Bản vẽ nhà và công trình xây dựng thể hiện các tiết diện trên mặt cắt và mặt nhìn

Chia sẻ: Lam Quang Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
652
lượt xem
151
download

Bản vẽ nhà và công trình xây dựng thể hiện các tiết diện trên mặt cắt và mặt nhìn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản vẽ nhà và công trình xây dựng thể hiện các tiết diện trên mặt cắt và mặt nhìn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản vẽ nhà và công trình xây dựng thể hiện các tiết diện trên mặt cắt và mặt nhìn

  1. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6081 : 1995 B¶n vÏ nhµ vµ c«ng tr×nh x©y dùng ThÓ hiÖn c¸c tiÕt diÖn trªn mÆt c¾t vµ mÆt nh×n - Nguyªn t¾c chung 1. Ph¹m vi vµ lÜnh vùc ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nguyªn t¾c chung cho viÖc thÓ hiÖn mÆt c¾t vµ mÆt nh×n trªn c¸c b¶n vÏ nhµ vµ c«ng tr×nh d©n dông. Tiªu chuÈn nµy kh«ng bao gåm c¸c chØ dÉn cho c¸c lo¹i vËt liÖu ®Æc biÖt. 2. Tµi liÖu tham kh¶o ISO 128 - B¶n vÏ kÜ thuËt- Nguyªn t¾c tr×nh bµy 3. C¸c quy t¾c 3.1. TiÕt diÖn chÝnh sÏ ®|îc lµm næi b»ng c¸c nÐt dÇy, nÕu nh| c¸c ®|êng nÐt c¬ b¶n trong b¶n vÏ kh«ng thÓ hiÖn râ ®|îc c¸c mÆt c¾t hoÆc mÆt nh×n (xem h×nh 1). 3.2. NÕu ph|¬ng ph¸p nµy (3.1) thÓ hiÖn kh«ng ®Çy ®ñ th× ®¬n gi¶n lµ dïng c¸c nÐt g¹ch song song hoÆc ®¸nh bãng (xem h×nh 2 vµ h×nh 3) 3.3. Tr|íc khi chän nÐt song song hoÆc ®¸nh bãng thÝch hîp, cÇn c©n nh¾c ®Ó ®|a ra c¸c ph|¬ng ph¸p tr×nh bµy cã thÓ sö dông l¹i nhiÒu lÇn c¸c ®|êng nÐt ®ã. 3.4. Khi cÇn thiÕt, ý nghÜa cña nÐt song song vµ ®¸nh bãng ®|îc ghi chó râ rµng. 3.5. C¸c nÐt song song cã thÓ bao gåm c¸c nÐt m¶nh liÒn hoÆc ®øt qu·ng biÕn ®æi trong mét kho¶ng nhÊt ®Þnh (xem h×nh 4), hoÆc theo mét h|íng (xem h×nh 5) vµ c¸c d¹ng
  2. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6081 : 1995 kh¸c (xem h×nh 6). C¸c h×nh vÏ lµ thÝ dô m×nh häa. 3.6. Sù ®¸nh bãng cã thÓ gåm c¸c kiÓu h×nh dÊu chÊm hoÆc t« ®Ëm toµn bé diÖn tÝch (xem h×nh 7). 3.7. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®|êng nÐt hoÆc c¸c dÊu chÊm ph¶i cã kÝch th|íc thÝch hîp víi kÝch th|íc cña tiÕt diÖn vµ tØ lÖ cña b¶n vÏ (xem h×nh 8)
  3. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6081 : 1995 3.8. §èi víi tiÕt diÖn lín, c¸c nÐt song song hoÆc ®¸nh bãng cã thÓ ®|îc giíi h¹n theo khu vùc bao quanh tiÕt diÖn ®ã. 3.9. C¸c nÐt song song hoÆc ®¸nh bãng sÏ ng¾t qu·ng t¹i chç ghi ch÷, ghi kÝch th|íc vµ kÝ hiÖu (xem h×nh 10). (NÕu cã thÓ, tèt nhÊt lµ thÓ hiÖn kÝch th|íc bªn ngoµi tiÕt diÖn b»ng c¸ch kÐo dµi ®|êng dãng kÝch thVíc. 3.10. Nh÷ng vïng kÒ nhau mµ lµ khèi ®Æc th× chóng sÏ ®|îc t¸ch rêi nhau bëi khe hë (xem h×nh 11).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản