intTypePromotion=1

Bản di chúc lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 2

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:89

0
54
lượt xem
14
download

Bản di chúc lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 2 Tài liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản di chúc lịch sửtổng hợp một số thư, điện chia buồn của các nước trên thế giới (trích nguyên văn) khi Bác qua đời. Tài liệu sẽ giúp bạn có hiểu hơn về Bác, các vấn đề liên quan đến di chúc mà Bác để lại. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản di chúc lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 2

 1. MỘT SỐ THƯ, ĐIỆN CHIA BUồN CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GÍÓI LIÊN XÔ B a n C h ấ p h à n h T r u n g ưđng Đ ả n g C ộng s ả n Liên Xô, Đ oàn C hủ tịch Xô viết tôi cao L iê n Xô, n h ữ n g người cộng s ả n L iê n Xô, toàn t h ể n h â n d ân nước ch ú n g tôi cùng với các đồng chí và to à n th ể n h â n d â n V iệt Nam, đau đớn trước việc đồng chí Hồ C h í M in h , C hủ tịch nưốc V iệt N a m D â n chủ Cộng hoà, C hủ tịch B a n Châ'p h à n h T r u n g ương Đ ả n g Lao Đ ộng V i ệ t N am , người đồng chí t h â n th iết của tấ t cả ch ú n g ta, t ừ tr ầ n . Người con vĩ đại củ a n h â n d ân V i ệ t N a m , n h à hoạt động lỗi lạ c củ a phong t r à o cộng s ả n quốc t ế và phong trà o giải phóng dân tộc, người b ạ n vĩ đại củ a L iê n Xô đã vĩnh b iệ t ch ú n g ta. Đồng chí Hồ Chí M inh đã công h iến cả cuộc đòi tuyệt vòi và toàn bộ tài năng của người chiến sĩ cách mạng cho sư nghiêp đấu tranh vì tiírtng lai xán lan củn n hân dân mình, vì th ắn g lợi của chủ nghĩa M á c -L ê n in . T h ậ t khó nói lên hết được cống h iến của đồng chí đã dựa trên những nguyên tắc của chủ nghĩa M á c -L ê n in , xây dựng Đ ảng Lao động Việt Nam, ngưòi lãnh đạo từ lâu đã đưỢc n h â n dân V iệ t Nam thừa n h ậ n trong cuộc đâ'u tranh giải 84
 2. phóng và vì chủ nghĩa xã hội. Dưói sự lành đạo của đồng chí, cuội' Cách mạng t.liáng T ám t hắng lợi, đưa đên việc ra đời của nií(>c Việt Nani Dâĩi chủ Cộng hoà, Nhà nước xã ỉiội chủ nghĩa đáu tiên ỏ Đông N am A. ĐưỢc sự cố VÜ củ a đồn^ chí Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã giáng tr á đích đáng CIIỘC x â m liíỢc đ ế quốc chủ n gh ĩa chông nưóc Viột Nam Dân chủ Cộng hoà, đă phát động cuộc đâu tran h mạnh mẽ chông sự can thiệp của Mỹ và các niíớc dồng minh của chúng để giải phóng miền Nam. Nghị lực lỏn lao, ý chí sắt đá, lòng dũng cảm và kiên cừòng, đức tính giản dị và n hân đạo của đồng chí Hồ C h í M in h n hằm phát triển tình hữu nghị an h em giữa D a n g Lao động Việt N am và Đảng Cộng sản Liên Xô, giữ a n h â n dân Liên Xô và n hân dân Việt Nam. N hân d â n L iên Xô sẽ mãi mãi ghi nhớ hình ảnh trong sáng c ủ a đồng chí, người M á cx ít - L ê n in n ít kiên cưòng, ng^ưòi b ạn trung th àn h của Đảng và đât nước chúng tôi. C h ú n g tôi xin chia buồn sâu s ắ c trước tổn th ấ t lớn la o n ày và tin tương rằ n g Đ ảng L a o động V iệt Nam, t o à n t h ể n h â n dân V iệt N am sẽ k iê n quyết tu â n theo n h ữ n g lòi di h u ấn của đồng chí Hồ Chí M inh, ra sức p h á t tr iể n và tă n g cưòng chủ nghĩa xã hội ơ nước Việt N a m D ân chủ Cộng hoà, kiên qu yết bảo vệ sự nghiệp độc lập, tự do, thông n h â t và t i ế n bộ của nitòc Việt N a m , củng cô^ tình hữu nghị X ô -V iệ t, tìn h đoàn kết c ủ a khỏi cộng đồng xõ hôi chủ nghĩa và tO càn th ể p h o n g trà o cộng sản quốc tế. T ro n g sự nghiệp đó, n h ữ n g ngưdi cộng s ả n V iệ t Nam và n h â n dân Việt N a m luôn luôn được sự ủng hộ h o à n toàn của Đ ảng C ộ n g s ả n Liên Xô và t â t cả n hữ n g người Xô viết. Matxcơva, ngáy 4 tháng 9 năm 1969 85
 3. TRUNG QUỐC Được tin Chủ tịch Hồ C h í M in h , người s á n g lập ra Đ ả n g Lao động V iệ t N am , vị l ã n h tụ vĩ đại c ủ a n h â n dân V i ệ t N am , người b ạ n c h iế n đ ấ u t h â n t h i ế t củ a n h â n d ân T r u n g Quốc, từ t r ầ n , B a n C h ấ p h à n h T r u n g ương Đ ả n g Cộng s ả n T r u n g Q uốc x in gửi tới c á c đồng c h í lời ch ia buồn vô cù ng đau xót. C hủ tịch Hồ C hí M in h là m ột n h à c á c h m ạ n g vô s ả n lỗi lạc. Đồng chí đã đem c h â n lý phố b iê n củ a c h ủ n g h ĩa M á c - L ê n i n v ậ n dụng vào th ự c tê cụ t h ể c ủ a c á ch m ạ n g V iệ t Nam. Đồng c h í đã œ n g h iế n t ấ t ca cuộc đòi của m ìn h cho công cuộc đấu t r a n h giải phóng dân tộc V i ệ t N a m và sự n g h iệp cộng s ả n c h ủ n g h ĩa . Dưới sự lã n h đạo của C hủ tịc h Hồ C h í M in h , Đ ả n g Lao động V iệt N am và n h â n dân Việt N a m a n h hùng đã giành được th ắ n g lợi vĩ đại trong cuộc đâ'u t r a n h trường kì và b ấ t k h u ấ t chông thực dân P h á p và p h á t - x í t N h ậ t , lập n ên nước V iệ t N a m D â n c h ủ C ộ n g hoà và đi lê n con đường xã hội ch ủ nghĩa. S a u k h i đê quốc Mỹ g â y cuôc ch iế n tr a n h x â m lưđc V iê t N am , C h ủ tich n ồ C h í M in h lại lã n h đạo to à n th ể n h â n d â n V i ệ t N am p h á t h u y sức m ạ n h của ch iế n t r a n h n h â q dân , đ á n h cho đê quốc Mỹ, m ộ t tê n đê quốc h u n g ác n h ấ t , k h ô n g còn lối t h o á t và lú n g tú n g vô cùng, dồn c h ú n g vào c ả n h d iệ t vong h o à n toàn, góp p h ầ n to lớn vào cuộc đâ'u t r a n h 86
 4. chông dê quôc của n h ân dân và các dán tộc bị áp bức t r ê n tOcàn t h ê giới. Chủ tịch IIỒ (''hí Miiìlì kiên trì chủ nghĩa quôc t ế vô san. tích cực ủ n ẹ hộ cuộc đâu :r a n h cách m ạng của giai cấp vô san tất cá các nước, của toàn thể n h ân dân và các (lân tộc bị áp bức trên t h ế giỏi. T ron g những năm th á n g mà n hân dan T r u n g Quôc tiến h àn h cuộc cách Iiiạng dân tộc dán chủ, đồng chí đã nhiều lần sang T ru n g Quôc. cùng chung hoạn nạn, s á t cánh chiên đấu với n h ãn dân T r u n g Quốc và đã xây đắp nên môi tình vô sán nồng th a m voi Đ ảng Cộng sản T ru n g Quôc. S a u khi cách m ạ n g cua T r u n g Quốc và Việt Nam th ắ n g lợi, dồng chí lại cô^ gắng không m ệt mỏi nhầni tă n g cưòniỊ và phát triển tình hữu nghị an h em và tình doàn kôt chiên dấu giữa n h â n dân hai nưốc T ru n g - Việt. Môi tình hữu nghị và đoàn k ết giữa n hân d â n h a i IIIÌỐC c h ú n g t a dưỢc x â y đ ắ p l ê n t r o n g c u ộ c chiến dấu lâu dài. vượt qua mọi thử thách. T ro n g giò phút quvết định mà n h â n dân V iệt Nam sắp giành đưỢc t h ắ n g lợi cuôi cùng trong cuộc k h á n g ch iến chông M ỹ cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí M inh đã từ trẩn . Đó Là tôn th ấ t to lon của Đ ả n g Lao động Việt N am và n h â n dan Việt Nam. Đó cũng là tổn th â t to lớn đôi voi n h â n dân T r u n g Quôc và n h â n dân toàn thê giới trong riiỏc đấu t r a n h chông Mỹ. Chủ tịch Hồ C hí Miiih niảt di. n h ư n g p h ẩm c h ấ t / ; á c h m ạng cao cả và tinh t h ầ n ch iên đấu không sỢ cưòng bạo của đồng chí vẫn sông mải trong lòng n h â n dân V iệt Nam và n h â n dân T r u n g Quôc, sông mài tro n g lòng n h â n dân cá ch m ạn g các nước tr ê n t h ế giới. 87
 5. C h ú n g tôi th ô n g c ả m và đồng tìn h s â u sắ c vối nỗi lòng của đông đảo n h â n dân V i ệ t N a m tro n g lúc này. C hú ng tôi c h â n t h à n h m o n g r ằ n g các đồng chí sẽ b iê n đau thư ơng t h à n h sức m ạ n h , g iá n g n h ữ n g đòn n ặ n g nề hơn nữ a vào đê qiiôc Mỹ. C h ú n g tôi tin c h ắ c r à n g , tu â n theo lòi dạv củ a C h ủ tịch Hồ C hí M in h : “K liô n g sỢ h y s i n h , k h ô n g sỢ g i a n k h ổ , q u y ê t k i ê n t r ì v à đ â y m ạ n h cuộc k h á n g ch iến , qu 3'ết c h iê n q u y ê t t h ắ n g ”, n h â n d â n V i ệ t N a m s ẵ n có t r u 3’ề n th ô n g đ âu t r a n h cách m ạ n g a n h h ù n g , sẽ k iê n trì cuộc ch iế n đấu lâu dài, k iê n trì độc lập tự chủ, k iê n trì tự lực c á n h s in h thì nhâ't định vượt được mọi khó k h ă n t r ê n con đưòng tiến tới, đập t a n mọi â m m ưu n h ằ m ph á hoại cuộc chiến t r a n h giải phóng củ a n h â n d â n V i ệ t N am , đ á n h đuổi h ế t bọn đê quốc M ỹ ra khỏi đ ấ t nước V i ệ t N a m , giải phóng m iề n N a m , b ả o vệ m iề n B ắ c , tiế n tới th ố n g n h ấ t nưóc n h à. “B ả y t r ă m tr iệ u n h â n d â n T r u n g Quôc là h ậ u th u ẫ n vững m ạ n h của n h â n d â n V i ệ t N a m , đ ất nước T r u n g Quốc bao la là h ậ u phương đ á n g tin cậy củ a n h â n d ân V i ệ t N a m ”. T rư ớ c s a u n h ư một, Đ ả n g Cộng s ả n T r u n g Quốc và n h â n d ân T r u n g Quôc luôn luôn tu â n Lheo lời dạy t r ê n đáy củ a C h ủ tịch M a o T r ạ c h Đông, k iê n q u y ế t ủ n g hộ n h â n d â n V i ệ t N a m tiến h à n h đến c ù n g cuộc c h i ế n t r a n h chỏng M ỹ cứu nước. Đê quốc M ỹ n h ấ t đ ịn h th u a ! Việt N a m n h ấ t đ ịn h th ắ n g ! C hủ tịch Hồ C h í M in h , vị lã n h tụ vĩ đại của n h â n dân V iệ t N a m đời đời b ấ t diệt! 88
 6. ANBANI X h â n dân Anbaiii, Ban chcâp h à n h T r u n g ương Đ a n g Lao động A n bani. doàn Chu tịch Quô’c hội n h â n d â n và lĩộ i dồng bộ truong nuoc Cộng hoà n h â n dân A n b a n i vô cùng đau đốn được tin đồng chí Hồ Chí M in h . Chủ tịch B a n chá'p h àn h T r u n g ương Đ ảng Lao dộng V iệ t N am , Chủ tịch niíớc V iệ t N am D ân chủ C ộn g lioà t,ừ trần. Trước tổn th ấ t hết sức to lớn nàv, ch ú n g tôi xin gửi t ới các dồng chí và thông qua các đồng chí gửi tỏi nhân (lân Việt N a m a n h em và Đang Lao động V iệ t N am lời c h ia buồn sâ u sác và ch ân th à n h n h ất. Những ngitời cộng sán A n b a n iv à to à n th ê nhân d â n A nb an i kính yêu đồng chí Hồ C h í M inh, vị lãnh tụ vĩ dại và kính m ến của nh ân dàn Việt N am anh em và Đaiig Lao động Việt Nam, nhà hoạt động x u ấ t sắc cu a phong trào cộng sa n và công n h â n quốc tế, người c h ỉ ế n sĩ kiên cư ònẹ chông áp bức và bóc lột của bọn tư b á n . chông chủ nghĩa thực dân và đê quốc, một người b ạ n vĩ dại rủn n h ân dñn Anbiini. Nhừng người cộng s ả n và toàn th ê n h â n dàn Anbani vô cùng xúc động triĩớc việc đồng chí Hồ Chí M inh từ t r ầ n và cù ng chia sẻ nỗi đau buồn với n h â n dân V iệ t N a m a n h em đã m a t vị lãnh tụ k ín h yêu nhâ’t của m ìn h , ngưòi đã quên m ìn h chiến đâ\i su ôt đòi đê thực h iện nguyện vọng 89
 7. của n h â n dân, vì sự nghiệp cách m ạ n g và ch ủ n g h ĩa xã hội. Đồng ch í Hồ Chí M in h đã cống h iế n to à n bộ hoạt động cách m ạ n g của mình cho cuộc đấu t r a n h an h l ù n g giải phóng dân tộc và giai phóng xã hội của n h â n d ân Việt Nam. chông ácli thực dân nước ngoài, t h à n h lộp ch ín h quyển n h â n dân, một nước V i ệ t N am tự do, th ô n g nhâ't và độc lập m à n h â n d ân lao độn^Ị làm chủ v ậ n m ện h của mình. Người là m ột c h i ế n sĩ vĩ đại và k iên cưòng chông đê quôc M ỹ x â m lược và bọn ta y sai b á n nước để giải phóng m iền N a m V i ệ t N am , thông n h â t đất niíốc. T ro n g nh ữ ng ngày vô cùng đau đớn này. n h â n dân V iệ t N a m sẽ siết c h ặ t h àn g ngũ hơn nữa, q iiv ết tâni tiêp tục cuộc đâ\i t r a n h chính nghĩa củ a m ìn h chông bọn đ ế quỗíc x â m lược Mỹ. N hân d ân V i ệ t N a m s ẽ hiôii uôn t u â n th eo lời dạv của đồng chí Hồ C h í M in h ; "Hề còn một tê n x â m lược tr ê n đâ’t nước ta, th ì ta còn phái tiếp tục c h iế n đấu, quét sạch nó đi”. C h ú n g tôi tin tưởng chắc c h ắ n r ằ n g t i i â n tlieo những lời dạy và chỉ thị của đồng c h í Hồ C h í M inh, n h â n d ân V iệ t N am sẽ giành được h ế t t h ắ n g lợi này đên th ắ n g lợi k h á c trong việc xây dựng ch ủ n g h ĩa xã hội ỏ nước V i ệ t N am D ân chủ Cộng hoà và tr o n g cuộc đấu t r a n h vũ t r a n g của mình đê tô n g cổ đê quôc Mỹ ra khỏi m iền N a m V iệt Nam và th ô n g n h â t tổ quôc. Hình á n h và sự nghiệp vĩ đại của đồng c h í Hồ Chí M in h sẽ k h ô n g bao giờ phai mò' tr o n g t r á i tim của ch ú n g tôi. 90
 8. B A LAN D a n g Công n h â n thông n h ấ t B a L a n , Hội đồng N h à nưốc, c h ín h phủ Vcà toàn t h ế n h â n dân B a L a n vô c ù n g th ư ơng tiê c khi đuộc tin đồng chí, Chủ tịch nước V i ệ t N am D â n chủ Cộng hoà, C hủ tịch Đ ản g L a o động V iệ t N a m , vị lãnh tụ k ín h vêu, ngưòi con t r u n g t h à n h củ a n h a n dân Việt N am , n h à cá c h m ạn g vì đại, đă từ tr ầ n . ỉ) ồ n g ch í Hồ C h í Minh đă hiến dân g t â t cả đòi m ìn h cho cuộc đâu tr a n h cua phong trà o cách m ạng và cộng s ả n quốc t ế chông ách thực dân và chủ nghĩa đ ế qviôc vì sự n g h iệp giai pilón" dñn tộc và chủ nghĩa x à hội củ a V iệ t N a m và của các dán tộc bị nô dịch k h á c . Con dường hoạt dộng cách m ạ n g của đồng chí từ thời n iê n th iếu đã đưa đồng chí qua nhiều nưốc và n h iề u lục địa cho tới ngày giải phóng Tồ quôc. Đồng c h í Hồ C h í M in h là nguòi sá n g lập Đ ả n g Cộng sản D ô n g Dương, ngưòi cổ vũ và lănh đạo cuộc đấu t r a n h giái phỏng dân tộc ỏ Viột Nam. S ự hoạt động và lòng t ậ n tuỵ của đồng ch i (ỉối Vííi RIÍ nghiệp cách m ạ n g là t à m gương s á n g và nguồn cô vù đôi với t â t cả các dân tộ c đấu t r a n h để tự giai phóng. Đồng chí r ấ t đưỢc tôn k ín h và có uy tín lớn trong phong trà o công n h â n quôc tế , tro n g các lực lượng tiến bộ và hoà bìn h tr ê n toàn t h ê giới. Cho đến giờ phút cuôi cù ng của đòi mình, 91
 9. đồng chí Hồ C hí M in h đã lã n h đạo cuộc đ áu t r a n h a n h h ù n g của n h â n dân V i ệ t N a m c h ô n g đê quôc Mỹ x â m lược. Đồng chí m â t đi là cái t a n g c h u iig cho n h â n dân V i ệ t N am và cho t â t cả n h ữ n g ai t h ấ y ỏ đồn^ c h í nồ C h í M in h sự tưỢng t r ư n g cho cuộc đâu t r a n h c h ín h n g h ĩa vì hoà bình, c h ủ n g h ĩa xã hội và sự ngliiộp giải phóng các dân tộc khỏi á c h đê quốc. C ủ n g n hư n h â n d â n V iệ t N a m , t o à n t h ể n h â n dân B a L a n h ế t sức đau buồn trước tổ n t h â t đau đớn này. T h a y m ặ t B a n C h a p h à n h T r u n g ương Đ ả n g Công n h â n th ô n g n h â t B a L a n , Hội đồng N h à nước, C h ín h phủ nước Cộng hoà n h â n d ân B a L a n và n h â n d â n B a L a n , c h ú n g tôi xin b à y tỏ lòng th ư ơ n g tiế c c h â n t h à n h và lời chia buồn sâ u sắc. C h ú n g tôi tin ch ắ c r ằ n g sự n g h iệ p vĩ đại củ a đồng ch í Hồ C hí M in h sẽ m ã i m ãi ghi s â u tro n g t â m t r í của n h â n dân V i ệ t N am , củ a ph on g t r à o công n h â n quốc tế, củ a mọi ngưòi tiế n bộ. S ự n g h iệ p đó sẽ cổ vũ n h â n d â n V i ệ t N a m đâu t r a n h g iải p h ó n g h o à n to à n T ố quôc, vì hoà b ìn h và c h ủ n g h ĩa xã hội ỏ V i ệ t N am . Yác-xa-va, ngày 4 tháng 9 năm 1969 92
 10. BUNGARI Với n iề m đau thương sâu sắc, ch ú n g tôi được tin đồng ch í Hồ C hí M inh, Chủ tịch B a n C hấp h à n h T r u n g ương Đ ản g Lao động V iệ t Nam, Chủ tịch nưốc V iệ t N a m D â n chủ Cộng hoà, người con vĩ đại của giai cấp công n h â n và n h â n dân V iệ t N am , từ trầ n . N hững người cộng s ả n và lao động B u n g a ri biết đồng chí, người s á n g lập Đảng Lao động V iệ t Nam, là một ngiíời M á c x ít - L ê n in it k iê n cường, một người có tin h t h ầ n yêu nước và tinh t h ầ n quôc tê nồng nàn, m ộ t ch iê n sĩ lỗi lạc của phong trà o cộng s ả n và công n h â n quôc tê. ĐưỢc tôi luvện tro n g cuộc chiến đâu chống á ch th ự c dân và tư bản, đồng ch í Hồ C hí Minh dã dược to à n th ế n h â n dân V iệ t N am suy tôn là lãn h t,ụ. Đồng ch í là ngưòi lãn h đạo cuộc đâu tr a n h anh h ù n g củ a n h â n dân V iệ t N am chông thực dân Pháp, N h ậ t và đê quốc Mỹ. T in h t h ầ n t ậ n tuỵ quên mình củ a dồng ch í ÍIỒ C h í M inh đôi vối sự nghiệp của giai cấ p công n h â n và n h â n dân lao động V iệ t N am tiếp t.ục là nị^ọn cò của nhñn (iñn Việt Nnm trong cuộc đâu t r a n h vì độc lộp dân tộc và chủ nghĩa xã hội, là tàm gương s á n g ngời đôl với các dân tộc đ ang đấu t r a n h để tự giải phóng. Công lao của đồng ch í Hồ C hí Minh tro n g sự nghiệp t h ắ t c h ặ t sự hỢp tá c và q u a n hệ a n h e m giữa hai Đ ản g và h ai nước c h ú n g ta h ế t sức to lổn. 93
 11. C ùn g với Ghêoócghi Đ im itơrôp. đồng chí Hồ ('^hí M in h đã tạo cơ sỏ vững ch ắ c cho tìn h hữu nghị a n h em giữa n h ả n dân B u n g a r i và n h ả n d a n V i ệ t Nam. l ì n h hữu nghị đó dã p h á t t r iể n và c ủ n g cô^ tro n g cuộc đấu tr a n li ch u n g chông chủ n g h ĩa đ ế quôc và x ây dựng chủ nghĩa xã hội. Vói lòng tôn k ín h , n h ữ n g ngưòi cộng s ả n B u n g a r i và toàn th ê n h â n d ân B u n g a r i tương nhớ tói đồng ch í Hồ Chí M in h và sự n g h iệp c á c h m ạ n g của đồng chí, đồng thòi k h ẳ n g định q u y ế t t â m của m ìn h tiếp tụ c ủng hộ về mọi m ặ t cuộc đâu t r a n h c h í n h n g h ĩa và anli h ù n g của n h â n d ân V iệ t N a m ch ôn g đê quôc Mỹ, vì t h ắ n g lợi của sự n ghiệp m à đồng c h í Hồ C h í M in h đà siiôt đòi p h ấ n đâu với t â t cả sức lực củ a m ình. Xôphia, ngày 4 tháng 9 năm 1969. 94
 12. cu BA Được tin dồng chí Hồ Chí M inh k ín h mến. Chủ tịch niíốc V iệt N am D â n chvi Cộng hoià và Chủ tịch B a n ch ấ p h à n h T r u n g ương Đ ang Lao động Việt Nam, từ tr ầ n , c lm n g tôi xin t h a y mật Iihân dân. Đ áng Cộng s a n . C h ín h phủ các h m ạn g Cu B a và n h â n danh cá n h â n , gui tới đồng chí lòi chia buồn sâ u sắc và tìn h đoàn kêt. C h ú n g tôi vô cù n g xúc động vì đã m ấ t đi một chiên sĩ d â u t r a n h b ấ t k h u ấ t c h o n ề n d ộ c l ậ p c ủ a n h â n d â n V iệt N a m . cho sự n ghiệp oủa chủ nghĩa xã hội và cho q u y ề n c ủ a t ấ t c a c á c d â n t ộ c bị á p b ứ c đưỢc l à m c h ủ v ậ n m ệ n h của mình. Cuộc đòi của Ngưòi là một tấ m gương s án g chói n h ữ n g p h ẩm c h ấ t cách m ạng và n h â n đạo cao cả nhà't. H iến: có một n hă lã n h đạo nào trong những giờ phút tliử th á c h lại tỏ ra sáng suôt, bình tĩnh, gan dạ, qu èn m ìn h, k iê n nghị và dũng cá m một cách phi thitờng nh ií vậy. C h ư a bao giờ trên một m ả n h đất hẹp n h ư vậy, tro n g một thời gian ngắn ngủi như vậy lại diễn ra niột cuộc c h iế n đấu có tính c h ấ t quyết định vì loài ngiròi như cuộc ch iế n đấu mà đồng chí Hồ Chí M in h đã tiến h à n h chống đế quôc M ỹ và ta y sai của c h ú n g ỏ Việt N am , c h iế n luỹ bâ't k h ả x â m phạm của cuộc đấu t r a n h c á c h m ạ n g trên to àn t h ế giới và tấ m 95
 13. gương cao cả về sự hy sinh, về k h í phách a n h h ù n g và da n h dự. Đồng ch í Hồ C h í M in h thuộc lớp n h ữ n g níỊười đặc b iệt m à cái ch ế t là m ầ m m ô n g của sự sông và là nguồn cổ cũ đòi đời b ấ t diệt và vì vậy đồng c h í v ẫ n CÒII n hư tiếp tục lã n h đạo n h â n d â n V iệ t N a m dên ch iến t h ắ n g và cuôl cùng, c h iế n th ắ n g n à y đã tới gần. Coi nỗi đau buồn củ a n h â n d ân V i ệ t N a m nh ư của b ả n t h â n m ình, n h â n dân Cu B a trong tií t h ế ch iến đấu, xin gửi lời ch à o thông t h i ế t đầy k h â m phục và m ến thương tới người chiên sĩ quổc tê đã từ n g đấu t r a n h k h ô n g m ệ t mỏi. N h â n d â n Cu B a q u y ế t dâng cao ngọn cờ của m ìn h để xứng đ án g với Hồ C h ủ tịch, người từ xưa đến n a y chưa bao giờ chịu hạ th ấ p ngọii cò m à n h â n dân V i ệ t N am đã tu y ệ t đổì t i n tưởng tra o cho Người. T iê n lên, luôn luôn tin tưởng ở th ắ n g lợi! C h ú n g tôi nhò c á c đồng c h í ch u y ể n lời ch ia buồn của c h ú n g tôi đến gia đình đồng ch í Hồ C h í M inh. X in gửi lòi chào h ữ u nghị a n h em. La Havan, ngày 4 tháng 9 năni 1969. 96
 14. C Ộ N G H O À DÂN C H Ủ Đ Ứ C C ác đồng ch í t h â n mến, Được tin đồng ch í Hồ Chí Minh, Chủ tịch B a n châp h à n h T r u n g ưđng Đ ả n g Lao động Việt Nam, Chủ tịch nước Viột N am D ân chủ Cộng hoà từ trần , th a v m ặt B a n chấp h à n h T r u n g ương Đ ang Xã hội thông n h â t Đức, Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Bộ trương, Quôc hội và Hội đồng to àn quốc M ặ t t r ậ n dân tộc nước Đức d ân chủ và to àn t h ể n h â n dân nước Cộng hoà dân chủ Đức, ch ú n g tôi đau đốn gửi tới các đồng chí lời chia buồn thông thiêt. Đồng chí Hồ Chí Minh, ngiíời con vĩ đại của nhân dân Việt Nam, ngưòi đồng chí và bạn chiến đâu thân th iế t của chúng tôi, m â t đi, chúng tôi chia sẻ vối các đồng chí, vói Đảng Lao động Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam nỗi đau buồn về tổn th ât nặng nê đó. Đồng clu' Hồ C hí M in h m â t đi, n h â n dân V iệt Nam, giai cấp công n h â n t h ế giới và phong trào giải phóng dân tộc m ấ t một vị lã n h tụ x u ấ t sắc nhất. Là con inột đình nho ^iáo cách mạng, thòi th a n h niên, ở cương vị nhà báo và ngưòi sáng lập “Liên đoàn giải phóng các dân tộc thuộc địa V cà bị áp bức", đồng chí Hồ Chí M inh đã đâ"u tr a n h để giai phóng dân tộc mình khỏi ách thực dân, giải phóng t â t cả các dân tộc bị áp bức về niặt quổc gia và xã hội. Ngay khi còn trẻ, đồng l-CIHíM 97
 15. chí th a m gia cuộc dâii t r a n h c á c h m ạ n g của phong trào côiig n h â n qiiôc tế. Đồng chí đã n h iệ t liệt chào m ừng cuộc Cách mạng t h á n g Mười th ắ n g lợi ỏ niíớc Nga và n hộn th â y ỏ' cuộc cá ch m ạ n g đó m ột bưốc ngoặt lịch sử cho t â t cả các dân tộc bị á p bức và nô lệ, m ột biểii tưỢng của một tiíòng lai moi x á n lạn. Đồng chí Hồ Chí M in h hiện t h â n cho sự gắn bó giữa cuộc đâu tr a n h của giai câ p công n h â n thê giối vói cuộc đấu tr a n h của các dân tộc bị áp bức. Đồng chí là đảnịỊ viên Đ ảng Cộng s ả n P h á p khi Đ ả n g mới được th à n h lập và năm 1924 đồng chí đã th a m dự Hội nghị lần thứ V của Quốc tê cộng s ả n ỏ M atxcơva. M ộ t n ă m sau, đồng chí th à n h lập “Liên đoàn các d ân tộc bị áp bức c h â u A” và “T h a n h niên cách m ạ n g đồng c h í hội”. T ừ n ă m 1 9 2 7 đến 1 9 2 9 , n h à yêu nước và h o ạt động quốc tê nồng n h iệ t ấy đã công t á c ỏ n h iề u nưốc c h â u Âu, kể cả nước Đức. ĐưỢc tôi luyện tron g cuộc đ ấu t r a n h giai cấp chống giai cấp tư bản quốc tê và đặc b iệ t ch ống chủ nghĩa thực dân Pháp, được vũ t r a n g b ằ n g học th u y ế t bách chiến, bách th ắ n g của ch ủ nghĩa M á c x ít - L ê n in n it và bằng những kinh n g h iệ m của phong trà o cộng sản, năm 19 3 0 đồng chí Hồ C h í M in h t h à n h lập Đ ả n g Cộng sản Đông Dương, ngày n a y là Đ ả n g L a o động Việt Nam và giữ chức Chủ tịch Đ ả n g cho đến khi từ trầ n . Dưới sự lã n h đạo c ủ a đồng c h í Hồ C h í M in h , Đ ản g Cộng s ả n Đông Dưdng đã tố ch ứ c và lã n h đạo cuộc đấu t r a n h cách m ạ n g củ a n h â n d â n V i ệ t N a m chống ách thực dân P h á p và á c h c h iế m đóng N h ậ t B ả n . T h iế u thôn, k h ủ n g bô, c ầ m t ù lâ u n ă m và á n tử h ìn h kh ô n g h ề la y ch u y ến ý c h í đấu t r a n h c á c h m ạ n g củ a 98
 16. đồng ch í Hổ Clií M in h vì sụ ngl.iệp giải phóng dân tộc cun minh. ỉ)ồ n g chi đã t rơ th à n h vị lãnh tụ phong trà o cách m ạ n g của n h â n dân Việt Nam chông thự c dân P h á p và bọn chiêni đóng Nhật Ban. C,'ách m ạ n g th á n g T á m năm 1945 đã đưa đến việc t h à n h lậ]) nước Việt N am D ân chủ Cộng hoà. Đồng chí Hồ Chí M in h đã điiỢc Quóc hội niíốc V iệ t N am D á n chủ ('ô n g hoà bầii làm Chủ tịch nước và bổ n h iệ m đồng chí là m T h ủ tướng Chính phủ. T r o n g suôt 24 n ă m lịch sử của nước V iệ t N a m D â n chủ Cộng hoà, đồng chí Hồ C hí M in h luôn luôn dẫn đầu n h â n dân V iệt N am trong cuộc đấu t r a n h a n h h ù n g cliôntỊ ách áp bức thực dân và sự c a n thiệp của nưốc ngoài. Dưới sự lã n h đạo của đồng chí Hồ C hí M in h , n h â n d àn "Viột N am đã đoàn kết ch ặ t chẽ chống cuộc chiến t r a n h x â m lược dã m a n của đê quốc Mỹ. T r o n g cuộc đấu t r a n h chính nghĩa này, n h â n dân V i ệ t N am . được sự đồng tình và ủng hộ của L iê n Xô v à c á c Iiước x ã hội chủ nghĩa k h á c cũ ng như của lực ượng hoà bình to à n th ê giối, đã giành được nh ững t h ắ n g lợi rực rỡ. T ro n g cuộc đấu t r a n h a n h h ù n g đó, đồng ch í Hồ C hí M in h đã trở thiành hiện t h â n của tin h t h ẩ n b ấ t k h u ấ t và ý chí chiến th ắ n g của n h â n dân V iệ t N am , được t h ê giới k h â m phục. Bọn x âm lược Mỹ buộc phải ch ấ m dứt k h ô n g điều kiện việc ném bom và c a c h à n h động ch iến t r a n h k h ác chông nước V iệ t N a m D â n ch ủ Cộng hoà và phải chấp n h ậ n cuộc Hội nghị bò"n b ê n về V iệ t N a m ỏ Pari. B a n chấỊ) h à n h T r u n g ương Đ án g X ã hội thống n h ấ t Đức, Hội đồng N h à nưốc, Hội đồng Bộ trưởng, Quốc hội, 99
 17. Hội đồng to à n quôc M ặ t tr ậ n dân tộc nước Đức d â n chủ và toàn th ê n h â n dân nưốc Cộng hoà dân chủ Đức, với lòng k h â m phục sâu sắc và kính trọng cao cá n g h iê n g mình trước ngitời đồng chí th ân yêii đã qiiá cô. L à người hoạt động quốc tê nồng nhiệt, đồng ch í Hồ C hí Mi n h đã công hiến đặc sắc vào tình hữu nghị với L iê n Xô. L à ngưòi th a m dự nhiều cuộc hội nghị của phong t r à o cộng sản quốc tế, đồng chí đã góp ph ần to lớn vào việc đề ra chiến lược và chiến th u ậ t cũng như việc t h ắ t ch ặ t liàng ngũ của phong trào cộng sản. Là người cộng s ả n vá h oạt động quổc tế, đồng chí Hồ Chí M in h luôn luôn x u ấ t p h át từ nguyên tắ c ngưòi yêu nưốc ch â n chính, đồng thòi là người h o ạ t động quốc tê nồng nhiệt. T ro n g giò p h ú t đau thương này, n h ữ n g người lao động nước ch ú n g tôi hồi tưởng lại n hữ ng n g à y k h ô n g th ể quên đưỢc của n ă m 1 957 khi đồng chí Hồ C h í M in h dẫn đầu Đ o à n đại biểu Đ ảng và C h ín h phủ di t h ă m nước Cộng hoà dân chủ n h â n dân Đức. C h u y ế n t h ă m này là một môc trong quan hệ a n h eni gắn bó h a i Đ ả n g và hai N h à nước xã hội chủ nghĩa nước ta. M ụ c tiê u c h u n g của ch ú n g ta m ã i m ãi v ã n là cuộc đấu t r a n h ch ố n g ch ủ nghĩa đ ế quốc M ỹ và T â y £)ức vì độc lập, tự do hoà bình và chủ n g h ĩa xã hội. C ác đồng c h í t h â n mến, Đ ồng c h í Hồ C h í M in h m â t đi, nưốc C ộn g hoà d â n c h ủ Đức m ấ t m ột người đồng ch í và b ạ n c h i ế n đâ'u t h â n th iết. M ong cá c đồng chí h ã y tin tưởng r ằ n g c h ú n g tôi s ẽ quý tr ọ n g m ã i m ã i cuộc đời và tư tưởng c ủ a đồng c h í Hồ C h í M in h . Ngày 6 tháng 9 năm 1969. 100
 18. HUNGARI C h ú n g tỏi hêt sức đau buồn và xúc động khi n h ậ n được tin đồng chí Hồ Chí M inh, C hủ tịch nưỏc V iệt N a m D ân chủ Cộng hoà, Chủ tịch Đ ả n g Lao động V i ệ t Nam, lã n h tụ k ín h yêu của n h â n dân V iệ t Nam, c h iế n sĩ xviất sắc của phong trà o công n h â n quốc tế, từ tr á n . Cuộc đời của đồng chí Hồ C hí M in h , người con tru n g t h à n h củ a n h â n dân V iệt N am , người sá n g lập Đ ản g Cộng s a n Đông Dương và Đ ả n g L a o động V i ệ t Nam. g ắn ch ặ t vối cuộc đấu tr a iih của n h â n dân V i ệ t Nani vì tự do và độc lập, vì tương lai h ạ n h phúc củ a đất nước. Đồng c h í Hồ C h í M in h là một n h â n v ậ t x u ấ t sắc củ a phong trảo cộng s ả n và công n h â n quốc t ế đấu t r a n h kiên quyết vế nguyên tắc và khô n g m ệt mỏi cho sự th ôn g n h ấ t của các Đ ả n g Cộng s ả n và công n h â n các nước xã hội chủ nghĩa, cho tìn h hữu nghị giữ a các d án tộc. Cuộc đòi và sự nghiệp đấu t r a n h của đồng chí Hồ Chí M in h mãi mãi là tâ'm gương s á n g cho tnĩ cn những người cách m ạ n g ở V iệ t N am và t r ê n toàn tliê giới. T ron g giò phút đau buồn này, một lầ n nữa chúng tôi xin tỏ tình đoàn k ế t quổic tê với n h â n d ân V iệt N a m đang tiến h à n h cuộc đâ\i t r a n h a n h hù n g chông đ ế quôV Mỹ. C h ú n g tôi tin t ưỏng r ằ n g t r ê n con đường 101
 19. mà đồng chí Hồ C hí M in h đã vạch ra , n h â ii d ân Việt N am a n h h ù n g sẽ dưa ra sự ng hiệp bíio vệ m iền Băc, giái phóng m iền N am . h oà b ìn h th ô n g n h ấ t d ấ t nước đến to à n th ắn g . T h a y m ặ t B a n c h ấ p h à n h T r u n g víơng Đíing xã hội công n h â n H u n gari, Đ o à n C h ủ tịch nước Cộng hoà n h â n d ân H u n gari, C h í n h phủ công n ô n g cách m
 20. MỎNG C ổ B a n ch ấp h à n h T r u n g ương Đ ả n g N h ân dân cách m ạ n g M ô n g c ố Vcà Hội đồng Bộ trương nước Cộng hoà n h â n dán M ông c ồ th a y m ặ t toàn th ê n h â n dân Mông Cổ và ỉ ) ả n g chú ng tôi xin gửi tới B a n chấp h ành T r u n g ương Đ ả n g Lao động Việt Nam, u ỷ b a n thường vụ Quốíc; hội và C hín h phủ nước V iệt N am D â n chủ C ộn g hoà l('ji chia buồn sâu sắc về việc đồng chí Hồ C h í Miiih kính môn, C hủ tịch B a n ch ấp h àn h T ru n g ương Đíing Lao động V iệt Nam, C hủ tịch nưổc Việt N a m D ân chủ Cộng hoà, nhà h o ạt động cách m ạng k i ệ t x u ấ t và lỗi lạc của phong trào cộng s ả n và công n h â n quốc tế, người sán g lập Đ ảng Cộng s ả n Đông Dương, người con vĩ đại của n h â n dân V iệt Nam, người b ạ n r ấ t lớn của nhân dân M ông c ổ , từ trần . N h â n dân M ông c ố coi đồng chí ÍIỒ C hí M in h là c h i ê n sĩ cách m ạ n g đã hiến dâng t â t cả cuộc đời và sức lực của mình cho sự nghiệp của n h â n dân lao động, ch o sự nghiệp cua chủ nghĩa xã hội. Đối vối chú ng tôi, đồng ch í Hồ C hí M in h là một chiến sĩ đấu tr a n h k h ô n g m ệ t mỏi cho hoà bình và tìn h hữu nghị giữa các d â n tộc, Người luôn luôn củng c ố tìn h hữu nghị giữa V i ệ t N a m và M ông c ổ . 103

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản