Bài thuyết trình ngành Quản trị kinh doanh

Chia sẻ: Binh Son | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:35

0
866
lượt xem
460
download

Bài thuyết trình ngành Quản trị kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình về Dự án cửa hàng bánh quy. Sản phẩm: • Bánh quy nướng sx thủ công • Bánh quy nhân kem, nhân mứt , hoa quả • Hình thù được thiêt́ kê ́ ngộ nghĩnh dê ̃ thương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình ngành Quản trị kinh doanh

 1. The    CA KE SHOP Yummy! Honey! DƯ AN cua Nhóm 3 ̣ ́ ̉ Lớp: QH­ 2005­ E Khoa Quản trị Kinh Doanh 1 Trường ĐHKT­ ĐHQG HN
 2. The  E  Muc tiêu cua dự an ̣ ̉ ́ CAK SH OP Yummy! Honey! • Tao nên sự thi vị trong viêc thưởng thức ̣ ̣ ́ banh quy • Tao nên môt loai văn hoa dung banh và ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̣ tăng banh quy ́ • Hinh thanh thoi quen gửi thông điêp và ̀ ̀ ́ ̣ lời yêu thương trên từng chiêc banh ́ ́ • Mua banh không chỉ để ăn, mà con để ́ ̀ ngăm nhin vẻ đep cua nó ́ ̀ ̣ ̉ 2
 3. The  E  ̣ Nôi dung CAK SH OP Yummy! Honey! 1. Mô ta dư an kinh doanh ̉ ̣ ́ 2. Nghiên cưu thi trương ́ ̣ ̀ 3. Chiên lươc kinh doanh  ́ ̣ 4. Rủi ro và thách thức tiềm ẩn 5. Phân tích tài chính 6. Quy trình SX và Vận hành  7. Quản lý và Phân phôi ́ 3
 4. •Project: Dự an Cửa hang Banh quy ́ ̀ ́ The  •Logo: CA KE  SHOP Yummy! Honey! •Slogan: “ To love you  more” 4
 5. The  E  ̉ ̉ San phâm CAK SH OP Yummy! Honey! 5
 6. The  CAK E  ̉ ̉ San phâm SH OP Yummy! Honey! • Banh quy nướng sx thủ công ́ • Banh quy nhân kem, nhân mứt, hoa quả ́ • Hinh thù được thiêt kế ngộ nghinh dễ ̀ ́ ̃ thương • Với thanh phân nguyên liêu chinh: ̀ ̀ ̣ ́ Raspberry Jam, Strawberry Jam, Lemon Jam. Chocolate, French Vanilla, Chocolate Peanut Butter, Lemon, Cream Cheese, Key Lime, Chocolate Mocha. Chocolate, Vanilla, Carrot, Pineapple, Lemon Poppy seed, Strawberry, Peach, Banana, Fudge for Combo classic, Cherries 6
 7. The  E  Tinh nôi bât cua san phâm ́ ̉ ̣ ̉ ̉ ̉ CAK SH OP Yummy! Honey! • It đường, it beo do lam từ hương liêu ́ ́ ́ ̀ ̣ hoa quả • Trinh bay theo khuôn mâu đa dang, dễ ̀ ̀ ̃ ̣ thương, sang tao ́ ̣ • KH được tự design và gửi thông điêp ̣ cho từng chiêc banh ́ ́ • Đề cao ban nga, cai tôi cua người mua ̉ ̃ ́ ̉ • Hương vị tự nhiên và hâp dân từ khứu ́ ̃ giac ́ • Đong goi lich sự, tiên dung, phuc vụ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ nhanh chong ́ 7
 8. The  CAK E  Khach hang muc tiêu ́ ̀ ̣ SH OP Yummy! Honey! • La cac đôi yêu nhau ̀ ́ • La hoc sinh tuôi  ̀ ̣ ̉ teen 16­18t • La người co thu nhâp  ̀ ́ ̣ ôn đinh 24­30 tuôi ̉ ̣ ̉ • Khach san đặt với sô  ́ ̣ ́ lượng lớn phuc vu  ̣ ̣ 8 cho buôi tiêc ̉ ̣
 9. The  E  ̣ Nôi dung CAK SH OP Yummy! Honey! 1. Mô ta dư an kinh doanh ̉ ̣ ́ 2. Nghiên cưu thi trương ́ ̣ ̀ 3. Chiên lươc kinh doanh  ́ ̣ 4. Rủi ro và thách thức tiềm ẩn 5. Phân tích tài chính 6. Quy trình SX và vận hành  7. Quản lý và Phân phôi ́ 9
 10. The  Tiêm năng thi  ̀ ̣ E  CAK trường SH OP Yummy! Honey! • Nhom DS trẻ chiêm phân ́ ́ ̀ đông, gia đinh có thu ̀ ̣ ̉ ̣ nhâp ôn đinh đang tăng • Người dân chưa có văn ́ ̀ ́ hoa dung banh quy trong ́ ̣ ̣ cac cuôc hôi hop, găp ̣ ̣ gỡ, ăn nhanh, sinh nhât... ̣ • Hinh thức trinh bay ̀ ̀ ̀ chưa được chú ý 10
 11. The  E  Thông kê thị trường hiên tai ́ ̣ ̣ CAK SH OP Yummy! Honey! • Có khoang gân 50 hiêu banh tư ̉ ̀ ̣ ́ nhân đang kinh doanh uy tin và ́ lâu đời • Kinhdo, Haiha, Metro, Shino,... đã có chut it tiêng tăm về san ́ ́ ́ ̉ phâm ̉ • San phâm chủ yêu: Banh kem, ̉ ̉ ́ ́ Banh mỳ ́ • San phâm mang tinh ăn ngay, ̉ ̉ ́ chưa chú ý mang thêm giá trị nghệ thuât ̣ 11
 12. The  E  ̣ Nôi dung CAK SH OP Yummy! Honey! 1. Mô ta dư an kinh doanh ̉ ̣ ́ 2. Nghiên cưu thi trương ́ ̣ ̀ 3. Chiên lươc kinh doanh  ́ ̣ 4. Rủi ro và thách thức tiềm ẩn 5. Phân tích tài chính 6. Quy trình SX và vận hành  7. Quản lý và Phân phôi ́ 12
 13. The  E  Nguôn lực nôi bộ ̀ ̣ CAK SH OP Yummy! Honey! • Hoa quả và hương liêu lây từ ̣ ́ nguôn đam bao chât lượng với giá ̀ ̉ ̉ ́ thâṕ • Nguyên liêu và vât liêu có sự chon ̣ ̣ ̣ ̣ lựa kỹ cang ̀ • Thợ lam banh thủ công có tay nghề ̀ ́ • Nhân công có kỹ năng, kheo tay và ́ khiêu thâm mỹ ́ ̉ 13
 14. The  E  Chiên lược san phâm ́ ̉ ̉ CAK SH OP Yummy! Honey! • Đong goi SP vao bao bì nhỏ xinh, hôp ́ ́ ̀ ̣ giây, tui giây với số lượng theo yêu ́ ́ ́ câù • Có trang trí nghệ thuât, hinh hoa trêṇ ̀ ̣ bao bì • San phâm giá 700-1.500 vnd/ chiêc ̉ ̉ ́ • San phâm được đa dang hoa về hinh ̉ ̉ ̣ ́ ̀ hoa, kich cỡ, mau săc, thanh phân ̣ ́ ̀ ́ ̀ ̀ • Được chế biên trong thanh khoang 10 ́ ̀ ̉ kiêu loai ̉ ̣ 14
 15. The  E  Chiên lược tiêp thị SP ́ ́ CAK SH OP Yummy! Honey! • Đăng quang cao trên bao, đai ̉ ́ ́ ̀ • Đăng tin trên forum, blog, website cua ̉ HS, SV và công ty • Dan tờ rơi, phat poster tới cac hộ gia ́ ́ ́ ̀ đinh • Dung thử san phâm ̀ ̉ ̉ • Day lam banh tai nhà ̣ ̀ ́ ̣ • Giam giá hang khi mua với số lượng ̉ ̀ lớn 15
 16. The  E  ̣ ̉ Đia điêm CAK SH OP Yummy! Honey! • Thuê căn hộ 2, 3 tâng năm ̀ ̀ trên phố đông HS, SV or nhân viên VP • Trang trí gian ban hang có ́ ̀ mau săc nôi bât và có đăc ̀ ́ ̉ ̣ ̣ trưng riêng dễ nhân biêt ̣ ́ • Bộ phân san xuât đăt phia sau ̣ ̉ ́ ̣ ́ để cung câp san phâm mới 16 ́ ̉ ̉
 17. The  E  Yêu câu Thợ- Nhân viên ̀ CAK SH OP Yummy! Honey! • Thợ lam banh thủ công: có ̀ ́ kỹ năng tôt, sang tao, kiên ́ ́ ̣ trì • Nhân viên lam banh: nhanh̀ ́ nhen, kheo tay, có khiêu ̣ ́ ́ thâm my, có cá tinh ̉ ̃ ́ • Nhân viên ban hang: nhiêt ́ ̀ ̣ tinh, vui ve, ngoai hinh ưa ̀ ̉ ̣ ̀ nhin, xử lý tinh huông tôt ̀ ̀ ́ ́ 17
 18. The  Rui ro -Thach thức ̉ ́ E  CAK ̀ ̉ tiêm ân SH OP Yummy! Honey! • Sự giam giá đôt ngôt từ thị trường hay từ đôi thủ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ canh tranh • Xu hướng câu về san phâm biên đông không theo ̀ ̉ ̉ ́ ̣ dự bao trước ́ • Chi phí cho phat triên và san xuât san phâm vượt ́ ̉ ̉ ́ ̉ ̉ quá dự tinh ́ • Doanh số ban hang không đat được như kế hoach ́ ̀ ̣ ̣ • Nguyên liêu đâu vao và nhà cung câp có sự thay đôi ̣ ̀ ̀ ́ ̉ không được bao trước ́ • Canh tranh để giữ giá ôn đinh và sự cai tiên công ̣ ̉ ̣ ̉ ́ nghệ vượt quá dự đoan ́ • Nhân tố về Vệ sinh An toan thực phâm ̀ ̉ 18
 19. The  Môc thời điêm quan trong ́ ̉ ̣ E  CAK SH OP Yummy! Honey! • Thời gian hoan vôn ̀ ́ • Thời gian băt đâu lam ăn có lai ́ ̀ ̀ ̃ • Thời điêm phat triên thêm san phâm hoăc ̉ ́ ̉ ̉ ̉ ̣ mở rông kênh ban hang, tiêp thị ̣ ́ ̀ ́ • Tiên tới xây dựng hinh anh hiêu banh nôi ́ ́ ̉ ̣ ́ ̉ bât duy nhât ở môi goc phố ̣ ̃ ́ • Xây dựng bộ phân thiêt kế và phân tich ̣ ́ ́ mâu banh mới ̃ ́ 19
 20. The  E  ̣ Nôi dung CAK SH OP Yummy! Honey! 1. Mô ta dư an kinh doanh ̉ ̣ ́ 2. Nghiên cưu thi trương ́ ̣ ̀ 3. Chiên lươc kinh doanh  ́ ̣ 4. Rủi ro và thách thức tiềm ẩn 5. Phân tích tài chính 6. Quy trình SX và vận hành  7. Quản lý và Phân phôi ́ 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản