intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bảng chấm công bằng Excel

Chia sẻ: Nhungmon Nhungmon | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:19

4.115
lượt xem
932
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản chấm công bằng Excel, dùng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tự động hóa hoàn toàn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng chấm công bằng Excel

 1. lÞch n¨m 2008 ### Th¸ng 1 th¸ng 2 th¸ng 3 WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 1 2 3 4 5 10 0 0 1 2 3 4 5 2 2 3 4 5 6 7 8 7 6 7 8 9 10 11 12 11 6 7 8 9 10 11 12 3 9 10 11 12 13 14 15 8 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18 19 4 16 17 18 19 20 21 22 9 20 21 22 23 24 25 26 13 20 21 22 23 24 25 26 5 23 24 25 26 27 28 29 10 27 28 0 0 0 0 0 14 27 28 29 30 31 0 0 6 30 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 th¸ng 4 th¸ng 5 th¸ng 6 WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT 15 0 0 0 0 0 1 2 19 1 2 3 4 5 6 7 23 0 0 0 1 2 3 4 16 3 4 5 6 7 8 9 20 8 9 10 11 12 13 14 24 5 6 7 8 9 10 11 17 10 11 12 13 14 15 16 21 15 16 17 18 19 20 21 25 12 13 14 15 16 17 18 18 17 18 19 20 21 22 23 22 22 23 24 25 26 27 28 26 19 20 21 22 23 24 25 19 24 25 26 27 28 29 30 23 29 30 31 0 0 0 0 27 26 27 28 29 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 th¸ng 7 th¸ng 8 th¸ng 9 WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT 28 0 0 0 0 0 1 2 33 0 1 2 3 4 5 6 37 0 0 0 0 1 2 3 29 3 4 5 6 7 8 9 34 7 8 9 10 11 12 13 38 4 5 6 7 8 9 10 30 10 11 12 13 14 15 16 35 14 15 16 17 18 19 20 39 11 12 13 14 15 16 17 31 17 18 19 20 21 22 23 36 21 22 23 24 25 26 27 40 18 19 20 21 22 23 24 32 24 25 26 27 28 29 30 37 28 29 30 31 0 0 0 41 25 26 27 28 29 30 0 33 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 th¸ng 10 th¸ng 11 th¸ng 12 WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT 42 0 0 0 0 0 0 1 47 0 0 1 2 3 4 5 51 0 0 0 0 1 2 3 43 2 3 4 5 6 7 8 48 6 7 8 9 10 11 12 52 4 5 6 7 8 9 10 44 9 10 11 12 13 14 15 49 13 14 15 16 17 18 19 53 11 12 13 14 15 16 17 45 16 17 18 19 20 21 22 50 20 21 22 23 24 25 26 54 18 19 20 21 22 23 24 46 23 24 25 26 27 28 29 51 27 28 29 30 0 0 0 55 25 26 27 28 29 30 31 47 30 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Happy New Year :)
 2. C¸ch sö dïng b¶ng chÊm c«ng - §Ó t Ën dông b¶ng l-¬ ng n¨ m nµy sang n¨ m kh¸ c chóng t a chØ cÇn xo¸ vïng chÊm c«ng - Chóng t a biÕt ngµy, t hø ® Òu t hay ® æi t heo t õng t h¸ ng v· m çi t h¸ ng t hay ® æi t heo n¨ m + Nh-ng b¶ng chÊm c«ng nµy ® · cho chóng t a chèng nhÇm lÉn t hø ngµy + Khi n¨ m t hay ® æi chóng t a chØ cÇn vµo Calendar nhËp n¨ m lµ ® -îc + C¸ c t uÇn ® Òu nghÜ chò nhËt nªn m ¸ y ® · t ù ® ¸ nh dÊu g¹ch chÐo + Ngµy chÊm c«ng b¹n cã t hÓ t hay ® æi cho phï hîp hoÆc ® Ô ngµy m Æc ® Þnh hiÖn t ¹i + PhÇn ký hiÖu chÊm c«ng khi b¹n nhËp vÝ dô « vµ «/2 phÇn m Òm sÏ t ù t Ýnh èm lµ nguyªn c« cßn phÇn «/2 m ·y sÏ t ù t Ýnh 1/2 c«ng èm ….. + C¸ c b¹n cã t hÓ ph¸ t t riÓn t hªm vi dô §¸ nh dÊu sinh nhËt cña t õng Ng-êi vµo t õng t h¸ ng + Nh- b¶ng t rªn vµo T2 Chän hµng NguyÔn Nh- T© m ® ¸ nh dÊu t õ ngµy 01 ® Õn hÕt ngµy t ro + C¸ c b¹n cã t hÓ ph¸ t t riÓn t hªm ® Ó lµm b¶ng l-¬ ng t h¸ ng Chóc b¹n thµnh c«ng ! Cã g× v-íng m ¾ c xin vui lßng liªn hÖ Anh : TrÇn V¨ n B× nh C«ng ty CP TVXDGT Qu¶ng B×nh §T: 0913018002 Email: tvgtqb@yahoo.com
 3. trong th¸ng
 4. C.ty CP TVTK Giao th«ng Hµ Giang phßng: Kh¶o s¸t thiÕt kÕ Ngµy 03/29/2009 b¶ng chÊm c«ng th¸ng 01 n¨m 2008 1 2008 ### ngµy trong th¸ng/ thø trong tuÇn quy ra c«ng chøc NghØ kh«ng kh«ng l-¬ng danh 06 13 20 27 L-¬ng thêi ViÖc riªng L-¬ng s¶n 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 Häc tËp Con èm sè tt hä vµ tªn hoÆc ghi chó phÈm l-¬ng gian C.NhË C.NhË C.NhË C.NhË èm T.N¨m T.N¨m T.N¨m T.N¨m T.N¨m bËc T.B¶y T.B¶y T.B¶y T.B¶y T.S¸u T.S¸u T.S¸u T.S¸u T.Hai T.Hai T.Hai T.Hai T.Ba T.Ba T.Ba T.Ba T.Ba T.T- T.T- T.T- T.T- T.T- l-¬ng t t t t 1 Phan V¨n chõng TP 2 NguyÔn thÞ TuyÕt Anh NV 3 TrÞnh Phó Toµn NV Tæng céng 0 0 0 0 0 0 0 ký hiÖu chÊm c«ng Ngµy 29 th¸ng 03 n¨m 2009 L-¬ng s¶n phÈm K Con èm CO ViÖc riªng cã l-¬ng R ng-êi chÊm c«ng Phô tr¸ch bé phËn Thñ tr-ëng ®¬n vÞ L-¬ng thêi gian + Lao ®éng nghÜa vô L§ ViÖc riªng kh«ng l-¬ng Ro (Ký tªn) (Ký tªn) L-¬ng n÷a thêi gian - ViÖc c«ng VC Kh«ng l-¬ng O èm ®iÒu d-ìng ¤ NghØ bï L§ Häc tËp H
 5. C.ty CP TVTK Giao th«ng Hµ Giang phßng: Kh¶o s¸t thiÕt kÕ Ngµy 03/29/2009 b¶ng chÊm c«ng th¸ng 02 n¨m 2008 2 2008 ### ngµy trong th¸ng/ thø trong tuÇn quy ra chøc danh 02 03 09 10 16 17 23 24 L-¬ng thêi L-¬ng s¶n 01 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 sè tt hä vµ tªn hoÆc phÈm gian C.NhË C.NhË C.NhË C.NhË T.B¶y T.B¶y T.B¶y T.B¶y T.N¨m T.N¨m T.N¨m T.N¨m bËc T.S¸u T.S¸u T.S¸u T.S¸u T.S¸u T.Hai T.Hai T.Hai T.Hai T.Ba T.Ba T.Ba T.Ba T.T- T.T- T.T- T.T- l-¬ng t t t t 1 Phan V¨n chõng TP 2 NguyÔn thÞ TuyÕt Anh NV 3 TrÞnh Phó Toµn NV Tæng céng 0 ký hiÖu chÊm c«ng Ngµy 30 th¸ng L-¬ng s¶n phÈm K Con èm CO ViÖc riªng cã l-¬ng R ng-êi chÊm c«ng Phô tr¸ch bé phËn Thñ tr-ën L-¬ng thêi gian + Lao ®éng nghÜa vô L§ ViÖc riªng kh«ng l-¬ng Ro (Ký tªn) L-¬ng n÷a thêi gian - ViÖc c«ng VC Kh«ng l-¬ng O èm ®iÒu d-ìng ¤ NghØ bï L§ Häc tËp H
 6. C.ty CP TVTK Giao th«ng Hµ Giang phßng: Kh¶o s¸t thiÕt kÕ Ngµy 03/29/2009 quy ra c«ng NghØ kh«ng kh«ng l-¬ng ViÖc riªng Häc tËp Con èm ghi chó l-¬ng èm 0 0 0 0 0 Ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 1899 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (Ký tªn)
 7. C«ng ty CP TVTK Giao th«ng Hµ Giang Ngµy 03/29/2009 phßng: Kh¶o s¸t thiÕt kÕ b¶ng chÊm c«ng th¸ng 03 n¨m 2008 3 2008 ### ngµy trong th¸ng/ thø trong tuÇn chøc danh 02 09 16 23 30 L-¬ng s¶n 01 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31 sè tt hä vµ tªn hoÆc phÈm C.NhË C.NhË C.NhË C.NhË C.NhË T.N¨m T.N¨m T.N¨m T.N¨m bËc T.B¶y T.B¶y T.B¶y T.B¶y T.B¶y T.S¸u T.S¸u T.S¸u T.S¸u T.Hai T.Hai T.Hai T.Hai T.Hai T.Ba T.Ba T.Ba T.Ba T.T- T.T- T.T- T.T- l-¬ng t t t t t 1 Phan V¨n chõng TP 2 NguyÔn thÞ TuyÕt Anh NV 3 TrÞnh Phó Toµn NV Tæng céng ký hiÖu chÊm c«ng Ngµy 30 th¸ng 12 L-¬ng s¶n phÈm K Con èm CO ViÖc riªng cã l-¬ng R ng-êi chÊm c«ng Phô tr¸ch bé phËn Thñ tr-ëng ® L-¬ng thêi gian + Lao ®éng nghÜa vô L§ ViÖc riªng kh«ng l-¬ng Ro (Ký tªn) (Ký tªn L-¬ng n÷a thêi gian - ViÖc c«ng VC Kh«ng l-¬ng O èm ®iÒu d-ìng ¤ NghØ bï L§ Häc tËp H
 8. C«ng ty CP TVTK Giao th«ng Hµ Giang Ngµy 03/29/2009 phßng: Kh¶o s¸t thiÕt kÕ quy ra c«ng NghØ kh«ng kh«ng l-¬ng ViÖc riªng L-¬ng thêi Häc tËp Con èm ghi chó l-¬ng gian èm 0 0 0 0 0 0 µy 30 th¸ng 12 n¨m 1899 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (Ký tªn)
 9. C«ng ty CP TVTK Giao th«ng Hµ Giang phßng: Kh¶o s¸t thiÕt kÕ Ngµy 03/29/2009 b¶ng chÊm c«ng th¸ng 04 n¨m 2008 4 2008 ### ngµy trong th¸ng/ thø trong tuÇn quy ra c«ng chøc NghØ kh«ng L-¬ng kho¸n kh«ng l-¬ng danh 06 13 20 27 L-¬ng thêi ViÖc riªng 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 01 Häc tËp Con èm sè tt hä vµ tªn hoÆc ghi chó l-¬ng gian C.NhË C.NhË C.NhË C.NhË èm T.N¨m T.N¨m T.N¨m T.N¨m T.N¨m bËc T.B¶y T.B¶y T.B¶y T.B¶y T.S¸u T.S¸u T.S¸u T.S¸u T.Hai T.Hai T.Hai T.Hai T.Ba T.Ba T.Ba T.Ba T.Ba T.T- T.T- T.T- T.T- T.T- l-¬ng t t t t 1 Phan V¨n chõng TP 2 NguyÔn thÞ TuyÕt Anh NV 3 TrÞnh Phó Toµn NV Tæng céng 0 0 0 0 0 0 0 ký hiÖu chÊm c«ng Ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 1899 L-¬ng s¶n phÈm K Con èm CO ViÖc riªng cã l-¬ng R ng-êi chÊm c«ng Phô tr¸ch bé phËn Thñ tr-ëng ®¬n vÞ L-¬ng thêi gian + Lao ®éng nghÜa vô L§ ViÖc riªng kh«ng l-¬ng Ro (Ký tªn) (Ký tªn) L-¬ng n÷a thêi gian - ViÖc c«ng VC Kh«ng l-¬ng O èm ®iÒu d-ìng ¤ NghØ bï L§ Häc tËp H
 10. C«ng ty CP TVTK Giao th«ng Hµ Giang phßng: Kh¶o s¸t thiÕt kÕ Ngµy 03/29/2009 b¶ng chÊm c«ng th¸ng 05 n¨m 2008 5 2008 ### ngµy trong th¸ng/ thø trong tuÇn quy ra c«ng chøc NghØ kh«ng kh«ng l-¬ng danh 04 11 18 25 ViÖc riªng L-¬ng thêi L-¬ng s¶n 01 02 03 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 Häc tËp Con èm sè tt hä vµ tªn hoÆc ghi chó phÈm l-¬ng gian C.NhË C.NhË C.NhË C.NhË èm T.N¨m T.N¨m T.N¨m T.N¨m T.N¨m bËc T.B¶y T.B¶y T.B¶y T.B¶y T.B¶y T.S¸u T.S¸u T.S¸u T.S¸u T.S¸u T.Hai T.Hai T.Hai T.Hai T.Ba T.Ba T.Ba T.Ba T.T- T.T- T.T- T.T- l-¬ng t t t t 1 Phan V¨n chõng TP 2 NguyÔn thÞ TuyÕt Anh NV 3 TrÞnh Phó Toµn NV Tæng céng 0 0 0 0 0 0 ký hiÖu chÊm c«ng Ngµy 29 th¸ng 03 n¨m 2009 L-¬ng s¶n phÈm K Con èm CO ViÖc riªng cã l-¬ng R ng-êi chÊm c«ng Phô tr¸ch bé phËn Thñ tr-ëng ®¬n vÞ L-¬ng thêi gian + Lao ®éng nghÜa vô L§ ViÖc riªng kh«ng l-¬ng Ro (Ký tªn) (Ký tªn) L-¬ng n÷a thêi gian - ViÖc c«ng VC Kh«ng l-¬ng O èm ®iÒu d-ìng ¤ NghØ bï L§ Häc tËp H
 11. C«ng ty CP TVTK Giao th«ng Hµ Giang Ngµy 03/29/2009 phßng: Kh¶o s¸t thiÕt kÕ b¶ng chÊm c«ng th¸ng 06 n¨m 2008 6 2008 ### ngµy trong th¸ng/ thø trong tuÇn quy ra c«ng chøc NghØ kh«ng kh«ng l-¬ng danh 01 08 15 22 29 L-¬ng thêi ViÖc riªng L-¬ng s¶n 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30 Häc tËp Con èm sè tt hä vµ tªn hoÆc ghi chó phÈm l-¬ng gian C.NhË C.NhË C.NhË C.NhË C.NhË èm T.N¨m T.N¨m T.N¨m T.N¨m bËc T.B¶y T.B¶y T.B¶y T.B¶y T.S¸u T.S¸u T.S¸u T.S¸u T.Hai T.Hai T.Hai T.Hai T.Hai T.Ba T.Ba T.Ba T.Ba T.T- T.T- T.T- T.T- l-¬ng t t t t t 1 Phan V¨n chõng TP 2 NguyÔn thÞ TuyÕt Anh NV 3 TrÞnh Phó Toµn NV Tæng céng 0 0 0 0 0 0 ký hiÖu chÊm c«ng Ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 1899 L-¬ng s¶n phÈm K Con èm CO ViÖc riªng cã l-¬ng R ng-êi chÊm c«ng Phô tr¸ch bé phËn Thñ tr-ëng ®¬n vÞ L-¬ng thêi gian + Lao ®éng nghÜa vô L§ ViÖc riªng kh«ng l-¬ng Ro (Ký tªn) (Ký tªn) L-¬ng n÷a thêi gian - ViÖc c«ng VC Kh«ng l-¬ng O èm ®iÒu d-ìng ¤ NghØ bï L§ Häc tËp H
 12. C«ng ty CP TVTK Giao th«ng Hµ Giang Ngµy 03/29/2009 phßng: Kh¶o s¸t thiÕt kÕ b¶ng chÊm c«ng th¸ng 07 n¨m 2008 7 2008 ### ngµy trong th¸ng/ thø trong tuÇn quy ra c«ng chøc NghØ kh«ng kh«ng l-¬ng danh 06 13 20 27 ViÖc riªng L-¬ng thêi L-¬ng s¶n 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 Häc tËp Con èm sè tt hä vµ tªn hoÆc ghi chó phÈm l-¬ng gian C.NhË C.NhË C.NhË C.NhË èm T.N¨m T.N¨m T.N¨m T.N¨m T.N¨m bËc T.B¶y T.B¶y T.B¶y T.B¶y T.S¸u T.S¸u T.S¸u T.S¸u T.Hai T.Hai T.Hai T.Hai T.Ba T.Ba T.Ba T.Ba T.Ba T.T- T.T- T.T- T.T- T.T- l-¬ng t t t t 1 Phan V¨n chõng TP 2 NguyÔn thÞ TuyÕt Anh NV 3 TrÞnh Phó Toµn NV Tæng céng 0 0 0 0 0 0 0 ký hiÖu chÊm c«ng Ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 1899 L-¬ng s¶n phÈm K Con èm CO ViÖc riªng cã l-¬ng R ng-êi chÊm c«ng Phô tr¸ch bé phËn Thñ tr-ëng ®¬n vÞ L-¬ng thêi gian + Lao ®éng nghÜa vô L§ ViÖc riªng kh«ng l-¬ng Ro (Ký tªn) (Ký tªn) L-¬ng n÷a thêi gian - ViÖc c«ng VC Kh«ng l-¬ng O èm ®iÒu d-ìng ¤ NghØ bï L§ Häc tËp H
 13. C«ng ty CP TVtk Giao th«ng hµ giang Ngµy 03/29/2009 phßng: kháa s¸t thiÕt kÕ b¶ng chÊm c«ng th¸ng 08 n¨m 2008 8 2008 ### ngµy trong th¸ng/ thø trong tuÇn quy ra c«ng chøc NghØ kh«ng L-¬ng kho¸n kh«ng l-¬ng danh 03 10 17 24 31 ViÖc riªng L-¬ng thêi 01 02 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 Häc tËp Con èm sè tt hä vµ tªn hoÆc ghi chó l-¬ng gian C.NhË C.NhË C.NhË C.NhË C.NhË èm T.N¨m T.N¨m T.N¨m T.N¨m bËc T.B¶y T.B¶y T.B¶y T.B¶y T.B¶y T.S¸u T.S¸u T.S¸u T.S¸u T.S¸u T.Hai T.Hai T.Hai T.Hai T.Ba T.Ba T.Ba T.Ba T.T- T.T- T.T- T.T- l-¬ng t t t t t 1 Phan V¨n chõng TP 2 NguyÔn thÞ TuyÕt Anh NV 3 TrÞnh Phó Toµn NV Tæng céng 0 0 0 0 0 0 ký hiÖu chÊm c«ng Ngµy 29 th¸ng 03 n¨m 2009 L-¬ng s¶n phÈm K Con èm CO ViÖc riªng cã l-¬ng R ng-êi chÊm c«ng Phô tr¸ch bé phËn Thñ tr-ëng ®¬n vÞ L-¬ng thêi gian + Lao ®éng nghÜa vô L§ ViÖc riªng kh«ng l-¬ng Ro (Ký tªn) (Ký tªn) L-¬ng n÷a thêi gian - ViÖc c«ng VC Kh«ng l-¬ng O èm ®iÒu d-ìng ¤ NghØ bï L§ Häc tËp H
 14. C«ng ty CP TVTK Giao th«ng Hµ Giang phßng:Kh¶o s¸t thiÕt kÕ Ngµy 03/29/2009 b¶ng chÊm c«ng th¸ng 09 n¨m 2008 9 2008 ### ngµy trong th¸ng/ thø trong tuÇn quy ra c«ng chøc NghØ kh«ng kh«ng l-¬ng danh 07 14 21 28 L-¬ng thêi ViÖc riªng L-¬ng s¶n 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30### Häc tËp Con èm sè tt hä vµ tªn hoÆc ghi chó phÈm l-¬ng gian C.NhË C.NhË C.NhË C.NhË èm T.N¨m T.N¨m T.N¨m T.N¨m bËc T.B¶y T.B¶y T.B¶y T.B¶y T.S¸u T.S¸u T.S¸u T.S¸u T.Hai T.Hai T.Hai T.Hai T.Hai T.Ba T.Ba T.Ba T.Ba T.Ba T.T- T.T- T.T- T.T- T.T- l-¬ng t t t t 1 Phan V¨n chõng TP 2 NguyÔn thÞ TuyÕt Anh NV 3 TrÞnh Phó Toµn NV 1 2 3 4 5 6 7 8 Tæng céng 0 0 0 0 0 0 0 ký hiÖu chÊm c«ng Ngµy 29 th¸ng 03 n¨m 2009 L-¬ng s¶n phÈm K Con èm CO ViÖc riªng cã l-¬ng R ng-êi chÊm c«ng Phô tr¸ch bé phËn Thñ tr-ëng ®¬n vÞ L-¬ng thêi gian + Lao ®éng nghÜa vô L§ ViÖc riªng kh«ng l-¬ng Ro (Ký tªn) (Ký tªn) L-¬ng n÷a thêi gian - ViÖc c«ng VC Kh«ng l-¬ng O èm ®iÒu d-ìng ¤ NghØ bï L§ Häc tËp H
 15. C«ng ty CP TVTK Giao th«ng Hµ Giang Ngµy 03/29/2009 phßng: Kh¶o s¸t thiÕt kÕ b¶ng chÊm c«ng th¸ng 10 n¨m 2008 10 2008 ### ngµy trong th¸ng/ thø trong tuÇn quy ra c«ng chøc NghØ kh«ng kh«ng l-¬ng danh 05 12 19 26 ViÖc riªng L-¬ng s¶n L-¬ng thêi 01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 Häc tËp Con èm sè tt hä vµ tªn hoÆc ghi chó phÈm l-¬ng gian C.NhË C.NhË C.NhË C.NhË èm T.N¨m T.N¨m T.N¨m T.N¨m T.N¨m bËc T.B¶y T.B¶y T.B¶y T.B¶y T.S¸u T.S¸u T.S¸u T.S¸u T.S¸u T.Hai T.Hai T.Hai T.Hai T.Ba T.Ba T.Ba T.Ba T.T- T.T- T.T- T.T- T.T- l-¬ng t t t t 1 Phan V¨n chõng TP 2 NguyÔn thÞ TuyÕt Anh NV 3 TrÞnh Phó Toµn NV Tæng céng 0 0 0 0 0 0 0 ký hiÖu chÊm c«ng Ngµy 29 th¸ng 03 n¨m 2009 L-¬ng s¶n phÈm K Con èm CO ViÖc riªng cã l-¬ng R ng-êi chÊm c«ng Phô tr¸ch bé phËn Thñ tr-ëng ®¬n vÞ L-¬ng thêi gian + Lao ®éng nghÜa vô L§ ViÖc riªng kh«ng l-¬ng Ro (Ký tªn) (Ký tªn) L-¬ng n÷a thêi gian - ViÖc c«ng VC Kh«ng l-¬ng O èm ®iÒu d-ìng ¤ NghØ bï L§ Häc tËp H
 16. C«ng ty CP TVTK Giao th«ng Hµ Giang Ngµy 03/29/2009 phßng: kháa s¸t thiÕt kª b¶ng chÊm c«ng th¸ng 11 n¨m 2008 11 2008 ### ngµy trong th¸ng/ thø trong tuÇn quy ra c«ng chøc NghØ kh«ng kh«ng l-¬ng danh 02 09 16 23 30 L-¬ng thêi L-¬ng s¶n ViÖc riªng 01 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 Häc tËp Con èm sè tt hä vµ tªn hoÆc ghi chó phÈm l-¬ng gian C.NhË C.NhË C.NhË C.NhË C.NhË èm T.N¨m T.N¨m T.N¨m T.N¨m bËc T.B¶y T.B¶y T.B¶y T.B¶y T.B¶y T.S¸u T.S¸u T.S¸u T.S¸u T.Hai T.Hai T.Hai T.Hai T.Ba T.Ba T.Ba T.Ba T.T- T.T- T.T- T.T- l-¬ng t t t t t 1 Phan V¨n chõng TP k 1 2 NguyÔn thÞ TuyÕt Anh NV 3 TrÞnh Phó Toµn NV Tæng céng 1 0 0 0 0 0 0 ký hiÖu chÊm c«ng Ngµy 29 th¸ng 03 n¨m 2009 L-¬ng s¶n phÈm K Con èm CO ViÖc riªng cã l-¬ng R ng-êi chÊm c«ng Phô tr¸ch bé phËn Thñ tr-ëng ®¬n vÞ L-¬ng thêi gian + Lao ®éng nghÜa vô L§ ViÖc riªng kh«ng l-¬ng Ro (Ký tªn) (Ký tªn) L-¬ng n÷a thêi gian - ViÖc c«ng VC Kh«ng l-¬ng O èm ®iÒu d-ìng ¤ NghØ bï L§ Häc tËp H
 17. C«ng ty CP TV thiÕt kÕ Giao th«ng Hµ Giang Ngµy 03/29/2009 phßng: kh¶o s¸t thiÕt kÕ b¶ng chÊm c«ng th¸ng 12 n¨m 2008 12 2008 ### ngµy trong th¸ng/ thø trong tuÇn quy ra c«ng chøc NghØ kh«ng kh«ng l-¬ng danh 07 14 21 28 ViÖc riªng L-¬ng s¶n L-¬ng thêi 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 Häc tËp Con èm sè tt hä vµ tªn hoÆc ghi chó phÈm l-¬ng gian C.NhË C.NhË C.NhË C.NhË èm T.N¨m T.N¨m T.N¨m T.N¨m bËc T.B¶y T.B¶y T.B¶y T.B¶y T.S¸u T.S¸u T.S¸u T.S¸u T.Hai T.Hai T.Hai T.Hai T.Hai T.Ba T.Ba T.Ba T.Ba T.Ba T.T- T.T- T.T- T.T- T.T- l-¬ng t t t t 1 Phan V¨n chõng TP 2 NguyÔn thÞ TuyÕt Anh NV 3 TrÞnh Phó Toµn NV Tæng céng 0 0 0 0 0 0 0 ký hiÖu chÊm c«ng Ngµy 9/22/2008 L-¬ng s¶n phÈm K Con èm CO ViÖc riªng cã l-¬ng R ng-êi chÊm c«ng Phô tr¸ch bé phËn Thñ tr-ëng ®¬n vÞ L-¬ng thêi gian + Lao ®éng nghÜa vô L§ ViÖc riªng kh«ng l-¬ng Ro (Ký tªn) (Ký tªn) L-¬ng n÷a thêi gian - ViÖc c«ng VC Kh«ng l-¬ng O èm ®iÒu d-ìng ¤ NghØ bï L§ Häc tËp H
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2