Bài tiểu luận - Đánh giá tác động môi trường

Chia sẻ: AnhThaoPro | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

0
518
lượt xem
114
download

Bài tiểu luận - Đánh giá tác động môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ theo: • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001. • Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005. • Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tiểu luận - Đánh giá tác động môi trường

 1. Đánh giá tác động môi trường Nghị định 80/2006/NĐ-CP Nghị định 21/2008/NĐ-CP Nhóm I: 1. Trần Công Duy Phương 6. Trần Thị Thu Cường 2. Nguyễn Đình Tài 7. Lê Văn Toàn 3. Nguyễn Thị Thu 8. Tăng Văn Thảo 4. Mai Thị Lan 9. Trần Minh Nhật 5. Nguyễn Hoàng Oanh 10.Trần Hồng Ngọc
 2. Cơ sở của nghị định 80/2006/NĐ-CP Căn cứ theo: • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001. • Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005. • Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 3. Cơ sở của nghị định 21/2008/NĐ-CP Căn cứ theo: • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001. • Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005. • Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 20 tháng 6 năm 2006 • Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 4. Điều 1/nghị định 80: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về tiêu chuẩn môi trường; đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; quản lý chất thải nguy hại; công khai thông tin, dữ liệu về môi trường.
 5. Điều 1/nghị định 21: Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
 6. Điều 2: Nghị định 80/2006/NĐ-CP Đối tượng áp dụng: Nghị định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 7. Điều 2: Nghị định 21/2008/NĐ-CP Điều khoản thi hành: • Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. • Việc xử lý hồ sơ tiếp nhận trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành được thực hiện theo quy định của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP. • Các bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
 8. Điều 3/nghị định 80: Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia về chất thải theo lộ trình, khu vực, vùng, ngành. 1. Hệ số khu vực, vùng, ngành 2. Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn quốc gia 3. Việc xác định hệ số của tiêu chuẩn về chất thải căn cứ vào nguyên tắc sau: a) Hệ số khu vực, vùng của tiêu chuẩn về chất thải được xác định theo hướng quy định chặt chẽ hơn đối với khu vực được khoanh vùng bảo tồn thiên nhiên, khu vực có hệ sinh thái nhạy cảm, đô thị, khu dân cư tập trung, khu vực môi trường đã bị ô nhiễm; b) Hệ số ngành của tiêu chuẩn về chất thải được xác định căn cứ vào đặc thù về môi trường của ngành sản xuất cụ thể.
 9. Điều 4/nghị định 80: Trách nhiệm xây dựng và thẩm quyền ban hành, công bố bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn môi trường quốc gia 1. Việc tổ chức xây dựng tiêu chuẩn môi trường quốc gia được quy định như sau: a) Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phương pháp xây dựng, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xác định các tiêu chuẩn môi trường quốc gia cần ban hành và phân công việc xây dựng tiêu chuẩn môi trường quốc gia b) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức xây dựng tiêu chuẩn môi trường quốc gia theo phạm vi ngành, lĩnh vực được giao quản lý và được phân công, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định và ban hành. 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và công bố việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn môi trường quốc gia đối với từng khu vực, vùng, ngành.
 10. Điều 4/nghị định 21: Quy định chuyển tiếp, rà soát, chuyển đổi tiêu chuẩn môi trường thành quy chuẩn kỹ thuật môi trường 1. Các tiêu chuẩn môi trường do Nhà nước công bố bắt buộc áp dụng được chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật môi trường 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm rà soát, chuyển đổi các tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh và tiêu chuẩn quốc gia về chất thải 3. Việc rà soát, chuyển đổi tiêu chuẩn về chất lượng môi trường xung quanh và tiêu chuẩn về chất thải thành quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường xung quanh và quy chuẩn kỹ thuật về chất thải được thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
 11. Điều 5/nghị định 80: Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành, công bố bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn môi trường quốc gia 1. Các bước xây dựng môi trường quốc gia 2. Các hồ sơ đề nghị thẩm định về chuyên môn dự thảo tiêu chuẩn môi trường quốc gia 3. Quy định về việc thẩm định về chuyên môn và ban hành tiêu chuẩn môi trường quốc gia 4. Những quy định về việc công bố bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn môi trường quốc gia 5. Ban kỹ thuật tiêu chuẩn môi trường quốc gia là tổ chức tư vấn kỹ thuật được thành lập và hoạt động khi có yêu cầu giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định dự thảo tiêu chuẩn môi trường quốc gia và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về hoạt động của Ban kỹ thuật tiêu chuẩn môi trường quốc gia
 12. Điều 5/nghị định 21: Trách nhiệm, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quy định áp dụng quy chuẩn kỹ thuật môi trường 1. Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh, về chất thải và quy định lộ trình, hệ số áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải theo khu vực, vùng, ngành 2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất thải phù hợp với đặc thù của địa phương mình. 3. Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 4. Tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường xung quanh, quy chuẩn kỹ thuật về chất thải do cơ quan nhà nước có thẩm
 13. Điều 6/nghị định 80: Danh mục các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với các hoạt động lập, thẩm định, giám sát báo cáo đánh giá tác động môi trường 1. Dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này 2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chế độ tài chính đối với hoạt động lập, thẩm định, giám sát thực hiện báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường và bản cam kết bảo vệ môi trường
 14. Điều 6/nghị định 21: Danh mục các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với các hoạt động lập, thẩm định, giám sát báo cáo đánh giá tác động môi trường Sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 6: • Thay thế danh mục các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định số 80/2006/NĐ-CP bằng danh mục quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này. • Đối với dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường phát sinh ngoài danh mục quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này, giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ
 15. Điều 7/nghị định 80: Dự án liên ngành, liên tỉnh thuộc trách nhiệm thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường Danh mục dự án liên ngành, liên tỉnh thuộc trách nhiệm thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này.
 16. Điều 8/nghị định 80: Điều kiện và phạm vi hoạt động của tổ chức cung ứng dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 1. Các điều kiện tổ chức cung ứng dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 2. Mọi tổ chức trong nước, ngoài nước đã đăng ký hoạt động tại Việt Nam có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều này được tiến hành cung ứng dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, trừ các dự án thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng và dự án có liên quan đến bí mật nhà nước. 3. Cơ quan, đơn vị thuê tổ chức cung ứng dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này trước khi thuê tổ chức đó.
 17. Điều 9/nghị định 80: Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo ĐGMTCL, ĐGTĐMT và đăng ký bản cam kết BVMT 1. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 2. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 3. Hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường 4. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo ĐMC, hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM và hồ sơ đăng ký cam kết BVMT được gửi cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 17; 21 và 26 của Luật Bảo vệ môi trường 5. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn biểu mẫu, số lượng hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và hồ sơ đăng ký cam kết bảo vệ môi trường 6. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận
 18. Điều 10/nghị định 80: Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan quy định tài khoản 7 Điều 1. 17 của Luật Bảo vệ môi trường ra quyết định thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐMC của dự án. Kết quả thẩm định báo cáo ĐMC được thể hiện dưới dạng biên bản 2. phiên họp của hội đồng thẩm định với đầy đủ các nội dung, kết luận, chữ ký của chủ tịch và của thư ký hội đồng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính 3. phủ, Chính phủ, Quốc hội về kết quả thẩm định báo cáo ĐTM của dự án kèm theo bản sao biên bản của Hội đồng thẩm định để làm căn cứ phê duyệt dự án. Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường của Bộ, cơ quan ngang 4. Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án về kết quả thẩm định báo cáo ĐTM kèm theo bản sao biên bản của Hội đồng thẩm định để làm căn cứ phê duyệt dự án. Hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo ĐMC được thực hiện 5. theo quy chế do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 19. Điều 11/nghị định 80: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 1. Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan quy định tại khoản 7 Điều 21 của Luật Bảo vệ môi trường ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM của dự án. 2. Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan quy định tại khoản 7 Điều 21 của Luật BVMT căn cứ vào tính chất phức tạp về kỹ thuật, công nghệ và môi trường của dự án để quyết định lựa chọn hình thức thẩm định thông qua Hội đồng thẩm định 3. Hội đồng thẩm định hoặc tổ chức dịch vụ thẩm định có chức năng tư vấn giúp cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá về chất lượng của báo cáo ĐTM để làm căn cứ xem xét, phê duyệt theo quy định 4. Các hình thức thẩm định hỗ trợ trường hợp cần thiết, trước khi tiến hành phiên họp chính thức của Hội đồng thẩm định 5. Hoạt động của Hội đồng thẩm định và của Tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo ĐTM được thực hiện theo quy chế do
 20. Điều 11/nghị định 21: Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tổ chức hội đồng thẩm định hoặc uỷ quyền cho cơ quan chuyên môn về BVMT cùng cấp tổ chức hội đồng thẩm định 2. Các quy định thời điểm trình thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM 3. Hội đồng thẩm định hoặc tổ chức dịch vụ thẩm định có chức năng tư vấn giúp cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá về chất lượng của báo cáo ĐTM để làm căn cứ xem xét phê duyệt theo quy định. 4. Các hoạt động hỗ trợ trường hợp cần thiết, trước khi tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định, cơ quan có trách nhiệm tổ chức việc thẩm định có thể tiến hành 5. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định hoạt động của hội đồng thẩm định và tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản