Báo cáo 125/BC-LĐTBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
4
download

Báo cáo 125/BC-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo 125/BC-LĐTBXH về việc công tác soạn thảo, ban hành và kiểm tra, rà soát văn bản năm 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo 125/BC-LĐTBXH

  1. B LAO NG - THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 125/BC-L TBXH Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 2009 BÁO CÁO CÔNG TÁC SO N TH O, BAN HÀNH VÀ KI M TRA, RÀ SOÁT VĂN B N NĂM 2009 Tr l i công văn s 3512/BTP-KTraVB ngày 06 tháng 10 năm 2009 c a B Tư pháp v vi c báo cáo tình hình công tác so n th o, ban hành và ki m tra, rà soát văn b n năm 2009, B Lao ng - Thương binh và Xã h i xin báo cáo như sau: 1. M t s k t qu t ư c năm 2009 a. Công tác xây d ng văn b n Trong năm 2009 B Lao ng - Thương binh và Xã h i d ki n trình Chính ph 34 văn b n, g m: 20 Ngh nh, 13 Quy t nh c a TTg (Trong ó 4 Quy t nh v án, Chương trình m c tiêu), 01 Quy t nh c a Ch t ch nư c và ban hành theo thNm quy n 41 Thông tư và Thông tư liên t ch. Th c hi n chương trình xây d ng pháp lu t c a B , n h t tháng 10/2009 B Lao ng - Thương binh và Xã h i ã ban hành ư c 12 Ngh nh, 05 Quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; 32 Thông tư và Thông tư liên t ch ( t 66% k ho ch). Tháng 8 năm 2009, B Lao ng - Thương binh và Xã h i ã trình Chính ph d án lu t Ngư i khuy t t t và n ngày 10 tháng 10 năm 2009 Th tư ng Chính ph ã ký t trình Qu c h i d án lu t này. ang ti n hành xây d ng B lu t lao ng (s a i), d ki n tháng 12 năm 2009 s l y ý ki n r ng rãi trên website c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i và trình Chính ph vào tháng 3 năm 2010. V Pháp ch là u m i t ng h p, theo dõi k ho ch xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t và ph i h p v i V K ho ch Tài chính trong vi c phân b kinh phí xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t hàng năm. b. Công tác góp ý văn b n V Pháp ch ã ch trì và ph i h p v i các ơn v trong B Lao ng - Thương binh và Xã h i chuNn b ý ki n B tham gia vào trên 200 d án Lu t, Ngh quy t c a Qu c h i; Pháp l nh và Ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i; Ngh nh c a Chính ph ; Quy t nh c a Th tư ng Chính ph cũng như các Thông tư c a các B , ngành. i v i các d án lu t ang trong giai o n xây d ng, V Pháp ch tích c c tham gia ý ki n thông qua các cu c h i th o, óng góp b ng văn b n.
  2. c. Công tác ki m tra, rà soát văn b n ã và ang tri n khai t t Ch th s 32/2005/CT-TTg ngày 10/10/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng công tác ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t, bên c nh ó V Pháp ch tích c c ph i h p cùng v i C c Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t - B Tư pháp và các ơn v thu c B Lao ng - Thương binh và Xã h i ti n hành rà soát văn b n quy ph m pháp lu t do B trình ban hành, ban hành và ưa ra các gi i pháp nh m kh c ph c nh ng sai sót trong công tác xây d ng văn b n. Năm 2009 rà soát 03 lĩnh v c Qu n lý lao ng ngoài nư c, Vi c làm và Phòng ch ng t n n xã h i. K t qu rà soát ã xu t bãi b 11 văn b n do B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành theo thNm quy n, liên t ch v i các B ngành và s ư c công b vào tháng 12 năm 2009. 2. Nh ng t n t i, vư ng m c và các xu t, ki n ngh a. T n t i - Ti n th c hi n k ho ch xây d ng các văn b n c a B còn ch m, vi c tham gia góp ý ki n c a B vào vi c xây d ng các văn b n c a các B , Ngành và cơ quan khác chưa k p th i. - Vi c ki m tra rà soát văn b n m i ti n hành c p B , chưa t ch c ti n hành ki m tra ư c c p t nh. - i ngũ cán b làm công tác pháp ch B còn thi u và y u; vi c ti p c n thông tin tài li u t bên ngoài còn nhi u h n ch . b. Nguyên nhân - Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t hàng năm có s lư ng văn b n l n và có nhi u bi n ng do nguyên nhân khách quan. - Văn b n góp ý ki n thư ng quá g p không th i gian nghiên c u, có nhi u lĩnh v c không liên quan cũng ph i góp ý ki n do v y ch t lư ng văn b n không sâu. - Kinh phí c p cho ho t ng xây d ng văn b n, tham gia góp ý văn b n còn h n h p và th p, ph n nào nh hư ng n ch t lư ng văn b n chưa cao. - i ngũ cán b ph n l n còn tr , m i ra trư ng nên kinh nghi m còn thi u. Ngoài ra do c thù công vi c nhi u, i s ng khó khăn nên s cán b làm công tác pháp ch còn ít. c. Ki n ngh - ngh B Tư pháp ti p t c t ch c các l p b i dư ng cho i ngũ cán b công ch c pháp ch B , ngành làm công tác ki m tra, rà soát văn b n. - ngh B Tư pháp ki n ngh Chính ph tăng kinh phí cho công tác xây d ng văn b n, ki m tra văn b n.
  3. - ngh h tr vi c ti p c n thông tin tài li u t bên ngoài thông qua t ch c h i th o, h i ngh . 3. K ho ch năm 2010 - Hoàn thi n d án “Lu t ngư i khuy t t t” trình Qu c h i thông qua vào tháng 5 năm 2010. - Ph i h p v i các ơn v trong và ngoài B trình Chính ph trình Qu c h i B lu t lao ng (s a i) vào tháng 10 năm 2010. - Nghiên c u xây d ng Lu t Ti n lương t i thi u, Lu t Vi c làm. - Ti p t c nghiên c u trình Chính ph trình Ch t ch nư c phê chuNn Công ư c qu c t v quy n c a ngư i khuy t t t, Nghiên c u công ư c s 159 v tái thích ng ngh nghi p và vi c làm c a ngư i khuy t t t c a ILO. - Nghiên c u phê chuNn Công ư c s 122 v chính sách vi c làm và Công ư c s 105 v xóa b lao ng cư ng b c. - Công tác ki m tra, rà soát văn b n: s ti p t c ti n hành ki m tra, rà soát văn b n c a m t s t nh và m t s ơn v trong B (Ngư i có công, D y ngh , Ti n lương, B o hi m xã h i). - M t s nhi m v khác ư c lãnh o B giao. Trên ây là tình hình công tác so n th o, ban hành và ki m tra, rà soát văn b n năm 2009 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i xin báo cáo B Tư pháp. TL. B TRƯ NG KT. V TRƯ NG V PHÁP CH Nơi nh n: PHÓ V TRƯ NG - B Tư pháp; - Lãnh o B ( b/c); - Lưu VT, PC. Nguy n Kim Phương
Đồng bộ tài khoản