Bảng định mức tồn kho tối thiểu

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
245
lượt xem
41
download

Bảng định mức tồn kho tối thiểu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bảng định mức tồn kho tối thiểu

  1. B AÛNG ÑÒNH MÖÙC TOÀN KHO TOÁI THIEÅU Khaùch haøng: Maõ haøng: Maët haøng: Thôøi gian saûn xuaát: Stt Teân haøng hoaù, nguyeân phuï lieäu Qui caùch Soá löôïng toàn Ñôn vò Ghi chuù kho toái thieåu Ngaøy thaùng naêm Toång Giaùm Ñoác Boä phaän kyõ thuaät, saûn xuaát Boä phaän coù nhu caàu Trang: 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản