Bài Tập Về ACCESS

Chia sẻ: Hong Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:29

3
2.436
lượt xem
1.016
download

Bài Tập Về ACCESS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng đẫn bạn các bài tập cơ bản về access - Bài tập tạo bảng, nhập các dữ liệu vào bảng để bạn thực hành và ôn tập tốt trong kì thi cuối khóa. Chúc các bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài Tập Về ACCESS

 1. BÀI TẬP TẠO BẢNG 1. Tạo CSDL có tên BANHANG.MDB Trong CSDL BANHANG tạo các Table sau Bảng NHANVIEN (nhân viên) Field Type Description Property MaNV Number Mã nhân viên Field size: Single Require: Yes Khóa chính Họ nhân viên HoNV Text Field size: 20 Require: Yes TenNV Text Tên nhân viên Field size: 8 Require: Yes Giới tính Format: “Nữ”; “Nam” Nu Yes/No Ngaysinh Date/Time Ngày sinh Format: dd/mm/yy Input mask: 00/00/00 Địa chỉ Diachi Text Field size: 30 Điện thoại Dienthoai Text Field size: 7 Format: @; “không có”; “chưa biết” Allow zero length: yes Ảnh nhân viên Hinh Ole Object Bảng KHACHHANG (khách hàng) Field Type Description Property MaKH Text Mã khách hàng Field size: 4 Format: > Input mask: L000 Require: Yes Khóa chính TenKH Text Tên khách hàng Field size: 30 Địa chỉ Diachi Text Field size: 30 Điện thoại Dienthoai Text Field size: 7 Format: @; “không có”; “chưa biết” Allow zero length: yes Bảng SANPHAM (sản phẩm) Field Type Description Property Mã sản phẩm MaSP Text Field size: 3 Format: > Input mask: L00 Require: Yes Khóa chính Tên sản phẩm TenSP Text Field size: 20 Đơn giá Dongia Currency Validation rule: >0 Validation text: “phải là số dương” Đơn vị tính Donvitinh Text Field size: 8 Bảng HOADON (hóa đơn) Field Type Description Property Mã hóa đơn MaHD Number Field size: single Trang 31
 2. BÀI TẬP TẠO BẢNG Require: Yes Khóa chính MaKH Text Mã khách hàng Field size: 4 Format: > Input mask: L000 Require: Yes MaNV Number Mã nhân viên Field size: single Ngày lập hóa đơn Format: dd/mm/yy NgaylapHD Date/Time Input mask: 00/00/00 Ngày nhận hàng Ngaynhanhang Date/Time Format: dd/mm/yy Input mask: 00/00/00 Bảng CHITIETHD (chi tiết hóa đơn) Field Type Description Property Mã hóa đơn MaHD Number Field size: single Require: Yes Khóa chính Mã sản phẩm MaSP Text Field size: 3 Format: > Input mask: L00 Require: Yes Khóa chính Số lượng Soluong Number Field size: single Validation rule: >0 Validation text: “phải là số dương” 2. Thiết lập mối quan hệ 3. Nhập Dữ liệu Vào Các Bảng Trang 32
 3. BÀI TẬP TẠO BẢNG Bảng Nhân Viên HỌ NHÂN GIỚI ĐỊA CHỈ ĐIỆN MANV TÊN NHÂN NGÀY THOẠI VIÊN VIÊN TÍNH SINH 20/10/ Nam 1 Leâ Vaên Taâm 56 20 TP, TP.HCM 8335678 Nữ 15/03/ 2 Nguyeãn Thu Thuûy 76 120 NQ, Long An Khoâng coù Nữ 07/12/ 3 Traàn Thu Haø 75 25 CMT8, TP.HCM 8997650 Nữ 12/05/ 4 Ngoâ Bích Traâm 80 22 VVT, TP.HCM 8398806 25/12/ Nam 5 Leâ Thanh Long 76 20 TP, Bình Döông Khoâng coù Döông Thò Nữ 22/10/ 240 Traàn Bình 6 Mai Phöông 66 Troïng Chöa bieát Nữ 15/12/ 7 Nguyeãn Kim Ngaân 80 23 Huøng Vöông 9300952 18/12/ Nam 8 Phan Vaên Tieán 75 15/1 Cao Thaéng 8334705 Nguyeãn Nữ 10/10/ 9 Vaên Phöông 71 16/8 Leâ Vaên Syõ 9300078 Nguyeãn 14/08/ Nam 10 Vaên Taâm 68 64/4B Höng Phuù 9540083 Bảng Khách Hàng ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI MAKH TÊN KHÁCH HÀNG 155 Traààn Höng D001 Cty ABC Ñaïo Khoâng coù 10 Lyù Thöôøng D002 Cty Haø Nam Kieät Chöa bieát L001 Cty An Phuù 24 Nguyeån Oanh Chöa bieát 240 Leâ Thaùnh S001 Cty ABC Toân 8397550 123 Leâ Thaùnh S002 Cty A&B Toân 3333333 S003 Cty TDC 120 Buøi Thò Xuaân 8397550 22 Nam Kyø Khôûi S004 Cty T&H nghóa 7766554 240 Traàn Bình T001 Cty Lan Anh Troïng 7755212 100 Nguyeãn Gia T002 Cty Thuaän Phaùt Thieàu 7766554 Bảng Sản Phẩm TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH ĐƠN GIÁ MASP B01 Bia 33 Lon 4000 B02 Bia Tiger Lon 5000 Trang 33
 4. BÀI TẬP TẠO BẢNG B03 Bia Heneken Lon 6000 N01 Coca Cola Lon 4000 N02 Pepsi Lon 3500 N03 Chöông döông lon 3500 R01 Röôïu Binh Tay Chai 20000 R02 Röôïu Napoleon hop 150000 R03 Röôïu Martell hop 500000 R04 Röôïu caàn Chai 40000 Bảng Hóa Đơn MAHD NGAYLAPHD NGAYNHANHANG MAKH MANV 1 S001 2 12/7/2004 19/07/04 2 D001 3 15/07/04 22/07/04 3 L001 1 20/07/04 27/07/04 4 S001 2 25/07/04 1/8/2004 5 L001 4 5/12/2004 12/12/2004 6 S001 3 30/07/04 1/1/2004 7 D001 1 5/12/2004 5/12/2004 8 S002 2 6/12/2004 6/12/2004 9 S003 1 27/12/04 27/12/04 10 T002 2 27/12/04 28/12/04 11 T001 2 27/12/04 28/12/04 12 T002 1 27/12/04 27/12/04 13 S001 3 27/12/04 27/12/04 14 D001 4 27/12/04 27/12/04 Bảng Chi Tiết Hóa Đơn SỐ LƯỢNG MAHD MASP 8 B01 15 1 B02 96 8 B02 50 1 B03 24 8 N01 10 1 N01 20 8 R02 10 2 B03 10 9 N01 15 2 R01 10 9 R01 50 2 R03 20 9 R02 25 3 B01 10 10 R01 15 3 R02 20 11 B01 25 4 B01 20 11 N01 5 4 R03 50 11 R02 50 5 B01 10 12 B01 15 5 B03 24 12 N01 15 5 N02 24 12 R01 15 6 B02 15 13 B01 15 6 N01 25 13 B02 25 6 R01 10 13 N02 50 7 B03 50 13 R02 10 7 N02 15 14 B01 50 7 R02 10 14 B02 65 Trang 34
 5. BÀI TẬP TẠO BẢNG 14 N01 45 14 R01 10 14 N02 30 14 R02 50 1. Tạo CSDL có tên QLNS.MDB Trong CSDL QLNS tạo các Table sau Bảng NHANVIEN PROPERTIES DATA TYPE (Thuộc Tính) FIELD NAME DESCRIPTION (Kiểu Dữ (Tên Trường) (Mô Tả) FIELD SIZE FORMAT KEY Liệu) (Kích Thước) (Định Dạng) (Khóa) MaNV Text Mã nhân viên 6 > Khóa chính Họ nhân viên HoNV Text 40 TenNV Text Tên nhân viên 7 Giới tính ; “Nam”; “Nữ” Gioitinh Yes/no Ngaysinh Date/time Ngày sinh dd/mm/yy Địa chỉ Diachi Text 50 @; “không có”; Điện thoại Dienthoai Text 9 “chưa biết” Email Hyperlink Email Dân tộc Khóa ngoại Dantoc Number Long Integer Trình độ Khóa ngoại Trinhdo Number Long integer Hệ số lương HSLuong Number Double NgayLV Date/time Ngày vào làm dd/mm/yy Hợp đồng dài HDDH Yes/no ; “có”; “không” hạn Mã chức vụ Khóa ngoại MaCV Text 2 Khóa ngoại MaPB Text Mã phòng ban 2 Hinhanh OLE Object Hình nhân viên Bảng CHUCVU PROPERTIES DATA TYPE (Thuộc Tính) FIELD NAME DESCRIPTION (Kiểu Dữ (Tên Trường) (Mô Tả) FIELD SIZE FORMAT KEY Liệu) (Kích Thước) (Định Dạng) (Khóa) Mã chức vụ MaCV Text 2 > Khóa chính Tên chức vụ TenCV Text 30 Phụ cấp chức vụ PCCV Number Long integer Bảng PHONGBAN PROPERTIES DATA TYPE (Thuộc Tính) FIELD NAME DESCRIPTION (Kiểu Dữ (Tên Trường) (Mô Tả) FIELD SIZE FORMAT KEY Liệu) (Kích Thước) (Định Dạng) (Khóa) MaPB Text Mã phòng ban 2 > Khóa chính TenPB Text Tên phòng ban 50 Bảng DANTOC PROPERTIES DATA TYPE (Thuộc Tính) FIELD NAME DESCRIPTION (Kiểu Dữ (Tên Trường) (Mô Tả) FIELD SIZE FORMAT KEY Liệu) (Kích Thước) (Định Dạng) (Khóa) Mã dân tộc MaDT Autonumber Long integer Khóa chính Trang 35
 6. BÀI TẬP TẠO BẢNG Tên dân tộc TenDT Text 30 Bảng TRINHDO PROPERTIES DATA TYPE (Thuộc Tính) FIELD NAME DESCRIPTION (Kiểu Dữ (Tên Trường) (Mô Tả) FIELD SIZE FORMAT KEY Liệu) (Kích Thước) (Định Dạng) (Khóa) Mã trình độ MaTD Autonumber Long integer Khóa chính Tên trình độ TenTD Text 30 Bảng CHAMCONG PROPERTIES DATA TYPE (Thuộc Tính) FIELD NAME DESCRIPTION (Kiểu Dữ (Tên Trường) (Mô Tả) FIELD SIZE FORMAT KEY Liệu) (Kích Thước) (Định Dạng) (Khóa) MaNV Text Mã nhân viên 6 > Khóa chính Tháng chấm công Thang Number Byte Khóa chính Năm chấm công Nam Number Integer Khóa chính Mã công việc MaCoV Text 2 Khóa chính Số công làm việc Socong Number Integer Bảng CONGVIEC PROPERTIES DATA TYPE (Thuộc Tính) FIELD NAME DESCRIPTION (Kiểu Dữ (Tên Trường) (Mô Tả) FIELD SIZE FORMAT KEY Liệu) (Kích Thước) (Định Dạng) (Khóa) Mã công việc MaCV Text 2 > Khóa chính Tên công việc TenCV Text 50 Đơn vị tính DVTinh Text 10 Đơn giá Dongia Number Long Integer 2. Thiết lập mối quan hệ Trang 36
 7. BÀI TẬP TẠO BẢNG Bảng NHANVIEN Giới Điện Hệ số Tên Ngày Dân Họ NV Địa chỉ Mã NV Trinhdo NgayVL HDDH Mã CV Mã PB thoại tộc lương NV sinh tính 15 Tôn Trưởng Hoàng Biên Hảo Thất Đại học BT0000 29/07/54 Nam 848214567 Kinh 3 01/01/94 Có Thị Vĩnh tập phòng Thuyết, Q1 18/05 Đàn Nguyễn Nhân Biên Nữ Thị Điểm, Đại học BT0001 Lai 26/12/76 không có Kinh 2.34 01/12/99 Không Thị Cẩm tập viên QBT Phổ Lê Thị Nghiệp 10/12 Tô thông Nhân Nữ chưa biết DV0002 Hà 06/01/80 Kinh 2.34 12/01/99 Không Hiến Thành vụ Khánh trung viên học 18 Hồng Nghiệp Nhân Hậu chưa biết Đại học DV0003 Lê Văn 12/09/78 Nam Kinh 1.82 09/01/00 Không vụ Bàng, Q6 viên 11 Nguyễn Kế Ngô Thị Kế Nữ Văn Trỗi, chưa biết Đại học KT0000 Liên 12/01/62 Kinh 3 09/01/94 Không toán Thanh toán trưởng QPN Nguyễn Huyề 19/2 Võ Thị Kỹ Nhân Nữ chưa biết Đại học KT0001 15/12/74 Kinh 2.34 01/01/97 Có Thị Bích thuật n Sáu viên Trần 11 Cộng Khơ Kỹ Cao Nhân Nguyễn chưa biết KT0007 Tâm 01/01/75 Nam 2.34 12/01/99 Không đẳng thuật Hoà, QTB me viên Hoàng 19/12 Nguyễn Nguyễn Kỹ Cao Nhân Tuấn chưa biết KT0008 10/01/64 Nam Kinh 4.85 21/12/01 Không Tấn Thái Sơn, đẳng thuật viên QGV 97 Tô Hiến Tổ Nhân Lâm Thị Nữ Đại học TC0000 Duyên 01/01/70 848213760 Kinh 2.34 18/11/95 Không chức Thành, Q10 viên Trung Nguyễn 16 Trần học Tổ Nhân chưa biết TC0001 Anh 30/06/77 Nam Kinh 1.82 10/01/02 Không Thế Xuân Sạn chức chuyên viên nghiệp Bảng CHUCVU Trang 37
 8. BÀI TẬP TẠO BẢNG Bảng PHONGBAN Bảng TRINHDO Bảng DANTOC Phụ Mã Tên chức vụ cấp CV CV Mã Ma Mã Tên PB Tên TĐ Tên DT PB TD DT Giám đốc GD 100000 Phổ thông 1 Kinh 1 Biên tập BT Kế toán trung học KT 50000 2 Hoa trưởng Dịch vụ DV Đại học 2 Nhân Khơ me 3 NV 0 viên Giám đốc GD 4 Tày Phó giám Thạc sĩ 3 PG 70000 5 Nùng đốc Kế toán KN Phó 6 Thái Tiến sĩ 4 PP 30000 Kỹ thuật KT phòng 7 Ê đê Phó quản Cao đẳng 5 Nghiệp vụ PQ 30000 NV 8 Bana đốc Trung học Tổ chức TC Quản đốc QD 50000 6 chuyên nghiệp TG Thi công Trưởng TP 50000 Kỹ thuật viên 7 phòng Thiết kế TK Bảng CHAMCONG Bảng CONGVIEC Tháng Mã Đơn vị tính Đơn giá Tên CV CV chấm Số công Mã NV Năm Mã CV công Biên soạn BS Bài 80000 Biên soạn BT0000 1 2005 11 Bốc vác BV Cái 5000 Biên soạn BT0000 2 2005 11 Biên soạn BT0001 1 2005 9 Cài đặt CĐ Máy 100000 Biên soạn BT0001 2 2005 10 Hành Biên soạn DV0002 1 2005 12 HC Tháng 500000 chánh Bốc vác DV0003 1 2005 15 Lập trình Giờ LT 75000 Biên soạn KT0000 1 2005 1 Hành Quản lý QL Tháng 1000000 KT0001 3 2005 chánh 1 Thiết kế KT0007 1 2005 6 Thiết kế TK Cái 500000 Cài đặt KT0008 2 2005 15 Hành TC0000 1 2005 chánh 1 Bốc vác TC0001 1 2005 17 Bốc vác TC0001 4 2005 16 BÀI TẬP CSDL BANHANG.MDB 1. SELECT QUERY (QUERY CHỌN) 1 – Hieån thò caùc field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU cuûa baûng NHANVIEN theo tieâu chuaån MANV=1. 2 – Hieån thò caùc field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU cuûa baûng NHANVIEN theo tieâu chuaån sinh sau naêm 1975 (NGAYSINH>=1/1/1976) . Trang 38
 9. BÀI TẬP TẠO BẢNG 3 – Hieån thò caùc field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU cuûa baûng NHANVIEN theo tieâu chuaån field NU laø “Nam”. 4 – Hieån thò caùc field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU cuûa baûng NHANVIEN theo tieâu chuaån field NU laø “Nam” vaø sinh sau naêm 1975. 5 – Hieån thò caùc field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU cuûa baûng NHANVIEN theo tieâu chuaån naêm sinh trong khoaûng [1975,1980]. 6 – Hieån thò caùc field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU cuûa baûng NHANVIEN theo tieâu chuaån TENNV baét ñaàu laø kyù töï “T”. 7 – Hieån thò caùc field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU cuûa baûng NHANVIEN theo tieâu chuaån TENNV baét ñaàu khaùc kyù töï “T”. 8 – Môû table NHANVIEN ôû cheá ñoä Design View, theâm vaøo field HSL coù kieåu Number vôùi caùc thuoäc tính sau : + Field size : Single + Decimal Places : 2 + Input Mask : 0.00 Chuyeån sang cheá ñoä Datasheet, nhaäp vaøo HSL cuûa caùc nhaân vieân. 9 – Hieån thò caùc field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU cuûa baûng NHANVIEN theo tieâu chuaån HSL naèm trong khoaûng [2.10, 2.88]. 10 - Hieån thò caùc field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU, LCB:[HSL]*290000 cuûa baûng NHANVIEN theo tieâu chuaån HSL>=2.10 hay field NU laø “Nam”. 11 - Hieån thò caùc field MASP, TENSP, DVT cuûa baûng SANPHAM theo tieâu chuaån MASP töø R01R09. 12 - Hieån thò caùc field MASP, TENSP, DVT cuûa baûng SANPHAM theo tieâu chuaån MASP töø R01R05. 13 – Hieån thò MAHD, NGAYLAPHD, HOTENNV, TENSP, SL, DONGIA, THANHTIEN: [SL]*[DONGIA] theo tieâu chuaån MAHD = 1. 14 – Hieån thò MAHD, NGAYLAPHD, HOTENNV, TENSP, SL, DONGIA, THANHTIEN: [SL]*[DONGIA] theo tieâu chuaån NGAYLAPHD = 15/07/2004. 15 – Hieån thò MAHD, NGAYLAPHD, TENNV, TENSP, TENKH, SL, DONGIA, THANHTIEN: [SL]*[DONGIA] theo tieâu chuaån ngaøy hieän haønh. 16 – Hieån thò MAHD, NGAYLAPHD, TENNV, TENSP, TENKH, SL, DONGIA, THANHTIEN: [SL]*[DONGIA] theo tieâu chuaån thaùng hieän haønh. 17 – Hieån thò MAHD, NGAYLAPHD, TENNV, TENSP, TENKH, SL, DONGIA, THANHTIEN: [SL]*[DONGIA] theo tieâu chuaån quyù 3 naêm 2004. 18 – Hieån thò MAHD, NGAYLAPHD, TENNV, TENSP, TENKH, SL, DONGIA, THANHTIEN: [SL]*[DONGIA] theo 6 thaùng cuoái naêm 2004. 19 – Hieån thò MAHD, NGAYLAPHD, TENNV, TENSP, TENKH, SL, DONGIA, THANHTIEN: [SL]*[DONGIA] theo tieâu chuaån töø ngaøy hieän haønh trôû veà tröôùc 3 ngaøy. 20 - Hieån thò MAHD, NGAYLAPHD, TENNV, TENSP, TENKH, SL, DONGIA, THANHTIEN: [SL]*[DONGIA] theo tieâu chuaån ngaøy laäp hoaù ñôn = ngaøy giao nhaän haøng. 2. PARAMENTER QUERY (QUERY THAM SỐ) 1 – Hieån thò caùc field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU cuûa baûng NHANVIEN theo tieâu chuaån MANV nhaäp vaøo töø baøn phím. 2 - Hieån thò MAHD, NGAYLAPHD, HOTENNV, TENSP, SL, DONGIA, THANHTIEN: [SL]*[DONGIA] theo tieâu chuaån ngaøy laäp hoaù ñôn nhaäp vaøo töø baøn phím. Trang 39
 10. BÀI TẬP TẠO BẢNG 3 – Hieån thò caùc field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU cuûa baûng NHANVIEN theo tieâu chuaån tuoåi naèm trong khoaûng [a,b] nhaäp vaøo töø baøn phím vaø coù field NU laø “Nam”. 4 – Hieån thò caùc field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU cuûa baûng NHANVIEN theo tieâu chuaån HSL >= giaù trò nhaäp vaøo töø baøn phím. 5 - Hieån thò MAHD, NGAYLAPHD, TENNV, TENSP, HOTEN, SL, DONGIA, THANHTIEN: [SL]*[DONGIA] theo tieâu chuaån maõ hoaù ñôn nhaäp vaøo töø baøn phím. 3. CROSSTAB QUERY (QUERY THAM KHẢO CHÉO) 1 - Tạo crosstab query hiển thị tên khách hàng, tên sản phẩm, thành tiền, tổng thành tiền của tất cả các sản phẩm 2 - Tạo crosstab query hiển thị TenKH, TenSP, thành tiền, tổng thành tiền của tất cả các sản phẩm trong quý 3. 3 - Tạo crosstab query hiển thị tên khách hàng, tên sản phẩm, đếm số lượng hóa đơn có mã sản phẩm là “R02”. 4 - Tạo crosstab query hiển thị TenKH, TenSP, thành tiền, tổng thành tiền của tất cả các sản phẩm trong năm hiện hành. Ví dụ: Taïo Crosstab query cho bieát tình hình khaùch haøng mua haøng vôùi thaønh tieàn laø bao nhieâu trong 6 thaùng cuoái naêm 2004 - Vaøo menu Query – choïn Crosstab Query. - Xaùc ñònh Row Heading, Column Heading, Value. Trang 40
 11. BÀI TẬP TẠO BẢNG 4. ACTION QUERY (QUERY HÀNH ĐỘNG) 1 - Tạo bảng nhân viên nam mới lưu tất cả các nhân viên có giới tính là nam. (make table query) 2 - Tạo bảng nhân viên mới lưu tất cả các nhân viên có năm sinh nằm trong khoảng [1960,1980].(make table query) 3 - Tạo bảng nhân viên nữ lưu tất cả các nhân viên có năm sinh nằm trong khoảng [1960,1980] và có giới tính là nữ.(make table query) 4 - Cập nhật đơn giá các sản phẩm tăng 10% những sản phẩm có mã sản phẩm bắt đầu khác ký tự B. (Update query) 5 - Cập nhật đơn giá các sản phẩm tăng 10% những sản phẩm có mã sản phẩm bắt đầu là ký tự B và giảm 5% các sản phẩm còn lại. (Update query) 6 - Thêm các nhân viên có giới tính là nam vào bảng nhân viên nữ (câu 25). (Append query) 7 - Xóa hóa đơn có mã là 1. (Delete query) Ví dụ: A - Taïo Make Table Query duøng ñeå taïo môùi moät baûng töø baûng NHAN VIEN theo tieâu chuaån laø nhaân vieân “Nöõ”. ( ñaët teân laø NV NU) Trang 41
 12. BÀI TẬP TẠO BẢNG - Vaøo menu Query – choïn Make Table query – Nhaäp vaøo teân baûng môùi NV NU - OK - Baám Nuùt Run ñeå chaïyvaø choïn Yes. Kieåm tra trong table seõ thaáy baûng NV NU. Ví duï : B - Taïo Append Query duøng ñeå noái theâm töø baûng NHAN VIEN vaøo baûng NV NU theo tieâu chuaån laø nhaân vieân “Nam”. Trang 42
 13. BÀI TẬP TẠO BẢNG - Vaøo menu Query – choïn Append query – Nhaäp vaøo teân baûng môùi NV NU - OK - Baám Nuùt Run ñeå chaïyvaø choïn Yes. Kieåm tra trong table NV NU. Ví duï : C - Delete Query duøng ñeå xoùa caùc maãu tin cuûa baûng NV NU theo tieâu chuaån laø nhaân vieân “Nam” vaø sinh sau 1975. - Vaøo menu Query – choïn Delete query. - Baám Nuùt Run ñeå chaïyvaø choïn Yes. Kieåm tra trong table NV NU Trang 43
 14. BÀI TẬP TẠO BẢNG Ví duï : D - Taïo Update Query duøng ñeå caäp nhaät caùc maãu tin cuûa baûng SAN PHAM theo tieâu chuaån : neáu MASP baét ñaàu laø kyù töï R thì taêng giaù 10%, neáu MASP baét ñaàu laø kyù töï B thì taêng giaù 5%, coøn laïi giaûm giaù 20% - Vaøo menu Query – choïn Update query. - Baám Nuùt Run ñeå chaïyvaø choïn Yes. Kieåm tra trong table SAN PHAM. BÀI TẬP CSDL QLNS.MDB 1. SELECT QUERY (QUERY CHỌN) Hiển thị danh sách những nhân viên có họ “Nguyễn” 1. Hiển thị danh sách những nhân viên có họ “Trần” và có giới tính là Nam 2. Hiển thị danh sách những nhân viên có 2 ký tự đầu là bất kỳ và có 4 ký tự sau là 0000 3. Hiển thị danh sách những nhân viên ở phòng biên tập. 4. Hiển thị danh sách có lương căn bản > 800000 và chỉ hiển thị các thông tin sau: MaNV, Họ và Tên 5. NV, Tên CV, Tên PB (LCB = HSL x 290000). 6. Hiển thị danh sách những nhân viên có lương căn bản nằm trong khoản từ 600 đến 800 ngàn và có tuổi < 30. 7. Hiển thị danh sách những nhân viên có hợp đồng dài hạn. 8. Hiển thị danh sách những nhân viên có dân tộc là kinh. 9. Hiển thị danh sách những nhân viên sinh trước ngày 01/01/1980 10. Hiển thị danh sách những nhân viên có ngày sinh nằm trong khoảng 01/01/1950 và 01/01/1980 11. Hiển thị danh sách những nhân viên có tuổi không nằm trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự. 12. Hiển thị danh sách những nhân viên có chức vụ là trưởng phòng hoặc là phó phòng. 13. Hiển thị danh sách những nhân viên có giới tính là nữ 14. Hiển thị danh sách những nhân viên có địa chỉ ở quận 1. 15. Hiển thị danh sách những nhân viên có số điện thoại 16. Hiển thị danh sách những nhân viên không có số điện thoại 17. Hiển thị danh sách những nhân viên chưa biết số điện thoại 18. Hiển thị danh sách những nhân viên có tên lót là thị và có giới tính là nữHiển thị danh sách những nhân viên có tên lót là văn và có giới tính là nam Trang 44
 15. BÀI TẬP TẠO BẢNG 19. Hiển thị danh sách những nhân viên ở phòng tổ chức có lương căn bản > 800000 ngàn, có giới tính là nam và sinh trước năm 1950 20. Hiển thị những công việc có đơn vị tính là giờ 21. Hiển thị danh sách bảng chấm công nhân viên bao gồm các trường sau: MaNV, Họ và Tên NV, Tên Công Việc, và Tiền Công với tiền công = số lượng x đơn giá theo tháng và năm hiện hành. 22. Tính tổng số nhân viên trong công ty 23. Tính tổng lương căn bản hàng tháng của nhân viên là bao nhiêu 24. Thống kê xem mỗi phòng ban gồm bao nhiêu người 25. Hiển thị danh sách những nhân viên nào đã làm việc trên 10 năm 26. Với mỗi phòng ban, liệt kê tên phòng ban (TENPB) và lương trung bình của các nhân viên làm việc trong phòng ban đó 27. Lương trung bình của tất cả các nhân viên 28. Tính lương căn bản cao nhất và thấp nhất của nhân viên 29. Tính tổng lương của nhân viên trong quý 1 năm hiện hành. Chỉ hiển thị một số thông tin sau: MaNV, Họ và Tên NV, Tổng lương. 2. QUERY CÓ THAM SỐ (PARAMETER) 1. Hiển thị các trường MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, GIOITINH, LUONGCB của bảng NHANVIEN theo tiêu chuẩn MANV nhập từ bàn phím. 2. Hiển thị các trường MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, GIOITINH, LUONGCB của bảng NHANVIEN theo tiêu chuẩn HONV nhập bất kỳ. 3. Hiển thị các trường MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, GIOITINH, LUONGCB của bảng NHANVIEN theo tiêu chuẩn HONV và TENNV nhập từ bất kỳ. 4. Hiển thị danh sách NHANVIEN có ngày sinh nằm trong khoản [từ ngày, đến ngày] với từ ngày đến ngày được nhập từ bàn phím. 5. Hiển thị danh sách NHANVIEN với tên chức vụ được nhập từ bàn phím 6. Hiển thị danh sách NHANVIEN với tên phòng ban được nhập từ bàn phím 7. Hiển thị các thông tin sau MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, GIOITINH, SOCONG, trong bảng NHANVIEN và CHAMCONG với tháng và năm sinh được nhập vào bất kỳ. 8. Hiển thị các thông tin sau MANV, Họ và Tên NV, NGAYSINH, GIOITINH, LUONGCB của bảng NHANVIEN theo tiêu chuẩn tuổi nằm trong khoảng [a,b] nhập từ bàn phím. 9. Hiển thị các thông tin sau MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, GIOITINH, LUONGCB của bảng NHANVIEN theo tiêu chuẩn tuổi nằm trong khoảng [a,b] nhập vào từ bàn phím và GIOITINH là “Nam” 10. Hiển thị các thông tin sau MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, GIOITINH, LUONGCB của bảng NHANVIEN theo tiêu chuẩn LUONGCB >= giá trị nhập vào từ bàn phím 11. Thống kê xem mỗi phòng ban có bao nhiêu nhân viên, hiển thị MAPB, TENPB, TSNV với MAPB được nhập từ bàn phím 12. Hiển thị bảng lương nhân viên bao gồm các trường sau: MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, GIOITINH, LUONGCB, TIENCONG, TONGLUONG theo tháng và năm được nhập từ bàn phím Trong đó: LUONGCB = HSLUONG x 290000 TIENCONG = SOLUONG x DONGIA TONGLUONG = LUONGCB + TIENCONG + PCCV 3. QUERY THAM KHẢO CHÉO (CROSSTAB QUERY) 1. Tạo Crosstab query thống kê xem mỗi phòng ban tổng lương căn bản của nam là bao nhiêu và của nữ là bao nhiêu (Trong đó LuongCB=HSLuong x 290000) Trang 45
 16. BÀI TẬP TẠO BẢNG Tạo Crosstab query thống kê xem mỗi phòng ban như vậy có bao nhiêu nhân viên có hợp đồng dài 2. hạn và hợp đồng không dài hạn Tạo Crosstab query thống kê xem tổng lương của từng nhân viên ở các tháng trong năm hiện hành 3. bao gồm: MANV, HONV, TENNV (trong đó Tổng lương = (HSLuong x 290000)+(Socong x Dongia) +PCCV) Tạo Crosstab query thống kê xem tổng lương của từng nhân viên theo từng quý trong năm 2005 (trong 4. đó Tổng lương = (HSLuong x 290000)+(Socong x Dongia)+PCCV) Tạo Crosstab query hiển thị danh sách nhân viên bao gồm: MANV, Họ và Tên NV với tổng lương 5. trong quý 1 của năm 2005 Tạo Crosstab query thống kê xem tổng tiền công theo từng quý của một nhóm công việc trong 1 năm 6. nào đó với năm được nhập từ bàn phím (trong đó tổng công = Socong x Dongia ) Tạo Crosstab query thống kê hiển thị xem tổng số công của mỗi nhân viên là bao nhiêu trong năm 7. hiện hành Tạo Crosstab query thống kê xem mỗi công việc như vậy có bao nhiêu nhân viên làm việc và mỗi 8. phòng ban có bao nhiêu nhân viên làm công việc đó Tạo Crosstab query thống kê xem mỗi phòng ban như vậy có bao nhiêu nhân viên làm việc với những 9. trình độ nào 4. QUERY HÀNH ĐỘNG (ACTION QUERY) 1. Tạo Make Table Query với các field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, GIOITINH từ bảng NHANVIEN, chỉ lấy những mẫu tin có năm sinh sau 1970 2. Tạo Make Table Query với các field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, GIOITINH từ bảng NHANVIEN, chỉ lấy những mẫu tin có hợp đồng dài hạn và là Nam 3. Tạo Make Table Query với các field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, GIOITINH từ bảng NHANVIEN, chỉ lấy những mẫu tin có giới tính là Nam 4. Cập nhật hệ số lương tăng 0.03 cho những nhân viên có chức vụ trưởng phòng 5. Cập nhật đơn giá tăng 10% cho công việc bốc vác 6. Cập nhật lại tên phòng ban Tổ chức thành phòng Tổ chức hành chánh 7. Xóa dân tộc Bana Trang 46
 17. BÀI TẬP FORM 1. AUTO FORM COLUMNAR B2: Đặt tên và lưu form. B1: Forms new (chọn auto form dạng columnar), chọn bảng, query làm nguồn dữ liệu 2. AUTO FORM TABULAR B2: Đặt tên và lưu form. B1: Forms new (chọn auto form dạng tabular), chọn bảng, query làm nguồn dữ liệu. 3. FORM MAIN-SUB B2: Chọn bảng main (Hóa Đơn), sau đó đưa lần lượt các field B1: Forms new (chọn form wizard). đưa sang cửa sổ bên phải, chọn next để tiếp tục.
 18. BÀI TẬP FORM B3: Tiếp tục chọn bảng sub (Chi Tiết Hóa Đơn), B4: Chọn bảng Hóa Đơn (main), bấm next để tiếp tục. sau đó đưa lần lượt các field đưa sang cửa sổ bên phải, chọn next để tiếp tục B5: Chọn kiểu thể hiện theo dạng tabular hoặc B6: Chọn kiểu nền (back ground), bấm next để tiếp tục. datasheet, chọn next để tiếp tục. B7: Đặt tên, lưu form, bấm finish để kết thúc.
 19. BÀI TẬP FORM . 4. CHỈNH SỬA FORM. ĐẶT TIÊU ĐỀ FORM (sử dụng công cụ label). B2: Kéo rê chuột xuống phía dưới để tách phần B1: Chọn form design, đặt con trỏ như hình bên. header và detail như hình bên. Chú ý: nếu không xuất hiện form header và form footer, vào menu view form header/form footer. B3: Chọn công cụ Label (Aa) trên bảng công cụ (tool B4: Chọn biểu tượng view trên thanh toolbar để box), chọn font chữ, size chữ trên thanh format. xem lại form. Chú ý: nếu không xuất hiện bảng tool box, chọn biểu tượng trên thanh tool bar (menu view tool box).
 20. BÀI TẬP FORM SỬ DỤNG CÔNG CỤ TEXTBOX. Ví dụ nối họnv và tênnv của form nhân viên sau: B1: Chọn form nhânviên  design. B2: Xóa textbox, label Honv, Tennv B3: chọn công cụ textbox (ab), sau đó nhập chuỗi B4: Sửa lại nhãn (Label) text 16 thành Họ và Tên sau(=[HoNV]&” ”&[TenNV]) vào hộp textbox , tiếp nhân viên tục nhập lại chuỗi Họ và tên cho nhãn Text16: B5: Chọn biểu tượng view trên thanh toolbar để xem lại form SỬ DỤNG CÔNG CỤ COMMAND BUTTON. Ví dụ: tạo hệ thống nút như sau: B1: Chọn form design, sau đó kéo form footer xuống như hình bên.
Đồng bộ tài khoản