intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Baigiang_MapInfo

Chia sẻ: Khongduong Vusua | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

267
lượt xem
162
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn sử dụng Phần mềm vẽ bản đồ trong kỹ thuật và quy hoạch đất đai. Sưu tầm Thientam189.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Baigiang_MapInfo

 1. Hướng dẫn sử dụng MapInfo 8.5 Sưu tầm by thientam189 øng dông GIS vμ phÇn mÒm Mapinfo thμnh lËp b¶n ®å 1. Më ®Çu Mapinfo lμ c«ng cô kh¸ h÷u hiÖu ®Ó t¹o ra vμ qu¶n lý mét c¬ së d÷ liÖu ®Þa lý trªn m¸y tÝnh c¸ nh©n, lμ mét phÇn mÒm t−¬ng ®èi gän nhÑ vμ dÔ sö dông. §Æc biÖt, dïng cho môc ®Ých gi¶ng d¹y vμ thμnh lËp c¸c b¶n ®å chuyªn ®Ò vμ ph©n tÝch trong ®Þa lý. 2. Khëi ®éng Mapinfo - Më Menu Start ⇒ Programs ⇒ MapInfo ⇒ MapInfo Professional 8.5 SCP - Nh¸y ®óp chuét biÓu t−îng MAPINFOW trªn mμn h×nh. 3. Qu¶n lý th«ng tin cña Mapinfo C¸c th«ng tin trong Mapinfo ®−îc tæ chøc theo tõng b¶ng (Table ), mçi mét Table lμ mét tËp hîp c¸c File vÒ th«ng tin ®å ho¹ hoÆc phi ®å ho¹ chøa c¸c b¶n ghi d÷ liÖu mμ hÖ thèng t¹o ra. C¬ cÊu tæ chøc th«ng tin cña c¸c ®èi t−îng ®Þa lý ®−îc tæ chøc theo c¸c File sau ®©y, vÝ dô ta cã mét Table cã tªn" Vietnam_61" - Vietnam_61.tab, file m« t¶ khu«ng d¹ng tab. - Vietnam_61.dat , file chøa c¸c th«ng tin nguyªn thuû. - Vietnam_61.map, file chøa c¸c th«ng tin m« t¶ c¸c ®èi t−îng b¶n ®å. - Vietnam_61.id, file chøa c¸c th«ng tin liªn kÕt c¸c ®èi t−îng l¹i víi nhau. - Vietnam_61.ind, file chøa c¸c chØ sè ®èi t−îng - Vietnam_61.wor, tËp tin l−u tr÷ tæng hîp c¸c table hoÆc c¸c cöa sæ th«ng tinh kh¸c nhau cña Mapinfo. Chó ý: Khi muèn sao chÐp d÷ liÖu cña Mapinfo, kh«ng nªn sö dông cöa sæ Explore. 4. Tæ chøc th«ng tin theo c¸c líp C¸c th«ng tin trong Mapinfo ®−îc qu¶n lý tæ chøc theo tõng líp ®èi t−îng. Mçi mét líp th«ng tin chØ thÓ hiÖn mét khÝa c¹nh cña b¶n ®å: Mét b¶n ®å th−êng ®−îc tæ chøc nh− sau: - Líp th«ng tin chøa c¸c d¹ng Text: tªn ®Þa danh....) - Líp th«ng tin chøa d¹ng ®iÓm: ( UB tØnh, huyÖn, trung t©m CN ) - Líp th«ng tin d¹ng ®−êng: ( Giao th«ng, s«ng...) - Líp th«ng tin d¹ng vïng : ( MËt ®é d©n sè, hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ) 1 www.Gold4rum.net
 2. Hướng dẫn sử dụng MapInfo 8.5 Sưu tầm by thientam189 5. C¸c ph−¬ng ph¸p thÓ hiÖn b¶n ®å trong Mapinfo C¸c h×nh d−íi ®©y giíi thiÖu c¸c b−íc khi thùc hiÖn t¹o b¶n ®å chuyªn ®Ò ( Create thematic map ) ®Ó thÓ hiÖn nh÷ng néi dung lªn b¶n ®å. Sù phong phó cña c¸c ph−¬ng ph¸p t¹o b¶n ®å chuyªn ®Ò b»ng phÇn mÒm Mapinfo cho phÐp ng−êi sö dông hoμn toμn cã thÓ thÓ hiÖn tÊt c¶ c¸c ®èi t−îng ®Þa lý ( Tù nhiªn - kinh tÕ x· héi ) lªn b¶n ®å b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c nhau, ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c, thÈm mü, trùc quan vμ khoa häc. C¸c th«ng tin phôc vô ®Ó thμnh lËp b¶n ®å chuyªn ®Ò cã thÓ ®−îc truy cËp tõ mét líp th«ng tin ( Table ) hay nhiÒu líp th«ng tin - Líp th«ng tin chuyªn ®Ò ( Thematic layer ) Khi t¹o ra b¶n ®å chuyªn ®Ò th× hÖ thèng tù ®éng t¹o ra mét líp th«ng tin chuyªn ®Ò ®éc lËp ®Ó qu¶n lý vμ l−u tr÷ c¸c th«ng tin ®ã. Trong hép ®iÒu khiÓn líp cña hÖ thèng nã còng ®−îc tù ®éng thªm vμo. §Ó tiÕn hμnh t¹o ra b¶n ®å chuyªn ®Ò, vμo Map> Create Thematic Map, khi ®ã mμn h×nh hiÖn ra hép héi tho¹i chuyªn ®Ò víi thùc ®¬n chÝnh cho phÐp t¹o b¶n ®å theo c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c nhau, muèn lËp b¶n ®å theo ph−¬ng ph¸p nμo ®ã, ta cÇn bÊm chän biÓu t−îng cña ph−¬ng ph¸p ®ã. Trong hép tho¹i cã c¸c ph−¬ng ph¸p: - Ph−¬ng ph¸p Range ( Ph−¬ng ph¸p ®å gi¶i - Cartogram) - Ph−¬ng ph¸p Bar Charts ( Ph−¬ng ph¸p cartodiagram ) - Ph−¬ng ph¸p Pie Charts ( Ph−¬ng ph¸p cartodiagram ) - Ph−¬ng ph¸p Graduated ( Ph−¬ng ph¸p ký hiÖu ) - Ph−¬ng ph¸p Dot Density ( Ph−¬ng ph¸p chÊm ®iÓm ) - Ph−¬ng ph¸p Individual ( Ph−¬ngph¸p nÒn chÊt l−îng ) Thñ tôc t¹o c¸c b¶n ®å chuyªn ®Ò t−¬ng tù nhau, ë ®©y chóng t«i chØ tr×nh bμy mét ph−¬ng ph¸p ®Ó lμm vÝ dô: T¹o b¶n ®å chuyªn ®Ò theo ph−¬ng ph¸p Range ¾ §Ó t¹o b¶n ®å chuyªn ®Ò, vμo Map> Create Thematic Map, hép tho¹i xuÊt hiÖn c¸c ph−¬ng ph¸p t¹o b¶n ®å chuyªn ®Ò ( h×nh 1 ) H×nh 1 2 www.Gold4rum.net
 3. Hướng dẫn sử dụng MapInfo 8.5 Sưu tầm by thientam189 Chän biÓu t−îng Range trong hép tho¹i chuyªn ®Ò vμ bÊm nót Next, khi ®ã mét mμn h×nh hép tho¹i hiÖn ra ( h×nh 2 ) T¹i hép tho¹i nμy ta ph¶i x¸c ®Þnh: ¾ Table: Tªn líp th«ng tin ¾ Field: Tªn tr−êng d÷ liÖu ¾ Ignore Zerores or Blanks: Bá qua c¸c b¶n ghi trèng. H×nh 2 ¾ Cencel: Nót tho¸t ra. ¾ Back: Nót quay trë l¹i mμn h×nh tr−íc. ¾ Chän Next: TiÕp tôc thùc hiÖn c¸c b−íc tiÕp theo, xuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 3. ¾ T¹i hép tho¹i nμy chóng ta sÏ ®−îc cung cÊp mét tÇm nh×n tæng quan vÒ c¸c nhãm chuyªn ®Ò sÏ t¹o ra trong khung Preview. C¸c ®èi t−îng trong líp chuyªn ®Ò sÏ ®−îc nhãm theo c¸c gi¸ trÞ gÇm ®Þnh cña hÖ thèng trªn c¬ së c¸c th«ng tin thuéc tÝnh ®· g¾n víi chóng. H×nh 3 ¾ Ta chän Ascending gi¸ trÞ hiÓn thÞ tõ nhá ®Õn lín. ¾ Decending gi¸ trÞ hiÓn thÞ tõ lín ®Õn nhá. ¾ Cancel: §Ó tho¸t ra. ¾ Help: §Ó gäi tr×nh trî gióp cña hÖ thèng. ¾ Back: Quay trë l¹i mμn h×nh tr−íc Ta cã thÓ thay ®æi c¸c tham sè cña b¶n ®å chuyªn ®Ò, nh− ®Þnh nghÜa l¹i c¸c kho¶ng gi¸ trÞ, thay ®æi thuéc tÝnh thÓ hiÖn theo c¸c nót trªn hép tho¹i nh− sau: NÕu ta chän Range, mμn h×nh hiÖn ra hép tho¹i ( h×nh 4 ) Trong hép tho¹i nμy cÇn x¸c ®Þnh: ¾ Method: Ph−¬ng ph¸p t¹o b¶n ®å chuyªn ®Ò, trong danh s¸ch hiÖn cã trong hÖ thèng cã thÓ chän mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p sau: + qual count: T¹o ra c¸c nhãm ®èi t−îng cã sè b¶n ghi 3 www.Gold4rum.net
 4. Hướng dẫn sử dụng MapInfo 8.5 Sưu tầm by thientam189 nh− nhau. H×nh 4 ¾ Equal range: Tao ra nhãm c¸c ®èi t−îng cã kho¶ng d÷ liÖu nh− nhau. ¾ Natural Break: Sù ph©n t¸ch c¸c kho¶ng d÷ liÖu chuyªn ®Ò dùa trªn c¬ së tèi thiÓu ho¸ ( Minimun ) c¸c hiÖu sè cña c¸c d÷ liÖu víi gi¸ trÞ trung b×nh cña chóng. ¾ Standard Deviation: Kho¶ng gi÷a ®−îc ph©n t¸ch t¹i gi¸ trÞ trung b×nh cña c¸c d÷ liÖu, kho¶ng trªn vμ kho¶ng d−íi nã ®−îc x¸c ®Þnh b»ng kho¶ng gi÷a céng trõ ®Þ mét gi¸ trÞ sai lÖch chuÈn. ¾ Quantile: X¸c ®Þnh sù ph©n bè cña mét biÕn d÷ liÖu däc theo kho¶ng d÷ liÖu. Khi chän ph−¬ng ph¸p nμy mμn h×nh hiÖn ra hép tho¹i Quantile vμ b¹n chän biÓu thøc ®Ó thùc hiÖn thao t¸c x¸c ®Þnh ph©n bè. ¾ Custom: Chän chøc n¨ng nμy b¹n ph¶i tù x¸c ®Þnh c¸c kho¶ng d÷ liÖu chuyªn ®Ò. Khi chän Custom, mμn h×nh hiÖn ra mét hép Custom Range vμ b¹n nhËp kho¶ng d÷ liÖu vμo ®ã th«ng qua gi¸ trÞ Min vμ Max. ¾ # Range : NhËp sè l−îng c¸c kho¶ng d÷ liÖu chuyªn ®Ò. Theo gi¸ trÞ nμy hÖ thèng sÏ tù ®éng to¸n gi¸ trÞ cña c¸c kho¶ng d÷ liÖu dùa trªn gi¸ trÞ Min vμ Max cña d÷ liÖu. ¾ Round by: Chän sè ch÷ lμm trßn cho hÖ thèng. - NÕu ta chän nót Style, mμn h×nh hiÖn ra hép héi tho¹i h×nh 5 T¹i hép tho¹i nμy ta cã thÓ thay ®æi phong c¸ch thÓ hiÖn cña c¸c ®èi t−îng chuyªn ®Ò b»ng c¸ch bÊm ®óp vμo c¸c biÓu t−îng cña nã trong khung Style, ta cã thÓ biªn tËp l¹i kiÓu t«, mμu t«, mμu nÒn, kiÓu ®−êng biªn, còng nh− mμu vμ ®é dμy cña ®−êng biªn. NÕu chän Color ®Ó t¹o líp chuyªn ®Ò dùa trªn c¬ së t« mμu c¸c nhãm ®èi t−îng hoÆc chän None ®Ó lo¹i bá t« mμu. H×nh 5 4 www.Gold4rum.net
 5. Hướng dẫn sử dụng MapInfo 8.5 Sưu tầm by thientam189 T¹i hép tho¹i nμy cÇn x¸c ®Þnh: + Title font : Chän kiÓu ch÷ cho tiªu ®Ò chÝnh. + Title: Biªn tËp l¹i tiªu ®Ò ghi chó. + Subtitle font: Chän kiÓu ch÷ cho tiªu ®Ò phô. + Subtitle: Biªn tËp l¹i tiªu ®Ò phô cho ghi chó. + Show legend for this layer: Chän hiÓn thÞ ghi chó trong líp th«ng tin. H×nh 6 + Show count: Chän hiÓn thÞ sè l−îng b¶n ghi. + Font: Chän kiÓu ch÷ cho c¸c nh·n. + Edit selected range here: Biªn tËp l¹i c¸c kho¶ng d÷ gi¸ trÞ d÷ liªu chuyªn ®Ò. + Show this range: Chän hiÓn thÞ vμ kh«ng. Trong phÇn mÒm Mapinfo cã c¸c c«ng cô cho phÐp ng−êi sö dông x©y dùng c¸c biÓu ®å ( néi dung phô ngoμi b¶n ®å). Bao gåm c¸c lo¹i biÓu ®å : Theo diÖn (area), biÓu ®å 3 chiÒu (3D ),thanh ngang (bar), cét ( column), ®−êng (line), h×nh qu¹t (pie ) C¸c b−íc ®Ó t¹o ®−îc c¸c lo¹i biÓu ®å còng t−¬ng tù nhau, ë ®©y chóng t«i chØ tr×nh bμy mét lo¹i biÓu ®å cô thÓ ®Ó lμm vÝ dô: T¹o biÓu ®å h×nh trßn ( Pie ) §Ó t¹o ®−îc biÓu ®å, vμo Window > New Graph window, hép tho¹i xuÊt hiÖn c¸c lo¹i biÓu ®å h×nh 7. Trong hép tho¹i nμy, giíi thiÖu c¸c lo¹i biÓu ®å, chóng ta chän mét trong sè c¸c lo¹i biÓu ®å vμ chän Next ®Ó tiÕp tôc. Hép tho¹i xuÊt hiÖn h×nh 8. H×nh 7 5 www.Gold4rum.net
 6. Hướng dẫn sử dụng MapInfo 8.5 Sưu tầm by thientam189 T¹i hép tho¹i nμy chóng ta: ¾ Chän tªn líp t¹o biÓu ®å t¹i hép Table ¾ Chän c¸c tr−êng d÷ liÖu t¹o biÓu ®å t¹i Fields from table b»ng c¸ch kÝch ®óp chuét hoÆc nh¸y chuét vμ chän nót Add. ¾ Chän tªn tr−êng lμm nh·n cho biÓu ®å t¹i Lable with column H×nh8 ¾ Chän OK ®Ó thùc hiÖn vμ mμn h×nh sÏ hiÓn ra biÓu ®å theo c¸c gi¸ trÞ ngÇm ®Þnh . Muèn biªn tËp tiªu ®Ò cho biÓu ®å ta: + Graph > Titles hép tho¹i xuÊt hiÖn Trong hép tho¹i nμy: ¾ Title : NhËp tiªu ®Ò chÝnh cña biÓu ®å. ¾ Subtitle: Tiªu ®Ò phô cña biÓu ®å. ¾ Footnote: Chó thÝch cña biÓu ®å. ¾ Ta cã thÓ vμo Graph > General Opitions hép tho¹i xuÊt hiÖn h×nh 10. H×nh 9 T¹i hép tho¹i nμy ta cã thÓ thay ®æi tham sè cña biÓu ®å. Thay ®æi gãc quay cña biÓu ®å ( General ), thay ®æi h×nh thøc biÓu hiÖn ( Layout ), thay ®æi c¸ch thÓ hiÖn gi¸ trÞ cña biÓu ®å ( Data Labels ), thay ®æi c¸ch thÓ hiÖn sè trªn biÓu ®å ( Number ), thay ®æi c¸ch hiÓn thÞ cña b¶n chó gi¶i (Look), thay ®æi chÕ ®é hiÓn thÞ b¶n chó gi¶i, hiÓn thÞ gi¸ trÞ cña biÓu ®å ( Display Status ) H×nh 10 6 www.Gold4rum.net
 7. Hướng dẫn sử dụng MapInfo 8.5 Sưu tầm by thientam189 6. C¸c b−íc thμnh lËp b¶n ®å b»ng phÇn mÒm Mapinfo Còng gièng nh− ph−¬ng ph¸p truyÒn thèng, qu¸ tr×nh biªn tËp vμ thμnh lËp b¶n ®å b»ng m¸y tÝnh nãi chung vμ phÇn mÒm Mapinfo nãi riªng ®Òu ph¶i tr¶i qua c¸c c«ng ®o¹n sau: a. LËp kÕ ho¹ch biªn tËp b¶n ®å: - Chän ®Ò tμi. - Môc ®Ých cña ®Ò tμi. - Dù kiÕn néi dung, ph−¬ng ph¸p - Ph¹m vi l·nh thæ biÓu hiÓn. b. X©y dùng c¬ së d÷ liÖu: - Thu thËp d÷ liÖu kh«ng gian ( b¶n ®å, ¶nh hμng kh«ng.. ) - Thu thËp d÷ liÖu thuéc tÝnh ( d÷ liÖu thèng kª, tμi liÖu v¨n b¶n, b¸o c¸o ) - Lùa chän l−íi chiÕu vμ c¬ së to¸n häc. - NhËp d÷ liÖu: + NhËp d÷ liÖu kh«ng gian: Lùa chän c¸ch vμo sè liÖu cho phï híp víi nguån d÷ liÖu víi 3 c¸ch ( sè ho¸, quÐt ¶nh, vector ho¸ ) + NhËp d÷ liÖu thuéc tÝnh: Cã nhiÒu c«ng cô vμo d÷ liÖu kh¸c nhau, nh−ng ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc lo¹i nμo thuËn tiÖn ®Ó b−íc liªn kÕt d÷ liÖu kh«ng gÆp khã kh¨n, tèn thêi gian vμ kinh phÝ. d. Liªn kÕt d÷ liÖu vμ kiÓm tra. e. Ph©n tÝch vμ xö lý: - X¸c ®Þnh néi dung cÇn ph©n tÝch vμ ®−a lªn b¶n ®å. - X¸c ®Þnh ph−¬ng ph¸p thÓ hiÖn néi dung trªn b¶n ®å, x¸c ®Þnh c¸c bËc ph©n kho¶ng, c¸c gi¸ trÞ träng sè cña ký hiÖu. - Biªn vÏ c¸c ®èi t−îng néi dung cña b¶n ®å theo c¸c ph−¬ng ph¸p vμ ký hiÖu ®· x¸c ®Þnh. - KiÓm tra biªn tËp vμ chØnh lý, söa lçi vμ tr×nh bμy kÕt qu¶ b¶n ®å, in Ên. 7 www.Gold4rum.net
 8. Hướng dẫn sử dụng MapInfo 8.5 Sưu tầm by thientam189 Bμi tËp 1: 1. C¾t mét tØnh ®¬n vÞ hμnh chÝnh thÓ hiÖn ®Õn cÊp huyÖn: C¸c b−íc thùc hiÖn: cã thÓ thùc hiÖn b»ng hai c¸ch sau: a. Më hai file: Vietnam_tinh , Vietnam_huyen sö dông c«ng cô Boundary select tÝch chän l·nh thæ muèn lμm b¶n ®å chuyªn ®Ò ⇒ File ⇒ save copy as ⇒ ®Æt tªn: VÝ dô Haiphong. b. Më file Vietnam_huyen, dïng biÓu t−îng info kÝch chän vμo l·nh thæ muèn c¾t, copy tªn tØnh ⇒ Query ⇒ Select, xuÊt hiÖn hép tho¹i ⇒ chän assist tõ clomns chän tØnh =” ......” h×nh 11. H×nh 11 2. C¾t hÖ thèng ®−êng giao th«ng, hÖ thèng s«ng n»m trong ph¹m vi cña tØnh ®ã. a. C¾t hÖ thèng giao th«ng C¸c b−íc thùc hiÖn: Më hai líp th«ng tin: Giaothong, Vn_ tØnh - §Æt ë chÕ ®é Editing Giaothong, vμo Query ⇒ Select All from Giaothong. Vμo Objects ⇒ Set Target ⇒ kÝch chuét vμo l·nh thæ muèn c¾t ®−êng giao th«ng ⇒ Objects Erase Ouside ⇒ Ok, ta ®−îc toμn bé hÖ thèng giao th«ng trong ph¹m vi l·nh thæ mong muèn. Tõ File ⇒ Save copy as ⇒ Chän Selection, ®Æt tªn file : vÝ dô Giao thong_HP L−u ý: §Ó b¶o toμn ®−îc d÷ liÖu, sau khi thùc hiÖn xong, tõ File ⇒ Revert Table ®Ó kh«i phôc l¹i d÷ liÖu nguyªn tr¹ng th¸i ban ®Çu. b. C¾t hÖ thèng s«ng: ( c¸c b−íc thùc hiÖn gièng nh− c¾t hÖ thèng giao th«ng ) 8 www.Gold4rum.net
 9. Hướng dẫn sử dụng MapInfo 8.5 Sưu tầm by thientam189 Bμi tËp2: T¹o tr−êng ( cét) vμ nhËp d− liÖu, thμnh lËp b¶n ®å chuyªn ®Ò. Cho b¶ng d÷ liÖu sau h·y thμnh lËp b¶n ®å lùc l−îng lao ®éng c«ng nghiÖp H¶i Phßng n¨m 2001 nh− h×nh 12. Tinh Huyen TiLLD DNNN DNNNN DNCVDTNN TP. H¶i Phßng QuËn Hång Bμng 22.36 39.72 47.29 12.99 TP. H¶i Phßng QuËn Ng« QuyÒn 18.03 36.42 53.18 10.41 TP. H¶i Phßng QuËn Lª Ch©n 13.94 45.78 37.52 16.7 TP. H¶i Phßng QuËn KiÕn An 19.26 32.04 19.94 3.89 TP. H¶i Phßng TX. §å S¬n 12.35 13.29 66.69 20.21 TP. H¶i Phßng Thñy Nguyªn 3.7 35.88 55.02 9.1 TP. H¶i Phßng An H¶i 15.29 33.12 64.89 1.98 TP. H¶i Phßng An L·o 3.53 21.86 60.02 17.94 TP. H¶i Phßng KiÕn Thôy 16.36 18.72 81.28 0 TP. H¶i Phßng Tiªn L·ng 1.9 0 100 0 TP. H¶i Phßng VÜnh B¶o 1.72 14.72 85.1 0 TP. H¶i Phßng C¸t H¶i 13.52 40.03 56.69 3.21 H×nh 12 9 www.Gold4rum.net
 10. Hướng dẫn sử dụng MapInfo 8.5 Sưu tầm by thientam189 C¸ch tiÕn hμnh: Tõ cöa sæ Mapinfo: - Vμo File\ Open table\ C\ TËp huÊn\ Haiphong - NhËp d÷ liÖu thuéc tÝnh vμo trong b¶n ®å + T¹o thªm tr−êng d÷ liÖu cho Table Haiphong b»ng c¸ch : Tõ Table ⇒ Maintenance⇒ Table structure hép tho¹i xuÊt hiÖn nh− h×nh 13. Thªm tr−êng míi: NhÊn chän Add Field Name: nhËp tªn tr−êng( tªn tr−êng kh«ng cã dÊu vμ kh«ng ®−îc c¸ch) Type: KiÓu tr−êng( nÕu lμ ch÷ chän Character vμ chän ®é réng cña tr−êng t¹i Width, sè chän Float) H×nh 13 Trong hép tho¹i nμy: Ta ph¶i nhËp néi dung nh− h×nh bªn, sau ®ã OK. §Ó xuÊt hiÖn b¶n ( H×nh 14) nhËp sè liÖu, tõ cöa sè Map chän Window/ New Browser Window. + Tõ cöa sæ nμy, chóng ta nhËp d÷ liÖu tõ b¶ng theo c¸c ®¬n vÞ hμnh chÝnh sau ®ã vμo File\ Save. H×nh 14 - Thμnh lËp b¶n ®å chuyªn ®Ò: + Map\ Create Thematic map, xuÊt hiÖn cöa sæ nh− h×nh: T¹i cöa sæ nμy ta chän:Ranges\Next H×nh 15 10 www.Gold4rum.net
 11. Hướng dẫn sử dụng MapInfo 8.5 Sưu tầm by thientam189 T¹i hép tho¹i nμy: ¾ Table: Chän File víi tªn Huyªn ¾ Field: Chän TLLD ¾ Chän Ignoze Zeroes or Black ®Ó lo¹i bá nh÷ng ®èi t−îng kh«ng cã d÷ liÖu. ¾ OK H×nh 16 T¹i hép tho¹i h×nh 17 ¾ Ranges: Thay ®æi l¹i c¸c cÊp bËc cña thang néi dung thÓ hiÖn trªn b¶n ®å. ¾ Styles: Thay ®æi mμu trªn b¶n ®å ¾ Legend : Biªn tËp l¹i tªn vμ tiªu ®Ò cho b¶n chó gi¶i. Muèn ghi l¹i b¶n mÉu cña mμu ®· chän ta Save as OK KÕt qu¶ ta ®−îc néi dung tØ lÖ lùc l−îng lao ®éng nh− trªn b¶n ®å. H×nh 17 - ThÓ hiÖn c¬ cÊu cña lùc l−îng lao ®éng : + Map\ Create thematic Map, xuÊt hiÖn hép tho¹i nh− h×nh: Trong hép tho¹i nμy: Ta chän lo¹i biÓu ®å trßn Fie Charts\ Next H×nh 18 11 www.Gold4rum.net
 12. Hướng dẫn sử dụng MapInfo 8.5 Sưu tầm by thientam189 Trong hép tho¹i nμy: ¾ Table: Chän Huyen ¾ Felds: Chän DNN, DNNN,DNCVDTNN sau ®ã chän Add\ Next H×nh 19 Trong hép tho¹i nμy: ¾ Styles: Cho phÐp thay ®æi mμu cho biÓu ®å ¾ Legend: Thay ®æi mμu cho biÓu ®å ¾ OK ta ®−îc kÕt qu¶ nh− trªn b¶n ®å h×nh H×nh 20 - T¹o th−íc tØ lÖ cho b¶n ®å: Tõ Tools ⇒ ToolManager, hép tho¹i xuÊt hiÖn: T¹i hép tho¹i nμy tÝch chän vμo ScaleBar, trªn thanh Tool xuÊt hiÖn th−íc tØ lÖ, ta tÝch chuét vμo th−íc vμ chän vÞ trÝ ®Æt th−íc trªn b¶n ®å. Th−íc tØ lÖ H×nh 21 - T¹o l−íi to¹ ®é cho b¶n ®å: 12 www.Gold4rum.net
 13. Hướng dẫn sử dụng MapInfo 8.5 Sưu tầm by thientam189 Tõ Tools/ Tool Manager/ tÝch chän Grid maker ( xem h×nh 22) Trªn mμn h×nh xuÊt hiÖn biÓu t−îng: C«ng cô t¹o l−íi to¹ ®é H×nh 22 KÝch chuét vμo c«ng cô t¹o l−íi to¹ ®é vμ khoanh chän vμo l·nh thæ muèn x©y dùng l−íi to¹ ®é cho b¶n ®å, xuÊt hiÖn hép tho¹i T¹i hép tho¹i nμy: ¾ Closed Regions: L−íi to¹ ®é kiÓu vïng, khÐp kÝn. ¾ Straight Polylines: L−íi to¹ ®é kiÓu ®−êng ( kinh ®é, vÜ ®é) ¾ Spacing between lines : kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®−êng kinh ®é vμ vÜ ®é. H×nh 23 L−u ý: Th«ng th−êng c¸c b¶n ®å ViÖt Nam dïng l−íi to¹ ®é kiÓu ®−êng. - Chän Brower ®Ó chän th− môc l−u l−íi chiÕu. Chän OK ta sÏ ®−îc hÖ thèng kinh vÜ tuyÕn cho l·nh thæ thμnh lËp b¶n ®å. - Tr×nh bμy b¶n ®å trªn trang Layout: Layout (hay cßn gäi lμ trang tr×nh bμy) lμ c«ng cô cña Mapinfo cho phÐp tr×nh bμy 13 www.Gold4rum.net
 14. Hướng dẫn sử dụng MapInfo 8.5 Sưu tầm by thientam189 tæng hîp c¸c cöa sæ th«ng tin ( b¶n ®å, biÓu ®å, chó gi¶i, b¶ng biÓu...) ®Ó in Ên vμ xuÊt sang c¸c d¹ng d÷ liÖu kh¸c. T¹o trang Layout: Tõ thùc ®¬n Window ⇒ New Layout Window, trªn mμn h×nh xuÊt hiÖn hép tho¹i nh− sau: Trong hép tho¹i nμy : - Ta chän One Frame for Window vμ Ok. H×nh 24 - Trªn trang Layout, ta cã thÓ dïng Frame trªn thanh Draw ®Ó tr×nh bμy b¶n chó gi¶i, biÓu ®å phô cho b¶n ®å, dïng ch÷ A trªn thanh Draw ®Ó tr×nh bμy tªn b¶n ®å, tªn tØ lÖ, tªn t¸c gi¶ cho b¶n ®å. - X¸c ®Þnh tØ lÖ cho b¶n ®å: Nh¸y ®óp chuét lªn cöa sæ Layout xuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 25, Scale on paper: 1cm= .......km. H×nh 25 - §æi: in ..........thμnh cm - mi .......thμnh Km 14 www.Gold4rum.net
 15. Hướng dẫn sử dụng MapInfo 8.5 Sưu tầm by thientam189 Trong nh÷ng tr−êng hîp nh¸y ®óp chuét xuÊt hiÖn hép tho¹i nh− h×nh 26. H×nh 26 Ta thùc hiÖn nh− sau: - Tõ cöa sè Map ( kh«ng thùc hiÖn ®−îc ë cöa sæ Layout ) chän Opitions ⇒ Preferences ⇒ System Settings ⇒ Paper and Layout Units ⇒ Chän Cm ⇒ OK - Map ⇒ Opitions ⇒ Distance unit ⇒ Kilometers ⇒ Ok. KÝch chän vμo cöa sæ Layout ta sÏ ®−îc kÕt qu¶ nh− ý muèn - L−u kÕt qu¶ d−íi d¹ng Workspapce + Sau khi ®· hoμn thμnh kÕt qu¶ b¶n ®å hoÆc muèn l−u b¶n ®å buæi sau lμm tiÕp ta ph¶i l−u d−íi d¹ng SaveWorkspapce b»ng c¸ch tõ File/ SaveWorkspapce, chän vÞ trÝ l−u cÊt file. - Trong gi¶ng d¹y, khi kh«ng cã ph−¬ng tiÖn in Ên, chóng ta cã thÓ ®−a b¶n ®å thμnh lËp ®−îc sang Powerpoint b»ng c¸nh: + Tõ cöa sæ Layout: File ⇒ Save Window as vμ l−u l¹i víi ®u«i file. bmp hoÆc .jpg. + Muèn tr×nh chiÕu b¶n ®å thμnh lËp ®−îc, th× ta chØ viÖc më Powerpoint vμ Insert ta sÏ ®−îc kÕt qu¶ nh− ý muèn. Mét sè tr−êng hîp hay g¨p: a. Muèn thÓ hiÖn tªn c¸c quèc gia lªn b¶n ®å: 15 www.Gold4rum.net
 16. Hướng dẫn sử dụng MapInfo 8.5 Sưu tầm by thientam189 Tõ Map/ Layout control, xuÊt hiÖn hép tho¹i sau: T¹i hép héi tho¹i nμy ta x¸c ®Þnh File cÇn thÓ hiÖn tªn: VÝ dô trong tr−êng hîp nμy lμ File: World_Atas_WDI. -TÝch chuét chän vμo « cuèi cïng - NhÊn chän OK. L−u ý: Trong tr−êng hîp nÕu lμ tiÕng viÖt th× tiÕp chän vμo hép Label xuÊt hiÖn hép héi H×nh 27 tho¹i h×nh 28. - T¹i hép tho¹i nμy: bÊm chän Styles ®Ó chän Font ch÷, cì ch÷, mμu s¾c cña ch÷. - NhÊn Ok ®Ó kÕt thóc sù lùa chän H×nh 28 b. Trong qu¸ tr×nh lμm b¶n ®å c¸c thanh c«ng cô bÞ biÕn mÊt trªn mμn h×nh: Tõ Options/ chän Toolbars hép tho¹i xuÊt hiÖn: T¹i hép tho¹i nμy tÝch chuét chän vμo tÊt c¶ c¸c dßng cña cét Show h×nh 29. NhÊn Ok chóng ta sÏ cã tÊt c¶ c¸c thanh c«ng cô trªn mμn h×nh. H×nh 29 16 www.Gold4rum.net
 17. Hướng dẫn sử dụng MapInfo 8.5 Sưu tầm by thientam189 Bμi tËp 3: X¸c ®Þnh to¹ ®é mét ®iÓm trªn b¶n ®å Tõ Map/ Opitons, hép tho¹i h×nh 30 xuÊt hiÖn. Trong hép tho¹i nμy ta chän: - Coordinate Units: degrees - TÝch chuét chän: Cursor Location - Degrees Minutes Seconds - NhÊn chän Ok. - §−a chuét ®Õn c¸c vÞ trÝ trªn b¶n ®å, to¹ ®é cña ®iÓm ®ã sÏ ®−îc hiÓn thÞ ë gãc tr¸i phÝa d−íi trªn mμn h×nh. H×nh 30 Bμi tËp 4: T¾t bËt c¸c líp trªn mμn h×nh Trong qu¸ tr×nh lμm c¸c b¶n ®å chuyªn ®Ò cã thÓ lμm Èn ®i mét sè líp th«ng tin xuÊt hiÖn trªn mμn h×nh nh−ng kh«ng tho¸t h¼n c¸c líp ®ã, khi cÇn hiÓn thÞ l¹i cã thùc hiÖn mét c¸ch nhanh chãng. C¸c b−íc thùc hiÖn: Tõ Map/ Layout control, xuÊt hiÖn hép tho¹i sau: - T¹i cét ®Çu tiªn, lùa chän vμ tÝch chuét c¸c file th«ng tin cÇn t¾t. - NhÊn Ok ®Ó kÕt thóc. H×nh 31 17 www.Gold4rum.net
 18. Hướng dẫn sử dụng MapInfo 8.5 Sưu tầm by thientam189 Bμi tËp 5: Trong qu¸ tr×nh thao t¸c víi c¸c b¶n ®å trªn mμn h×nh, c¸c b¶n ®å cã thÓ bÞ biÕn mÊt trªn b¶n ®å, c¸ch nhanh nhÊt ®Ó c¸c b¶n ®å quay l¹i mμn h×nh: Tõ Map/ chän View Entire Layer xuÊt hiÖn hép tho¹i nh− h×nh 32: - T¹i hép tho¹i nμy cã thÓ chän File th«ng tin cÇn hiÓn thÞ. HoÆc trong tr−êng hîp cã nhiÒu File th«ng tin ta chän All layer ®Ó hiÓn thÞ toμn bé c¸c th«ng tin ®ang cã trªn trªn mμn h×nh H×nh 32 Bμi tËp 6: Thμnh lËp b¶n ®å chuyªn ®Ò GDP trªn ®Çu ng−êi cña c¸c n−íc trªn thÕ giíi ( tr−êng hîp sè liÖu ®· cã s½n trong b¶n ®å ) C¸c b−íc thùc hiÖn nh− sau: Tõ Map/ Create Thematic Map, xuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 33: Trong hép tho¹i nμy: - Chän Ranges, quan s¸t bªn ph¶i xuÊt hiÖn nhiÒu mÉu, chän mét mÉu phï hîp. L−u ý: Trong tr−êng hîp nÕu in b¶n ®å ë d¹ng ®en tr¾ng nªn chän mÉu kiÓu nÐt ch¶i kh«ng ®Ó ®¶m b¶o tÝnh trùc quan. - Chän Next ®Ó tiÕp tôc H×nh 33 T¹i hép tho¹i nμy: Table: chän File cÇn lμm b¶n ®å chuyªn ®Ò Field: Chän tr−êng ( cét) cã néidung muèn thÓ hiÖn trªn b¶n ®å. 18 www.Gold4rum.net
 19. Hướng dẫn sử dụng MapInfo 8.5 Sưu tầm by thientam189 TÝch chän Ignore Zeroes or Blanks: lo¹i bá nh÷ng n−íc kh«ng cã sè liÖu. NhÊn chän Next ®Ó tiÕp tôc: T¹i hép héi tho¹i nay: Chän Ranges: cã thÓ thay ®æi c¸c sè cÊp bËc cña b¶n ®å chuyªn ®Ò. Chän Styles: Thay ®æi mμu s¾c thÓ hiÖn cña b¶n ®å Chän Legend: Thay ®æi tiªu ®Ò, chuyÓn tõ tiÕng anh thμnh tiÕng viÖt cña b¶n chó gi¶i. Chän Ascending ®Ó: thay ®æi theo chiÒu gi¶m dÇn. Descending: Theo chiÒu t¨ng dÇn cña b¶n chó gi¶i. NhÊn Ok ®Ó ®−îc b¶n ®å chuyªn ®Ò mong muèn. - HiÓn thÞ tªn cho b¶n ®å: Nh− trªn ®· nãi. Bμi tËp 7: Thμnh lËp b¶n ®å chuyªn ®Ò tØ lÖ gia t¨ng GDP cña c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ( tr−êng hîp ph¶i xö lÝ vμ lÊy sè liÖu tõ Encarta hoÆc c¸c nguån kh¸c ) Trong ch−¬ng tr×nh Encarta cã rÊt nhiÒu chØ tiªu thèng kª nh−: N«ng nghiÖp, th«ng tin liªn l¹c, kinh tÕ, gi¸o dôc, n¨ng l−îng vμ kho¸ng s¶n, m«i tr−êng, ®Þa lÝ, y tÕ, d©n c−, th−¬ng m¹i, giao th«ng vËn t¶i. Tõ nh÷ng b¶ng th«ng kª nμy ta cã thÓ copy sang Excel x©y dùng c¸c biÓu ®å, xö lÝ ®Ó liªn kÕt sang MapInfo x©y dùng c¸c b¶n ®å chuyªn ®Ò theo c¸c môc ®Ých kh¸c nhau: B−íc 1: Më ch−¬ng tr×nh Encarta 2006. -Tõ thanh menu cña ch−¬ng tr×nh, chän Statistics/ Country Statistics - Chän Choose Statistics, xuÊt hiÖn b¶ng c¸c chØ tiªu thèng kª. B−íc 2: Copy b¶ng d÷ liÖu sang Excel Muèn copy b¶ng thèng kª sang Excel ®Ó l−u lμm c¬ së d÷ liÖu hoÆc x©y dùng c¸c biÓu ®å, b¶n ®å, ta thùc hiÖn c¸c b−íc sau: - KÝch chuét ph¶i, chän Whole Table/ Ok. 19 www.Gold4rum.net
 20. Hướng dẫn sử dụng MapInfo 8.5 Sưu tầm by thientam189 B−íc 3: Tõ Start chän Programs/ Microsoft Excel. - Tõ Edtit / Paste. B−íc 4: §Ó lμm s¹ch b¶n sè liÖu Tõ Edit / Copy vμ tiÕp tôc Edit/ chän Paste Special, xuÊt hiÖn hép tho¹i kÝch chän vμo Values/ nhÊn Ok ta sÏ ®−îc b¶ng sè liÖu nh− mong muèn. -L−u b¶ng d÷ liÖu Excel víi tªn TilegiatangGDP b»ng c¸ch Tõ File/ save. Sau khi l−u d÷ liÖu xong tho¸t khái ch−¬ng tr×nh Excel. - C¸c b−íc thùc hiÖn t¹i ch−¬ng tr×nh MapInfo. B−íc 1: Më b¶ng d÷ liÖu Excel t¹i ch−¬ng tr×nh MapInfo Tõ File/ Open xuÊt hiÖn hép tho¹i: - Chän th− môc chøa d÷ liÖu Excel ®· l−u tõ tr−íc. - File of type: chän Microsoft Excel, lóc nμy thÊy xuÊt hiÖn file Excel cña chóng ta. - Chän File Excel vμ nhÊn chän Open, xuÊt hiÖn hép tho¹i. 20 www.Gold4rum.net
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2