Bảng kê hồ sơ hoàn thuế

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
242
lượt xem
49
download

Bảng kê hồ sơ hoàn thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê hồ sơ hoàn thuế

  1. BAÙO CAÙO TÌNH HÌNH SÖÛ DUÏNG HOÙA ÑÔN, CHÖÙNG TÖØ ( Keå caû hoùa ñôn do ñôn vò , caù nhaân töï in ) ---------------------- Kyø hoaøn töø Thaùng …………Naêm 200….ñeán thaùng……….naêm….. COÂNG TY TNHH : MST: Ñieän thoaïi: Ñòa chæ : Ñôn vò tính: Soá Soá Hoùa ñôn ñaõ lónh Soá ñaõ söû duïng trong Quyù Soá Soá môùi lónh Teân hoùa ñôn Maãu soá Soá coøn laïi Ghi chuù Thaùng tröôùc Soá ñaõ Soá noäp TT hoaëc ñaêng kyù Coäng Xoùa boû Maát Coäng coøn laïi söû duïng traû laïi söû duïng 1 2 3 4 5 6 = 4+5 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 6 - 11 13 Hoùa ñôn giaù trò gia taêng 1 2 3 4 Toång coäng Cam keát baùo caùo tình hình söû duïng hoùa ñôn treân ñaây laø ñuùng söï thaät, neáu coù gì sai traùi, ñôn vò chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät. Ngaøy thaùng naêm ……. Ngöôøi laäp bieåu Thuû tröôûng ñôn vò ( Kyù ghi roõ hoï , teân ) ( Kyù ghi roõ hoï , teân )
Đồng bộ tài khoản