Bạn mệt mỏi ư? Hãy kiểm tra xem…

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
31
lượt xem
6
download

Bạn mệt mỏi ư? Hãy kiểm tra xem…

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Làm việc quanh năm, đến đá cũng đổ mồ hôi nữa là người. Bạn có thấy ở một thời điểm nào đó, tưởng như chẳng có nguyên nhân nào hết, thời tiết không thay đổi, cúm H5N1 đã lùi xa, vừa nghe rục rịch xuất hiện tiêu chảy cấp, ai rủ đi cầy tơ bảy món dù thèm cũng lắc đầu quầy quậy, vậy mà sao cơ thể mình vẫn mệt mỏi một cách lạ lùng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bạn mệt mỏi ư? Hãy kiểm tra xem…

  1. B n m t m i ư? Hãy ki m tra xem… Làm vi c quanh năm, n á cũng m hôi n a là ngư i. B n có th y m t th i i m nào ó, tư ng như ch ng có nguyên nhân nào h t, th i ti t không thay i, cúm H5N1 ã lùi xa, v a nghe r c r ch xu t hi n tiêu ch y c p, ai r i c y tơ b y món dù thèm cũng l c u qu y qu y, v y mà sao cơ th mình v n m t m i m t cách l lùng. êm ng không an gi c, còn ban ngày m i 11 gi trưa, ang ng i trong văn phòng mà m t c díp l i. Mi ng ng ng t, nghĩ n vi c ăn u ng là th y ng i ngùng, chân tay b i ho i.
  2. nh: Inmagine Nhưng âu ph i nh ng th b n ã c tránh như v a nêu m i là nh ng nguyên nhân c a tình tr ng m t m i, chán và ng i công vi c, năng su t th p n n i nơm n p lo s p s g i lên v a “chân thành góp ý” v a “bóng gió răn e”. B n tìm mãi không ra nguyên nhân làm tinh th n và cơ th có v ng lòng nh t lo t bãi công ch ng l i b n. Các bác sĩ s g i ý cho b n có th là nh ng nguyên nhân b n thư ng ít nghĩ t i sau ây: 1. Dùng "hơi b nhi u" th c ăn b t
  3. N u b a trưa c a b n nhi u món ăn b t (gluxit) và ít món ăn m (protit), b n có th m t m i vào x trưa. Th c ăn b t làm tăng s s n xu t serotonin, có tác d ng làm d u do h th n kinh ti t ra, gây bu n ng . Protit có th ch ng l i s bu n ng ban ngày này b ng cách gi m s s n sinh ra serotonin. V y b n hãy duy trì s cân b ng gi a hai thành ph n trên trong b a ăn c a b n. Nó s giúp b n lo i b ư c tình tr ng ng gà ng g t vào lúc s p s a ngh trưa. 2. D y r t mu n vào ngày ngh cu i tu n Nh ng ngày ngh thư ng cho phép b n tho i mái v gi gi c, b n tranh th “ng truy lĩnh” cho ã, có khi 9, 10 gi m i d y. S “vô k lu t” y có h i. Nó làm r i lo n nh p sinh h c c a b n. Hi n tư ng này m t ph n do s ti t cortisol, m t hocmon k t h p v i tr ng thái th c c a cơ th . N u b n thư ng d y vào lúc 7 gi , thì 2-3 gi sáng hocmon này b t u ư c s n sinh ra, t m c t i a lúc 11 gi trưa. N u b n d y mu n, b n ã gi m hàm lư ng cortisol vào gi này khi n não chìm vào tr ng thái u o i c trưng c a ngày ngh cu i tu n. Hãy c g ng bù p gi c ng b ng
  4. cách ng úng gi duy trì s ho t ng bình thư ng c a ng h sinh h c. 3. Huy t áp thay i th t thư ng H huy t áp gây ki t s c. B n s n sau khi ng lâu, chóng m t khi lên thang gác. B n tr nên lư ng bi ng. Lúc nào cũng ch mu n ng lưng, ng i công vi c. T t nhiên ph i n bác sĩ tìm nh ng l i khuyên nhưng trư c m t, dùng th môt ch t gây kích thích, ch ng h n u ng ly cà phê, ng m viên k o g ng, nhai mi ng cam th o. N u qu th t gi í pháp tình th y c i thi n ư c s m t m i thì h huy t áp úng là th ph m r i. Bác sĩ s khuyên b n nên ăn u ng th nào, dùng thu c gì th n gi ư c natri nhi u hơn. 4. Cơ th m t nư c Khi b n khát, cơ th báo cho bi t b n ang b m t nư c áng k . Nh p ho t ng gi m. M t nư c làm gi m th tích máu và h u qu là m t m i. Cách ch a quá ơn gi n: hãy b o m kho ng 10 c c nư c m i ngày và khi ho t ng th l c thì ph i u ng nhi u hơn.
  5. 5. Dùng thu c có tác d ng ph M t s thu c ví d thu c ch ng d ng ch ng h n có tác d ng gây ng . M t vài lo i thu c i u tr s mũi, ho và l i ti u cũng có tác d ng này. Hãy h i bác sĩ xem chúng có ph i là nguyên nhân? N u úng, ch c ch n các bác sĩ s thay cho b n thu c khác có tác d ng tương t . 6. Căng th ng u óc nh: Inmagine Cu c s ng hi n nay, nh t là trong cơn bão giá, ph i suy nghĩ nhi u hơn trong công vi c s khi n b n b căng th ng u óc - b stress. M t m i là do s co cơ t m th i. Nhi u
  6. khi, s lo l ng làm b n nín hơi mà không t bi t. Nó khi n cho lư ng oxy n cơ th b gi m và b n ki t s c. Hãy t thư giãn b ng cách i tư th , ngư i du i dài, t p trung vào s hô h p, hít vào th ra th t sâu. i th b , tìm s thanh th n. Cũng có th g p các nhà tâm lý gi i to tư tư ng. B stress tri n miên là r t nguy hi m. Nó l id u n tính cách b n. 7. Nh ng v n v m t “Cánh c a c a tâm h n” có th là căn nguyên c a s m t m i m n tính mà ít ngư i nghĩ n, nh t là trong th i i hi n nay, ai ch ng ti p xúc v i máy tính. Hãy thư ng xuyên ki m tra th l c. N u th y nó gi m sút nhi u là có v n r i. Nhưng dù chưa kh ng nh chi c máy vi tính là th ph m thì b n cũng c nên ý c i thi n quan h c a mình v i máy. Sau m i gi làm vi c, b ra 5-7 phút cho m t ngh ngơi. 8. Màu s c không gian xung quanh Màu s c xung quanh nơi b n làm vi c, sinh ho t hàng ngày
  7. c bi t là nh ng màu tr m, bu n t như màu xám, màu nâu… cũng là m t nguyên nhân (tuy không nhi u) gây m t m i y. Hãy trang trí l i khung c nh xung quanh b ng nh ng màu tươi sáng, nóng như vàng, h ng, xanh nh t, da cam… Nhìn chăm chú vào m t v t màu ôi khi giúp b n hành ng nhanh ch ng l i tr ng thái tr ng r ng c a tâm h n. B n hãy b th i gian ra suy ng m, trong s nh ng nguyên nhân v a nêu, b n ã truy tìm nguyên nhân nào gây ra cho b n s m t m i chưa. Nh n di n ư c nó, v ch m t ch tên ư c nó, b n s có cách kh c ph c vư t qua. M t m i, ôi khi cũng là d p cơ th phát bi u mà b n ph i chú ý l ng nghe “tu s a” l i cơ th , tra d u vào nh ng ch tr c tr c, i u ch nh l i cách làm vi c, sinh ho t c a mình.
Đồng bộ tài khoản