intTypePromotion=1

Bàn về chức năng và ý nghĩa của 可 và 了 trong cấu trúc biểu thị mức độ “可+X+了”

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
41
lượt xem
0
download

Bàn về chức năng và ý nghĩa của 可 và 了 trong cấu trúc biểu thị mức độ “可+X+了”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết bàn về chức năng và ý nghĩa của 可 và 了 trong cấu trúc biểu thị mức độ "可+X+了" trong tiếng Hàn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bàn về chức năng và ý nghĩa của 可 và 了 trong cấu trúc biểu thị mức độ “可+X+了”

N G 6 N N G f & Bfn S 6 N G<br /> <br /> Sil0(240)-201S<br /> <br /> BAN V E CHfC NANG VA t NGHIA CUA RT vA 7<br /> TRONG CAU TRUC BIEU THJ MU"C DQ " nf+X+T "<br /> ON THE FUNCnON AND MEANING OF RT AND 7<br /> IN THE STRUCTURE DEMONSTRATING THE DEGREE OF " ^r-^X•^ 7 "<br /> TRpjH THANH H A<br /> (TS; Bgi hpc Ngogi ngtt, BHQG Hd Nfi)<br /> Abstract: Structure showing "Rr-t-X-t-7" is commonly used In modem Cantonses. However,<br /> whether Rl has ftoction of showing degree or not, and If yes, how RT shows degree, what<br /> grammatical role of 7 in the structure, what Is its meanuig In the structure and so on. Academics<br /> have told different opinions so far. Studying the function and meaning of RT and 7 in the<br /> structure showing degree "Rr-t-X+7" does not merely help determining its semantics, but also<br /> contributing to teachmg modem Cantonese.<br /> Key words: adverb; degree; subjective; mtonation.<br /> 1. Tfr logi cua RT<br /> Cdc hpc gid cd nhtog quan dilm khdc<br /> nhau dii vdi vifc cd hay bilu thj mdc df cao<br /> cia RT. Ld Thic Tuong (1980) vd Tmong Bto<br /> (2001) diu cho ring, W chl Id phd tii chl ngft<br /> khi, khdng phdi Id phd td chl mdc df. Duong<br /> Huf Phto (1993) hoto toto phi djnh chdc<br /> ntog bilu thj muc df cia RT, "cd ngudi cho<br /> rdng, RT bilu thj mdc df. Thyc ra day Id mft<br /> sy nhim lan. RT khdng phdi Id phd td chl mic<br /> df, Idm sao cd thl cd chdc ntog bilu thj mic<br /> df cao dupc chd?" Truong Nghj Sinh (2000a)<br /> cftng khdng dua RT vdo danh sdch phd td chi<br /> radc df. Nhung "Gidi tiilch vl hu td trong<br /> tilng Hto Mfn dgi" (1986) cd chl rd, R[ dtog<br /> ttong cau cdm flito, dpc nhin mgnh, nhan<br /> mgnh mic df cao, cd lie cd y nghTa khoa<br /> tmong. Trong phan phy lyc 6 cia "Td diln<br /> nhtog tii khd" (1999) cd dua ra "Btog phto<br /> cip mic df cia ti'nh tu", trong dd, Rl<br /> 7<br /> dupc lift ke vdo cip cao nhit, vd cd kim theo<br /> <br /> chi thich "smh dfng, khoa tmong". Cdc tic<br /> gid khdc nhu Tmong Tuylt Binh (2005), U<br /> Hilu Anh (2006) vd Tutog Hifp Chiing<br /> (2008) cung cho ring, ndn quy W vdo ph6 ll<br /> chl mic df.<br /> Chtog tdi cho ring, trong tilng Hdn hi^<br /> dgi, ngodi chdc ntog co bto Id bilu thj nh^<br /> mgnh mft cdch chd quan ra, Rl cdn cd chile<br /> ntog bilu thj mic df cao, mic df cda n6<br /> tuong duong vdi cip df cao, thutog hay dimg<br /> trong cdu cdm thto, ndm tmdc vj td ho$c cvm<br /> vj td mang ^ nghTa mdc df vd djnh lupng.<br /> Ngtt nghia cda nd tuong duong vdi phd td phil<br /> djnh fi vd # ^ . Do vgy, ching tdi chi tiuong<br /> dua td chl mdc df cao RT vdo logi phd td chi<br /> mdc df chd quan. Thd so sdnh:<br /> <br /> A : (1 ) W i a i B , ^-^RFSiXJLStKT.<br /> (3) i?Rr*(ifi:7 , Sife5e-a-4.<br /> ( 4) S»S3KW , RTJUSSW.<br /> <br /> B: ( 5 ) @@ , SSittM^t-ft Rrffii£7.<br /> <br /> NG6N NGC & Bin<br /> <br /> ^W/^7.<br /> ( 7 ) Bf^ ,<br /> <br /> -^mvt-6^timm^n^7<br /> <br /> ( 8 ) ^ W ! f t RTSWff]® , n ^ ^ F T * HIS 7<br /> RF hong cdc vj dy nhdm A bieu thj ngtt khi<br /> nhin mgnh, khdng bleu thj mdc df: (I) RT bilu<br /> tfij chuyfn " f t i S 5 t K 7 " , chd khdng md td<br /> mdc df cda "fiiX5ctt7"; (2) RT nhin mgnh<br /> hdnh vl "fi"; (3) "of" bilu tiij ti'nh chit sy vft<br /> Id " * f l S : 7 " ; (4) "RT" nhin mgnh dfc dilm<br /> nhto vft Id "KWW" (Rl day phii dpc nh?).<br /> RT trong cdc vl dy d nhdm A cd till kit hpp:<br /> vdi dfng td thudng (Rift 7 ) ; vdl cym gidi td<br /> vd tto ngtt (R[fti&JL5c); vdi phd td chl mdc<br /> df A (RF*
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2