intTypePromotion=1
ADSENSE

Ban Thống nhất Trung ương với việc tiếp nhận hàng viện trợ từ các nước cho miền Nam trong giai đoạn chống Chiến lược Chiến tranh Cục bộ của Mỹ (1965-1968)

Chia sẻ: ViVatican2711 ViVatican2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

39
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trải qua hơn bốn mươi năm kể từ ngày 30/4/1975, đất nước và dân tộc trải qua những bước thăng trầm của lịch sử và đã có những bước tiến quan trọng trên con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Cho đến hôm nay bài học quý giá rút ra từ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ban Thống nhất Trung ương với việc tiếp nhận hàng viện trợ từ các nước cho miền Nam trong giai đoạn chống Chiến lược Chiến tranh Cục bộ của Mỹ (1965-1968)

TAÏP CHÍ KHOA HOÏC ÑAÏI HOÏC SAØI GOØN Soá 25 (50) - Thaùng 02/2017<br /> <br /> <br /> <br /> Ban Thống nhất Trung ương với việc tiếp nhận hàng<br /> viện trợ từ các nước cho miền Nam trong giai đoạn<br /> chống Chiến lược Chiến tranh Cục bộ của Mỹ (1965-1968)<br /> <br /> The central government committee with the receipt of the aids from the countries to the<br /> Southern in The period against the American war depertmental srategy (1965 – 1968)<br /> <br /> TS. Phan Thị Xuân Yến<br /> Trường Đại học Sài Gòn<br /> <br /> Phan Thi Xuan Yen, Ph.D.<br /> Saigon University<br /> <br /> <br /> Tóm tắt<br /> Trải qua hơn bốn mươi năm kể từ ngày 30/4/1975, đất nước và dân tộc trải qua những bước thăng trầm<br /> của lịch sử và đã có những bước tiến quan trọng trên con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Cho đến<br /> hôm nay bài học quý giá rút ra từ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới sự lãnh đạo tài tình của<br /> Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) một Đảng có đường lối chính trị, đường<br /> lối quân sự độc lập, tự chủ, sáng tạo, không những phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân<br /> tộc mà còn thu hút được sự cộng hưởng của bạn bè quốc tế ủng hộ và giúp đỡ trong cuộc kháng chiến<br /> thần thánh chống đế quốc Mỹ xâm lược. Bài học về quan hệ quốc tế thời kỳ chiến tranh còn nguyên giá<br /> trị thực tiễn trong thời kỳ đất nước đang tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ<br /> động hội nhập quốc tế hiện nay.<br /> Từ khóa: Ban Thống nhất Trung ương, tiếp nhận, hàng viện trợ, kháng chiến chống Mỹ; Chiến lược<br /> chiến tranh Cục Bộ.<br /> Abstract<br /> Over the past forty years since April 30, 1975, the country and its people have experienced the ups and<br /> downs of history and made important progress on the road to socialism. To this day, a valuable lesson<br /> learned from the anti-American resistance war between the Vietnam Communist Party (now the<br /> Communist Party) and the Party of Politics, Independence, self-reliance and creativity not only promote<br /> the strength of the great national unity but also attract the resonance of international friends supporting<br /> and assisting in the anti-divine resistance against the emperor American invasion. The lessons of<br /> international relations during the war remain of real value in the period that the country is continuing to<br /> accelerate the cause of industrialization, modernization and active integration into the world today.<br /> Keywords: The Central Government Committee, reception, aid, anti-American war; War Departmental<br /> Strategy.<br /> <br /> <br /> <br /> 1. Ban Thống nhất Trung ương đặc biệt được thành lập theo Nghị quyết<br /> trong giai đoạn ác liệt của kháng chiến 12-NQ/TW ngày 17/5/1957 trên cơ sở sáp<br /> Ban Thống nhất Trung ương là tổ chức nhập Ban miền Nam và Ban thống nhất<br /> <br /> <br /> 52<br /> PHAN THỊ XUÂN YẾN<br /> <br /> <br /> hiệp thương, làm nhiệm vụ tư vấn cho Ban của đế quốc Mỹ được triển khai đến mức<br /> Chấp hành trung ương Đảng giải quyết cao nhất đã cơ bản bị phá sản. Tình hình đó<br /> những vấn đề về cách mạng miền Nam. đặt ra yêu cầu mới cho Đảng ta trong việc<br /> Hoạt động và vai trò của Ban Thống nhất xác định quyết tâm và đề ra đường lối<br /> Trung ương từ năm 1961 trở đi thể hiện kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nhằm<br /> qua sự phối hợp với các cơ quan, ban đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng<br /> ngành chức năng trên nhiều lĩnh vực: tiếp miền Nam, thống nhất đất nước.<br /> đón, phân công, bố trí cán bộ, chiến sĩ, Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung<br /> đồng bào miền Nam tập kết; điều động cán ương lần thứ 11, lần thứ 12 năm 1965, để<br /> bộ dân, chính, đảng từ hậu phương miền thực hiện tốt công tác đối ngoại, mở rộng<br /> Bắc vào các chiến trường miền Nam; đào mặt trận ngoai giao, Phó Thủ tướng Chính<br /> tạo, bồi dưỡng cán bộ, con em miền Nam phủ Lê Thanh Nghị đã ký Thông tư<br /> trên đất Bắc; tiếp nhận và phân phối hàng 81/TTg, ngày 21/7/1965 “Về việc quản lý<br /> viện trợ các nước cho miền Nam, đề xuất tài chính đối với hàng viện trợ”. Thông tư<br /> về hoạt động ngoại giao này quy định một số điểm cụ thể về mặt<br /> Từ đầu năm 1965, để cứu vãn nguy cơ quản lý tài chính trong các khâu tiếp nhận,<br /> sụp đổ của chế độ Sài Gòn và sự phá sản phân phối, và thanh toán các loại hàng hóa,<br /> của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, đế tiền bạc viện trợ.<br /> quốc Mỹ đã ào ạt đưa quân Mỹ và quân các Thông tư nhận định: “Trước tình hình<br /> nước chư hầu vào miền Nam, tiến hành đế quốc Mỹ tăng cường xâm lược miền<br /> cuộc “Chiến tranh cục bộ” với quy mô lớn; Nam và mở rộng chiến tranh phá hoại ra<br /> đồng thời dùng không quân, hải quân hùng miền Bắc với mức độ ngày càng rộng lớn<br /> hổ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại đối và ác liệt, các nước XHCN anh em đang ra<br /> với miền Bắc. Trước tình hình đó, Đảng ta sức giúp đỡ ta cả về kinh tế và quốc phòng<br /> quyết định phát động cuộc kháng chiến nhằm tăng cường khả năng kinh tế và quốc<br /> chống Mỹ, cứu nước trên phạm vi toàn phòng của ta trong cuộc chiến đấu tranh<br /> quốc. Lúc này Đảng nhận định tình hình: chống Mỹ xâm lược. Ngoài ra các đoàn thể<br /> khi bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhân dân ở một số nước, các tổ chức dân<br /> cứu nước, cách mạng thế giới đang ở thế chủ quốc tế và một số Đảng Cộng sàn cũng<br /> tiến công, ở miền Bắc, kế hoạch 5 năm lần giúp ta về thuốc men, dụng cụ y tế, quần<br /> thứ nhất đã đạt và vượt các mục tiêu về áo, vải... Trong thời gian tới, hàng viện trợ<br /> kinh tế, văn hóa. Sự chi viện sức người, cho ta tăng lên gấp bội… Vì vậy, cần phải<br /> sức của của miền Bắc cho cách mạng miền xác định rõ một số nguyên tắc bảo đảm sự<br /> Nam được đẩy mạnh cả theo đường bộ và quản lý của Nhà nước.”<br /> đường biển. Ở miền Nam, vượt qua những Đặc biệt Thông tư 81/Ttg qui định rất cụ<br /> khó khăn trong những năm 1961-1962, từ thể việc tiếp nhận vật tư, hàng hóa, tiền viện<br /> năm 1963, cuộc đấu tranh của quân dân ta trợ giao cho các Bộ, Ban ngành như sau:<br /> đã có bước phát triển mới. Ba công cụ của “1) Hàng hóa của các anh em hoặc của<br /> “Chiến tranh đặc biệt” (ngụy quân, ngụy những nước có quan hệ hữu nghị gửi giúp<br /> quyền, ấp chiến lược và đô thị) đều bị quân ta, dù thông qua hiệp định viện trợ ký kết<br /> dân ta tấn công liên tục. Đến đầu năm giữa hai bên hay không có hiệp định, đều<br /> 1965, chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” do ngành ngoại thương tổ chức tiếp nhận.<br /> <br /> 53<br /> BAN THỐNG NHẤT TRUNG ƯƠNG VỚI VI C TIẾP NHẬN HÀNG VI N TRỢ…<br /> <br /> <br /> 2) Vật tư, hàng hóa, do các đoàn thể - Số lượng tiền mặt các nước XHCN<br /> nhân dân, phong trào quần chúng, các tổ chi viện:<br /> chức chức nghiệp, các tư nhân nước ngoài “Trung Quốc: hàng chi viện trị giá:<br /> gửi giúp nhân dân ta thông qua các đoàn 37.913.480đ; Cu Ba: 1.100.000đ; Liên xô:<br /> thể nhân dân như công đoàn, phụ nữ, 302761đ; Triều Tiên: 895.396đ; Cộng hòa<br /> thanh niên, sinh viên, Mặt trận, Hội chữ dân chủ Đức: 65.600đ; Bungari: 105.359đ;<br /> thập đỏ… thì lấy danh nghĩa các đoàn thể Hunggari: 19.450đ; Mông cổ: 13.780đ;<br /> nhân dân hay cơ quan đại diện tiếp nhận. Tiệp Khắc: 22.994đ; Rumani: 12.318đ; Ba<br /> Về thực tế, tùy theo tính chất các loại lan: 28.600đ; Anbani: 10.516đ. Tổng số<br /> hàng, Ban Thống nhất quản lý viện trợ sẽ các nước XHCN: 40.490.254đ”(1).<br /> phân công cho các Bộ hữu quan đứng ra - Tiếp nhận hàng hóa các loại:<br /> tiếp nhận, như Bộ Y tế tiếp nhận các loại Theo báo cáo thống kê của Ủy ban<br /> hàng là thuốc men, dụng cụ y tế, Bộ Nội Thống nhất số 221, tháng 6/1965, trong lúc<br /> thương tiếp nhận các loại hàng là vật chúng ta đặt mua dụng cụ y tế chưa kịp thì<br /> phẩm tiêu dung; Tổng cục vật tư tiếp nhận nước bạn đã giúp mình “77 bộ đại phẫu<br /> các loại hàng là vật tư kỹ thuật... Sau khi thuật, 22 bộ trung phẫu; 183 bộ đa khoa<br /> tiếp nhận, các cơ quan nói trên tiến hành cấp cứu; 82 bộ tiểu phẩu và 1 số cho<br /> kiểm kê cụ thể theo chế độ hiện hành và chuyên khoa về phổi, tim, chấn thương…<br /> báo cáo cho Ban Thống nhất quản lý viện Nước tiếp viện dụng cụ nhiều nhất là Liên<br /> trợ và Bộ Tài chính biết. Các đoàn thể Xô (trị giá 440.839đ); Trung quốc<br /> nhân dân có nhu cầu riêng, phải làm đề (108.821đ), Cộng hòa dân chủ Đức<br /> nghị gửi lên Ban Thống nhất, không được (100.682đ). Về thuốc men tập trung vào<br /> tự phân phối cho mình…”. Qua đó cho các loại thuốc cho chấn thương, cấp cứu,<br /> thấy Ban Thống nhất Trung ương vừa là kháng sinh, sốt rét và dinh dưỡng cụ thể:<br /> cơ quan tham mưu, tư vấn – giúp việc cho 18,6 triệu viên sốt re1e, 2 triệu viên<br /> Trung ương, vừa là cơ quan đề xuất và Sulfanide, 475.000 viên và 271.000 lọ<br /> điều phối các hoạt động. Ban Thống nhất kháng sinh và một số sinh tố B1, B12, C…<br /> Trung ương có mối quan hệ với các cơ Về hàng hóa: 500.000 mét vải các loại;<br /> quan ban ngành khác cùng họat động vì sự 50.000 mét ni-lon (Triều Tiên); 7000<br /> nghiệp thống nhất đất nước. biđông (Trung quốc), một số giây dù, vải<br /> Thực hiện Thông tư trên, Ban Thống dù, vải bạt (Hunggari), một số máy ảnh,<br /> nhất quản lý viện trợ đã hoàn thành xuất máy quay, máy đánh chữ. Ngoài ra còn<br /> sắc nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ gạo, đường, sữa, thịt hộp…”(2).<br /> với các Bộ, Ban ngành và cơ quan hữu 2.2. Từ các tổ chức và nhân sĩ quốc tế<br /> quan tiếp nhận các loại hàng viện trợ điển Trong năm 1965 số tiền mặt chi viện<br /> hình trong giai đoạn chiến tranh ác liệt cho ta là 483.260đ. Đặc biệt tổng thống<br /> 1965-1968. Angeri gửi ủng hộ 100.000 Dina. Số tổ<br /> 2. Tiếp nhận hàng viện trợ trong chức và cá nhân các nước theo báo cáo của<br /> năm 1965 Ủy ban Thống nhất Trung ương ủng hộ vật<br /> 2.1. Từ các nước xã hội chủ nghĩa chất cho miền Nam ngày càng đông. Ở<br /> Theo số liệu báo cáo của Ban Thống nhiều nước tư bản (Anh, Nhật, Pháp, Tây<br /> nhất trong 6 tháng đầu năm 1965: Đức, Áo, Phần Lan, Thụy Sĩ, Bỉ, Na uy…<br /> <br /> 54<br /> PHAN THỊ XUÂN YẾN<br /> <br /> <br /> có nhiều hình thức ủng hộ của các tổ chức, vật lực đáp ứng cho chiến trường miền<br /> đoàn thể, cá nhân qua các hội nghị quốc tế, Nam. Tính đến năm 1968, năm cao điểm<br /> hoặc từ nước họ gửi tiền cho ta trực tiếp. Mỹ thực hiện chiến lược “chiến tranh cục<br /> Riêng ở Anh có Ủy ban ủng hộ thuốc men bộ”, theo báo cáo thống kê của phòng cung<br /> cho Việt Nam hoạt động rất tích cực vừa cấp và viện trợ trực thuộc Ban Thống nhất<br /> vận động trong nước vừa giới thiệu và vận Trung ương: Bên cạnh phát huy vai trò của<br /> động một số nhân sĩ các nước khác tìm hậu phương miền Bắc chi viện cho tiền<br /> cách giúp đỡ nhân dân miền Nam. Năm tuyến miền Nam với mục tiêu: “Lương<br /> 1965, Ủy ban này đã gửi một số thuốc không thiếu một cân, quân không thiếu một<br /> kháng sinh trị giá 120.000đ. Tại nước Nhật người”, dưới sự chỉ đạo của Đảng chúng ta<br /> có phong trào quyên góp tiền mua radio vẫn tiếp tục nêu cao tinh thần độc lập tự<br /> bán dẫn và máy ảnh gửi cho Việt Nam. chủ, tự lực cánh sinh nhưng vẫn tranh thủ<br /> Hàng hóa thì chủ yếu là thuốc men và dụng sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ của bè bạn<br /> cụ y tế… quốc tế, kết hợp sức mạnh của khối đại<br /> 2.3. Tiếp nhận từ Việt kiều, cán bộ và đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế tạo<br /> sinh viên ở nước ngoài thành sức mạnh tổng hợp.<br /> Chủ yếu là ủng hộ tiền; trong tổng số 3.1. Các nước xã hội chủ nghĩa<br /> tặng phẩm gửi cho miền Nam qui ra tiền là “Cộng hòa dân chủ Đức gửi sang là<br /> 416.392đ, thì tiền ngoại tệ gửi về qui ra 357.214kg hàng hóa các loại, trong đó<br /> tiền Việt Nam là 393.690đ. Riêng Việt kiều thuốc: 106.951kg, hàng hóa khác:<br /> Thái lan gửi 100.000 USD; Việt kiều Lào: 250.263kg gồm có một số mặt hàng (máy<br /> 4.500 kip; kiều bào ở Thượng Hải: Một số quay phim, máy ảnh, cuộn phim, máy phat<br /> thuốc, 2 đài pin; Việt kiều ở Pháp: 1 máy điện, máy ghi âm, đài bán dẫn, máy may,<br /> truyền máu; sinh viên Việt Nam học tại xe đạp…); Ba Lan gửi chuyến hàng là<br /> Liên Xô: 3 đài pin…”(3). 53.613kg (84% so với 1967) trong đó có<br /> 3. Trong thời kỳ 1966-1968 thuốc là 12.998kg, hàng hóa khác:<br /> Mỹ và quân Sài Gòn tiến hành mở 2 37.950kg. Liên Xô: Ngoài việc ủng hộ<br /> cuộc phản công mùa khô nhằm “Tìm diệt” chung còn chi viện riêng cho miền Nam<br /> quân Giải phóng miền Nam, trả thù cho việt Nam riêng trong năm 1968 là<br /> những trận đánh phủ đầu vừa qua, giành 25.671kg (114% so với năm 1967) trong<br /> quyền chủ động trên chiến trường, giải tỏa đó thuốc 4.495kg; hàng hóa khác là 21.176<br /> áp lực, củng cố bình định, ổn định lại trật tự kg. Rumani là 12.538kg (164% so với<br /> cho chế độ thực dân mới. Sau khi đánh bại 1967); Tiệp khắc 10.576kg (86% so với<br /> và làm phá sản kế hoạch của Mỹ và quân 1967); Hunggari: 4.232kg; Bungari: 200kg;<br /> tay sai ở 2 mùa khô, thực hiện Nghị quyết Trung quốc, Cuba, Triều Tiên: 1009 kg”.(4)<br /> của Bộ Chính trị tháng 12/1967, Hội nghị 3.2. Các tổ chức và cá nhân ở các<br /> Ban Chấp hành TW khóa III đã hạ quyết nước khác<br /> tâm: chuyển cuộc chiến tranh cách mạng So với năm 1967 các tổ chức và cá<br /> của nhân dân ta ở miền Nam sang một thời nhân quốc tế ủng hộ cho miền Nam trong<br /> kỳ mới, thời kỳ tiến công và nổi dậy giành năm 1968 tăng hơn nhiều. Cụ thể là “Nhật<br /> thắng lợi quyết định. Thực tiễn cách mạng Bản: 37.563kg (540% so với 1967), trong<br /> lúc này càng đòi hỏi phải có thêm nhân tài đó có 465 kg thuộc về hàng viện trợ qua<br /> <br /> 55<br /> BAN THỐNG NHẤT TRUNG ƯƠNG VỚI VI C TIẾP NHẬN HÀNG VI N TRỢ…<br /> <br /> <br /> đường mậu dịch và 37.098 kg thuộc về Như vậy, trong năm 1965 đến năm<br /> hàng viện trợ nhân dân (thuốc kháng sinh, 1968 cả nước có chiến tranh, chống Mỹ<br /> máy phát thanh, bộ đàm, đài bán dẫn, máy cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng của cả<br /> ảnh…). Canada: 3.550 kg (chiếm 574% so dân tộc. Quân dân miền Bắc vừa sản xuất,<br /> với năm 1967), trong đó có 1.500 kg dụng vừa chiến đấu chống lại cuộc chiến tranh<br /> cụ y tế, thuốc và 2.050 kg hàng hóa khác. phá hoại bằng không quân và hải quân của<br /> Anh: 4.196 kg (410% so với năm 1967), Mỹ, đồng thời không ngừng chi viện cho<br /> trong đó có 3.921 kg thuốc men, dụng cụ y miền Nam với khẩu hiệu hành động: “Tất<br /> tế, 275 kg quần áo trẻ em.Pháp: gửi qua cả cho tiền tuyến, tất cả cho đánh thắng<br /> thường trú Mặt trận tại phnompenh 4 giặc Mỹ xâm lược”. Cách mạng miền Nam<br /> chuyến hành gồm có: 147 bộ dụng cụ mổ, ngày càng phát triển, đòi hỏi sự chi viện<br /> 46 bộ hô hấp nhân tạo, 30 bộ cấp cứu, 1 ngày càng lớn về sức người, sức của từ hậu<br /> máy Xquang, thuốc kháng sinh… Thụy phương lớn miền Bắc.Đồng thời tranh thủ<br /> Điển: 4.838 kg (253% so với 1967), trong sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ của anh<br /> đó có 4.823 kg thuốc, dung cụ y tế và 15kg em, bè bạn và các tổ chức quốc tế, Hoạt<br /> hàng hóa khác. Phần Lan: 402 kg (287% so động của Ban Thống nhất Trung ương<br /> với năm 1967) trong đó đa phần là thuốc trong chiến tranh phối hợp với Ủy ban<br /> sốt rét, kháng sinh, sinh tố B… Tây đức: Thống nhất của Chính phủ và các Bộ, ban<br /> 420 kg (561% so với năm 1967), trong đó ngành khác ở Trung ương và địa phương,<br /> có thuốc và sữa bột; Mỹ: 451 kg (450% so thực hiện vai trò cơ quan tham mưu – giúp<br /> với năm 1967), trong đó chủ yếu là thuốc. cho Trung ương Đảng chỉ đạo thực tiễn<br /> Hà Lan: 66 kg (máy đánh chữ, máy quay cách mạng.Ban Thống nhất Trung ương là<br /> phim, máy ghi âm). Hội đồngThập tự quốc đầu mối trong các công tác giúp Trung<br /> tế: 53.388 kg, trong đó có 6.634 kg thuốc ương và Trung ương Cục miền Nam thành<br /> và dụng cụ y tế và 46.754 kg hàng hóa lập Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam<br /> khác (đường, sữa, vải, máy móc…). Việt Nam, Hội đồng cố vấn và Chính phủ<br /> 3.3. Việt kiều và sinh viên Việt Nam Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam<br /> học ở nước ngoài Việt Nam, các tổ chức quần chúng khác ở<br /> Trong năm 1968 phong trào ủng hộ miền Nam, từ khâu nghiên cứu, chuẩn bị<br /> của sinh viên và việt kiều ngày càng dâng văn kiện đến tổ chức hội nghị. Quản lý và<br /> cao. Đặc biệt sinh viên học tại Đức, tổ chức thực hiện các mặt công tác đối<br /> Rumani và việt kiều sinh sống tại Pháp, ngọai của miền Nam như tổ chức các đoàn<br /> Trung quốc gửi cho nhân dân miền Nam: cán bộ đi thăm và hội nghị các nước, đi<br /> 1.450 kg, trong đó có 1.100 kg dụng cụ y họp quốc tế, đón tiếp các đoàn nước ngòai<br /> tế, thuốc và 350 kg hàng hóa khác”(5). vào thăm miền Nam, lập cơ quan ngọai<br /> Ngoài ra còn tiếp nhận từ các tổ chức ở các giao ở các nước, phục vụ Hội nghị Paris,<br /> nước như: Ủy ban đoàn kết Á-Phi (Cộng thành lập các Hội hữu nghị, tranh thủ viện<br /> hòa dân chủ Đức), nhân dân đức, nhân dân trợ và sự ủng hộ quốc tế cho cách mạng<br /> Ba Lan, Liên Xô... thông qua các Hội đồng miền Nam… “Theo thống kê từ 1965 đến<br /> Thập tự, các Ủy ban, Trung tâm giúp đỡ 1975, Ban Thống nhất đã đón tiếp khoảng<br /> ủng hộ Việt Nam ở các nước như: Thụy 25.000 cán bộ từ miền Nam ra Bắc, và điều<br /> điển, Phần Lan, Anh… động, tăng cường gần 80.000 cán bộ dân,<br /> <br /> 56<br /> PHAN THỊ XUÂN YẾN<br /> <br /> <br /> chính, đảng vào Nam. Trong suốt cuộc yêu cầu của miền Nam đang xây dựng<br /> kháng chiến chống Mỹ cứu nước, miền vùng giải phóng trong giai đoạn chiến<br /> Bắc đã chi viện cho miền Nam (qua Ban tranh ác liệt, góp phần thiết thực vào những<br /> Thống nhất Trung ương) hàng chục vạn tấn thắng lợi to lớn và toàn diện trên chiến<br /> vật chất, bao gồm vũ khí, đạn dược, lương trường miền Nam. Khối lượng hàng hóa<br /> thực, quân trang quân dụng, xăng dầu, viện trợ dân sự khá nhiều và phong phú<br /> thuốc men và nhiều vật dụng khác. Ban chủng loại, đã đáp ứng được một phần<br /> Thống nhất cũng đã tổ chức tiếp nhận và đáng kể nhu cầu ngày càng nhiều của chiến<br /> phân phối hàng ngàn tấn hàng viện trợ của trường miền Nam, cũng phản ánh đúng<br /> các nước anh em bè bạn quốc tế giúp nhân phương châm chiến lược dựa vào sức mình<br /> dân Việt Nam kháng chiến chống Mỹ là chính trong kháng chiến trường kỳ của<br /> thắng lợi”(6). nhân dân Việt Nam. Đồng thời cũng là<br /> 4. Mấy nhận xét minh chứng cho thành công của đường lối<br /> Hoạt động và phát triển của Ban đối độc lập tự chủ và chính sách ngoại giao<br /> Thống nhất Trung ương trong quá trình linh hoạt, mềm dẻo, khéo léo của Đảng,<br /> tham mưu, giúp Trung ương chỉ đạo thực Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong<br /> tiễn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tình hình quan hệ quốc tế và phong trào<br /> để lại nhiều bài học quý giá. Đó là những cộng sản có nhiều phức tạp lúc bấy giờ.<br /> vấn đề về hệ thống tổ chức và phương thức Bài học về đoàn kết quốc tế, kết hợp<br /> hoạt động của tổ chức này. Ban Thống nhất sức mạnh dân tộc với sức mạnh của quốc tế<br /> Trung ương luôn luôn bám sát thực tiễn, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu<br /> bám sát tình hình cách mạng miền Nam nước bảo vệ chủ quyền độc lập quốc gia<br /> qua các thời kỳ phát triển, nhất là trước các dưới sự lãnh đạo của Đảng vẫn còn nguyên<br /> bước ngoặt của cách mạng; không ngừng giá trị thực tiễn hiện nay khi đất nước Việt<br /> hoàn thiện bộ máy tổ chức; khi tình hình Nam đang tích cực hội nhập, chủ động hội<br /> cách mạng thay đổi, đặt ra yêu cầu, nhiệm nhập trên bước đường xây dựng chủ nghĩa<br /> vụ mới, phải thay đổi bộ máy tổ chức, thay xã hội để tiến tới đạt được mục tiêu: “Dân<br /> đổi cơ chế hoạt động, mở rộng chức năng giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn<br /> nhiệm vụ cho phù hợp, có vậy mới thực minh” thì việc đa phương hóa, đa dạng hóa<br /> hiện được hiệu quả vai trò một tổ chức quan hệ quốc tế trên tinh thần: hòa bình,<br /> tham mưu tư vấn cho trung ương chỉ đạo hữu nghị, hợp tác toàn diện nhưng luôn<br /> thực tiễn cách mạng. Như thế Ban Thống luôn giữ vững độc lập tự chủ là nhiệm vụ<br /> nhất Trung ương không chỉ về mặt đối có ý nghĩa thiết thực cho tòan Đảng, toàn<br /> nội,mà còn thể hiện vai trò, nhiệm vụ to dân ta trong giai đoạn hiện nay.<br /> lớn trong công tác đối ngoại, giúp Trung<br /> ương triển khai nhiệm vụ chỉ đạo cuộc vận Chú thích:<br /> động phong trào giúp đỡ, ủng hộ, chi viện 1. Ban Thống nhất (1965), Cục Quản lý viện trợ:<br /> từ các nước XHCN, các tổ chức và nhân Báo cáo tình hình viện trợ năm 1965, Trung<br /> dân các nước trên thế giới. tâm lưu trữ quốc gia III, Phông UBTNCP, Hồ<br /> Trong thời kỳ 1965-1968 việc tiếp sơ 1207. Tr 5.<br /> nhận hàng viện trợ cho miền Nam từ các 2. Ủy ban Thống nhất (1965), Vụ Kinh tế: Báo<br /> nước và bè bạn quốc tế đã đáp ứng kịp thời cáo công tác cung cấp trong năm 1965, ngày<br /> <br /> 57<br /> BAN THỐNG NHẤT TRUNG ƯƠNG VỚI VI C TIẾP NHẬN HÀNG VI N TRỢ…<br /> <br /> 20/12/1965, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, cáo tình hình tiếp nhận viện trợ vật chất cho<br /> Phông UBTNCP, Hồ sơ 1477. Tr. 3-5. miền Nam trong 2 năm 1970-1971, Trung tâm<br /> lưu trữ quốc gia III, Phông UBTNCP, Hồ sơ<br /> 3. Ủy ban Thống nhất (1965), Vụ Kinh tế: Báo<br /> 1621.<br /> cáo công tác cung cấp trong năm 1965, ngày<br /> 6. Cục Cung cấp (1969), Báo cáo tiếp nhận<br /> 20/12/1965, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III,<br /> “Viện trợ vật chất” của nhân dân thế giới ủng<br /> Phông UBTNCP, Hồ sơ 1477, tr. 1-3.<br /> hộ miền Nam từ trước đến năm 1969, Trung<br /> 4. Ủy ban Thống nhất (1968), Phòng cung cấp tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông UBTNCP,<br /> và viện trợ: Báo cáo công tác cung cấp trong Hồ sơ 1551.<br /> năm 1968, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, 7. Phủ Thủ tướng (1966), Chỉ thị về việc thống<br /> Phông UBTNCP, Hồ sơ 1533, tr. 1. nhất quản lý đối với viện trợ nhân dân tặng<br /> 5. Ủy ban Thống nhất (1968), Phòng cung cấp miền Nam số 26/TTg, Trung tâm lưu trữ quốc<br /> và viện trợ: Báo cáo công tác cung cấp trong gia III, Phông UBTNCP, Hồ sơ 1210.<br /> năm 1968, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, 8. Ủy ban Thống nhất (1964), Tình hình tiếp<br /> Phông UBTNCP, Hồ sơ 1533, tr 2-5. nhận tặng phẩm cho B, Trung tâm lưu trữ<br /> quốc gia III, Phông UBTNCP, Hồ sơ 1204.<br /> 6. Ban Thống nhất, Cục cung ứng (1974), Báo 9. Ủy ban Thống nhất (1965), Vụ Kinh tế: Báo<br /> cáo công tác năm 1974 và chương trình công cáo công tác cung cấp trongnăm1965, ngày<br /> tác năm 1975, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, 20/12/1965, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III,<br /> Phông UBTNCP, Hồ sơ 75. Phông UBTNCP, Hồ sơ 1477.<br /> 10. Ủy ban Thống nhất (1965), Tổng hợp các<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO khoản ủng hộ vật chất cho miền Nam trong<br /> 1. Ban Chấp hành Trung ương (1961), Nghị năm 1965, Trung tâm lưu trữ quốc gia III,<br /> quyết về nhiệm vụ và tổ chức của Ban Thống Phông UBTNCP, Hồ sơ 1476.<br /> nhất, số 20/NQ-TW ngày 1/6/1961, Trung 11. Ủy ban Thống nhất (1966), Vụ Kinh tế: Báo<br /> tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông UBTNCP, cáo tiếp nhận viện trợ của Quốc tế và trong<br /> Hồ sơ 567. nước ủng hộ nhân dân miền Nam trong 1966,<br /> 2. Ban Thống nhất (1965), Cục Quản lý viện trợ: Trung tâm lưu trữ quốc gia III, Phông<br /> Báo cáo tình hình viện trợ năm 1965, Trung UBTNCP, Hồ sơ 1212.<br /> tâm lưu trữ quốc gia III, Phông UBTNCP, Hồ 12. Ủy ban Thống nhất (1968), Báo cáo tình hình<br /> sơ 1207. sơ bộ về tiếp nhận viện trợ vật chất trong năm<br /> 3. Ban Thống nhất (1967), Vụ Tổ chức cán bộ: 1968, Trung tâm lưu trữ quốc gia III, Phông<br /> Một số ý kiến trình với Ban về nhiệm vụ, tổ UBTNCP, Hồ sơ 1533.<br /> chức, biên chế của cơ quan, ngày 4/4/1967, 13. Ủy ban Thống nhất (1974), Báo cáo sơ kết<br /> Phông UBTNCP, Hồ sơ 582. của các nước Viện trợ cho Chính phủ<br /> 4. Ban Thống nhất (1969), Cục Cung cấp: Báo CMLTCHMNVN trong năm 1973-1974 và<br /> cáo tiếp nhận viện trợ vật chất của nhân dân phương hướng tranh thủ viện trợ cho miền<br /> thế giới ủng hộ miền Nam đến năm 1969, Nam trong năm 1974-1975 của các nước<br /> Trung tâm lưu trữ quốc gia III, Phông ngoài khối XHCN và các tổ chức quốc tế,<br /> UBTNCP, Hồ sơ 1551. Trung tâm lưu trữ quốc gia III, Phông<br /> 5. Ban Thống nhất (1971), Cục Cung cấp: Báo UBTNCP, Hồ sơ 1274.<br /> <br /> <br /> <br /> Ngày nhận bài: 11/01/2017 Biên tập xong: 15/02/2017 Duyệt đăng: 20/02/2017<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 58<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2