Báo cáo 105/BC-LĐTBXH

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
2
download

Báo cáo 105/BC-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo 105/BC-LĐTBXH về tình hình, kết quả thực hiện giai đoạn I, Đề án 30 tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo 105/BC-LĐTBXH

  1. B LAO NG - THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 105/BC-L TBXH Hà N i, ngày 09 tháng 10 năm 2009 BÁO CÁO TÌNH HÌNH, K T QU TH C HI N GIAI O N I, ÁN 30 T I B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I 1. Th c hi n ch o c a Th tư ng v vi c b trí cán b chuyên trách và b o m các i u ki n làm vi c cho T công tác c a B ngành: 1.1. T ch c b máy và nhân s c a T công tác th c hi n án 30 Th c hi n Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 1 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 - 2010 (g i t t là án 30) và ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04 tháng 1 năm 2008 phê duy t K ho ch th c hi n án 30, ngày 25 tháng 7 năm 2008, B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ã ban hành Quy t nh s 978/Q -L TBXH v vi c thành l p T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i, v i 06 thành viên và ban hành văn b n s 2783/L TBXH- VP ngày 8 tháng 8 năm 2008 phân công nhi m v các thành viên T công tác. Quá trình th c hi n, B luôn quan tâm c ng c , ki n toàn, ngày 17 tháng 12 năm 2008 B trư ng ã có Quy t nh s 1798/Q -L TBXH ki n toàn T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a B . Theo ó, s thành viên c a T như sau: 01 T trư ng, là Chánh Văn phòng B ; 01 T phó là Phó V trư ng V Pháp ch ; 04 thành viên kiêm nhi m thu c các ơn v : V T ch c - Cán b ; V K ho ch - Tài chính; V Pháp ch và Văn phòng B . Ngày 29 tháng 12 năm 2008, B trư ng ban hành Quy t nh s 1862/Q -L TBXH phê duy t k ho ch ho t ng c a T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a B ; Ngày 31 tháng 12 năm 2008, ban hành Quy t nh s 1920/Q - L TBXH ban hành Quy ch ho t ng c a T công tác. 1.2. Trang thi t b và i u ki n làm vi c c a T công tác th c hi n án 30 B ã th c hi n trang b phương ti n làm vi c cho thành viên T công tác 30 theo úng yêu c u t i Công văn s 59/CCTTHC ngày 19 tháng 6 năm 2008 c a T công tác chuyên trách (bàn, gh , t , máy vi tính, máy in, máy Scan, phòng làm vi c …), áp ng i u ki n làm vi c c n thi t c a T công tác; th c hi n b trí kinh phí và th c hi n úng ch ph c p trách nhi m cho các thành viên T công tác (kinh phí ho t ng: năm 2008 b trí 70 tri u ng, năm 2009 b trí 100 tri u ng). 2. Tình hình và k t qu th c hi n vi c th ng kê th t c hành chính
  2. 2.1. Các công vi c chính ã tri n khai - Xây d ng k ho ch t ng th : Hoàn thành và ã trình Lãnh o B ký Quy t nh s 1682/Q -L TBXH ngày 29 tháng 12 năm 2008. - T ch c t p hu n v th ng kê TTHC cho lãnh o và chuyên viên các ơn v thu c B ; - L p Danh m c TTHC; Danh m c m u ơn, m u t khai TTHC; - T p h p các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan t i các TTHC; - T ch c i n bi u m u 1; - Ti n hành ki m tra ch t lư ng Bi u m u 1; - Nh p d li u vào ph n m m máy xén; - T ch c công b B TTHC. 2.2. K t qu th ng kê danh m c TTHC Theo Công văn s 148/CCTTHC ngày 03 tháng 12 năm 2008 c a T công tác chuyên trách c i cách TTHC c a Th tư ng Chính ph v vi c l y ý ki n v Danh m c tên TTHC thu c ph m vi ch c năng qu n lý nhà nư c c a B L TBXH s lư ng TTHC c a ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i theo 4 c p th c hi n ư c tính là kho ng 568. Sau khi t ch c rà soát sơ b , B Lao ng - Thương binh và Xã h i ã có Công văn s 201/L TBXH-TCTTH A30 ngày 20 tháng 01 năm 2009 báo cáo k t qu i chi u các TTHC, theo ó có 151 TTHC, thu c 10 lĩnh v c qu n lý nhà nư c thu c B ; ng th i ngh giao vi c th ng kê các TTHC thu c lĩnh v c BHXH do B o hi m xã h i Vi t Nam quy nh và t ch c th c hi n sang cho Cơ quan BHXH Vi t Nam. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ã có Công văn s 2195/L TBXH/TCTTH A30 ngày 24 tháng 6 năm 2009 g i T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph Danh m c Bi u m u 1 và toàn b Bi u 1 ã ư c l p cho 282 TTHC thu c lĩnh v c c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Theo cơ s ý ki n nh n xét c a T công tác chuyên trách CCTTHC c a Th tư ng t i Công văn s 158/CCTTHC ngày 27 tháng 7 năm 2009 v ch t lư ng các TTHC ã th ng kê, B ã ch o các ơn v rà soát l i Danh m c TTHC ã th ng kê và B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ã ban hành Quy t nh s 1026/Q - L TBXH ngày 11 tháng 8 năm 2009 công b B th t c hành chính thu c ph m vi qu n lý c a ngành. B th t c hành chính này g m 286 th t c hành chính kèm theo m u ơn, m u t khai hành chính, yêu c u ho c i u ki n th c hi n th t c hành chính trong các lĩnh v c: Vi c làm, D y ngh , Lao ng - Ti n lương, B o hi m xã h i (b o hi m xã h i b t bu c, b o hi m xã h i t nguy n và b o hi m th t nghi p),
  3. An toàn lao ng, Ngư i có công, B o tr xã h i, Phòng ch ng t n n xã h i, B o v và chăm sóc tr em. Ngày 13 tháng 8 năm 2009 B Lao ng - Thương binh và Xã h i ã t ch c l công b 286 th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i ư c ban hành t i Quy t nh s 1026/Q -BL TBXH ngày 11 tháng 8 năm 2009. Danh m c t ng h p TTHC c a B L TBXH TT ơn v th ng kê Th t c hành chính TW T nh Huy n Xã T ng 1 C c NCC 4 27 19 21 71 2 D y ngh 34 16 50 3 Lao ng - ti n lương 4 3 7 4 Vi c làm 2 20 22 5 B o hi m xã h i 34 34 6 B o tr xã h i 6 7 10 5 28 7 B o v Tr em 1 3 4 8 8 B o hi m th t nghi p 8 1 9 9 Phòng ch ng TNXH 12 8 4 1 25 10 An toàn lao ng 4 3 7 11 Lao ng ngoài nư c 23 2 25 12 T ng 89 129 37 31 286 Ph n m m máy xén cũng ã ư c ch nh s a, b sung tương ng trên cơ s các nh n xét c a T công tác chuyên trách CCTTHC c a Th tư ng Chính ph và ã g i lên T CTCTCCTTHC úng th i h n. 3. Vi c tri n khai ch o c a Th tư ng v vi c g n thi ua khen thư ng, b t và b nhi m cán b v i vi c th c hi n án 30 t i a phương Th c hi n Công văn s 3928/BNV-CCHC ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B N i v , B Lao ng - Thương binh và Xã h i ã giao cho V T ch c cán b , Văn phòng B ch trì, ph i h p v i T công tác th c hi n án 30 c a B tham mưu cho B t ch c th c hi n, thư ng xuyên nh c nh , ôn c trong các công văn ch o c a B v th c hi n án 30 và trong các kỳ h p giao ban c a B v i Th trư ng các ơn v và coi ây là m t tiêu chí ánh giá, bình xét khen thư ng t xu t và hàng năm c a các cá nhân, ơn v . 4. ánh giá 4.1. Công tác ch o i u hành c a B i v i vi c th c hi n án 30
  4. - B trư ng ã tr c ti p i u hành, ch o vi c th c hi n án 30 t i B ; luôn quan tâm gi i quy t các v n có liên quan vi c t ch c th c hi n án 30 ư c thu n l i nh t. T khi tri n khai th c hi n án 30 n nay, B trư ng ã ban hành nhi u văn b n ch o c th công vi c. Trong các cu c h p giao ban c a Lãnh o B và các cu c giao ban th trư ng các ơn v , u có ch o ôn c, ch n ch nh; nghiêm túc th c hi n vi c Báo cáo nh kỳ k t qu th c hi n cho T công tác chuyên trách c a Th tư ng Chính ph úng th i gian quy nh. - T công tác ó nghiêm túc th c hi n s ch o c a Th tư ng, c a Lãnh o B , s hư ng d n c a T công tác chuyên trách c a Th tư ng Chính ph ; t ch c t p hu n, hư ng d n và ôn c các ơn v th c hi n theo úng ti n ra. - ư c s quan tâm ch o thư ng xuyên, tr c ti p c a Lãnh o B , nhìn chung Th trư ng các ơn v ã ý th c ư c t m quan tr ng c a vi c th c hi n án nên ã ch o các b ph n chuyên môn c a ơn v mình th c hi n vi c th ng kê th t c hành chính theo yêu c u c a T công tác th c hi n án 30 c a B . 4.2. T n t i, khó khăn, vư ng m c trong quá trình tri n khai th c hi n án 30 - V nh n th c: Th trư ng m t s ơn v chưa hi u rõ t m quan tr ng c a án 30 và còn hi u nh m gi a c i cách th t c hành chính và c i cách hành chính nói chung, do ó chưa quan tâm ch o, b trí cán b th c hi n chưa t theo yêu c u nên ti n th c hi n th ng kê ch m, ch t lư ng c a Bi u m u th ng kê chưa t ph i thư ng xuyên ôn c m i th c hi n cũng như ph i làm l i nhi u l n. - V nhân l c: cán b , công ch c c a các ơn v làm nhi m v th ng kê TTHC còn ph i kiêm nhi m nhi u công vi c chuyên môn nên vi c dành th i gian cho th c hi n án 30 v n còn h n ch . Bên c nh ó trình c a cán b hi u v TTHC, cũng như các yêu c u cho vi c th ng kê, i n Bi u m u 1 còn nhi u h n ch nên nh hư ng n ch t lư ng cũng như ti n công vi c, trong khi ó m t s ơn v cán b ư c t p hu n nghi p v th ng kê TTHC l i chuy n sang làm nhi m v chuyên môn khác c a ơn v . - V phương ti n, kinh phí: kinh phí dành cho ho t ng c a án còn h n h p, các nh m c chi tiêu th p nên th i gian u g p r t nhi u khó khăn. Khi Thông tư 129/BTC-TT ư c ban hành ã tháo g m t ph n nhưng kinh phí chưa k p b sung. 5. M t s bài h c kinh nghi m cho Giai o n 2 - Vi c tri n khai thành công án 30 mu n thành công ph i g n v i s vào cu c c a lãnh o các c p, c bi t là c p ơn v cơ s . C th : + Th trư ng ơn v ph i dành th i gian tr c ti p ch o và giao m t ng chí c p phó c a mình giúp thư ng xuyên ch o công tác này. + Th c hi n úng các hư ng d n c a TCTCT trong vi c t ch c, tri n khai các công vi c c a án. + Tr c ti p hư ng d n, h tr các ơn v làm i m.
  5. + ôn c, ki m tra, hư ng d n thư ng xuyên. + Báo cáo, trao i k p th i v i T công tác v k t qu , cách làm, nh t là nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n t i cơ s nh m tháo g k p th i; - V m t t ch c th c hi n: + T trư ng TCT th c hi n án 30 ph i th c s hi u công vi c c a án và ph i quan tâm t i công vi c này; + Tăng cư ng i ngũ cán b chuyên trách th c s , gi m thi u s lư ng cán b kiêm nhi m. + n nh cán b u m i t ng h p k t qu ho t ng c a án t i ơn v . + Vi c th ng kê không giao khoán cho cán b u m i mà ph i do các b ph n chuyên môn th c hi n. + Có k ho ch huy ng cán b chuyên môn t các ơn v tr c ti p th c hi n công vi c tri n khai các công vi c c a ơn v trong các giai o n nư c rút. + Thúc Ny s c nh tranh lành m nh gi a các ơn v tr c ti p th c hi n án. - Thông qua báo cáo giao ban n i b nh kỳ. - Ch o th trư ng các ơn v quan tâm hơn n vi c th c hi n án 30; ch o các ơn v ch c năng c th hóa n i dung Công văn s 3928/BNV-CCHC ngày 31/12/2008 c a B N i v v vi c xem xét thi ua, b t, b nhi m cán b , công ch c th c hi n án 30. - B sung ngân sách th c hi n án 30 cho T công tác th c hi n án 30 c a B và c a các ơn v thu c B . KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - T Công tác CTCCTTHC c a Th tư ng; - B trư ng ( báo cáo); - Các ơn v liên quan trong B ( th c hi n); - T công tác 30; - V PC, Văn phòng B . Ph m Minh Huân
Đồng bộ tài khoản