Báo cáo 116/BC-LĐTBXH

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Báo cáo 116/BC-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo 116/BC-LĐTBXH về tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo 116/BC-LĐTBXH

  1. B LAO NG – THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc ---------- ------------------- S : 116/BC-L TBXH Hà N i, ngày 23 tháng 10 năm 2009 BÁO CÁO TÌNH HÌNH, K T QU TH C HI N ÁN 30 T I B LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Kỳ báo cáo t 25-9 n 25-10-2009 1. Tình hình và k t qu th c hi n giai o n 2. 1.1. Công tác ch o: Th c hi n ch o c a Th tư ng Chính ph và yêu c u c a T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph (sau ây g i t t là T công tác chuyên trách), B Lao ng – Thương binh và Xã h i ã hoàn thành: - Báo cáo sơ k t tình hình th c hi n giai o n I c a án 30 (Báo cáo s 105/BC- L TBXH ngày 9/10/2009); - Phát hành công văn s 3828/L TBXH-TCTTH A30 ngày 9/10/2009 ch o th trư ng các ơn v nghiêm túc tri n khai th c hi n giai o n II c a án 30, trong ó có giao ch tiêu c th cho các ơn v , kh ng nh “không ti p nh n k t qu rà soát th t c hành chính c a nh ng ơn v không t ch tiêu ư c giao” và yêu c u các ơn v thành l p nhóm giúp vi c cho lãnh o ơn v thNm nh k t qu rà soát TTHC trư c khi g i v cho T Công tác th c hi n án 30 c a B . - T Công tác th c hi n án 30 c a B ã l p k ho ch xu ng làm vi c tr c ti p v i t ng ơn v hư ng d n, ôn c ki m tra vi c rà soát TTHC. C th ã ph i h p v i T công tác chuyên trách t ch c hư ng d n cho V B o hi m xã h i, ã t ch c ki m tra và hư ng d n cho C c Vi c làm, V Lao ng – Ti n lương và C c Qu n lý Lao ng ngoài nư c. ây là các ơn v có các TTHC thu c di n ưu tiên rà soát. K t qu làm vi c ư c các ơn v ánh giá r t thi t th c. - Thông báo t i giao ban c a B v ti n và k t qu rà soát. -B ã b sung thêm kinh phí 100 tri u cho ho t ng c a án. - ăng thư ng m i các t ch c và cá nhân tham gia góp ý ki n, xu t các gi i pháp ơn gi n hóa các th t c hành chính thu c ph m vi qu n lý c a B trên trang thông tin i n t www.molisa.gov.vn c a B . 1.2. K t qu tri n khai rà soát:
  2. - C c An toàn lao ng: ã hoàn thành 7/7 Th t c hành chính và ki n ngh thay th 01 TTHC, tuy nhiên chưa t m c tiêu ơn gi n t i thi u 30% nên ã yêu c u ơn v ti p t c rà soát l i; - V B o hi m xã h i: ã hoàn thành 3/3 TTHC ưu tiên rà soát ang trình Lãnh o C c phê duy t. Còn l i 28/28 TTHC ã hoàn thành c p chuyên viên; - C c B o tr xã h i: hoàn thành c p chuyên viên 17/28 TTHC; - C c B o v , chăm sóc tr em: hoàn thành c p chuyên viên 8/8 TTHC; - T ng c c D y ngh : hoàn thành c p chuyên viên 50/50 TTHC; - V Lao ng – Ti n lương: hoàn thành c p chuyên viên 7/7 TTHC; - C c Ngư i có công: hoàn thành c p chuyên viên 71/71 TTHC; - C c Qu n lý lao ng ngoài nư c: hoàn thành c p chuyên viên 25/25 TTHC; - C c Vi c làm: ã hoàn thành 8/8 TTHC ưu tiên rà soát ang trình Lãnh o C c phê duy t. Còn l i 23/23 TTHC ã hoàn thành c p chuyên viên; - C c Phòng, ch ng t n n xã h i: ã hoàn thành 25/25 TTHC, trong ó ki n ngh s a i, b sung 05 TTHC; ki n ngh thay th 08 TTHC và ki n ngh bãi b /h y b 07 TTHC. Hi n nay T Công tác th c hi n án 30 c a B ang ki m tra, rà soát l i. 2. T n t i Ti n th c hi n rà soát m ts ơn v còn ch m do thi u nhân l c. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - T công tác chuyên trách CCTTHC c a TTgCP; - B trư ng ( báo cáo); - Lưu VT, T CT30. Ph m Minh Huân
Đồng bộ tài khoản