Bài thực hành số 4: ADO

Chia sẻ: Duong Ngoc Hanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
139
lượt xem
21
download

Bài thực hành số 4: ADO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bài thực hành số 4: ADO

  1. Bài thực hành số 4: ADO 1. Tạo CSDL HOSO.MDB và thiết kế bảng SINHVIEN có cấu trúc như sau: 2. Thiết kế trang DEFAULT. ASP cho phép hiển thị danh sách SV như sau: 3. Nhấn thêm cho phép thêm một SV mới(Hình trái) 4. Nhấn nút SỬA cho phép sửa thông tin của SV đã chọn (Hình phải) GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên 1
  2. Bài thực hành số 4: ADO 5. Nhấn nút XOÁ cho phép xoá những SV đã được đánh dấu Yêu cầu SV nắm vững các kiến thức sau: - Sử dụng và truy xuất các điều khiển trên FORM - Phần lập trình ADO và truy vấn dữ liệu bằng Recordset GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên 2
  3. Bài thực hành số 4: ADO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT Mô hình liên kết các trang Default.asp Xuly_Default.asp Them.asp Sua.asp Xoa.asp Xuly_Them.asp Xuly_Sua.asp Connection.inc Default.asp New Page 1 DANH SACH SINH VIEN XOA SUA MA SV HO VA TEN GIOI TINH NGAY SINH SO THICH DIA CHI GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên 3
  4. Bài thực hành số 4: ADO Xuly_Default.asp
  5. Bài thực hành số 4: ADO Nam Nu Ngay sinh Ngay thang nam So thich Du lich Ca nhac The thao Nau an Xem TV Ve Mua sam Tin hoc Dia chi Xuly_Them.asp
  6. Bài thực hành số 4: ADO 'ghi thong tin tu form vao CSDL ngaysinh=Cdate(request.form("optNgay") & "/" & request.form("optThang") & "/" & request.form("OptNam")) rs.addnew rs.fields("maSV")=Ucase(trim(request.form("txtMaSV"))) 'Ham Ucase doi chu thuong thanh chu HOA rs.fields("hoten")=request.form("txthoten") if request.form("rdoGT")="Nam" then rs.fields("Gioitinh")=TRUE else rs.fields("Gioitinh")=FALSE end if rs.fields("Ngaysinh")=Ngaysinh rs.fields("Sothich")= request.form("chksothich") rs.fields("Diachi")=request.form("txtaDiachi") rs.update rs.close response.redirect("Default.asp") End if %> Sua.asp Ho va ten SUA THONG TIN CA NHAN Ma SV Ho va ten Gioi tinh Nam Nu Ngay sinh Ngay thang GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên 6
  7. Bài thực hành số 4: ADO nam So thich checked >Du lich checked >Ca nhac checked >The thao checked > Nau an checked >Xem TV checked > Ve checked >Mua sam checked >Tin hoc Dia chi Xuly_Sua.asp
  8. Bài thực hành số 4: ADO if request.form("ChkXoa")(i)"" then strSQL="Select * from Sinhvien Where MaSV=' " & ucase(trim(request.form("ChkXoa")(i))) & " ' " rs.open strSQL,Conn,1,3 rs.delete rs.close End if next response.redirect("Default.asp") %> GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản