Báo cáo 101/BC-BLĐTBXH

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
38
lượt xem
4
download

Báo cáo 101/BC-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo 101/BC-BLĐTBXH về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 và quý III, kế hoạch công tác quý IV năm 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo 101/BC-BLĐTBXH

  1. B LAO NG – THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BINH c l p – T do – H nh phúc VÀ XÃ H I -------------- ------- S : 101/BC-BL TBXH Hà N i, ngày 30 tháng 09 năm 2009 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V CÔNG TÁC THÁNG 9 VÀ QUÝ III, K HO CH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2009 A. TH C HI N NHI M V CÔNG TÁC THÁNG 9 VÀ QUÝ III NĂM 2009 I. XÂY D NG VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T 1. Văn b n trình Chính ph , Th tư ng Chính ph Theo Chương trình công tác, Quý III B còn m t s án ph i trình, tình hình th c hi n như sau: - Ngh nh i u ch nh ti n lương t i thi u chung áp d ng năm 2010. B ang xin ý ki n Ban ch o c i cách ti n lương nhà nư c. - D th o Ngh nh i u ch nh ti n lương t i thi u vùng i v i doanh nghi p trong nư c năm 2010. B ang xin ý ki n các B , ngành và doanh nghi p. - Xây d ng h th ng an sinh xã h i v i dân cư nông thôn, dân cư vùng nông thôn khó khăn, vùng dân t c, mi n núi (trong ó có xây d ng m c s ng t i thi u cho dân cư nông thôn). 2. Văn b n B trư ng ban hành theo th m quy n T u năm n nay, B trư ng ban hành theo thNm quy n 32 Thông tư hư ng d n, ch o, i u hành các ho t ng qu n lý nhà nư c thu c lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i. 3. Tri n khai th c hi n các ch th ngh quy t c a ng, Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph - Ch o các a phương, ơn v xu t khNu K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011 – 2015, theo ch o c a Th tư ng Chính ph t i Ch th s 751/CT-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2009 và hư ng d n xây d ng k ho ch năm 2010 v công tác lao ng, ngư i có công và xã h i. Th c hi n Ngh quy t s 25/NQ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2009 c a Chính ph , B ti p t c theo dõi và ch o vi c th c hi n, ch trương, chính sách v lao ng, vi c làm; ch trì, ph i h p v i các b , ngành, a phương tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c i v i lao ng nư c ngoài ang làm vi c t i Vi t Nam; rà soát, ch nh s a, b sung các quy nh v qu n lý lao ng nư c ngoài phù h p v i pháp lu t Vi t Nam và các cam k t qu c t mà Vi t Nam tham gia; h tr i
  2. v i ngư i lao ng m t vi c làm trong các doanh nghi p g p khó khăn do suy gi m kinh t ; h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i các huy n nghèo … - Th c hi n Ngh quy t s 32/NQ-CP ngày 7 tháng 8 năm 2009, B ã ch o các a phương, ơn v ti p t c kiên trì bám sát m c tiêu ã ra trong Ngh quy t Qu c h i khóa XII, Kỳ h p th 5 và k ho ch năm 2009 c a B , ngành, quy t li t, tích c c và ch ng hơn n a trong t ch c th c hi n có hi u qu các gi i pháp, chính sách ã ra. T p trung ch o tri n khai có hi u qu Ngh quy t 30a/2008/NQ-CP v h tr gi m nghèo nhanh, b n v ng i v i 61 huy n nghèo; khuy n khích, ng viên và t o cơ ch các doanh nghi p tham gia h tr , giúp phát tri n các huy n nghèo; khNn trương hoàn ch nh án i u ch nh chuNn nghèo. Th c hi n Quy t nh s 961/Q - TTg ngày 3/7/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Chương trình hành ng c a Chính ph v phát tri n d ch v giai o n 2009 – 2011, B ã có công văn ch o, ôn c các ơn v tri n khai hoàn thành theo ti n ư c giao. - T ch c H i ngh giao ban tr c tuy n ánh giá tình hình th c hi n nhi m v , 6 tháng u năm và bàn các gi i pháp th c hi n nhi m v 6 tháng cu i năm 2009 v công tác lao ng, ngư i có công và xã h i v i các a phương, ơn v . T ch c H i ngh qua m ng l y ý ki n v án i m i và phát tri n d y ngh n năm 2020; T ch c H i ngh tr c tuy n v th c hi n chương trình gi m nghèo nhanh, b n v ng i v i huy n nghèo nh m ki m tra, ánh giá tình hình tri n khai NQ 30a/NQ-CP v h tr gi m nghèo nhanh, b n v ng i v i 62 huy n nghèo. T ch c thành công H i ngh B trư ng Vi t Nam – Lào v H p tác lao ng. - Th c hi n m c tiêu ơn gi n hóa, m b o tính th ng nh t, ng b , công khai, minh b ch c a th t c hành chính, t o thu n l i cho ngư i dân và doanh nghi p trong th c hi n th t c hành chính, ng th i áp ng m c tiêu qu n lý c a các cơ quan nhà nư c, nâng cao tính chuyên nghi p c a b máy hành chính, B Lao ng – Thương binh và Xã h i t ch c L Công b b th t c hành chính g m 286 th t c 4 c p, trong ó có 89 th t c c p Trung ương, 129 th t c c p t nh, 37 th t c c p huy n và 31 th t c c p xã thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i. ây là m t s ki n có ý nghĩa c bi t quan tr ng i v i ngành, l n u tiên, B Lao ng – Thương binh và Xã h i t ng h p, th ng kê ư c m t b cơ s d li u y v th t c hành chính liên quan n lĩnh v c c a ngành. II. M T S CÔNG TÁC TR NG TÂM 1. T p trung hoàn thi n án ào t o ngh cho lao ng nông thôn; hoàn thi n án i m i và phát tri n d y ngh giai o n 2009 – 2020. Tri n khai th c hi n chính sách h tr i v i ngư i lao ng m t vi c làm trong doanh nghi p g p khó khăn do suy gi m kinh t ; tri n khai rà soát, xu t vi c s a i, b sung các quy nh hi n hành v lao ng nư c ngoài t i Vi t Nam; xây d ng k ho ch t ng ki m tra, rà soát tình hình s d ng lao ng nư c ngoài và công tác qu n lý lao ng nư c ngoài. Hư ng d n tri n khai th c hi n án h tr các huy n nghèo Ny m nh xu t khNu lao ng góp ph n gi m nghèo b n v ng giai o n 2009 – 2020. Nghiên c u xây d ng ch tr c p, ph c p ưu ãi ngư i có công v i cách m ng, chính sách i v i ngư i ho t ng kháng chi n b h u qu ch t c hóa h c; ti p t c th c hi n k ho ch gi i quy t h sơ có công còn t n ng. T ch c t t các ho t ng k ni m 62 năm ngày Thương binh, Li t s (27/7/1947 – 27/7/2009). T ch c các ho t ng T t Trung thu cho tr
  3. em, c bi t là tr em khó khăn, tr em mi n núi, vùng sâu, vùng xa. Ti p t c tri n khai chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i 61 huy n nghèo. 2. T ng h p tr l i ki n ngh c a c tri kỳ h p th 5 Qu c h i khóa XII theo yêu c u c a Ban Dân nguy n thu c y ban Thư ng v Qu c h i và Văn phòng Chính ph . Báo cáo Ban Dân nguy n v k t qu th c hi n ki n ngh c a c tri kỳ h p th 4, th 5 Qu c h i khóa XII. 3. V công tác thanh tra, ki m tra: - Trong tháng 9 và Quý III/2009, k t thúc thanh tra vi c th c hi n pháp lu t lao ng và lu t b o hi m xã h i theo vùng t i 12 t nh, thành ph ; thanh tra vi c ch p hành các quy nh v ho t ng ưa ngư i Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài theo h p ng t i 8 doanh nghi p trên a bàn thành ph Hà N i và H i Phòng; thanh tra vi c th c hi n chính sách ưu ãi ngư i có công t i Thái Bình và Hưng Yên và 03 cu c thanh tra hành chính; thanh tra vi c th c hi n pháp lu t lao ng i v i lao ng chưa thành niên t i các t nh Hà Nam, Bình Phư c, Bình Thu n và Tp H Chí Minh; thanh tra vi c th c hi n Lu t B o hi m xã h i t i Phú Th , Qu ng Ninh. - Công tác ti p công dân, x lý ơn thư và gi i quy t khi u n i t cáo: + Công tác ti p công dân: Trong Quý III, có 383 lư t ngư i n tr s ti p dân c a B . Riêng ngày 20 tháng 7 và tháng 8, Lãnh o B tr c ti p gi i quy t các yêu c u th c m c, khi u n i, t cáo, ki n ngh c a 66 lư t công dân. K t qu ã hư ng d n 26 công dân n các cơ quan có thNm quy n xem xét gi i quy t; ti p nh n 40 ơn thư, giao cho các ơn v ch c năng c a B gi i quy t. + Công tác ti p nh n và x lý ơn thư: Trong Quý III, B ã ti p nh n 1343 ơn, trong ó ã x lý 1289 ơn thư. S lư ng ơn thư n trong quý tăng hơn so v i cùng kỳ năm ngoái, n i dung t p trung nhi u vào lĩnh v c ngư i có công và ch b o hi m xã h i. + Tình hình x lý ơn thư t i B ph n “m t c a”: Trong Quý III, ã ti p nh n 1343 ơn thư, trong ó ã gi i quy t ư c 1289 ơn thư. B. NHI M V CÔNG TÁC TR NG TÂM QUÝ IV 2009 I. XÂY D NG VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T 1. Văn b n trình Chính ph , Th tư ng Chính ph Quý IV năm 2009, theo chương trình công tác B ph i chuNn b và trình Chính ph , Th tư ng Chính ph các án sau: - Ngh nh s a i, b sung Ngh nh 147/2003/N -CP ngày 2/12/2003 c a Chính ph quy nh v i u ki n, th t c c p gi y phép và qu n lý ho t ng c a các cơ s cai nghi n ma túy t nguy n (Th i gian trình tháng 10). - Ngh nh v vi c hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v chăm sóc giáo d c tr em (Th i gian trình tháng 12).
  4. - Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t án phát tri n “ngh công tác xã h i” (Th i gian trình tháng 10). - Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c tr c p m t s c lao ng (Th i gian trình tháng 10). - Ngh nh i u ch nh ti n lương t i thi u vùng i v i doanh nghi p FDI năm 2010 (Th i gian trình tháng 10). - Ngh nh c a Chính ph v lao ng giúp vi c gia ình (Th i gian trình tháng 12). - Ngh nh Thay th N 114/2006/N -CP ngày 03/10/2006 X ph t vi ph m hành chính v dân s và tr em (Th i gian trình tháng 12). - Ngh nh Thay th N s 04/2005/N -CP ngày 11/01/2005 Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B lu t Lao ng v Khi u n i, t cáo v lao ng (Th i gian trình tháng 12). - D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph quy nh khung giá d ch v v d y ngh (th i gian trình tháng 12). - D th o Ngh nh quy nh v qu n lý và s d ng Qu h tr h c ngh (Th i gian trình tháng 11). - D th o Ngh nh s a i, b sung Ngh nh s 110/2007/N -CP v chính sách i v i lao ng dôi dư do s p x p l i doanh nghi p nhà nư c (Th i gian trình Quý IV) - Chi n lư c d y ngh (Th i gian trình Quý IV). - Chi n lư c an sinh xã h i (Th i gian trình tháng 11). - D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v i u ch nh chuNn nghèo giai o n 2006 – 2010 theo ch s trư t giá 2009 – 2010 (Th i gian trình tháng 12). 2. Văn b n B trư ng ban hành theo th m quy n Trong Quý III, năm 2009, theo k ho ch B trư ng s ban hành theo thNm quy n 07 Thông tư hư ng d n, ch o, i u hành. II. CH O, TRI N KHAI CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 1. T p trung hoàn thành các nhi m v , ch tiêu k ho ch năm 2009 2. ChuNn b tri n khai các nhi m v , ch tiêu k ho ch năm 2010 3. Ny m nh th c hi n chương trình c i cách hành chính và Chương trình th c hi n ti t ki m ch ng tham nhũng, lãng phí c a B . T p trung th c hi n giai o n 2 c a án ơn gi n hóa th t c hành chính ( án 30).
  5. 4. T ch c thanh tra vi c th c hi n pháp lu t lao ng, lu t B o hi m xã h i theo vùng t i Yên Bái, An Giang, L ng Sơn, Phú Th , B c Ninh; thanh tra vi c th c hi n chính sách ưu ãi ngư i có công v i cách m ng t i Ninh Thu n và Qu ng Ngãi; thanh tra vi c th c hi n pháp lu t i v i lao ng chưa thành niên t i các doanh nghi p trên a bàn t nh An Giang và Phú Th ; ti p t c thanh tra t xu t công tác an toàn, v sinh lao ng t i 20 công trình xây d ng trên a bàn thành ph Hà N i. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: PHÓ VĂN PHÒNG - Văn phòng Chính ph ; - Lãnh o B ( báo cáo); - V Lao ng, Văn hóa, Xã h i – B KH T; - VP U, C , oàn TNCSHCM; - Lưu: VT, TKTH. Lê Văn Ho t
Đồng bộ tài khoản