intTypePromotion=1

Bản ngã và vô ngã trong dịch thuật văn học

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
26
lượt xem
0
download

Bản ngã và vô ngã trong dịch thuật văn học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản ngã và vô ngã là hai nguyên tắc đạo lí cốt lõi của Nhà Phật. Bài viết mượn hai thuật ngữ này để nói về nguyên tắc dịch thuật trong dịch văn học bởi những điểm tương đồng cũng như tính đúng đắc của hai thuật ngữ này trong thời đại bùng nổ văn hóa dịch hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản ngã và vô ngã trong dịch thuật văn học

102<br /> <br /> N G 6 N N G f & B(n S O N G<br /> <br /> S 6 12 (242)-2015__<br /> <br /> BAN NGA vA VO NGA TRONG DJCH VAN HQC<br /> THE CONCEPTS OF "EGO" AND "ALTER EGO" IN LITERARY TRANSLATION<br /> NGUYfiN THANH H O A<br /> (ThS-NCS; D^i hgc Ngo^i ngfr, D H Q G Hft N§i)<br /> Abstract: Since Vietnam has been opoimg iq> to flie wmld, litenny tianslatron jAays a crucial role m<br /> hewingfliecountry to undeistand oflier cubures and others to kno^v mcxe about its cultural kkntity. In this<br /> cnitext, tran^latCMs aiG considaied as a Ixidge ccHilributingtoa mcn« ccnqnhen<br /> people with a great cultural g ^ . To adiievetfiisaim, they have to consider care&Uy translation technicpies<br /> or mefluds in (xder tofindfliBri£^place between Ms culbire (Ego) andflieculture of the author ^<br /> KJ^ words: Ego, Aha* Ego, literaiy translatim, culture, cuhural klentity, cuhuial g ; ^<br /> l."Bdnng3'*vd**Vdngir'ldhaingLtydntfic(^ cQngdS xult h i ^ fli$m dif cd cd nhQng difin d ^<br /> li c ^ ldi cda Nhd Ph§L Chung tdi xin dutyc m ^ tr6n ni^ng dupc l|p ra dfi dua ra nhQng blnh hi§a<br /> fihi&p mui^n hai fliu|t i ^ n ^ ^<br /> Lolita, dr^sAtgakidditdi, r^on Ida nai lia bdcua tdi<br /> fliudng ^ vdi mdt £ ^
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2