøi ngaïc nhieân   vì ñieàu gì? a. £ Vì bieát raèng töø naêm 1075 nöôùc ta ñaõ môû khoa thi tieán só. b. £ Vì bieát caùc trieàu vua Vieät Nam ñaõ toå chöùc ñöôïc nhieàu khoa thi. c. £ Vì bieát vaên Mieáu – Quoác Töû Giaùm laø tröôøng ñaïi hoïc ñaàu tieân cuûa Vieät Nam. 2. Trieàu ñaïi naøo toå chöùc nhieàu khoa thi nhaát? a. £ Trieàu ñaïi nhaø Leâ. b. £ Trieàu ñaïi nhaø Traàn. c. £ Trieàu ñaïi nhaø Nguyeãn. 3. Ngaøy nay Vaên Mieáu – Quoác Töû Giaùm coøn löu giöõ  chöùng tích gì veà neàn vaên hieán laâu ñôøi cuûa nöôùc   ta? a. £ Teân caùc tieán só töø khoa thi ñaàu tieân 1075 ñeán khoa thi cuoái cuøng 1919. b. £ Teân caùc trieàu ñaïi môû khoa thi tieán só. c. £ 82 taám bi khaéc teân tuoåi 1306 vò tieán só töø khoa thi naêm 1442 ñeán naêm 1779. 4. Baøi vaên giuùp em hieåu theâm ñieàu gì veà truyeàn   thoáng vaên hoùa Vieät Nam? a. £ Ngöôøi Vieät Nam coù truyeàn thoáng lao ñoäng caàn cuø. b. £ Ngöôøi Vieät Nam coù truyeàn thoáng coi troïng ñaïo hoïc. c. £ Ngöôøi Vieät Nam coù truyeàn thoáng chieán ñaáu duõng caûm. 5. Töø naøo ñoàng nghóa vôùi “vaéng veû”? a. £ Hiu quaïnh. b. £ Meânh moâng. c. £ Vui veû. 6. Töø “Queâ höông” hôïp nghóa vôùi caâu naøo döôùi ñaây? a. £ Laø nôi sinh ra vaø lôùn leân cuûa em. b. £ Em khoâng theå naøo queân. c. £ Laø nôi em khoâng theå xa. ÑAÙP AÙN Caâu 1 2 3 4 5 6 yù a a c b a c 4
 5. ñuùng ÑEÀ 4 Döïa vaøo noäi dung baøi ñoïc “SAÉC MAØU EM YEÂU” choïn yù ñuùng  trong caùc caâu traû lôøi döôùi ñaây: 1. Maøu traéng trong baøi gôïi ra cho em nhöõng hình aûnh  naøo? a. £ Trang giaáy hoïc troø, hoa hoàng baïch, maùi toùc baïc cuûa baø. b. £ Böùc töôøng môùi queùt voâi, maùi toùc baïc cuûa oâng. c. £ Caû hai yù treân ñeàu ñuùng. 2. Noái moãi töø chæ caûnh vaät vôùi moãi maøu saéc gôïi ra  theo töôûng töôïng cuûa baïn nhoû trong baøi? a. Maøu ño.û 1. Hoa caø, hoa sim, chieác khaên, neùt möïc b. Maøu xanh. 2. Ñoàng baèng, röøng nuùi, bieån, baàu trôøi c. Maøu tím. 3. Luùa, hoa cuùc, naéng trôøi d. Maøu vaøng. 4. Maùu con tim, côø Toå quoác, khaên quaøng 3. Baøi thô noùi leân tình caûm gì cuûa baïn nhoû? a. £ Tình yeâu nhöõng con ngöôøi soáng treân ñaát nöôùc gaén boù vôùi em b. £ Tình yeâu Toå quoác, yeâu caûnh ñeïp ñaát nöôùc c. £ Caû hai yù treân ñeàu ñuùng 4. Nhöõng töø “bao la”, “baùt ngaùt” laø: a. £ Töø ñoàng nghóa khoâng hoaøn toaøn. b. £ Töø ñoàng nghóa hoaøn toaøn. 5. Töø naøo döôùi ñaây khoâng ñoàng nghóa vôùi nhöõng töø  coøn laïi? a. £ Hoå. b. £ Coïp. c. £ Baùo. 6. Töø naøo döôùi ñaây hôïp nghóa vôùi caâu “Nhöõng vì sao…..treân baàu trôøi ñeâm”? a. £ Laáp laùnh. b. £ Laáp loù. c. £ Long lanh. ÑAÙP AÙN Caâu 1 2 3 4 5 6 5
 6. yù ñuùng a c a c a   Caâu 2: a­>4; b­>2; c­>1; d­>3 ÑEÀ 5 Döïa vaøo noäi dung baøi ñoïc “LOØNG DAÂN” choïn yù ñuùng trong  caùc caâu traû lôøi döôùi ñaây: 1. Caâu chuyeän trong vôû kòch xaûy ra ôû ñaâu? a. £ Noâng thoân Nam Boä. b. £ Noâng thoân Trung Boä. c. £ Noâng thoân Baüc Boä. 2. Chuù caùn boä gaëp chuyeän gì nguy hieåm? a. £ Chuù bò choù röôït ñuoåi. b. £ Chuù bò ñòch röôït baét. c. £ Chuù bò raén caén. 3. Dì Naêm ñaõ nghó ra caùch gì ñeå cöùu chuù caùn boä? a. £ Dì Naêm ñöa cho chuù caùn boä moät chieác aùo ñeå thay. b. £ Dì Naêm baûo chuù caùn boä ngoài xuoáng choõng vôø aên côm. c. £ Caû hai yù treân ñeàu ñuùng. 4. Qua ñoaïn kòch treân, em thaáy dì Naêm coù phaåm chaát   gì? a. £ Duõng caûm, gan daï khi ñoái ñaàu vôùi giaëc. b. £ Möu trí, löøa giaëc cöùu caùn boä. c. £ Caû hai yù treân ñeàu ñuùng. 5. Vì sao vôû kòch ñöôïc ñaët teân laø “ loøng daân”? a. £ Vì vôû kòch noùi veà nhöõng ngöôøi daân Nam Boä. b. £ Vì vôû kòch noùi leân nhöõng ngöôøi daân yeâu nöôùc saün saøng baûo veä caùch maïng. c. £ Vì vôû kòch noùi leân ngöôøi daân raát caêm gheùt boïn giaëc. 6. Nhoùm töø naøo döôùi ñaây thuoäc chuû ñeà “noâng daân”? a. £ Thôï caáy, thôï ñieän. b. £ Thôï caøy, thôï cô khí. c. £ Thôï caøy, thôï caáy. ÑAÙP AÙN Caâu 1 2 3 4 5 6 yù ñuùng a b c c b c ÑEÀ 6 Döïa vaøo noäi dung baøi ñoïc “NHÖÕNG CON SEÁU BAÈNG GIAÁY”choïn  yù ñuùng trong caùc caâu traû lôøi döôùi ñaây: 6
 7. 1. Xa­da­coâ bò nhieãm phoùng xaï nguyeân töû khi naøo? a. £ Khi Mó gaây chieán tranh vôùi Nhaät Baûn. b. £ Khi baïn môùi 2 tuoåi. c. £ Khi Mó cheá taïo ñöôïc bom nguyeân töû. 2. Coâ beù hi voïng keùo daøi cuoäc soáng cuûa mình baèng   caùch naøo? a. £ Baèng caùch tin vaøo truyeàn thuyeát neáu gaáp ñuû moät nghìn con seáu thì seõ khoûi beänh. b. £ Baèng caùch nhaãm ñeám töøng ngaøy coøn laïi cuûa ñôøi mình. c. £ Baèng caùch vaän ñoäng caùc baïn treân toaøn nöôùc Nhaät vaø treân theá giôùi gaáp seáu baèng giaáy giuùp mình. 3. Caùc baïn nhoû ñaõ laøm gì ñeå toû tình ñoaøn keát vôùi  Xa­ña­coâ? a. £ Caàu nguyeän cho Xa-da-coâ mau khoûi beänh. b. £ Gôûi thö thaêm hoûi Xa-da-coâ. c. £ Gaáp nhöõng con seáu giaáy gôûi cho Xada-coâ. 4. Caùc baïn nhoû ñaõ laøm gì ñeå baøy toû nguyeän voïng   hoøa bình? a. £ Quyeân goùp tieàn xaây döïng moät töôïng ñaøi töôûng nhôù nhöõng naïn nhaân bò bom nguyeân töû saùt haïi. b. £ Khaéc döôùi töôïng ñaøi doøng chöõ: “Chuùng toâi muoán theá giôùi naøy maõi maõi hoøa bình”. c. £ Caû hai yù treân ñeàu ñuùng. 5. Neáu ñöôïc ñöùng tröôùc töôïng ñaøi, em seõ noùi gì vôùi   Xa­da­coâ? a. £ Bom nguyeân töû, chieán tranh haït nhaân laø keû thuø cuûa loaøi ngöôøi. Chuùng toâi seõ ñaáu tranh ñeå xoùa loaïi vuõ khí naøy. b. £ Caùi cheát cuûa baïn nhaéc nhôû chuùng toâi phaûi bieát yeâu hoøa bình. c. £ Caû hai yù treân ñeàu ñuùng. 6. “Hoøa bình” laø töø traùi nghóa vôùi: a. £ Chieán tranh. b. £ Ñoaøn keát. c. £ Yeâu thöông. ÑAÙP AÙN Caâu 1 2 3 4 5 6 yù ñuùng b a c c c a 7
 8. ÑEÀ 7 Döïa vaøo noäi dung baøi ñoïc “MOÄT CHUYEÂN GIA MAÙY XUÙC”choïn yù  ñuùng trong caùc caâu traû lôøi döôùi ñaây: 1. Anh Thuûy thuû gaëp A­leách­xaây ôû ñaâu? a. £ ÔÛ noâng tröôøng. b. £ ÔÛ coâng tröôøng. c. £ ÔÛ nhaø maùy. 2. A­leách­xaây laøm ngheà gì? a. £ Chuyeân gia maùy xuùc. b. £ Chuyeân gia giaùo duïc. c. £ Ñoäi tröôûng coâng tröôøng. 3. Daùng veû cuûa A­leách­xaây coù gì ñaëc bieät khieán anh   Thuûy chuù yù? a. £ Boä quaàn aùo xanh coâng nhaân, thaân hình chaéc khoûe, khuoân maëc to. b. £ Boä quaàn aùo noâng daân, thaân hình vaïn vôõ, khuoân maëc to. c. £ Boä quaàn aùo giaùm ñoác, thaân hình chaéc khoûe, ñeïp trai. 4. Taùc giaû vieát caâu chuyeän naøy ñeå laøm gì? a. £ Ca ngôïi tinh thaàn lao ñoäng caàn cuø cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi. b. £ Ca ngôïi tinh thaàn duõng caûm cuûa ngöôøi coâng nhaân laùi maùy xuùc. c. £ Ñeà cao tinh thaàn thaân aùi cuûa nhöõng ngöôøi coâng nhaân caùc nöôùc. 5. Töø naøo döôùi ñaây ñoàng nghóa vôùi töø “Hoøa Bình” a. £ Yeân tónh. b. £ Laëng yeân. c. £ Thanh bình. 6. Doøng naøo döôùi ñaây neâu ñuùng nghóa cuûa töø “Hoøa bình”? a. £ Traïng thaùi bình thaûn, töï tin. b. £ Traïng thaùi khoâng coù chieán tranh. c. £ Traïng thaùi hieàn hoøa, côûi môû. ÑAÙP AÙN Caâu 1 2 3 4 5 6 yù ñuùng b a a c c b 8
 9. ÑEÀ 8 Döïa vaøo noäi dung baøi ñoïc “E­ME­LI, CON…”choïn yù ñuùng  trong caùc caâu traû lôøi döôùi ñaây: 1. Chuù Mo­ri­xôn ñaõ toá caùo nhöõng toäi aùc naøo cuûa ñeá  quoác Mó ôû Vieät Nam? a. £ Ñöa maùy bay B.52 chôû bom vaø hôi ñoäc ñeán huûy dieät ñaát nöôùc, con ngöôøi Vieät Nam. b. £ Ñoát nhaø thöông, tröôøng hoïc, gieát treû em vaø nhöõng ngöôøi voâ toäi, huûy dieät nhöõng doøng soâng… c. £ Huûy dieät nhöõng buoåi hoaøng hoân, gieát nhöõng linh hoàn. d. £ Caû hai yù a, b ñeàu ñuùng. 2. Vì sao Chuù Mo­ri­xôn leân aùn cuoäc chieán tranh xaâm   löôïc cuûa Mó ôû Vieät Nam? a. £ Vì cuoäc chieán ñoù ñaõ gaây ra nhöõng toäi aùc choàng chaát cuûa ñeá quoác Mó ôû Vieät Nam. b. £ Vì cuoäc chieán ñoù ñi ngöôïc laïi vôùi nguyeän voïng gìn giöõ hoøa bình, tình höõu nghò giöõa caùc daân toäc cuûa nhöõng ngöôøi Mó tieán boä. c. £ Caû hai yù treân ñeàu ñuùng. 3. Chuù Mo­ri­xôn ñaõ laøm gì ñeå phaûn ñoái cuoäc chieán   tranh cuûa Mó ôû Vieät Nam a. £ Mo-ri-xôn ñaõ töï theâu taïi truï sôû quoác phoøng Mó. b. £ Chuù Mo-ri-xôn ñöa ra baèng chöùng veà söï huûy dieät cuûa chaát ñoäc do Mó gaây ra. c. £ Caû hai yù treân ñeàu ñuùng. 4. Em coù suy nghó gì veà haønh ñoäng cuûa chuù Mo­ri­xôn? a. £ Laøm cho moïi ngöôøi thöùc tænh vaø nhaän ra söï thaät veà toäi aùc cuûa ñeá quoác Mó gaây ra ôû Vieät Nam. b. £ Laøm daáy leân phong traøo phaûn ñoái chieán tranh xaâm löôïc Vieät Nam cuûa Mó. c. £ Caû hai yù treân ñeàu ñuùng. 5. Töø ñoàng aâm laø töø: a. £ Gioáng nhau veà nghóa nhöng khaùc nhau veà aâm. b. £ Gioáng nhau veà aâm nhöng khaùc nhau veà nghóa. c. £ Gioáng nhau veà aâm vaø gioáng nhau veà nghóa. 6. Trong caâu: “Con ngöïa ñaù, con ngöïa ñaù” töø naøo laø  ñoàng aâm? a. £ Con – con. b. £ Ñaù – ñaù. c. £ Ngöïa – ngöïa. 9
 10. ÑAÙP AÙN Caâu 1 2 3 4 5 6 yù ñuùng d c a c b b ÑEÀ 9 Döïa vaøo noäi dung baøi ñoïc “SÖÏ SUÏP ÑOÅ CUÛA CHEÁ ÑOÄ A­PAÙC­ THAI”choïn yù ñuùng trong caùc caâu traû lôøi döôùi ñaây: 1. Döôùi cheá ñoä a­paùc­thai, ngöôøi da ñen bò ñoái xöû nhö  theá naøo? a. £ Ngöôøi da ñen phaûi laøm nhöõng coâng vieäc naëng nhoïc, baån thæu, löông chæ baèng 1/7 hay 1/10 löông cuûa coâng nhaân da traéng. b. £ Ngöôøi da ñen phaûi soáng, chöõa beänh, ñi hoïc ôû nhöõng khu rieâng vaø khoâng ñöôïc höôûng moät chuùt töï do, daân chuû naøo. c. £ Caû hai yù treân ñeàu ñuùng. 2. Ngöôøi daân Nam Phi ñaõ laøm gì ñeå xoùa boû cheá ñoä  phaân bieät chuûng toäc? a. £ Ngöôøi daân Nam Phi troâng chôø söï giuùp ñôõ cuûa nöôùc ngoaøi. b. £ Ngöôøi da ñen ñaõ ñöùng leân ñaáu tranh choáng cheá ñoä A-paùc-thai. c. £ Ngöôøi daân Nam Phi xin ngöôøi da traéng boû cheá ñoä A- paùc-thai. 3. Vì sao cuoäc chieán choáng cheá ñoä A­paùc­thai ñöôïc  ñoâng ñaûo moïi ngöôøi treân theá giôùi uûng hoä? a. £ Vì ñaây laø cuoäc ñaáu tranh chính nghóa ñem laïi cuoäc soáng töï do, bình ñaúng vaø haïnh phuùc cho moïi ngöôøi. b. £ Vì coù xoùa naïn phaân bieät chuûng toäc thì xaõ hoäi loaøi ngöôøi môùi tieán tôùi moät xaõ hoäi vaên minh. c. £ Caû hai yù treân ñeàu ñuùng. 4. Ñieàn vaøo choã troáng moät vaøi ñieàu em bieát veà vò  toång thoáng ñaàu tieân cuûa nöôùc Nam phi môùi. …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………… 5. Töø naøo döôùi ñaây chöùa tieáng “höõu”coù nghóa laø  “baïn beø”? a. £ Höõu nghò. 10
 11. b. £ Höõu duïng. c. £ Höõu ích. 6. Töø naøo döôùi ñaây coù tieáng “hôïp” coù nghóa laø “goäp laïi”? a. £ Hôïp leä. b. £ Hôïp taùc. c. £ Hôïp lí. ÑAÙP AÙN Caâu 1 2 3 4 5 6 yù c b c ñuùng a b Caâu 4: Luaät sö da ñen Nen­xôn Man­ñeâ­la, ngöôøi töøng bò  giam caàm suoát 27 naêm vì ñaáu tranh choáng cheá ñoä A­ paùc­thai, ñöôïc baàu laøm toång thoáng ÑEÀ 10 Döïa vaøo noäi dung baøi ñoïc “TAÙC PHAÅM CUÛA SIN­LÔ VAØ TEÂN  PHAÙT XÍT”,choïn yù ñuùng trong caùc caâu traû lôøi döôùi ñaây: 1. OÂng cuï ngöôøi Phaùp ñaõ chaøo teân só quan phaùt xít  baèng lôøi chaøo naøo? a. £ Lôøi chaøo baèng tieáng Phaùp: “chaøo ngaøi!” b. £ Lôøi chaøo baèng tieáng Ñöùc: “Hit –le muoân naêm!” c. £ Lôøi chaøo baèng tieáng Phaùp: “Hit –le muoân naêm!” 2. Vì sao teân só quan Ñöùc coù thaùi ñoä böïc töùc vôùi  oâng cuï ngöôøi Phaùp? a. £ Vì oâng cuï coi thöôøng tieáng Ñöùc. b. £ Vì oâng cuï coi thöôøng teân phaùt xít vaø beø luõ phaùt xít. c. £ Vì oâng cuï coi troïng tieáng Phaùp vaø ngöôøi Phaùp. 3. Vì sao nhaø vaên Ñöùc Sin­lô ñöôïc oâng cuï ngöôøi Phaùp   toân troïng? a. £ Vì Sin-lô laø moät ngöôøi Ñöùc noåi tieáng. b. £ Vì Sin-lô laø moät nhaø vaên coù nhieàu taùc phaåm phaûn aùnh cuoäc ñaáu tranh choáng caùi aùc, baûo veä quyeàn con ngöôøi ôû nhieàu nöôùc treân theá giôùi trong ñoù coù nöôùc Phaùp. c. £ Vì Sin-lô laø moät nhaø vaên coù taùc phaåm choáng phaùt xít. 4. Lôøi ñaùp ôû cuoái truyeän cuûa oâng cuï ngöôøi Phaùp coù  nguï yù gì? a. £ Baûo cho teân phaùt xít bieát nhaø vaên Sin-lô coù moät taùc phaåm teân laø nhöõng teân cöôùp. 11
 12. b. £ Baûo cho teân phaùt xít bieát boïn chuùng laø nhöõng keû khoâng chòu ñoïc saùch. c. £ Coi boïn phaùt xít laø boïn cöôùp. 5. Töø naøo döôùi ñaây coù tieáng “hôïp” coù nghóa laø ñuùng   vôùi yeâu caàu, ñoøi hoûi,…naøo ñoù? a. £ Hôïp lí. b. £ Hôïp phaùp. c. £ Hôïp nhaát.  6. Trong caâu “Ruoài ñaäu maâm xoâi ñaäu” töø naøo laø ñoàng  aâm? a. £ Maâm. b. £ Ñaäu. c. £ Ruoài ÑAÙP AÙN Caâu 1 2 3 4 5 6 yù ñuùng a b b c a b ÑEÀ 11 Döïa vaøo noäi dung baøi ñoïc “NHÖÕNG NGÖÔØI BAÏN TOÁT”, choïn yù  ñuùng trong caùc caâu traû lôøi döôùi ñaây: 1. Söï vieäc naøo cho thaáy A­ri­oân laø ngöôøi raát say meâ  ca haùt? a. £ Nhaûy xuoáng bieån trong luùc ñang haùt ñoaïn say meâ nhaát. b. £ Xin ñöôïc haùt baøi haùt mình thích tröôùc khi cheát. c. £ Tham gia cuoäc thi ca haùt ôû ñaûo Xi-xin. 2. Vì sao A­ri­oân phaûi nhaûy xuoáng bieån? a. £ Vì ñoaøn thuûy thuû cöôùp heát taëng vaät vaø ñoøi gieát oâng. b. £ Vì oâng coù khaû naêng vöôït moïi hieåm nguy treân bieån caû. c. £ Vì oâng bieát ñaõ coù ñaøn caù heo cöùu mình. 3. Ñieàu kì laï gì ñaõ xaûy ra khi ngheä só caát tieáng   haùt giaõ bieät cuoäc ñôøi? a. £ Boïn cöôùp say söa thöôûng thöùc tieáng haùt cuûa ngheä só taøi ba. b. £ Moät ñaøn caù heo ñaõ bôi ñeán, say söa thöôûng thöùc tieáng haùt. c. £ Boïn cöôùp ñaõ tha cheát cho ngheä só A-ri-oân. 12
 13. 4. ÔÛ nhieàu thaønh phoá Hi Laïp vaø La Maõ ñaõ xuaát hieän   nhöõng ñoàng tieàn khaéc hình moät con caù heo coõng   ngöôøi treân löng.Ñieàu naøy coù yù nghóa gì? a. £ Ñeå ghi laïi hình aûnh ngoä nghónh cuûa caù heo. b. £ Ñeå ghi laïi tình caûm yeâu quyù con ngöôøi cuûa loaøi caù heo thoâng minh. c. £ Ñeå ghi laïi hình aûnh con ngöôøi saên soùc caù heo. 5. Töø “aên” trong caâu naøo döôùi ñaây ñöôïc duøng vôùi  nghóa goác? a. £ Nhöõng chieác taøu vaøo caûng aên than. b. £ Caû nhaø toâi cuøng aên côm toái raát ñaàm aám. c. £ Boá toâi loäi ruoäng nhiieàu neân bò nöôùc aên chaân. 6. Töø “maét”trong caâu “Quûa na môû maét”mang neùt nghóa   gì? a. £ Nghóa goác. b. £ Nghóa chuyeån. ÑAÙP AÙN Caâu 1 2 3 4 5 6 yù ñuùng b a b b b b ÑEÀ 12 Döïa vaøo noäi dung baøi ñoïc “KYØ DIEÄU RÖØNG XANH”, choïn yù  ñuùng trong caùc caâu traû lôøi döôùi ñaây: 1. Nhöõng caây naám röøng ñaõ khieán taùc giaû coù nhöõng   lieân töôûng thuù vò gì? a. £ Moät thaønh phoá naám, moät laâu ñaøi kieán truùc taân kyø. b. £ Moät ngöôøi khoång loà ñi laïc vaøo vöông quoác ngöôøi tí hon. c. £ Caû hai yù treân ñeàu ñuùng. 2. Ñieàn vaøo choã troáng caâu vaên mieâu taû muoâng thuù  trong röøng? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… 3. Söï coù maët cuûa muoâng thuù mang laïi veû ñeïp gì cho  caûnh röøng? a. £ Laøm cho caûnh röøng theâm soáng ñoäng, ñaày baát ngôø. 13
 14. b. £ Laøm cho röøng ñeïp theâm vì saéc maøu phong phuù cuûa muoâng thuù. c. £ Caû hai yù treân ñeàu ñuùng. 4. Vì sao röøng khoäp ñöôïc goïi laø “giang sôn vaøng rôïi”? a. £ Vì laù uùa vaøng nhö caûnh muøa thu ……..saéc naéng cuõng röïc vaøng………. b. £ Vì maáy con mang vaøng heät nhö maøu laù khoäp ñang aên coû non. Nhöõng chieác chaân vaøng giaãm leân thaûm laù vaøng. c. £ Caû hai yù treân ñeàu ñuùng. 5. Caâu tuïc ngöõ naøo khoâng coù töø chæ söï vaät trong   thieân nhieân? a. £ Nöôùc chaûy ñaù moøn. b. £ AÊn quaû nhôù keû troàng caây. c. £ Gaàn möïc thì ñen, gaàn ñeøn thì saùng. 6. Töø “ñöôøng”trong caâu vaên naøo döôùi ñaây ñöôïc duøng  vôùi nghóa chuyeån? a. £ Baùt cheø naøy nhieàu ñöôøng neân raát ngoït. b. £ Coâng an xaõ tìm ra ñöôøng daây ma tuùy lôùn. c. £ Ngoaøi ñöôøng, moïi ngöôøi qua laïi nhoän nhòp. ÑAÙP AÙN Caâu 1 2 3 4 5 6 yù ñuùng c c c c b Caâu 2: Nhöõng con vöôïn baïc maù oâm con goïn gheõ chuyeàn   nhanh nhö tia chôùp, nhöõng con choàn soùc vôùi chuøm loâng   ñuoâi to ñeïp, maáy con mang vaøng heät nhö maøu laù khoäp  ñang aên coû non.  ÑEÀ 13 Döïa vaøo noäi dung baøi ñoïc “CAÙI GÌ QUYÙ NHAÁT”, choïn yù ñuùng  trong caùc caâu traû lôøi döôùi ñaây: 1. Theo Huøng, caùi quyù nhaát treân ñôøi laø gì? a. £ Vaøng. b. £ Luùa gaïo. c. £ Thì giôø. 2. Theo Nam, caùi quyù nhaát treân ñôøi laø gì? a. £ Thì giôø. b. £ Luùa gaïo. c. £ Vaøng. 3. Caâu noùi: “Thì giôø laø vaøng” caâu naøy coù nghóa gì? 14
 15. a. £ Thì giôø raát ñaùng quyù. b. £ Thì giôø chính laø vaøng baïc. c. £ Thì giôø vaø vaøng baïc laø moät. 4. Vì sao thaày giaùo cho raèng ngöôøi lao ñoäng môùi laø   quyù nhaát? a. £ Vì ngöôøi lao ñoäng laøm ra luùa gaïo. b. £ Vì ngöôøi lao ñoäng laøm ra taát caû, neáu khoâng thì khoâng coù gì heát. c. £ Vì ngöôøi lao ñoäng laøm ra vaøng thì seõ giaøu sang, sung söôùng. 5. Taùc giaû vieát caâu chuyeän treân ñeå laøm gì? a. £ Ñeå moïi ngöôøi bieát toân troïng vaø yeâu quyù thì giôø. b. £ Ñeå moïi ngöôøi bieát toân troïng vaø yeâu quyù vaøng, luùa gaïo. c. £ Ñeå moïi ngöôøi bieát toân troïng vaø yeâu quyù ngöôøi lao ñoäng. 6. Töø “tôù” trong caâu “Theo tôù, quyù nhaát laø luùa gaïo” laø: a. £ Ñaïi töø duøng ñeå xöng hoâ. b. £ Ñaïi töø duøng ñeå thay theá. ÑAÙP AÙN Caâu 1 2 3 4 5 6 yù ñuùng b c a b c a ÑEÀ 14 Döïa vaøo noäi dung baøi ñoïc “ÑAÁT CAØ MAU”, choïn yù ñuùng trong  caùc caâu traû lôøi döôùi ñaây: 1. Baøi vaên treân taû caûnh ôû ñaâu? a. £ ÔÛ Ñoàng Thaùp. b. £ ÔÛ Caø Mau. c. £ ÔÛ Ñoàng Baèng Soâng Cöûu Long. 2. Möa ôû Caø Mau coù gì khaùc thöôøng? a. £ Möa raát to, ñeán raát ñoät ngoät, moät hoài roài taïnh haún. b. £ Möa vöøa nhöng raát laâu. c. £ Caû hai yù treân ñeàu ñuùng. 3. Vì sao caây coái ôû Caø Mau moïc thaønh choøm, reã phaûi   daøi vaø caém saâu vaøo loøng ñaát? a. £ Vì ñaát ôû Caø Mau raát deûo. 15
 16. b. £ Vì muøa naéng ñaát ôû Caø Mau nöùt neû chaân chìm. c. £ Vì ñaát ôû Caø Mau phaäp pheàu vaø laém gioù, doâng laøm cho caây deã ñoå. 4. Ngöôøi Caø Mau döïng nhaø cöûa nhö theá naøo? a. £ Nhaø cöûa döïng doïc theo nhöõng bôø keânh, döôùi nhöõng haøng ñöôùc xanh rì. b. £ Nhaø noï sang nhaø kia phaûi leo treân caàu baèng thaân caây ñöôùc. c. £ Caû hai yù treân ñeàu ñuùng. 5. Töø “vaäy” trong caùc caâu “Toâi raát thích ñoïc saùch, em gaùi toâi cuõng vaäy”laø: a. £ Ñaïi töø duøng ñeå xöng hoâ. b. £ Ñaïi töø duøng ñeå thay theá. 6. Tìm ñaïi töø ñöôïc duøng trong baøi ca dao sau:                 Caùi coø, caùi vaïc, caùi noâng                        Sao maøy giaãm luùa nhaø oâng hôõi  coø a. £ Maøy, oâng. b. £ Maøy, coø. c. £ Maøy, caùi vaïc. ÑAÙP AÙN Caâu 1 2 3 4 5 6 yù ñuùng b a c c b a ÑEÀ 15 Döïa vaøo noäi dung baøi ñoïc “CHUYEÄN MOÄT KHU VÖÔØN NHOÛ”,choïn  yù ñuùng trong caùc caâu traû lôøi döôùi ñaây: 1. Beù Thu thích ra ban coâng ñeå laøm gì? a. £ Ñeå hoùng gioù. b. £ Ñeå nghe oâng ruû ræ giaûng veà töøng loøai caây. c. £ Ñeå ngaém caûnh. 2. Treân ban coâng nhaø beù Thu coù nhöõng loaøi caây naøo? a. £ Caây quyønh, caây hoa giaáy, caây hoa hoàng, caây ña AÁn ñoä. b. £ Caây quyønh, caây hoa giaáy, caây hoa ti-goân, caây ña AÁn ñoä. c. £ Caây quyønh, caây hoa ti-goân, caây hoa mai, caây ña AÁn ñoä. 3. Vì sao khi thaáy chim veà ñaäu ôû ban coâng, Thu muoán   baùo ngay cho Haèng bieát? 16
 17. a. £ Vì beù Thu muoán chæ cho Haèng bieát moät loøai chim ñeïp. b. £ Vì beù Thu cho raèng nôi coù chim ñeán laø vöôøn. c. £Vì beù Thu muoán noùi raèng ban coâng coù chim veà ñaàu töùc laø vöôøn roài. 4. Em hieåu caâu “Ñaát laønh chim ñaäu” laø theá naøo? a. £ Nôi coù thieân nhieân töôi toát seõ coù chim veà ñaäu, laøm toå. b. £ Nôi toát ñeïp, thanh bình seõ coù ngöôøi ñeán laøm aên, sinh soáng. c. £ Caû hai yù treân ñeàu ñuùng. 5. Ñaïi töø “toâi”trong caâu “Toâi ñoàng yù vôùi moïi ngöôøi roài”  thuoäc ngoâi thöù maáy? a. £ Ngoâi thöù nhaát (chæ ngöôøi noùi). b. £ Ngoâi thöù hai (chæ ngöôøi nghe). c. £ Ngoâi thöù ba (chæ ngöôøi ñöôïc nhaéc tôùi). 6. Töø naøo laø quan heä töø trong caâu “OÂâng ôi, ñuùng laø coù chuù chim baét saâu vaø hoùt nöõa oâng nhæ!”? a. £ Laø. b. £ Nöõa. c. £ Vaø. ÑAÙP AÙN Caâu 1 2 3 4 5 6 yù ñuùng b b c c a c ÑEÀ 16 Döïa vaøo noäi dung baøi ñoïc “TIEÁNG VOÏNG”, choïn yù ñuùng trong  caùc caâu traû lôøi döôùi ñaây: 1. Caùi cheát cuûa con chim seû nhoû ñaùng thöông nhö theá  naøo? a. £ Cheát trong ñeâm coù baõo. b. £ Xaùc cheát laïnh ngaét, bò meøo tha ñi. c. £ Ñeå laïi nhöõng quaû tröùng trong toå ñang aáp dôû. d. £ Caû 3 caâu ñeàu ñuùng. 2. Trong baøi thô, chim seû ñöôïc nhaân hoùa baèng caùch   naøo? a. £ Duøng nhöõng ñoäng töø chæ haønh ñoäng cuûa con ngöôøi ñeå keå, ñeå taû veà chim seû. b. £ Duøng nhöõng tính töø chæ ñaëc ñieåm cuûa con ngöôøi ñeå mieâu taû chim seû. c. £ Duøng ñaïi töø chæ ngöôøi ñeå chæ chim seû. 17
 18. 3. Nhöõng hình aûnh naøo veà chim seû ñaõ ñeå laïi söï day  döùt cho taùc giaû? a. £ Xaùc chim seû laïnh ngaét bò meøo tha ñi. b. £ Tieáng ñaäp caùnh caàu cöùu cuûa chim beân caùnh cöûa. c. £ Caû 2 caâu b vaø c ñeàu ñuùng. 4. Baøi thô muoán noùi vôùi ta ñieàu gì? a. £ Con chim seû thaät ñaùng thöông. b. £ Con ngöôøi phaûi bieát aân haän. c. £ Con ngöôøi caàn haønh ñoäng ñeå baûo veä loaøi chim, baûo veä thieân nhieân. 5. Caëp quan heä töø “vì….neân…”trong caâu “Vì moïi ngöôøi tích cöïc baûo veä loøai chim neân nhaø em saùng naøo cuõng coù tieáng chim hoùt” bieåu thò quan heä gì giöõa caùc boä phaän cuûa   caâu? a. £ Bieåu hieän quan heä ñieàu kieän – keát quaû. b. £ Bieåu hieän quan heä nguyeân nhaân – keát quaû. c. £ Bieåu thò quan heä töông phaûn. 6. Caëp quan heä töø “Tuy….nhöng…”trong caâu “Tuy hoaøn caûnh gia ñình khoù khaên nhöng Haûi vaãn luoân hoïc gioûi”  bieåu thò quan heä gì giöõa caùc boä phaän cuûa caâu? a. £ Bieåu thò quan heä töông phaûn. b. £ Bieåu hieän quan heä nguyeân nhaân – keát quaû. c. £ Bieåu hieän quan heä ñieàu kieän – keát quaû. ÑAÙP AÙN Caâu 1 2 3 4 5 6 yù ñuùng d a d c b a ÑEÀ 17 Döïa vaøo noäi dung baøi ñoïc “MUØA THAÛO QUAÛ”, choïn yù ñuùng  trong caùc caâu traû lôøi döôùi ñaây: 1. Theo baøi vaên, caây thaûo quaû moïc ôû vuøng naøo? a. £ ÔÛ vuøng ñaát thuoäc khu vöïc nuùi röøng mieàn Baéc. b. £ ÔÛ vuøng ñaát thuoäc khu vöïc nuùi röøng mieàn Trung. c. £ ÔÛ vuøng ñaát thuoäc khu vöïc nuùi röøng mieàn Nam. 2. Thaûo quaû baùo hieäu vaøo muøa baèng caùch naøo? a. £ Caønh laù moïc sum sueâ. b. £ Höông thôm ngaây ngaát kì laï. c. £ Hoa nôû khaép nôi. 3. Taùc giaû duøng maáy hình aûnh so saùnh ñeå taû thaûo   quaû? 18
 19. a. £ 1 hình aûnh. b. £ 2 hình aûnh. c. £ 3 hình aûnh. 4. Taùc giaû ñaõ duøng bieän phaùp gì khi taû höông thôm   cuûa thaûo quaû vaøo muøa thaûo quaû chín? a. £ Bieän phaùp so saùnh. b. £ Bieän phaùp nhaân hoùa. c. £ Bieän phaùp ñieäp töø ngöõ. 5. Quan heä töø “nhöng”trong caâu “Quaân só cuøng nhaân daân trong vuøng tìm ñuû moïi caùch cöùu voi ra khoûi baõi laày nhöng voâ hieäu” bieåu thò quan heä gì giöõa caùc boä phaän cuûa  caâu? a. £ Bieåu thò quan heä töông phaûn. b. £ Bieåu thò quan heä nguyeân nhaân – keát quaû. c. £ Bieåu thò quan heä ñieàu kieän – keát quaû. 6. Töø naøo laø töø quan heä trong caâu “Thaûo quaû nhö nhöõng ñoám löûa hoàng”? a. £ Thaûo. b. £ Nhö. c. £ Ñoám. ÑAÙP AÙN Caâu 1 2 3 4 5 6 yù ñuùng a b b c a b ÑEÀ 18 Döïa vaøo noäi dung baøi ñoïc “NGÖÔØI GAÙC RÖØNG TÍ HON”,choïn yù  ñuùng trong caùc caâu traû lôøi döôùi ñaây: 1. Theo loái ba vaãn ñi tuaàn röøng, baïn nhoû phaùt hieän  ñöôïc ñieàu gì? a. £ Phaùt hieän nhöõng daáu chaân ngöôøi lôùn haèn treân ñaát. b. £ Phaùt hieän khoaûng hôn chuïc caây to ñaõ bò chaët vaø tieáng ngöôøi baøn baïc. c. £ Caû hai yù treân ñeàu ñuùng. 2. Ñieàn vaøo choã troáng nhöõng vieäc laøm thoâng minh vaø   duõng caûm cuûa baïn nhoû? …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………. 19
 20. 3. Vì sao baïn nhoû töï nguyeän tham gia baét boïn troäm  goã? a. £ Vì baïn nhoû laøm giuùp ba coâng vieäc gaùc röøng. b. £ Vì baïn nhoû cho raèng vieäc baûo veä röøng laø traùch nhieäm cuûa moïi coâng daân. c. £ Caû hai yù treân ñeàu ñuùng. 4. Em hoïc taäp ôû baïn nhoû ñieàu gì? a. £ Phaûi thoâng minh vaø duõng caûm khi ñoái phoù vôùi boïn xaáu. b. £ Phaûi bieát coi troïng baûn thaân hôn vieäc baûo veä röøng. c. £ Caû hai yù treân ñeàu ñuùng. 5. Baøi vaên treân thuoäc chuû ñeà naøo? a. £ Vì haïnh phuùc con ngöôøi. b. £ Haõy giöõ laáy maøu xanh. c. £ Con ngöôøi vôùi thieân nhieân. 6. Caëp quan heä töø “khoâng nhöõng……maø coøn….”trong caâu   “khoâng nhöõng hoïc gioûi maø Lan coøn hoaøn thaønh toát coâng taùc cuûa ñoäi” bieåu thò quan heä gì giöõa caùc boä phaän   cuûa caâu? a. £ Bieåu thò quan heä taêng tieán. b. £ Bieåu thò quan heä töông phaûn. c. £ Bieåu thò quan heä nguyeân nhaân-keát quaû. ÑAÙP AÙN Caâu 1 2 3 4 5 6 yù ñuùng c c a b a Caâu 2: ­Khi thaáy daáu chaân laï haèn treân ñaát thì   thaéc maéc, nghi ngôø ­Töï ñi theo böôùc chaân ñeå giaûi ñaùp ñieàu   thaéc maéc, nghi ngôø ­Khi bieát coù boïn troäm goã ñaõ leùn theo   ñöôøng taét, chaïy nhanh veà, goïi nhôø ñieän   thoaïi baùo tin cho caùc chuù coâng an huyeän ­Trong ñeâm, ñaõ ñi cuøng caùc chuù coâng an baét  boïn troäm goã ÑEÀ 19 Döïa vaøo noäi dung baøi ñoïc “TROÀNG RÖØNG NGAÄP MAËN”,choïn yù  ñuùng trong caùc caâu traû lôøi döôùi ñaây: 1. Röøng ngaäp maën ñöôïc troàng ôû vuøng naøo? a. £ Vuøng ven bieån. b. £ Vuøng ñoàng baèng. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản