Bài tập trắc nghiệm xác định các đại lượng đặc trưng của sóng

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
67
lượt xem
4
download

Bài tập trắc nghiệm xác định các đại lượng đặc trưng của sóng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm xác định các đại lượng đặc trưng của sóng', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm xác định các đại lượng đặc trưng của sóng

  1. BÀI T P XÁC Đ NH CÁC Đ I LƯ NG Câu 6. Nh ng v t (con v t ) nào sau đây không Đ C TRƯNG C A SÓNG phát ra sóng âm. A. cánh ve B. mèo C. Chim D. Cá voi Câu 1. Quá trình truy n sóng là quá trình Câu 7. Khi ta đi vào m t ngõ h p, ta nghe ti ng truy n bư c chân v ng l i đó là do hi n tư ng A. pha dao đ ng B. truy n năng A. Ph n x sóng B. giao thoa sóng lư ng C. Nhi u x sóng D. Khúc x sóng C. truy n tr ng thái dao đ ng D. c A,B,C Câu 8. m t ngư i “ hú” cúi đ u nói xu ng Câu 2. hàm sóng cơ trên m t nư c có d ng. gi ng sâu th y có âm vang v ng l i. Lúc này A. u = u0 sin(100πt)c B. u = u0 đang có hi n tư ng gì? tag(100πt)cm A. Sóng d ng B. ph n x C. u = u0 ln(100πt)cm D. C A,B,C sóng Câu 3. Ném m t hòn đá xu ng m t nư c ta C. Không xác đ nh D. Khúc x th y xu t hi n các vòng sóng tròn đ ng tâm lan Câu 9. M t chi c lá nh p nhô theo sóng nư c r ng trên m t nư c. Có th k t lu n đi u gì? mà không d t vào b , có th k t lu n đư c đi u A. Sóng nư c là sóng d c gì? B. sóng nư c là sóng ngang A. Sóng nư c là sóng d c C. sóng nư c có biên đ gi m d n B. Sóng nư c là sóng ngang D. C B và C C. Đang có hi n tư ng giao thoa Câu 4. Ta có th coi biên đ c a sóng không D. Không k t lu n gì. đ i khi nào? Câu 10. Sóng cơ đ ơc t o ra trong trư ng h p A. Sóng lan truy n trên dây. nào sau đây? B. sóng lan truy n trên m t nư c A. L y búa gõ vào đư ng ray xe l a B. Ti ng C. sóng lan truy n trong không gian còi tàu D. Sóng truy n trong không gian không ma sát C. Ti ng cá heo g i b y D. Ti ng vư n hú Câu 5. Sóng lan truy n trong môi trư ng nào Câu 11. Ch n phát bi u đúng khi nói v sóng t t nh t cơ h c: A. Không khí B. x p A. Sóng cơ h c là s lan truy n c a v t ch t C. thép D. nư c trong không gian.
  2. B. Sóng cơ h c là là s lan truy n c a dao D. A, B, C đ u sai đ ng theo th i gian trong m t môi Câu 14. Ch n phát bi u đúng: Sóng d c: trư ng v t ch t A. Có phương dao đ ng các ph n t v t C. Sóng cơ h c là s lan truy n c a biên đ ch t trong môi trư ng luôn hư ng theo dao đ ng theo th i gian trong m t môi phương th ng đ ng. trư ng v t ch t B. Có phương dao đ ng các ph n t v t D. Sóng cơ h c là s lan truy n c a các ch t trong môi trư ng vuông góc v i ph n t v t ch t theo th i gian phương truy n sóng. Câu 12. Ch n câu tr l i sai: C. Có phương dao đ ng các ph n t v t A. Sóng cơ h c là nh ng dao đ ng truy n ch t trong môi trư ng trùng v i phương theo th i gian và trong không gian. truy n sóng. B. Sóng cơ h c là nh ng dao đ ng cơ h c D. A, B, C đ u sai lan truy n theo th i gian trong m t môi Câu 15. Sóng ngang truy n đư c trong các môi trư ng v t ch t. trư ng nào là đúng trong các môi trư ng nào C. Phương trình sóng cơ là m t hàm bi n dư i đây? thiên tu n hoàn theo th i gian v i chu kì A. Khí và l ng B. R n và l ng T. D. Phương trình sóng cơ là m t hàm bi n C. L ng và khí D. R n và trên m t môi thiên tu n hoàn trong không gian v i chu trư ng l ng kì λ Câu 16. Ch n k t lu n đúng: sóng d c Câu 13. Ch n phát bi u đúng: sóng ngang là A. Ch truy n đư c trong ch t r n. sóng: B. Không truy n đư c trong ch t r n. A. Có phương dao đ ng c a các ph n t v t C. Truy n đư c trong ch t r n, ch t l ng và ch t trong môi trư ng vuông góc v i ch t khí. phương truy n sóng. D. Truy ng đư c trong ch t r n, l ng, khí B. Có phương dao đ ng c a các ph n t v t và c trong chân không. ch t trong môi trư ng, luôn luôn hư ng Câu 17. Ch n phát bi u đúng: theo phương n m ngang. A. V n t c truy n năng lư ng trong dao C. Có phương dao đ ng c a các ph n t v t đ ng g i là v n t c c a sóng. ch t trong môi trư ng trùng v i phương B. Biên đ dao đ ng c a sóng luôn b ng truy n sóng. h ng s .
  3. C. đ i lư ng ngh ch đ o c a chu kì là t n s B. Khi sóng truy n t m t ngu n đi m góc c a sóng. trong không gian, năng lư ng sóng gi m D. Chu kì chung c a các ph n t có sóng t l v i quãng đư ng truy n sóng. truy n qua g i là chu kì dao đ ng c a C. Trong khi sóng truy n đi thì năng lư ng sóng. đư c b o toàn. Câu 18. ch n k t lu n đúng: V n t c truy n c a D. Khi sóng truy n t m t ngu n đi m sóng trong m t môi trư ng ph thu c vào trong không gian, năng lư ng sóng t l A. T n s c a sóng v i bình phương quãng đư ng truy n B. Biên đ c a sóng sóng C. B n ch t c a môi trư ng Câu 22: Ch n k t lu n đúng D. D. Đ m nh c a sóng. A. T n s c a sóng l n hơn t n s dao đ ng Câu 19: ch n k t lu n đúng: khi m t sóng cơ các ph n t . h c truy n t không khí vào nư c thì đ i lư ng B. Pha dao đ ng là góc gi a phương dao nào sau đây không thay đ i: đ ng và phương truy n sóng. A. T n s B. V n t c C. V n t c truy n sóng cơ h c trong ch t C. Năng lư ng D. Bư c l ng l n hơn trong ch t khí. sóng D. Bư c sóng c a sóng trên m t nư c là Câu 20: Ch n đ nh nghĩa đúng v bư c sóng kho ng cách gi a hai đ nh sóng. A. Bư c sóng là quãng đư ng truy n c a Câu 23: ch n k t lu n sai khi nói v sóng âm sóng trong th i gian m t chu kì A. Sóng âm có t n s n m trong khoang B. Bư c sóng là kho ng cách ng n nh t 16Hz đ n 20000Hz. gi a hai đi m có dao đ ng cùng pha B. V n t c truy n sóng âm không thay đ i trên cùng m t phưưong truy n sóng. theo nhi t đ . C. Bư c sóng là đ i lư ng đ c trưng cho C. Sóng âm không truy n đư c trong chân phương truy n c a sóng. không. D. A và B D. Sóng âm là sóng d c truy n đư c trong Câu 21: ch n phát bi u đúng khi nói v năng m i ch t r n, l ng và khí. lư ng c a sóng Câu 24: Ch n phát bi u sai khi nói v s truy n A. Quá trình truy n sóng là quá trình truy n sóng trong môi trư ng: năng lư ng. A. Sóng truy n đi không mang theo v t ch t c a môi trư ng.
  4. B. Các sóng có t n s khác nhau lan truy n A. 11π B. 11,5π C.10π D. không xác đ nh v i cùng v n t c. đư c C. Sóng truy n đi v i v t c h u h n. Câu 29. Ngư i ta dùng búa gõ m nh vào đư ng D. Sóng có biên đ càng l n lan truy n càng ray xe l a cách nơi đó 1090 m, m t ngư i áp tai nhanh. vào đư ng ray nghe th y ti ng gõ truy n qua Câu 25: Ch n k t lu n sai khi nói v s ph n đư ng ray và sau 3 s m i nghe th y ti ng gõ x c a sóng; tuy n vào không khí.Xác đ nh v n t c truy n A. Sóng ph n x luôn luôn có cùng v n t c âm trong thép bíêt trong không khí v = 340m/s. truy n v i sóng t i nhưng ngư c hư ng. A. 5294,3m/s B.6294,3m/s C.7989m/s B. Sóng ph n x luôn luôn cùng pha v i D.1245m/s. sóng t i. Câu 30. Xét sóng trên m t nư c, m t đi m A C. Sóng ph n x có cùng t n s v i sóng trên m t nư c dao đ ng v i biên đ là 3 cm, t i. bi t lúc t = 2 s t i A có li đ u = 1,5 cm và đang D. S ph n x đ u c đ nh làm đ i d u chuy n đ ng theo chi u dương v i f = 20 Hz. phương trình sóng. Vi t phương trình dao đ ng t i A Câu 26. M t ngư i quan sát trên m t bi n th y A. u = 3sin(40πt) cm chi c phao nhô lên cao 10 l n trong 36 s và đo B. u = 3sin(40πt + π/6) cm đư c kho ng cách hai đ nh lân c n là 10m. Tính C. u = 3sin(40πt – π/2) cm v n t c truy n sóng trên m t bi n. D. u = 3sin(40πt + 5π/6) cm A. 2,5 m/s B. 5m/s C. 10m/s D. 1,25m/s Câu 31. Xét sóng trên m t nư c, m t đi m A Câu 27. Xét m t dao đ ng đi u hoà truy n đi trên m t nư c dao đ ng v i biên đ là 3 cm, trong môi trư ng v i t n s 50Hz, ta th y hai bi t lúc t = 2 s t i A có li đ x = 1,5 cm và đang đi m dao đ ng l ch pha nhau π/2 cách nhau g n chuy n đ ng theo chi u dương v i f = 20 Hz. nh t là 60 cm, Xác đ nh đ l ch pha c a hai Bi t B chuy n đ ng cùng pha vơí A. g n A đi m cách nhau 360cm t i cùng m t th i đi m t nh t cách A là 0,2 m. Tính v n t c truy n sóng A. 2π B. 3π C. 4π D. 2,5π A. v = 3 m/s B. v = 4m/s C. v = 5m/s D. 6m/s Câu 28. Xét m t dao đ ng đi u hoà truy n đi Câu 32. Xét sóng trên m t nư c, m t đi m A trong môi trư ng v i t n s 50Hz, ta th y hai trên m t nư c dao đ ng v i biên đ là 3 cm, đi m dao đ ng l ch pha nhau π/2 cách nhau g n bi t lúc t = 2 s t i A có li đ x = 1,5 cm và đang nh t là 60 cm, Xác đ nh đ l ch pha c a m t chuy n đ ng theo chi u dương v i f = 20 Hz. đi m nhưng t i hai th i đi m cách nhau 0,1 s
  5. Vi t phương trình chuy n đ ng c a C trư c A Câu 36 M t ngư i quan sát th y m t cánh hoa theo chi u truy n sóng, AC = 5cm. trên h nư c nhô lên 10 l n trong A. u = 3sin(40πt) cm B. u = 3sin(40πt + kho ng th i gian 36s. Kho ng cách gi a hai 2π/3) cm đ nh sóng k ti p là 12m. Tính v n t c truy n C. u = 3sin(40πt – π/2) cm D. u = 3sin(40πt + súng tr n m th . π) cm A. 3m /s B. 3,2m/s C.4m/s Câu 33. Xét sóng trên m t nư c, m t đi m A D.5m/s trên m t nư c dao đ ng v i biên đ là 3 cm, Cõu 37 Ngư i ta gây m t ch n đ ng đ uO bi t lúc t = 2 s t i A có li đ x = 1,5 cm và đang m t dây cao su căng th ng làm t o nên m t dao chuy n đ ng theo chi u dương v i f = 20 Hz. C đ ng theo phương vuông góc v i v trí b nh trư c A theo chi u truy n sóng, AC = 5cm, thư ng c a dây, v i biên đ 3cm và chu kỳ xác đ nh v n t c t i C 1,8s. sau 3 giây chuy n đ ng truy n đư c 15m A. – 188,5cm/s B. 188,5cm/s d c theo dây. T m bư c sóng c a sóng t o C. 288,5cm/s D. không xác đ nh đư c thành truy n trên dây. Câu 34. Xét hai ngu n k t h p v i nhau S1 và A. 9m B. 6,4m C. 4,5m S2 trên m t n ơc cách nhau 16 cm, dao đ ng D.3,2m đi u hoà cùng phương v i phương trình: u = u0 Cõu 38. Khi biên đ c a sóng tăng g p đôi, năng lư ng do sóng truy n tăng bao nhiêu l n. sin(10πt)cm. Cho bi t v n t c truy n sóng v= A. Gi m 1/4 B. Gi m 1/2 50cm/s. Xác đ nh λ =? A. 10cm B. 15cm C. 20cm D. 25cm C. Tăng 2 l n D. Tăng 4 l n Câu 35. Xét hai ngu n k t h p v i nhau S1 và Cõu 39. D ng nguy n lý ch ng ch t đ t m S2 trên m t n ơc cách nhau 16 cm, dao đ ng biên đ t ng h p c a hai sóng: u1 = u0sin(kx - đi u hoà cùng phương v i phương trình: u = u0 t) và u2 = sin(10πt)cm. Cho bi t v n t c truy n sóng v = u0sin(kx - t + ) 50cm/s, Vi t phương trình dao đ ng t i M cách A. A = 2u0 B. A = u0/2 hai ngu n l n lư t là 30cm, 10cm. A. 2sin(10πt) cm B. 4sin(10πt + π/2) C. A = u0/ D. A = cm 2u0cos( /2) C. 2sin(10πt + π ) cm D. 4sin(10πt) Cõu 40 Hi u pha c a 2 sóng gi ng nhau ph i cm
  6. b ng bao nhiêu đ khi giao thoa sóng hoàn toàn A. 100 cm/s B. 50 cm/s tri t tiêu. C. 100cm/s D. 150cm/s A. 0 B. ð/4 C. ð/2 D.ð * Tính kho ng cách gi a hai đi m trên m t Cõu 41 T m v n t c súng õm bi u th b i nư c dao đ ng cùng pha, ngư c pha. phương tr nh: u = 28cos(20x - 2000t) A. 1 cm B.0,5 cm A. 334m/s B. 331m/s C. 314m/s D. C. 2 cm D. 2,5 cm 100m/s Câu 45. M t sóng cơ h c truy n t O theo Câu 42. M t ngư i quan sát m t chi c phương y v i v n t c v = 40 (cm/s). Năng phao n i trên m t bi n và th y nó nhô lên lư ng c a sóng đư c b o toàn khi truy n cao 6 l n trong 15 giây. Coi sóng bi n là đi. Dao đ ng t i đi m O có d ng: x = sóng ngang. Tính chu kỳ dao đ ng c a π  4sin  t  (cm) sóng bi n. 2  A. 3 s B. 4 s C. 5 s D. 6 s Xác đ nh chu kì T và bư c sóng λ. * V n t c truy n sóng bi n là 3 (m/s). Tìm A. 6s, 120cm B. 4s, 160cm bư c sóng. A. 9 m B. 18 m C. 27 m D. 36 m C. 8 s, 160 cm D. 4s, 26 cm Câu 43. M t ngư i quan sát m t bi n th y Câu 46. M t sóng cơ h c truy n t O theo có 5 ng n sóng đi qua trư c m t mình phương y v i v n t c v = 40 (cm/s). Năng trong kho ng th i gian 10 giây và đo đư c lư ng c a sóng đư c b o toàn khi truy n kho ng cách gi a 2 ng n sóng liên ti p đi. Dao đ ng t i đi m O có d ng: x = b ng 5 (m). Coi sóng bi n là sóng π  4sin  t  (cm) Bi t li đ c a dao đ ng t i ngang.Tìm v n t c c a sóng bi n. 2  A. 2 m/s B. 4 m/s C. 6 m/s D. 8 m/s M th i đi m t là 3 (cm). Hãy xác đ nh li Câu 44. M t mũi nh n S đư c g n vào đ u đ c a đi m M sau th i đi m đó 6 (s). c a m t lá thép n m ngang và ch m vào A. 3 cm B. – 3cm C. 6 cm D. – 6 cm m t nư c. Khi đ u lá thép dao đ ng theo Câu 47. M t ngu n sóng cơ dao đ ng đi u  π phương th ng đ ng v i t n s f = 100 hoà theo phương trình x = A cos10πt + .  2 (Hz), S t o trên m t nư c m t sóng có biên Kho ng cách gi a hai đi m g n nhau nh t đ a = 0,5 (cm). Bi t kho ng cách gi a 9 trên phương truy n sóng mà t i đó dao g n l i liên ti p là 4 (cm). Tính v n t c đ ng c a các ph n t môi trư ng l ch pha truy n sóng trên m t nư c.
  7. π bi t t i O dao đ ng có phương trình nhau là 5 (m). Hãy tính v n t c truy n 2  π u 0 = 4 sin  2πft −  (cm) và t i hai đi m g n sóng.  6 A. 150m/s B. 120m/s nhau nh t cách nhau 6 (m) trên cùng C. 100m/s D. 200m/s phương truy n sóng thì dao đ ng l ch pha Câu 48. Cho m t mũi nh n S ch m nh 2π (rad). Gi s khi lan truy n biên luôn vào m t nư c và dao đ ng đi u hoà v i t n 3 s f = 20 (Hz). Ngư i ta không đ i. Hãy xác đ nh t n s f c a sóng th y r ng hai đi m A và B trên m t nư c A. 10/3 Hz B. 20/3 Hz cùng n m trên phương truy n sóng cách C. 10/9 Hz D. 20/9Hz nhau m t kho ng d = 10 (cm) luôn dao Câu 51. M t sóng cơ h c truy n trong m t đ ng ngư c pha v i nhau. Tính v n t c trư ng đàn h i.Phương trình dao đ ng c a truy n sóng, bi t r ng v n t c đó ch vào π  ngu n có d ng: x = 4 sin  t (cm) .Tính bư c 3  kho ng t 0,8 (m/s) đ n 1 (m/s). A. 100 m/s B. 90m/s C. 80m/s D. sóng λ. Cho bi t v n t c truy n sóng v = 85m/s 40 (cm/s). Câu 49. M t s i dây đàn h i r t dài có đ u A. 120 cm B. 160cm C. 180 cm D. 240 A dao đ ng v i t n s f và theo phương cm vuông góc v i s i dây. Biên đ dao đ ng là Câu 52. M t sóng cơ h c truy n trong m t 4 (cm), v n t c truy n sóng trên đây là 4 trư ng đàn h i.Phương trình dao đ ng c a π  (m/s). Xét m t đi m M trên dây và cách A ngu n có d ng: x = 4 sin  t (cm) . Tính đ 3  m t đo n 28 (cm), ngư i ta th y M luôn l ch pha c a dao đ ng t i cùng m t đi m luôn dao đ ng l ch pha v i A m t góc ∆ϕ b t kỳ sau kho ng th i gian 0,5 (s). π = (2k + 1) 2 v i k = 0, ±1, ±2,…Tính bư c A. π/6 B. π/12 C. π/3 sóng λ. Bi t t n s f có giá tr trong D. π/8 kho ng t 22 (Hz) đ n 26 (Hz). Câu 53. M t sóng cơ h c truy n trong m t A. 8 cm B. 12 cm C. 14 cm D. 16 cm trư ng đàn h i.Phương trình dao đ ng c a Câu 50. Sóng truy n t đi m M đ n đi m π  ngu n có d ng: x = 4 sin  t (cm) .Tính bư c 3  O r i đ n đi m N trên cùng m t phương truy n sóng v i v n t c v = 20 (m/s). Cho sóng λ. Cho bi t v n t c truy n sóng v =
  8. 40 (cm/s) Tính đ l ch pha c a hai đi m cách nhau m t kho ng 40 (cm) trên cùng phương truy n sóng và t i cùng th i đi m. A. π/12 B. π/2 C. π/3 D. π/6 Câu 54. M t d i l a AB r t dài đư c căng ngang. Cho đ u A c a d i l a dao đ ng đi u hoà theo phương th ng đ ng v i biên đ 4 (cm) và t n s 1 (Hz). Sóng truy n trên d i l a v i v n t c 1 (m/s).Vi t phương trình dao đ ng c a đ u A và c a m t đi m M trên d i l a cách A m t kho ng 2 (m) khi coi r ng A b t đ u dao đ ng t v trí cân b ng theo chi u dương và biên đ sóng không đ i. A. u = 4 sin( 2πt)cm B. u = 4 sin( 2πt – π/2)cm C. u = 4 sin( 2πt + 2π )cm D. u = 4 sin( 2πt + π) cm
Đồng bộ tài khoản