intTypePromotion=3

Bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa và việc đổi mới hệ thống chính trị, thể hiện dân chủ hoá đời sống xã hội ở nước ta hiện nay

Chia sẻ: Thach Anh Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

2
1.541
lượt xem
493
download

Bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa và việc đổi mới hệ thống chính trị, thể hiện dân chủ hoá đời sống xã hội ở nước ta hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vấn đề hệ thống chính trị và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là một trong những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học. Cuộc cách mạng XHCN là cuộc cách mạng sâu sắc nhất, toàn diện nhất trong lịch sử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa và việc đổi mới hệ thống chính trị, thể hiện dân chủ hoá đời sống xã hội ở nước ta hiện nay

  1. Vấn đề 4 : Đồng chí hãy phân tích bản chất dân chủ xã hội Dân chủ là một phạm trù chính trị, là sản phẩm của mối quan chủ nghĩa và việc đổi mới hệ thống chính trị, thể hiện dân chủ hệ giai cấp, là một trong những hình thức tổ chức bộ máy nhà hoá đời sống xã hội ở nước ta hiện nay. nước của xã hội, thực thi quyền lực của giai cấp thống trị. - Có 3 đặc trưng c ơ bản c ủa dân ch ủ : m ột là th ừa nh ận Bài làm Vấn đề hệ thống chính trị và n ền dân ch ủ xã h ội ch ủ nguyên tắc thiểu số ph ụ tùng đa s ố, hai là th ừa nh ận nghĩa là một trong nh ững n ội dung c ơ b ản c ủa ch ủ nghĩa xã quyền bình đẳng gi ữa các công dân, mà ch ủ y ếu là bình hội khoa học. Cu ộc cách mạng XHCN là cu ộc cách m ạng đẳng trước pháp luật, không phân bi ệt giàu nghèo, dân t ộc, sâu sắc nhất, toàn di ện nhất trong l ịch s ử. Cu ộc cách m ạng tôn giáo, nam hay nữ…n ếu vi ph ạm pháp lu ật đ ều b ị x ử lý đó chỉ đạt được thành t ựu mong đ ợi khi cu ộc cách m ạng đó nghiêm minh; ba là th ừa nh ận c ội ngu ồn c ủa quy ền l ực là kết quả hoạt động sáng t ạo c ủa toàn th ể nhân dân d ưới thuộc về nhân dân. sự lãnh đạo của Đảng Mác xít, đ ồng th ời k ết qu ả c ủa cu ộc - Dân chủ là một phạm trù l ịch s ử tr ước h ết b ởi vì nó là cách mạng đó phải thu ộc v ề nhân dân. Nghĩa là giai c ấp sản phẩm của mối quan h ệ giai c ấp, t ồn t ại trong m ột giai công nhân và các t ầng l ớp nhân dân lao đ ộng khác thi ết l ập đoạn lịch sử nhất đ ịnh, khi xã h ội còn phân chia giai c ấp. được hệ thống quyền lực chính tr ị c ủa mình, đó là l ập m ột Dân chủ ra đời chỉ khi con ng ười có nhu c ầu, ch ế đ ộ XH nền dân chủ mới, n ền dân ch ủ XHCN trong th ời kỳ quá đ ộ nguyên thuỷ không có dân ch ủ do t ất c ả m ọi ng ười đ ều lên CNXH. Trong th ời kỳ quá đ ộ lên CNXH, n ền dân ch ủ đó bình đẳng, đến khi XH phân chia giai c ấp thì dân ch ủ m ới trở thành điều ki ện tiên quyết, là công c ụ ch ủ y ếu c ủa giai xuất hiện. Như vậy dân ch ủ g ắn li ền v ới ch ế đ ộ chính tr ị và cấp công nhân và các t ầng l ớp nhân dân lao đ ộng khác gắn với giai cấp nhất đ ịnh. trong sự nghiệp cải tạo tri ệt để XH cũ, xây d ụng XH m ới - Tuy nhiên không phải Nhà n ước nào trong xã h ội có XHCN. Chính vì vậy, Đ ảng ta cho r ằng “ thực hiện dân chủ phân chia giai cấp cũng ban hành ch ế đ ộ dân ch ủ. Trong XHCN là thực ch ất c ủa vi ệc đ ổi m ới là ki ện toàn h ệ th ống lịch sử phát tri ển xã h ội loài ng ười, đã trãi qua các xã h ội chính trị, đây là m ục tiêu v ừa là đ ộng l ực c ủa công cu ộc đ ổi khác nhau t ừ thấp đ ến cao. Nh ưng trong các ch ế đ ộ đó, ch ỉ mới”. các giai cấp thống tr ị nh ư : giai c ấp ch ủ nô, giai c ấp phong Vậy bản chất của dân ch ủ xã h ội ch ủ nghĩa là gì ? Và t ại kiến, giai cấp t ư sản mới có quy ền dân ch ủ, còn h ầu h ết sao việc đổi mới hệ th ống chính trị, thực hiện dân chủ hoá các giai cấp quần chúng nhân dân lao đ ộng - nh ững ng ười đời sống xã hội ở nước ta hiện nay vừa là mục tiêu, v ừa là sáng tạo và làm nên l ịch s ử, đ ộng l ực thúc đ ẩy l ịch s ử phát động lực của công cuộc đổi mới. Bằng lý luận ch ủ nghĩa xã triển – thì không đ ược thực hi ện dân ch ủ đúng v ới b ản ch ất hội khoa học và thực tiễn nền dân chủ ở nước ta hiện nay, của nó, nói cách khác dân ch ủ ch ỉ thu ộc v ề giai c ấp th ống chúng ta hãy phân tích, lý giải vấn đề trên. t r ị. 1. Bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa + Trong lịch sử xã hội loài người, nền dân chủ xuất hiện đầu a. Khái niệm về dân chủ : tiên từ thời chiếm hữu nô lệ mà đại biểu là Nhà nước La Mã và Nhà nước Hy Lạp. Dân chủ lúc này thuộc về giai cấp chủ nô, dân
  2. tự do và tầng lớp hiệp sĩ, nó là sản phẩm đ ấu tranh c ủa phái + Chống lại chế độ tư bản áp b ức, bóc l ột n ặng n ề, giai dân chủ và ph ản dân ch ủ. Trong n ền dân ch ủ đó, t ầng l ớp cấp công nhân một s ố nước trên th ế gi ới - d ưới s ự lãnh đ ạo nô lệ không đ ược h ưởng quy ền dân ch ủ, h ọ không đ ược của chính đảng của mình, Đảng C ộng s ản - đã th ực hi ện xem là những công dân và toàn b ộ cu ộc s ống c ủa h ọ - k ể sứ mệnh lịch sử của mình là xoá b ỏ ch ế đ ộ t ư b ản, xây cả thể xác - đều do ch ủ nô quy ết đ ịnh, nô l ệ đ ược xem là dựng một xã hội mới : xã h ội XHCN. Sau khi giai c ấp công loại công cụ đặc biệt – công c ụ bi ết nói. nhân giành được chính quyền bằng cu ộc cách m ạng vô + Trong chế độ phong kiến, t ư t ưởng dân ch ủ và bi ểu sản, thiết lập được quyền l ực chính tr ị c ủa mình thì cùng hiện của dân chủ tuy có xuất hi ện, nh ưng do là Nhà n ước với việc xây dựng xã h ội m ới, giai c ấp công nhân còn xây chuyên chế nên Nhà nước phong ki ến không có ban hành dựng chế độ dân chủ mới, v ới nền dận ch ủ ti ến b ộ h ơn : đó chế độ dân chủ, mà thi hành chính sách bóc lột bằng thế là chế độ dân chủ xã h ội ch ủ nghĩa. quyền và thần quyền. Trong chế độ này, tuy ng ười lao đ ộng Sự ra đời của dân ch ủ xã h ội ch ủ nghĩa v ừa là k ết qu ả trở thành thực thể t ự do, nh ưng h ọ vẫn là nông dân b ị c ột tất yếu của lịch sử đấu tranh lâu dài c ủa nhân dân lao đ ộng chặt vào vua chúa phong ki ến, b ởi nh ững m ảnh đ ất c ủa vì sự nghiệp giải phóng toàn thể nhân dân lao đ ộng, là s ự chúng. Vua là con tr ời, cho nên có quy ền l ực t ối cao, m ọi thay thế tất yếu h ợp quy lu ật đ ối v ới dân ch ủ t ư s ản, v ừa là người lao động chỉ là thần dân ch ịu s ự sai khi ến c ủa vua. Vì một bước phát triển về ch ất c ủa dân ch ủ. L ần đ ầu tiên vậy, mặc dù có sự t ồn t ại m ột s ố nhà n ước phong ki ến v ới trong lịch sử, nền dân ch ủ đ ược thi ết l ập cho đ ại đa s ố một số biểu hiện dân ch ủ nh ưng không th ể đ ược xem là có nhân dân lao đ ộng đã đ ược hình thành. N ền dân ch ủ xã h ội một chế độ dân chủ phong ki ến. chủ nghĩa ngày càng đ ầy đ ủ, hoàn thi ện, thì nó cũng là quá + Chống lại chế độ phong kiến hà kh ắc chuyên ch ế, giai trình tự tiêu vong. cấp tư sản đã giương cao ng ọn c ờ “t ự do, bình đ ẳng, bác - Dân chủ với tư cách là m ột ph ạm trù chính tr ị, nên bao ái" , nhờ đó giai c ấp t ư sản đã thu hút và t ập h ọp đ ược đông giờ cũng mang tính giai c ấp trong n ội dung c ơ b ản nh ất c ủa đảo quần chúng lao đ ộng theo mình làm cách m ạng l ật đ ổ nó. Trong mọi th ời kỳ l ịch s ử, vi ệc th ực hi ện dân ch ủ cho chế độ phong kiến thống tr ị, xây d ựng n ền dân ch ủ t ư s ản. một tập đoàn xã h ội có nghĩa là lo ại tr ừ hay h ạn ch ế dân Điển hình là cu ộc cách mạng t ư s ản Pháp (1789). L ần đ ầu chủ của những tập đoàn XH khác. Đi ều đó đúng cho m ọi tiên trong l ịch s ử nhân lo ại, quy ền công dân, quy ền con loại hình dân ch ủ kể c ả dân ch ủ c ủa giai c ấp vô s ản. Đ ối người được ghi vào pháp lu ật. Tuy nhiên b ản ch ất dân ch ủ tượ ng của sự chuyên chính không th ể đ ược h ưởng các tư sản vẫn là thiểu số bóc l ột đa s ố, đ ời s ống công nhân và quyền dân chủ. Do vậy, trong n ền dân ch ủ XHCN, dân ch ủ nhân dân lao đ ộng ngày càng b ị b ần cùng hóa, t ệ n ạn xã và chuyên chính b ổ sung cho nhau, là đi ều ki ện và ti ền đ ề hội, thất nghiệp, ô nhiễm môi tr ường đang là v ấn n ạn trong tồn tại cho nhau. lòng CNTB. Do v ậy n ền dân ch ủ trong ch ế đ ộ t ư b ản không b. Bản chất của nền dân chủ XHCN triệt để.
  3. Từ những quan điểm về dân ch ủ và ki ểu dân ch ủ Hai là : cơ sở kinh t ế - xã h ội c ủa dân ch ủ XHCN là l ợi XHCN nêu trên, b ản chất c ủa n ền dân ch ủ XHCN còn th ể ích chân chính của ng ười lao đ ộng không đ ối l ập mà ng ược hiện ở những nội dung mang tính đ ặc tr ưng sau : lai phù hợp, gắn bó chặt ch ẽ v ới l ợi ích toàn xã h ội. Đ ể dân - Một là dân chủ XHCN là n ền dân ch ủ th ực s ự, c ủa chủ XHCN ra đời và phát tri ển đ ầy đ ủ, ngoài vi ệc giai c ấp dân, do dân và vì dân, đó là n ền dân ch ủ r ộng rãi, đ ầy đ ủ công nhân giành được chính quy ền và thi ết l ập quy ền l ực nhất trong lịch sử. Tuy nhiên nó v ẫn mang tính giai c ấp, đó chính trị của mình thì cần có s ự hình thành và phát tri ển là tính giai cấp công nhân trên c ơ s ở liên minh v ới giai c ấp của nền kinh tế mới - kinh t ế XHCN. M ặc khác, dân ch ủ nông dân, t ầng l ớp trí th ức và các t ầng l ớp lao đ ộng khác. XHCN có đủ cơ sở và điều ki ện xác đ ịnh vai trò làm ch ủ + Tính chất dân ch ủ th ực s ự đ ược th ể hi ện ở ch ỗ của người lao động trong nền SX XH. Đi ều đó có ý nghĩa là nền dân chủ mà trong đó m ọi quy ền l ực thu ộc v ề nhân rất quan trọng vì thực hi ện dân ch ủ trong kinh t ế là đi ều dân, trước hết là nhân dân lao đ ộng, xã h ội đ ược qu ản lý kiện cơ bản chắc chắn cho vi ệc th ực hiện dân ch ủ trên các bởi nhân dân và vì nhân dân, thông qua Nhà n ước xã h ội lĩnh vực khác. chủ nghĩa do chính nhân dân l ập ra; m ọi ng ười đ ều đ ược Ba là dân chủ XHCN là dân ch ủ có s ự lãnh đ ạo c ủa bảo đảm trên thực tế quyền tự do, bình đ ẳng và các quy ền Đảng Cộng sản, có k ỷ lu ật, k ỷ c ương trong khuôn kh ổ pháp cơ bản khác. Nhân dân lao đ ộng làm ch ủ trên t ất c ả lĩnh luật XHCN. Sự lãnh đ ạo c ủa Đ ảng v ừa th ể hi ện b ản ch ất vực đời sống xã hội, làm ch ủ về kinh t ế chính tr ị, văn hoá giai cấp công nhân c ủa dân ch ủ, v ừa đ ảm b ảo quy ền l ực và và xã hội. Quyền làm ch ủ c ủa nhân dân đ ược bi ểu hi ện và lợi ích chính đáng c ủa nhân dân. Dân ch ủ XHCN cũng đi bảo đảm bằng pháp luật, nhân dân th ực hi ện quy ền làm liền với chuyên chính : dân ch ủ đ ối v ới nhân dân lao đ ộng chủ của mình trên cơ s ở lu ật pháp. dân ch ủ xã h ội ch ủ và chuyên chính v ới m ọi hành vi vi ph ạm l ợi ích c ủa nhân nghĩa ngày càng đ ược hoàn thi ện cùng v ới quá trình phát dân, của T ổ quốc và c ủa chế đ ộ. S ự lãnh đ ạo c ủa Đ ảng triển kinh tế - xã h ội. Cộng sản là biểu hi ện m ột cách rõ ràng nh ất, sâu s ắc nh ất + Dân ch ủ xã h ội ch ủ nghĩa mang b ản ch ất c ủa bản chất giai cấp của dân chủ xã hội chủ nghĩa giai cấp công nhân, thực thi đ ường l ối dân ch ủ c ủa giai c ấp Bốn là dân chủ XHCN thực s ự ph ản ánh và b ảo đ ảm công nhân, nhưng đ ồng th ời l ại mang tính nhân dân sâu s ắc mối quan hệ bình đẳng v ề quyền l ợi và nghĩa v ụ gi ữa m ọi và rộng lớn. Tính giai c ấp và tính nhân dân trong dân ch ủ công dân trước pháp lu ật, không có s ự phân bi ệt đ ối x ử. S ự xã hội chủ nghĩa là th ống nh ất vì xu ất phát t ừ s ứ m ệnh l ịch bảo đảm ấy không chỉ trên văn bản lu ật pháp mà còn đ ược sử của giai cấp công nhân là xoá bóc l ột, gi ải phóng con thực thi đầy đủ trong cu ộc s ống. Dân ch ủ xã h ội ch ủ nghĩa người; lợi ích cơ bản và lâu dài c ủa giai c ấp công nhân và tạo điều kiện cho công dân tham gia ngày càng đông đ ảo nhân dân lao đ ộng là th ống nh ất v ới nhau, do quan h ệ s ản vào công việc quản lý Nhà n ước. xuất xã hội chủ nghĩa d ựa trên ch ế đ ộ công hữu các tư liệu Trong thời đại ngày nay, quan đi ểm t ư s ản v ề dân ch ủ là sản xuất chủ yếu sự cường điệu chủ nghĩa đa nguyên v ề chính tr ị, xem s ự tồn tại của nhiều đảng phái đ ối lập, tranh giành quy ền l ực
  4. lãnh đạo xã hội là tiêu chí c ơ b ản nh ất c ủa m ột ch ế đ ộ th ực lực nhà nước thuộc về nhân dân mà n ền t ảng là liên minh sự dân chủ, là đỉnh cao c ủa dân ch ủ. Th ực t ế cho th ấy r ằng giai cấp công nhân v ới giai c ấp nông dân và t ầng l ớp trí không phải bao gi ờ và m ọi n ước t ư b ản đ ều có đa nguyên thức. về chính trị cũng nh ư không bao gi ờ có giai c ấp t ư s ản n ắm Đặc điểm nước ta bước vào th ời kỳ quá đ ộ lên CNXH, chính quyền lại thừa nhận vai trò h ợp pháp c ủa chính đ ảng không qua giai đo ạn phát tri ển TBCN, v ới n ền SX còn y ếu Mác Lênin. H ơn nữa s ự đa nguyên v ề chính tr ị không ph ải kém và lạc hậu, mang tính t ự cung, t ự c ấp, kinh t ế hàng hóa là sự ban phát hay là thi ện chí c ủa giai c ấp t ư s ản c ầm chưa phát triển cao. M ặt khác, do chi ến tranh tàn phá n ặng quyền mà là của giai cấp công nhân, đó là thành qu ả c ủa nề, do thực hi ện c ơ ch ế quan liêu bao c ấp trong m ột th ời cuộc đấu tranh của giai c ấp công nhân và nhân dân lao gian dài cho nên làm ảnh h ưởng đ ến vi ệc phát tri ển KT-XH động. và nền dân chủ XHCN Dân chủ xã hội chủ nghĩa không th ừa nh ận đa nguyên Từ những đặc điểm trên cùng v ới nh ững nguyên nhân chính trị và đa đ ảng đ ối l ập. Đa nguyên chính tr ị, đa đ ảng khách quan và ch ủ quan có th ể th ấy th ực tr ạng n ền dân đối lập không phải là tiêu chí cũng không ph ải là đ ỉnh cao chủ nước ta , là chúng ta đang xây d ựng n ền dân ch ủ của dân chủ, thực chất nó ch ỉ là bi ểu hi ện s ự so sánh XHCN, nhưng hiện nay còn ở trình đ ộ th ấp c ả v ề nhu c ầu tương quan lực lượng gi ữa các giai cấp, còn dân ch ủ nhi ều và nếp sống dận ch ủ, v ề tính phong phú, tính nguyên t ắc hay ít, tiến b ộ hay không ti ến b ộ ph ụ thu ộc vào l ợi ích và của dân chủ và năng lực th ực hi ện. C ơ ch ế v ận hành th ực quyền lực có thuộc về nhân dân hay không ? hiện dân chủ ở nước ta ch ưa đ ồng b ộ và hoàn thi ện c ả v ề Do vậy, muốn thực hi ện đ ầy đ ủ yêu c ầu c ủa dân ch ủ , tổ chức, bộ máy và năng l ực vận hành. Song k ể t ừ khi th ực tất yếu phải loại bỏ giai c ấp t ư sản ra kh ỏi v ị trí c ầm quy ền. hiện đổi mới (năm 1986) chúng ta đã đ ạt đ ược m ột s ố thành Vì vậy, việc giai c ấp công nhân ti ến hành cu ộc cách m ạng tựu bước đầu đáng kể trong vi ệc th ực hi ện n ền dân ch ủ, XH xóa bỏ chễ độ TBCN cùng v ới n ền dân ch ủ t ư s ản, đ ể báo cáo chính tr ị Đại h ội Đảng l ần VII đã đánh giá : m ột xây dựng XH mới là một t ất y ếu l ịch s ử. trong những thành t ựu c ủa công cu ộc đ ổi m ới là b ước đ ầu 2. Liên hệ nền dân chủ Việt Nam. Việc đổi mới hệ thống thực hiện dân chủ XHCN trên lĩnh v ực c ủa đ ời s ống XH. chính trị, thể hiện dân chủ hoá đời sống xã hội ở nước ta Tuy nhiên, n ền dân ch ủ XHCN c ủa chúng ta cũng còn hiện nay hạn chế khuyết điểm trên t ừng lĩnh v ực nh ư : quy ền làm Từ phân tích bản ch ất c ủa dân ch ủ XHCN nói trên, đ ối chủ của nhân dân ch ưa đ ược tôn tr ọng và phát huy đ ầy đ ủ, với nước ta cần phải th ực hi ện n ền dân ch ủ thi ết th ực. Đ ại trong xã hội còn không ít hi ện t ượng m ất dân ch ủ, dân ch ủ hội VI của Đảng có ghi: Trong toàn b ộ ho ạt đ ộng c ủa mình hình thức mà có n ơi xảy ra r ất nghiêm tr ọng, b ệnh quan Đảng phải quán tri ệt t ư t ưởng “lấy dân làm g ốc”, xây d ựng liêu, tư tưởng phong ki ến - gia tr ưởng v ẫn còn n ặng n ề… và phát huy quyền làm ch ủ c ủa nhân dân lao đ ộng. Trong Đồng thời cũng xuất hi ện khuynh h ướng dân ch ủ c ực đoan, Hiến pháp nước ta cũng quy đ ịnh rõ N ước CHXNCN Vi ệt dân chủ không đi liền v ới th ực hi ện k ỷ lu ật và pháp lu ật. C ơ Nam là nhà n ước c ủa dân, do dân và vì dân. T ất c ả quy ền chế và pháp luật b ảo đ ảm thực hi ện dân ch ủ ch ưa đ ược c ụ
  5. thể hóa đầy đủ. Chính vì v ậy, h ạn ch ế trên đã gây nên nâng cao, các quy ền dân ch ủ, công b ằng bình đ ẳng m ới những tiêu cực trong m ọi mặt đ ời s ống XH, gây nên s ự trì đượ c đảm bảo trệ , mất sức chiến đấu và làm gi ảm uy tín c ủa Đ ảng, làm Đề cập mục tiêu đổi mới hệ th ống chính tr ị ở n ước ta, thui chột tính năng đ ộng sáng t ạo và vai trò làm ch ủ c ủa cươ ng lĩnh chính tr ị xây dựng đ ất n ước (1991) c ủa Đ ảng ch ỉ quần chúng nhân dân lao đ ộng… rõ: "thực chất của đ ổi m ới h ệ th ống chính tr ị là xây d ựng và Tình trạng ấy đòi h ỏi ph ải có s ự đ ổi m ới h ệ th ống chính từng bước hoàn thi ện n ền dân ch ủ xã h ội ch ủ nghĩa, b ảo trị, dân chủ hoá đ ời s ống xã h ội, xây d ựng n ền dân ch ủ xã đảm quyền lực thuộc về nhân dân." N ội dung đ ổi m ới h ệ hội chủ nghĩa là một tất yếu trong quá trình đ ổi m ới kinh t ế thống chính trị và dân ch ủ hoá ở n ước ta hi ện nay th ể hi ện - xã hội ở nước ta hi ện nay. ở những vấn đề căn bản sau: Như chúng ta đã bi ết, nền dân ch ủ nào cũng đ ược th ực Thứ nhất là : Thực hiện dân chủ hoá trong xã h ội, dân hiện thông qua một thi ết ch ế t ổ ch ức và c ơ ch ế v ận hành chủ hóa ngay trong h ệ th ống chính tr ị đ ể t ạo ra m ối quan nhất định : đó là hệ thống chính tr ị. H ệ th ống chính tr ị là hệ biện chứng giữa dân ch ủ hoá v ới vi ệc xây d ựng và ki ện một phạm trù dùng để ch ỉ m ột chính th ể các đ ảng phái, các toàn hệ thống chính tr ị. Đ ảng là h ạt nhân, lãnh đ ạo c ủa h ệ đoàn thể các t ổ ch ức chính tr ị - xã h ội nh ằm và phát tri ển thống chính trị nh ưng điều đó không có nghĩa là Đ ảng đ ứng xã hội đó. Nó cũng là m ột c ơ ch ế b ảo đ ảm quy ền làm ch ủ trên, đứng ngoài pháp lu ật cũng nh ư Đ ảng c ương quy ết của nhân dân trên các lĩnh v ực c ơ b ản c ủa đ ời s ống xã h ội. không bao biện, làm thay công vi ệc c ủa các t ổ ch ức khác Hệ thống chính trị trong ch ủ nghĩa xã h ội là t ổng h ợp các trong hệ thống chính tr ị, nhà n ước. Do đó, Đ ảng ph ải t ự đ ổi tổ chức: Nhà nước xã h ội ch ủ nghĩa và các t ổ ch ức chính tr ị mới chỉnh đốn để nâng cao năng l ực lãnh đ ạo, ph ải đ ược - xã hội của nhân dân mà thông qua đó d ưới s ự lãnh đ ạo xây dựng vững mạnh về c ả ba m ặt: chính tr ị, t ư t ưởng và t ổ của chính đảng Mácxít - Lêninnít nhân dân th ực hi ện đ ược chức. Trong những năm tới, toàn Đ ảng t ập trung làm t ốt quyền lực của mình trong vi ệc qu ản lý s ự phát tri ển kinh t ế những công tác quan tr ọng sau đây : M ột là tăng c ường - xã hội nhằm xây d ựng thành công ch ủ nghĩa xã h ội. H ệ công tác giáo dục chính tr ị t ư t ưởng, rèn luy ện đ ạo đ ức thống chính trị của xã h ội xã h ội ch ủ nghĩa g ồm ba b ộ ph ận cách mạng, chống ch ủ nghĩa cá nhân. Hai là ti ếp t ục đ ổi cấu thành: Đảng Cộng sản, Nhà n ước xã h ội ch ủ nghĩa, các mới công tác cán b ộ. Ba là xây d ựng c ủng c ố các t ổ ch ức tổ chức chính trị - xã h ội c ủa nhân dân do Đ ảng C ộng s ản cơ sở Đảng. Bốn là kiện toàn t ổ ch ức, đ ổi m ới ph ương th ức lãnh đạo. lãnh đạo của Đảng. Hệ thống chính trị trong CNXH ho ạt đ ộng theo nguyên - Thứ hai là : xây dựng nhà nước pháp quyền qu ản lý xã tắc của nền dân chủ XHCN, đặt dưới s ự lãnh đ ạo c ủa Đ ảng hội bằng pháp luật, nh ằm t ừng b ước t ạo ra xã h ội công dân công sản, tập trung dân ch ủ, thi ểu s ố ph ục tùng đa s ố, dân XHCN và người công dân XHCN, coi đó là nhi ệm v ụ quan chủ phải đi đội với kỷ cương pháp lu ật, tuân th ủ nghiêm trọng có tính cấp bách hi ện nay. Vi ệc qu ản lý XH b ằng ngặt các chuẩn mực pháp quy ền XHCN. Ch ỉ có trên nguyên pháp luật đòi hỏi ph ải xây d ựng và hoàn ch ỉnh h ệ th ống tắc, tính tích cực chính tr ị xã h ội c ủa công nhân m ới đ ược pháp luật, làm rõ và tách b ạch gi ữa qu ản lý Nhà n ước và
  6. quản lý sản xuất kinh doanh. Nhà n ước đ ược nhân dân giao dân chủ hóa trong hoạt đ ộng, l ấy vi ệc b ảo v ệ l ợi ích chính cho quyền lực và trách nhi ệm qu ản lý m ọi m ặt đ ời s ống xã đáng của các thành viên làm nhi ệm v ụ hội, nên mọi chủ trương chính sách, k ế ho ạch c ủa Nhà Thực hiện dân ch ủ hóa trên các lĩnh v ực đ ời s ống XH, nước là thể hiện ý chí, nguyện v ọng và l ợi ích c ủa nhân thực chất là vấn đề dân ch ủ hóa đ ời s ống XH, là quá trình dân. Nhà nước vừa phải phát huy vai trò ch ủ đ ộng sáng t ạo đưa các giá trị dân ch ủ vào cu ộc s ống, làm cho nó tr ở thành của mình vừa phải bảo đ ảm quy ền l ực thu ộc v ề nhân dân. hiện thực và phổ bi ến trong m ọi lĩnh v ực c ủa đ ời s ống xã Nhân dân thực hiện quyền l ực c ủa mình tr ước h ết thông hội, là làm cho nhân dân th ực hi ện đ ược trên th ực t ế quy ền quan các cơ quan nhà n ước do nhân dân tr ực ti ếp b ầu ra. làm chủ và phát huy đ ược năng l ực làm ch ủ c ủa mình trên Trong cương lĩnh của Đ ảng có nêu : Nhà n ước có m ối quan mọi bình diện của đ ời s ống XH, là đ ộng l ực quan tr ọng hệ thường xuyên và ch ặt ch ẽ v ới nhân dân, tôn tr ọng và trong sự nghiệp đổi mới, là biện pháp h ữu hi ệu đ ể kh ắc lắng nghe ý kiến của nhân dân, ch ịu s ự giám sát c ủa nhân phục bệnh quan liêu, tiêu c ực … đ ấu tranh ch ống m ọi hành dân. Hiện nay, nạn tham nhũng, quan liêu, h ối l ộ đang là vi vi phạm đến quyền và l ợi ích c ủa nhân dân, là th ước đo, những nhức nhối của XH. Vì vậy, nhà n ước ph ải có trách là tính ưu việt thực hi ện n ền dân ch ủ c ủa m ột xã h ội. Dân nhiệm, có biện pháp ngăn ch ặn t ệ n ạn tham nhũng, quan chủ hóa đời sống xã h ội ở n ước ta có n ội dung toàn di ện, liêu, xâm ph ạm đến quy ền làm ch ủ c ủa nhân dân, làm cho trong đó dân ch ủ hóa nền kinh t ế quan tr ọng và mang tính nhà nước thực sự là của dân, do dân và vì dân quyết định. Dân chủ hóa trong lĩnh v ực kinh t ế là thực Để đẩy mạnh cải cách tổ ch ức và ho ạt đ ộng c ủa b ộ máy hiện quyền t ự do, bình đ ẳng, gi ải phóng s ức SX, là tr ả l ại Nhà nước cần thực hi ện nh ững vi ệc sau đây: M ột là ph ải cho nền kinh tế tính năng đ ộng v ốn có c ủa nó,, phát tri ển gắn liền với xây d ựng ch ỉnh đ ốn Đ ảng, đ ổi m ới ph ương nền kinh tế nhiều thành phần theo đ ịnh h ướng XHCN, thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. Nâng cao ch ất khẳng định quyền sản xu ất kinh doanh c ủa các cá nhân và lượ ng hoạt động của các t ổ ch ức Đ ảng và đ ảng viên trong tập thể phù hợp với các quy ết đ ịnh c ủa pháp lu ật và l ợi ích các cơ quan Nhà n ước; Hai là c ải cách th ể ch ế và ph ương chung của xã hội. Dân chủ trong lĩnh v ực chính tr ị là thức hoạt động của Nhà nước, c ủa Qu ốc h ội, c ủa Chính thực hiện quyền tự do dân ch ủ trong sinh ho ạt chính tr ị, phủ, của các cơ quan T ư pháp; Ba là phát huy dân ch ủ, gi ử đảm bảo cho người dân đ ược làm ch ủ XH v ề chính tr ị. vững kỷ luật, kỷ cương, tăng c ường pháp ch ế; B ốn là xây Trước hết là dân ch ủ trong b ầu c ử, c ần kh ắc ph ục tri ệt đ ể dựng đội ngũ cán b ộ, công ch ức trong s ạch có năng lực; những dân chủ hình th ức trong b ầu c ử, tăng c ường dân ch ủ Năm là tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng. trực tiếp của nhân dân trong các t ổ ch ức xã h ội, đoàn th ể … Bên cạnh đó cần phải chú ý cải thiện tiền l ương c ủa các cán bảo đảm cho người dân th ực s ự đ ược tham gia vào công bộ công chức việc quản lý nhà n ước, qu ản lý xã h ội, tham gia vào các - Thứ ba là : về phía các t ổ ch ức xã h ội chính tr ị c ủa chính sách, chi ến lược phát tri ển kinh t ế chính tr ị , văn hóa quần chúng nhân dân, ph ải đ ược t ổ ch ức trên c ơ s ở pháp …của đất nước luật và phù hợp với trình đ ộ c ủa các thành viên, th ực hi ện
  7. Dân chủ hoá trong lĩnh v ực kinh t ế và chính tr ị v ừa đ ặt ra đòi hỏi, vừa là điều ki ện c ủa dân ch ủ hóa trong lĩnh v ực tinh thần cho tương ứng. Nó bao hàm các ho ạt đ ộng giáo d ục, tuyên truyền, nghiên c ứu khoa h ọc, các ho ạt đ ộng văn hoá nghệ thuật, các lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản. Tự do tư tưởng và giải phóng tinh thần cũng là v ấn đ ề có t ầm quan trọng hàng đ ầu đ ối v ới quá trình dân ch ủ hoá trong lĩnh vực tinh thần. Dân ch ủ hoá trong lĩnh v ực tinh th ần là lĩnh vực hết sức ph ức tạp, đad ạng và phong phú liên quan rất nhiều mặt: tư duy, đạo đ ức, nhân cách, l ối s ống, m ối quan hệ giửa các cá nhân và xã h ội, v ề quan ni ệm thái đ ộ đối với các giá trị văn hoá truy ền th ống c ủa dân t ộc và hi ện đại của nhân loại trong th ời đ ại ngày nay Qua phân tích b ản chất c ủa dân ch ủ XHCN và nh ững hạn chế trong việc th ực hi ện dân ch ủ ở n ước ta hi ện nay cho thấy đổi mới hệ th ống chính tr ị c ủa n ước ta là m ột yêu cầu tất yếu và hết sức quan tr ọng, nó v ừa là m ục tiêu c ủa cuộc cách mạng nhưng đ ồng th ời v ới nh ững k ết qu ả đ ạt được trong quá trình th ực hi ện s ự đ ổi m ới đó cũng là đ ộng lực để thúc đẩy cuộc cách m ạng xây d ựng XHCN ở n ước ta. Quá trình đó đòi h ỏi m ỗi cán b ộ, đ ảng viên và nhân dân phải có ý thức về dân ch ủ xã h ội ch ủ nghĩa, ph ải th ực hi ện tốt nguyên tắc t ập trung dân ch ủ nh ằm làm cho nhà n ước thật sự là Nhà nước của dân, do dân và vì dân, ph ải tích cực thanm gia đóng góp ch ống nh ững bi ểu hi ện tham nhũng, quan liêu, hách d ịch đ ồng th ời luôn luôn nêu cao cảnh giác chống mọi âm m ưu di ễn bi ến hòa bình c ủa các thế lực thù địch nhằm xoá b ỏ ch ế đ ộ XHCN, n ền dân ch ủ XHCN, thực hiện thắng l ợi CNH-HĐH và ti ến t ới xã h ội công bằng, dân chủ, văn minh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản