Bài thực hành số 3: Đối tượng File System Object

Chia sẻ: Duong Ngoc Hanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
59
lượt xem
11
download

Bài thực hành số 3: Đối tượng File System Object

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài thực hành số 3: đối tượng file system object', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thực hành số 3: Đối tượng File System Object

 1. Bài thực hành số 3: Đối tượng FileSystemObject Thiết kế website bao gồm các chức năng: - Đăng nhập hệ thống - Đăng ký người dùng mới - Xem danh sách các người dùng đã đăng ký - Thêm mới Tỉnh/Thành phố 1. Chức năng đăng nhập: Yêu Cầu: - Cho phép lưu lại tên truy nhập và mật khẩu - Cho phép kiểm tra lỗi nhập dữ liệu: + Thông báo lỗi nếu chưa nhập tên truy nhập hoặc mật khẩu mà nhấn Dang Nhap +Thông báo lỗi nếu tên truy nhập, mật khẩu không đúng, hoặc không có trong hệ thống 2. Chức năng Đăng ký tài khoản mới - Sau khi nhấn nút GHI thì các thông tin đã nhập sẽ được lưu trong File TaiKhoan.txt. Cách lưu như sau: Thông tin của mỗi cá nhân sẽ được lưu trên một dòng. Ví dụ dưới đây là cấu trúc một file Taikhoan.txt: các trường thông tin của mỗi cá nhân phân cách nhau bới dấu chấm phẩy “;” - Yêu cầu bắt lỗi các trường Ten Tai Khoan, Mat khau, Go lai Mat khau, Ho va ten bắt buộc phải nhập dữ liệu - Kiểm tra lỗi nếu 2 trường Mat Khau va Go lai Mat khau không khớp nhau - Kiểm tra độ dài của mật khẩu tối thiểu là 3 ký tự - Trường Tinh/Thanh pho sẽ được thêm vào từ file Tinh.txt GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên 1
 2. Bài thực hành số 3: Đối tượng FileSystemObject 3. Chức năng hiển thị danh sách các người dùng đã đăng ký Gợi ý: để hiển thị danh sách người dùng đã đăng ký dưới dạng bảng như trên bằng cách đọc từng dòng trong file Taikhoan.txt, sau đó tách mỗi dòng ra thành cách trường dữ liệu để đưa vào bảng: Sử dụng hàm SPLIT(“Xâu ký tự cần tách”,”ký tự phân tách”) Ví dụ: a=split(f.readline,”;”) GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên 2
 3. Bài thực hành số 3: Đối tượng FileSystemObject Câu lệnh trên có nghĩa là đọc một dòng(xâu) trong file dữ liệu f , sau đó sử dụng hàm split tách xâu trên thành các xâu con tại các vị trí có dấu “;” và gán các xâu con này vào các phần tử của mảng a Mảng a sẽ được đánh số từ 0 cho tới Ubound(a) -1 (trong đó: hàm Ubound(a) trả về tổng số phần tử của mảng a) 4. Chức năng Thêm Tỉnh/Thành phố: Yêu cầu: - Nhập tên tỉnh, thành phố không sử dụng dấu cách “ “ - Nếu chưa nhập tên tỉnh, thành phố mà nhấn Them thi báo lỗi - Không nhập trùng tên tỉnh, thành phố đã có trong danh sách Các file của chương trình gồm: - Tinh.txt (chứa danh sách tỉnh/ thành phố) - Taikhoan.txt (chứa toàn bộ thông tin các tài khoản dã đăng ký) - Login.asp ->Xuly_login.asp - Dangky.asp ->Xuly_dangky.asp - Hienthi.asp - ThemTinh.asp ->Xuly_ThemTinh.asp GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên 3
 4. Bài thực hành số 3: Đối tượng FileSystemObject Login.asp Ten truy nhap DANG NHAP HE THONG Ten truy nhap > Mat khau Luu lai tai khoan      Dang ky moi Danh sach da dang ky GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên 4
 5. Bài thực hành số 3: Đối tượng FileSystemObject Xuly_login.asp
 6. Bài thực hành số 3: Đối tượng FileSystemObject %> Quay lai Dangky.asp DANG KY TAI KHOAN DANG KY TAI KHOAN Ten tai khoan Mat khau   (it nhat 3 ky tu) Go lai mat khau   Ho va ten Gioi tinh Nam  Nu Ngay sinh GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên 6
 7. Bài thực hành số 3: Đối tượng FileSystemObject Ngay Thang > Nam Tinh/Thanh pho Nhan vao day de them tinh/thanh pho So thich Du lich The thao Xem TV Nau an Tin hoc Thoi su Ghi chu GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên 7
 8. Bài thực hành số 3: Đối tượng FileSystemObject Dang nhap Danh sach dang ky Xuly_dangky.asp
 9. Bài thực hành số 3: Đối tượng FileSystemObject Next f.write(request.form("txtUser")) & ";" f.write(request.form("txtPass")) & ";" f.write(request.form("txtHoten")) & ";" f.write(request.form("rdoGT")) & ";" f.write(Ngaysinh) & ";" f.write(request.form("opttinh")) & ";" f.write(Sothich) & ";" f.writeline(request.form("txtaGhichu")) & ";" f.close set f=nothing set FS=nothing response.redirect("Hienthi.asp") %> Hienthi.asp Hien thi danh sach tai khoan da nhap DANH SACH TAI KHOAN DA DANG KY STT TEN TAI KHOAN MAT KHAU HO VA TEN GIOI TINH NGAY SINH TINH/ THANH SO THICH GHI CHU
 10. Bài thực hành số 3: Đối tượng FileSystemObject if j mod 2=0 then 'doan nay de chon ma`u nen cho moi dong trong bang color="#00FFFF" else color="#FFFFFF" End if %> Khong tim thay file Taikhoan.txt! Dang nhap Dang ky moi ThemTinh.asp New Page 1    DANH SACH TINH/THANH PHO GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên 10
 11. Bài thực hành số 3: Đối tượng FileSystemObject STT Ten Tinh/Thanh pho
 12. Bài thực hành số 3: Đối tượng FileSystemObject Set f=FS.OpenTextFile(filename,1,false) while not f.AtEndOfStream 'Trong khi chua ket thu file tinh=f.readline if lcase(tinh)=lcase(request.form("txtTentinh")) then TinhDaTonTai=TRUE End if wend f.close set f=nothing End if End function 'Kiem tra loi Loi=FALSE if request.form("txttentinh")="" then Application("App_loi_Tentinh")="Chua nhap ten tinh. " Loi=TRUE end if if inStr(request.form("txttentinh")," ")>0 then Application("App_loi_Tentinh")=Application("App_loi_Tentinh") & "Ten tinh khong su dung khoang tro^ng! " Loi=TRUE end if If TinhDaTonTai() then Application("App_loi_Tentinh")=Application("App_loi_Tentinh") & "Khong tim thay file Tinh.txt hoac ten tinh da ton tai trong danh sach." Loi=TRUE End if If Loi Then response.redirect("Themtinh.asp") End if 'Them tinh moi vao file tinh.txt If not FS.fileExists(filename) then ' Kiem tra co file Taikhoan.txt chua? Set f=FS.CreateTextfile(filename,true) 'Neu chua thi` Tao moi else Set f=FS.Opentextfile(filename,8,false) ' mo file da co de ghi them vao End if f.writeline(request.form("txttentinh")) f.close set f=nothing set FS=nothing response.redirect("Themtinh.asp") %> GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản