Bản vẽ xây dựng- phương pháp chiếu

Chia sẻ: Lam Quang Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
270
lượt xem
121
download

Bản vẽ xây dựng- phương pháp chiếu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bản vẽ xây dựng- phương pháp chiếu

  1. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6080 : 1991 B¶n vÏ x©y dùng - Ph|¬ng ph¸p chiÕu 1. Ph¹m vi vµ lÜnh vùc ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ®Þnh nghÜa hai ph|¬ng ph¸p chiÕu ¸p dông cho b¶n vÏ x©y dùng ®|îc gäi lµ: - Ph|¬ng ph¸p chiÕu trùc giao trùc tiÕp; - Ph|¬ng ph¸p chiÕu trùc giao qua g|¬ng vµ ®|a ra kÝ hiÖu liªn quan ®Õn tõng ph|¬ng ph¸p. 2. ChiÕu trùc giao trùc tiÕp PhÐp chiÕu trùc giao trùc tiÕp lµ viÖc thÓ hiÖn mét vËt thÓ b»ng c¸c giao ®iÓm cña c¸c tia chiÕu vu«ng gãc víi mét mÆt ph¼ng. MÆt nh×n thÓ hiÖn phÝa cña vËt thÓ ®èi diÖn víi m¾t ng|êi thiÕt kÕ. PhÐp chiÕu trùc giao lµ ph|¬ng ph¸p ®|îc dïng phæ biÕn. 3. ChiÕu trùc giao qua g|¬ng PhÐp chiÕu trùc giao ph¶n chiÕu lµ sù sao chÐp h×nh ¶nh cña vËt thÓ ë trong g|¬ng khi g|¬ng ®Æt song song víi c¸c mÆt ph¼ng n»m ngang cña vËt thÓ.
  2. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6080 : 1991 4. §Æt kÝ hiÖu KÝ hiÖu dïng cho phÐp chiÕu trùc giao trùc tiÕp ®|îc thÓ hiÖn trªn h×nh 1: Hai mòi tªn song song vu«ng gãc víi nÐt chÊm g¹ch m¶nh. KÝ hiÖu dïng cho phÐp chiÕu trùc giao ph¶n chiÕu ®|îc thÓ hiÖn trªn h×nh 2: Hai mòi tªn kÐp vu«ng gãc víi nÐt chÊm g¹ch m¶nh.
Đồng bộ tài khoản