Bản ghi nhớ số 109/2004/LPQT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
4
download

Bản ghi nhớ số 109/2004/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản ghi nhớ số 109/2004/LPQT về Hợp tác và tài trợ cho Dự án hiện đại hóa hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội – Vinh giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Pháp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản ghi nhớ số 109/2004/LPQT

  1. B NGO I GIAO ------- S : 109/2004/LPQT Hà N , ngày 10 tháng 11 năm 2004 B n ghi nh gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hòa Pháp v H p tác và tài tr cho D án hi n i hóa h th ng thông tin tín hi u ư ng s t Hà N i – Vinh có hi u l c t ngày 08 tháng 10 năm 2004./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T Nguy n Hoàng Anh B N GHI NH V H P TÁC VÀ TÀI TR CHO D ÁN HI N I HÓA H TH NG THÔNG TIN TÍN HI U Ư NG S T HÀ N I -VINH. Trong khuôn kh chuy n thăm c a T ng th ng C ng hòa Pháp, Ngài Jacques Chirac, t i Vi t Nam các ngày 06 và 07 tháng 10 năm 2004, hai nư c Vi t Nam và Pháp mong mu n thông qua nh ng nh hư ng c th dành cho s h p tác ã ư c thi t l p cho vi c hi n i hóa tuy n ư ng s t Hà N i - Vinh. Hai nư c Vi t Nam và Pháp vui m ng v ch t lư ng c a quan h h p tác ư c thi t l p t năm 1997 nâng cao an toàn và hi u qu khai thác tuy n ư ng s t Hà N i - Vinh. Hai phía nh n th y r ng s h p tác này ã cho phép, trong giai o n u tiên l p t m t h th ng thông tin tín hi u trên tuy n ư ng s t nói trên. Sáng ki n này d a trên ni m tin ư c chia s r ng ây là l i ích c a c Vi t Nam và Pháp t n d ng có hi u qu hi u bi t và kinh nghi m v công ngh trong lĩnh v c ư ng s t ã ư c công nh n c a các công ty Pháp. Nh m ti p t c h p tác theo hư ng này, giai o n hai c a d án s nh n ư c m t kho n vi n tr c a Pháp dư i d ng m t kho n vay ưu ãi v i s ti n là 40.300.000 EURO, dùng tài tr cho nh ng thi t b và d ch v có xu t x t Pháp c n thi t cho vi c th c hi n d án. th c hi n d án này, hai bên s ti p t c th o lu n các th th c tài chính có th ch p nh n cho c hai phía. Văn ki n ký t i Hà N i ngày 08 tháng 10 năm 2004 v i hai b n b ng ti ng Vi t và ti ng Pháp cùng có giá tr như nhau./.
  2. THAY M T CHÍNH PH THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NƯ C C NG HÒA PHÁP NGHĨA VI T NAM B TRƯ NG C TRÁCH NGO I B TRƯ NG B K HO CH VÀ THƯƠNG U TƯ Võ H ng Phúc Fansois Loos
Đồng bộ tài khoản