Bài thuyết trình: Marketing Manager

Chia sẻ: Jolie Jolie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
1.109
lượt xem
527
download

Bài thuyết trình: Marketing Manager

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đánh giá sơ bộ ợi thếcạnh tranh(SWOT) của thương hiệu đó (1 trangA 4).Đề cương chi tiế tnhư hướng dẫn, những dự kiến sẽ làmtrong kếhọach tiếpthị( 3 trangA 4). Thời gian biểu để hoàn hành ề án và phân công công việc(1 trangA Thể hiệ ntốt và sáng tạo chương trình hành động trong một năm dựa trênc hiến lược 3 ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Marketing Manager

 1. HÖÔÙNG DAÃN ÑEÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP XAÂY DÖÏNG KEÁ HOAÏCH TIEÁP THÒ CHO SAÛN PHAÅM MÔÙI – Ngaân saùch 400.000 USD _800.000 USD. – Chieán löôïc Tieáp thò : 3 naêm – Keá hoïach tieáp thò : 1 naêm
 2. ÑEÀ CÖÔNG HÖÔÙNG DAÃN
 3. ÑEÀ CÖÔNG HÖÔÙNG DAÃN 1. Market Analysis_ Phaân tích thò tröôøng. 2. The Marketing Environment_ Moâi tröôøng tieáp thò. 3. Consumer Analysis_ Phaân tích khaùch haøng muïc tieâu. 4. Current Situation Analysis_ Tình huoáng hieän taïi DN. 5. Competitor Analysis _ Phaân tích ñoái thuû caïnh tranh. 6. Sustainable Competitive_ Xaùc laäp lôïi theá caïnh tranh. 7. Marketing Objectives_ Xaùc laäp muïc tieâu tieáp thò. 8. Marketing Strategy _ Chieán löôïc tieáp thò. 9. Brand positioning strategy_ Ñònh vò thöông hieäu. 10. Marketing mix strategy_ Keá hoïach tieáp thò tích hôïp. 11. Budget Marketing plan_ Ngaân saùch tieáp thò. 12. Marketing audit _ Ñaùnh giaù hoïat ñoäng tieáp thò.
 4. Toùm löôïc ñeà aùn
 5. Marketing Strategy Planning Process Narrowing down to focused strategy with quantitative and qualitative screening criteria Customers Needs and other Segmenting Dimensions Targeting & Product Price S. Segmentation Company W. Target O. Mission, Objectives, T. Market & Resources Positioning & Differentiation Promotion Place Competitors Current & Prospective ExternalPolitical & Legal Social & Cultural Technology Market Environment Economic
 6. ÑEÀ CÖÔNG HÖÔÙNG DAÃN 1. Market Analysis. (Phaân tích thò tröôøng). Quy moâ thò tröôøng. Xu höôùng ngaønh haøng. Phaân khuùc thò tröôøng. Thò tröôøng muïc tieâu.
 7. Understand the Environment (opportunities and threats) (i) Macro environment – political/regulatory – economic – technological – societal (ii) Market/industry environment – market size and potential – customer behaviour – segmentation – suppliers – channels – industry practices – industry profitability Carry out a formal marketing audit
 8. ÑEÀ CÖÔNG HÖÔÙNG DAÃN 2. The Marketing Environment (Moâi tröôøng tieáp thò). Xu höôùng vaên hoùa/ xaõ hoäi. Xu höôùng kinh teá toång theå. Xu höôùng chính trò/phaùp lyù/theå cheá. Xu höôùng veà sinh thaùi hoïc/moâi tröôøng. Xu höôùng khoa hoïc vaø coâng ngheä.
 9. Bases for Industry Analysis Market Competitive Environmental Factors Factors Factors • Size • Concentration • Technology • Growth • Power of buyers • Economic • Stage in life cycle • Power of suppliers • Social • Cyclicity • Rivalry • Political • Seasonality • Threat of substitutes • Regulatory • Marketing mix • Capacity utilization • Profits • Entries and exits • Financial ratios
 10. ÑEÀ CÖÔNG HÖÔÙNG DAÃN 3. Consumer Analysis (Phaân tích khaùch haøng muïc tieâu). Ñaùnh giaù nhu caàu/ mong muoán. Yeáu toá haáp daãn cuûa saûn phaåm. Lôïi ích-traõi nghieäm toøan dieän. Haønh vi-quyeát ñònh tieâu duøng. Ngaân saùch chi tieâu. Caùc coâng cuï tieáp thò ñöôïc NTD chaáp nhaän. Nieàm tin vaøo saûn phaåm vaø dòch vuï. Ñôøi soáng cuûa chaân dung NTD.
 11. Thu nhaäp Thu nhaäp bình quaân ôû thaønh thò ÑVT: trieäu ñoàng 1% 3% 7% Under 700 1% 1% From 700 to 1,400 2% From 1,400 to 2,100 7% From 2,100 to 4,200 Nhoùm From 4,200 to 7,000 thu 29% From 7,000 to 10,500 nhaäp 21% cao From 10,500 to 14,000 chieám Above 14,000 32% 28% None Nguoàn: Tayor Nelson Sofres Refuse
 12. Customer-based brand equity pyramid
 13. The market segmentation process Stage 1: Your Market and How It Operates Step 1 - Market Mapping Structure and decision makers Stage 2: Customers and Transactions Step 2 - Who Buys Step 3 - What is Bought Customer profiling Purchase options Step 4 - Who Buys What Customers and their purchases Stage 3: Segmenting the Market Step 5 - Why it is Bought Customer needs Step 6 - Forming Segments Combining similar customers Step 7 - Segment Checklist Reality check
 14. THE BUYER’S EXPERIENCE CYCLE Purchase Delivery Use Supplements Maintenance Disposal How long does How long does Does the Do you need Does the Does use of the it take to find it take to get product other products product product create the product you the product require and services to require waste items? need? delivered? training or make this external expert product work? maintenance? How easy is it Is the place of How difficult is assistance? to dispose of purchase attrac- it to unpack and If so, how costly How easy is it the product? tive and access- install the new Is the product are they? to maintain ible? product? easy to store and upgrade when not in the product? How secure is the use? transaction environment? How effective are the product’s How rapidly can features and you make a functions? purchase? Kim and Mauborgne, HBR, September-October 2000
 15. ÑEÀ CÖÔNG HÖÔÙNG DAÃN 4. Current Situation Analysis (Tình huoáng hieän taïi DN) Ñaùnh giaù caùc chöông trình Marketing. Phaân tích ñieåm Ñieåm maïnh. Phaân tích ñieåm Ñieåm yeáu. Phaân tích cô hoäi. Phaân tích caùc nguy cô aûnh höôûng ñeán tieáp thò.
 16. TOOL 11 TOOL KEY MARKET INDICATOR KEY MARKET INDICATOR STRATEGIC BUSINESS DECISIONS STRATEGIC BUSINESS DECISIONS ABS ABS được tính từ Tăng ngân sách quảng cáo hay điều chỉnh kế hoạch truyền ABS thông? Tặng hàng mẫu hay khuyến mãi đẩy? Tăng giá trị (Average Brand Awareness, Trial, Share, (Average Brand cộng thêm cho thương hiệu hay khuyến khích khách hàng Strength) Coverage Strength) trung thành? % BRAND A BRAND A BRAND B BRAND B BRAND C BRAND C BRAND D BRAND D 3 30 8 3 Total awareness 15 67 45 15 74 97 88 44 Trial 26 80 80 34 Share 8 30 10 24 Coverage (weighted) 50 80 60 50 43 51 51 ABS SCORE: 22 22 77 77 43
 17. TOOL 22 TOOL KEY MARKET INDICATOR KEY MARKET INDICATOR STRATEGIC BUSINESS DECISIONS STRATEGIC BUSINESS DECISIONS Hiệu quả của Ấn tượng thương hiệu trong Có cần chỉnh sửa gì trong thông điệp Hiệu quả của thông điệp NTDMT có khớp với ý đồ định truyền thông không? Phương tiện thông điệp truyền thông vị? truyền thông có tiếp cận được truyền thông NTDMT không? Gia tăng “chất lượng profiles and Column profiles on để tin 1 and 2 (84% ) là cần thiết cho Row cảm nhận/cộng thêm” và “lý do axes vào chất lượng” BRAND D để được “đáng giá đồng tiền” hơn và cạnh tranh trực tiếp vào phân khúc của 0.2 BRAND B Hàng ngoại 0.15 0.1 BRAND A Giúp giảm stress hiệu quả 0.05 Nhãn hiệu uy tín Chống lão hoá Giúp ăn được, ngủ được Quảng cáo hay Hiệu quả cao về tăng cường trí lực Hiệu quả nhanh chóng BRAND C 0 Đáng giá đồng tiền Ít tác dụng phụ Hiệu quả cao về tăng cường nhân sâm Cao Ly Có Được người bán giới thiệu thể lực Được bác sĩ khuyên dùng -0.05 Quảng cáo nhiều BRAND B BRAND D Dễ tìm mua -0.1 Hợp túi tiền -0.15 -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
Đồng bộ tài khoản