intTypePromotion=1
ADSENSE

Bản chất của lãnh đạo

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

418
lượt xem
79
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lãnh đạo là một quá trình của việc ảnh hưởng tới con người và tạo ra những điều kiện, môi trường cho họ để đạt tới những mục tiêu của nhóm hoặc tổ chức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản chất của lãnh đạo

  1. Ch ng 1 Ngh thu t Lãnh o B N CH T C A LÃNH O Nguy n H u Lam, Ph. D. Trung tâm Nghiên c u & Phát tri n Qu n tr (CEMD) i h c Kinh T TP. HCM Web Site: www.cemd.ueh.edu.vn Email: lam@ueh.edu.vn nh ngh a v Lãnh o “Lãnh o là c x c a m t cá nhân khi anh ta ch o các ho t ng c a nhóm t t i nh ng m c tiêu chung”. (Hemphill &Coons, 1957) “Lãnh o là d ng c bi t c a quan h quy n l c c c tr ng b i nh n th c c a các thành viên nhóm r ng: m t thành viên khác c a nhóm có quy n òi h!i nh ng d ng hành vi "i v i các thành viên khác trong ho t ng c a h nh là m t thành viên nhóm” (Janda, 1960) “Lãnh o là s nh h ng (tác ng) mang tính t #ng tác, c th c hi n trong m t tình hu"ng, c ch o thông qua quá trình thông tin t t i nh ng m c tiêu c th ” (Tannenbaum, Weschler, &Masarik, 1961) “Lãnh o là s t #ng tác gi a nh ng con ng $i trong ó m t ng $i trình bày nh ng thông tin nh ng ng $i khác tr nên b thuy t ph c v i nh ng k t c c c a anh ta…và k t c c này s% c hoàn thi n khi "i t ng c x theo nh ng i u c ngh ho c c òi h!i” (Jacobs, 1970) “Lãnh o là s kh i x ng và duy trì c&u trúc trong s mong i và s t #ng tác” (Katz &Kahn, 1978) “Lãnh o là quá trình nh h ng t i nh ng ho t ng c a nhóm có t' ch c t t i m c tiêu” (Rauch & Behling,1984) Nguy n H u Lam, Ph.D 1
  2. Ch ng 1 Ngh thu t Lãnh o nh ngh a v Lãnh o Lãnh o là m t quá trình c a vi c nh h ng t i con ng $i và t o ra nh ng i u ki n, môi tr $ng cho h t t i nh ng m c tiêu c a nhóm ho c c a t' ch c. nh ngh a v Lãnh o Lãnh o là m t quá trình trong ó m t cá nhân nh h ng t i các thành viên c a nhóm thoe cách mà truy n c m h ng t i h t t i nh ng m c tiêu c a nhóm. Nguy n H u Lam, Ph.D 2
  3. Ch ng 1 Ngh thu t Lãnh o nh ngh a v Lãnh o Lãnh o là m t quá trình ph c t p trong ó m t ng $i nh h ng t i nh ng ng $i khác hoàn thành s m ng, nhi m v , ho c m c tiêu và d(n d)t t' ch c theo cách th c làm cho nó oàn k t và v ng ch)c h#n. Qu n tr & Lãnh o Lãnh o và qu n tr là nh ng h th"ng khác nhau và b' sung cho nhau, m*i h th"ng này có ch c n+ng và các ho t ng riêng c a nó, nh ng c hai là c,n thi t cho vi c qu n tr nh ng t' ch c ph c t p. John Kotter (1990, What do leaders really do? Harvard Business Review, 68, 103- 111.) Nguy n H u Lam, Ph.D 3
  4. Ch ng 1 Ngh thu t Lãnh o Nhà qu n tr & Nhà lãnh o S khác bi t gi a lãnh o và qu n tr : Nhà qu n tr c xem là m t nhà v n hành th ng c vây quanh b i m i ng $i và có d nh duy trì các ho t ng ang di n ra, trong khi ó nhà lãnh o d $ng nh là m t ng $i #n c, tiên li u và hành ng tr c, tr c giác, m nh m%, quy t oán, và b hút vào nh ng tình hu"ng r i ro cao khi nh ng ph,n th ng cho s thành công là vô cùng to l n. Zaleznik (1986, Managers and leaders: Are they different? Harvard Business Review, May/June, 54) Chúng ta c,n c hai Lãnh o •Ph ng h ng •Truy n t Các quá trình •Ngu n l c Qu n tr •Kèm c p •C ng c S th a mãn c a khách hàng Ph n h i - Nh ng gì v n hành t t? - Nh ng gì òi h i th c hi n khác i? Nh ng quá trình y s c s ng ph c v nh ng khách hàng th a mãn Nguy n H u Lam, Ph.D 4
  5. Ch ng 1 Ngh thu t Lãnh o Hi u qu Lãnh o t t i các m c tiêu c a nhóm hay t ch c Thái c a c p d i i v i ng i lãnh o S phát tri n c a nhóm hay t ch c S th ng ti n c a ng i lãnh o Các ti p c n ch y u trong nghiên c u v lãnh o Ti p c n v quy n l c và s nh h ng C# s c a Quy n l c Các tiêu chu-n Và s d ng Quy n l c Hi u qu Nguy n H u Lam, Ph.D 5
  6. Ch ng 1 Ngh thu t Lãnh o Các ti p c n ch y u trong nghiên c u v lãnh o Ti p c n theo ph-m ch&t Các ph-m ch&t & K. n+ng Các tiêu chu-n C a Ng $i lãnh o Hi u qu Các ti p c n ch y u trong nghiên c u v lãnh o Ti p c n theo phong cách Hành vi Các bi n v C a Ng $i lãnh o K t qu cu"i cùng Nguy n H u Lam, Ph.D 6
  7. Ch ng 1 Ngh thu t Lãnh o Các ti p c n ch y u trong nghiên c u v lãnh o Ti p c n theo tình hu"ng Các tiêu chu-n hi u qu Hành vi C a Ng $i lãnh o Các bi n tình th Ph-m ch&t, k. n+ng & Các tiêu chu-n hi u qu hành vi c a ng $i lãnh o Các bi n tình th Các ti p c n ch y u trong nghiên c u v lãnh o Ti p c n lãnh o m i v ch&t Nguy n H u Lam, Ph.D 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2