intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảng kê khai tổng hợp nghĩa vụ ngân sách

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

926
lượt xem
96
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Bảng kê khai tổng hợp nghĩa vụ ngân sách

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê khai tổng hợp nghĩa vụ ngân sách

  1. TEÂN DOANH NGHIEÄP : MAÕ SOÁ THUEÁ : BAÛNG KEÂ KHAI TOÅNG HÔÏP NGHÓA VUÏ NOÄP NGAÂN SAÙCH 200….. ( ñoái vôùi caùc khoaûn do cô quan thueá quaûn lyù thu ) (Ñôn vò tính : Ñoàng VN) SOÁ PHAÛI NOÄP TRONG NAÊM 200…… SOÁ DÖ CUOÁI KYØø Teân saéc thueá Muïc, Cô quan Thueá STT ÑAÕ HOAØN MIEÃN GIAÛM ÑAÕ NOÄP (chuyeån sang naêm Naêm tröôùc Phaùt sinh cuûa Loaïi Thu tieûu muïc truy thu vaø Toång coäng 200……….) chuyeån soå sang naêm nay phaït 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I PHAÀN THANH TOAÙN VÔÙI CÔ QUAN THUEÁ NÔI NOÄP BAÙO CAÙO QUYEÁT TOAÙN 0 1 TNDN 002.02 0 2 GTGT 014.01 0 3 Moân baøi 016.01 0 4 Phaït 051.04 0 5 Thueá GTGT noäp thay 014.99 0 6 Thueá TNDN noäp thay 002.99 0 7 Thueá TNCN 001.01 Coäng phaàn I 0 0 0 0 0 0 0 0 II PHAÀN ÑAÕ THANH TOAÙN VÔÙI CÔ QUAN THUEÁ CUÕ NÔI ÑAËT TRUÏ SÔÛ TRÖÔÙC ÑAÂY ( TRÖÔØNG HÔÏP COÙ THAY ÑOÅI CÔ QUAN THUEÁ 1 TNDN 002.02 2 GTGT 014.01 Khoâng ghi vaøo oâ naøy khoâng ghi vaøo 3 Moân baøi 016.01 vì soá taïm khai ñöôïc quyeát toaùn chung vaøo phaàn I oâ naøy 4 Phaït 051.04 5 Thueá GTGT noäp thay 014.99 6 Thueá TNDN noäp thay 002.99 Coäng phaàn II 0 0 0 III PHAÀN THANH TOAÙN VÔÙI CAÙC CÔ QUAN THUEÁ TÆNH , THAØNH PHOÁ , QUAÄN , HUYEÄN KHAÙC ( KHOÂNG THUOÄC PHAÀN I VAØ PHAÀN II NEÂU TREÂN 1 TNDN 002.02 2 GTGT 014.01 3 Moân baøi 016.01 4 Phaït 051.04 5 Thueá GTGT noäp thay 014.99 6 Thueá TNDN noäp thay 002.99 Coäng phaàn III Doanh nghieäp xin cam ñoan soá lieäu treân laø chính xaùc , vaø chòu traùch nhieäm veà soá keâ khai neâu treân. TP.Hoà Chí Minh, ngaøy thaùng naêm
  2. SOÁ PHAÛI NOÄP TRONG NAÊM 200…… SOÁ DÖ CUOÁI KYØø Teân saéc thueá Muïc, Cô quan Thueá STT ÑAÕ HOAØN MIEÃN GIAÛM ÑAÕ NOÄP (chuyeån sang naêm Naêm tröôùc Phaùt sinh cuûa Loaïi Thu tieûu muïc truy thu vaø Toång coäng 200……….) chuyeån soå sang naêm nay phaït 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Giaùm ñoác (hoaëc ngöôøi ÑDPL)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2