Báo cáo 2697/BC-BNV

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
59
lượt xem
14
download

Báo cáo 2697/BC-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo 2697/BC-BNV về công tác phòng, chống tham nhũng tháng 8 năm 2009 do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo 2697/BC-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 2697/BC-BNV Hà N i, ngày 20 tháng 08 năm 2009 BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG THÁNG 8 NĂM 2009 (t ngày 21/7/2009 n ngày 20/8/2009) Th c hi n ch báo cáo nh kỳ công tác phòng, ch ng tham nhũng, B N i v báo cáo công tác phòng, ch ng tham nhũng tháng 8 năm 2009 như sau: 1. Công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t phòng, ch ng tham nhũng B N i v thư ng xuyên tuyên truy n, ph bi n, quán tri t pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng, Ban Cán s ng B N i v và ng y cơ quan B N i v ã ban hành K ho ch th c hi n cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh” năm 2009. T ó, các Chi b tr c thu c cũng l p k ho ch tri n khai Cu c v n ng này cho t ng qu n chúng, ng viên c a ơn v ; B N i v ã ưa công tác phòng, ch ng tham nhũng tr thành m t sinh ho t nh kỳ t i các bu i giao ban c a cơ quan, ơn v ; th c hi n t t vi c thông báo dân ch hàng tháng v các n i dung liên quan n công tác t ch c, cán b và các ho t ng khác c a B N i v n t ng ơn v , t ch c thu c B thông qua m ng eOffice. 2. S phân công ch o và cơ quan giúp vi c v công tác phòng, ch ng tham nhũng c a B N i v Ban Cán s ng B ã có s ph i h p ch t ch v i ng y cơ quan ch o tri n khai công tác phòng, ch ng tham nhũng. Trong Ban Cán s ng B , ng chí Bí thư Ban Cán s tr c ti p ph trách, ch o công tác phòng, ch ng tham nhũng, ng th i phân công ng chí y viên Ban Cán s , Bí thư ng y ph trách, ch o công tác này trong ng b cơ quan. Các ng chí khác trong Ban Cán s , ng th i là Lãnh o B có trách nhi m ch o tri n khai th c hi n công tác phòng, ch ng tham nhũng trên các lĩnh v c ư c phân công. y ban Ki m tra có trách nhi m xây d ng và th c hi n k ho ch ki m tra hàng năm v lãnh o th c hi n chương trình hành ng c a B v phòng, ch ng tham nhũng. Lãnh o B giao Thanh tra B ch u trách nhi m th c hi n ch báo cáo vi c th c hi n Chương trình hành ng c a B N i v th c hi n Lu t Phòng, ch ng tham nhũng theo quy nh. 3. Vi c th c hi n bi n pháp phòng ng a m b o s d ng cơ s v t ch t, trang thi t b ph c v nhi m v theo úng quy nh. Th c hi n có hi u qu Quy t nh s 1267/Q -BNV ngày 21/6/2006 c a B trư ng
  2. B N i v v giao d ch m c văn phòng phNm và i n tho i i v i các ơn v thu c cơ quan B ; Tăng cư ng ki m tra ki m soát ho t ng c a i xe v l ch trình i công tác; b o dư ng, i tu các phương ti n, thi t b văn phòng. T ch c các cu c h p, h i th o, h i ngh m b o ti t ki m, hi u qu , úng nh m c quy nh. L ng ghép các n i dung làm gi m thi u s lư ng cu c h p, h i th o, h i ngh , t p hu n m b o ch t lư ng. Ti p t c th c hi n t t công tác chuNn b cho vi c tri n khai xây d ng tr s B . T ch c ph bi n tài li u, các quy nh c a pháp lu t v Lu t Cán b , công ch c t i cơ quan nh m th ng nh t nh n th c, nâng cao ho t ng công v c a cán b công ch c. Theo dõi, ôn c các ơn v th c hi n Chương trình công tác năm 2009 c a B m b o ti n , ch t lư ng văn b n, án, d án làm tăng hi u qu góp ph n áng k vào công tác th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. T ch c thanh lý tài s n (máy tính, bàn gh , m t s v t d ng khác) ã h t h n s d ng theo quy nh. - Các cu c h p, h i ngh ư c t ch c theo tiêu chuNn ISO 9001:2000 ã ư c quy nh. - T ch c ánh giá ch ng nh n h th ng tiêu chuNn 38 quy trình ISO c a B t tiêu chuNn ch t lư ng TCVN 9001:2000 và ngh T ng c c o lư ng tiêu chuNn ch t lư ng c p gi y ch ng nh n h th ng qu n lý ch t lư ng c a B N i v . 4. Vi c phát hi n, x lý tham nhũng, tiêu c c Ch o sát sao các cơ quan, t ch c, ơn v tr c thu c B làm t t công tác phòng ng a tham nhũng, tiêu c c. Cán b , công ch c, viên ch c thu c B luôn ch p hành nghiêm ch nh các quy nh ch , nh m c, tiêu chuNn; th c hi n nhi m v ư c giao m b o tuân th chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, công khai, minh b ch. Trong tháng 8 năm 2009 không x y ra tình tr ng ơn thư khi u n i, t cáo liên quan n tham nhũng, tiêu c c. 5. Công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo ti p công dân và phòng, ch ng tham nhũng Báo cáo k t qu và d th o K t lu n thanh tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v tiêu chuNn ng ch công ch c i v i cán b , công ch c lãnh o t Giám c s và tương ương tr xu ng c a UBND t nh Hưng Yên. Xây d ng, trình B trư ng ban hành K ho ch th c hi n Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng tham nhũng n năm 2020 c a B N i v (Quy t nh s 1154/Q -BNV ngày 30/7/2009). Trong tháng 8/2009, B N i v ã ti p nh n và x lý 166 ơn khi u n i, t cáo, ki n ngh , ph n ánh c a cán b , công ch c, viên ch c và công dân; ti p 23 lư t cán b ,
  3. công ch c và công dân n khi u n i, t cáo và ki n ngh , ph n ánh; ã ti n hành ki m tra, xác minh và gi i quy t m t s trư ng h p khi u n i, t cáo liên quan n vi c th c hi n ch , chính sách i v i cán b , công ch c, k lu t, thi tuy n cán b , công ch c; th c hi n quy ch dân ch … Làm vi c v i B Y t v n i dung ơn liên quan n B nh vi n K. D bu i h p cùng v i Thanh tra Chính ph bàn v vi c gi i quy t khi u n i quy t nh k lu t c a ông Cao H ng Minh, th xã Sơn Tây, TP Hà N i. 6. Vi c xây d ng, ban hành các văn b n ph c v ho t ng phòng, ch ng tham nhũng a) Các văn b n ã ban hành - Thông tư hư ng d n vi c chuy n biên ch và viên ch c c p t nh, c p huy n c a B o hi m xã h i nông thôn Ngh An sang B o hi m xã h i Ngh An thu c b o hi m xã h i Vi t Nam qu n lý (07/2009/TT-BNV ngày 14/7/2009); - Thông tư liên t ch hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn v lĩnh v c k ho ch và u tư thu c y ban nhân dân c p t nh, huy n (s 05/TTLT-BKH T-BNV ngày 05/08/2009); - Quy t nh v vi c giao b sung tiêu chuNn biên ch hành chính năm 2009 iv i B Y t (1066/Q -BNV ngày 14/7/2009); - Quy t nh v vi c giao b sung tiêu chuNn biên ch hành chính năm 2009 iv i y ban Dân t c (1065/Q -BNV ngày 14/7/2009); - Quy t nh v vi c giao b sung ch tiêu biên ch hành chính năm 2009 iv i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (1064/Q -BNV ngày 14/7/2009); - Quy t nh v vi c giao b sung ch tiêu biên ch hành chính năm 2009 iv iB Giao thông v n t i (1063/Q -BNV ngày 14/7/2009) - Quy t nh v vi c giao b sung ch tiêu biên ch hành chính năm 2009 i v i các t nh: Vĩnh Phúc, B c C n, Tuyên Quang, Qu ng Ninh, Th a Thiên Hu , Gia Lai, Bình Dương; B n Tre, ng Tháp, ăk Lăk (1062/Q -BNV ngày 14/7/2009); - Quy t nh v vi c giao b sung ch tiêu biên ch hành chính năm 2009 iv iB Tài nguyên và Môi trư ng (1204/Q -BNV ngày 11/7/2009); b) Các văn b n ã trình c p có thNm quy n - Báo cáo Lãnh o B tài li u ph c v phiên h p th 22 c a y ban Thư ng v Qu c h i: Báo cáo v vi c ban hành Ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i v s a i, b sung m c III B ng ph c p ch c v i v i cán b lãnh o c a Nhà nư c và i bi u Qu c h i ho t ng chuyên trách ban hành kèm theo Ngh quy t 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 v vi c phê chuNn b ng lương ch c v , b ng ph c p ch c v i v i cán b lãnh o Nhà nư c; b ng lương chuyên môn, nghi p v ngành Tòa án, ngành Ki m sát;
  4. - T trình Chính ph v d th o Ngh nh v qu n lý biên ch công ch c (2475/TTr- BNV ngày 31/7/2009); - Báo cáo Chính ph v ánh giá tình hình th c hi n Ngh nh s 13/2008/N -CP và Ngh nh 14/2008/N -CP ngày 4/2/2008 v t ch c và các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân c p t nh, huy n (s 2578/BC-BNV ngày 07/8/2009); - Trình Th tư ng Chính ph ban hành Quy t nh v thành l p Ban qu n lý kinh t ng Tháp, t nh ng Tháp (s 1165/Q -TTg ngày 7/8/2009); - Báo cáo Th tư ng v vi c rà soát, ki n ngh x lý nh ng nhi m v , quy n h n còn ch ng chéo, phân công chưa h p lý gi a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v i m t s B , ngành liên quan (2587/BC-BNV ngày 10/8/2009); - Trình Lãnh o B ký ban hành Thông tư liên t ch c a B Qu c phòng, B N i v , B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n Ngh nh s 21/2009/N -CP ngày 23/02/2009 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam v ch , chính sách i v i sĩ quan thôi ph c v t i quân ngũ; sĩ quan t i ngũ hy sinh, t tr n; sĩ quan t i ngũ chuy n sang quân nhân chuyên nghi p ho c công ch c qu c phòng; - Các B , cơ quan thành viên Ban Ch o nghiên c u c i cách chính sách ti n lương Nhà nư c d th o Quy t nh v vi c k ho ch tri n khai nghiên c u c i cách t ng th chính sách ti n lương nhà nư c năm 2011; - Trình lãnh o B ký ban hành Quy t nh s 1137/Q -BNV ngày 28/7/2009 v vi c công b danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do B N i v ban hành và liên t ch ban hành hi u l c pháp lu t; - Công văn s 2294/TTr-BNV ngày 20/7/2009 Ban Cán s ng Chính ph và Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng thêm Phó Ch t ch UBND c p huy n thu c t nh Ngh An và Long An; - Công văn s 2288/TTr-BNV ngày 20/7/2009 Ban Cán s ng Chính ph và Th tư ng Chính ph v vi c kéo dài th i gian công tác i v i 01 Th trư ng B Khoa h c và Công ngh ; - Công văn s 2280/TTr-BNV ngày 20/7/2009 Ban Cán s ng Chính ph và Th tư ng Chính ph v vi c b sung hai Th trư ng B Giáo d c và ào t o; - Công văn s 2289/TTr-BNV ngày 20/7/2009 Ban Cán s ng Chính ph và Th tư ng Chính ph v vi c b sung 01 Th trư ng B Ngo i giao; - Công văn s 2290/TTr-BNV ngày 3/8/2009 Ban Cán s ng Chính ph và Th tư ng Chính ph v vi c b sung 02 y viên H i ng qu n tr T p oàn d t may Vi t Nam; - Công văn s 33/TTr-BNV ngày 3/8/2009 Ban Cán s ng Chính ph và Th tư ng Chính ph v ;
  5. - Công văn s 35/TTr-BNV ngày 4/8/2009 Ban Cán s ng Chính ph và Th tư ng Chính ph v vi c giao kiêm nhi m T ng giám c và xin ch trương th c hi n quy trình b nhi m T ng giám c T ng công ty Thu c lá B Công Thương; - Công văn s 36/TTr-BNV ngày 7/8/2009 Ban Cán s ng Chính ph và Th tư ng Chính ph v vi c ngh thăng c p c p b c hàm c p Tư ng i v i 18 ng chí sĩ quan Công an nhân dân năm 2009; - Công văn s 37/TTr-BNV ngày 7/8/2009 Ban Cán s ng Chính ph và Th tư ng Chính ph v vi c xin ch trương b nhi m 01 ng chí Th trư ng và T ng c c trư ng T ng c c tình báo B Công an; - Công văn s 38/TTr-BNV ngày 7/8/2009 Ban Cán s ng Chính ph và Th tư ng Chính ph v vi c b nhi m 03 y viên H i ng qu n tr T p oàn công nghi p cao su Vi t Nam; - Công văn s 39/TTr-BNV ngày 10/8/2009 Ban Cán s ng Chính ph và Th tư ng Chính ph v vi c b nhi m 03 Th trư ng B K ho ch và u tư; - Công văn s 40/TTr-BNV ngày 10/8/2009 Ban Cán s ng Chính ph và Th tư ng Chính ph v vi c 01 Th trư ng ngh hưu và b sung 01 Th trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i; - Công văn s 2507/TTr-BNV ngày 04/8/2009 Ban Cán s ng Chính ph và Th tư ng Chính ph v vi c b nhi m Phó ch nhi m Văn phòng Chính ph ; - Công văn s 2590/BNV-CCVC ngày 10/8/2009 v vi c Th tư ng Chính ph quy t nh kéo dài th i gian gi ch c v Th trư ng B Y t ; - Công văn s 2589/BNV-CCVC ngày 10/8/2009 v vi c ngh B Thông tin và Truy n thông ti n hành th t c th c hi n quy trình, trình c p có thNm quy n xem xét quy t nh b nhi m l i 01 Th trư ng B Thông tin và Truy n thông; - Công văn s 2539/TB-BNV ngày 16/8/2009 v vi c thông báo t ch c l y phi u xu t hình th c k lu t sau khi ã t ch c các cu c h p ki m i m c a t p th và cá nhân có sai ph m theo k t lu n Thanh tra t i B o hi m ti n g i Vi t Nam; - Công văn s 2548/BNV-CCVC ngày 6/8/2009 v vi c ngh B Khoa h c và Công ngh ti n hành th t c th c hi n quy trình, trình c p có thNm quy n, xem xét quy t nh b nhi m l i 01 Th trư ng B Khoa h c và Công ngh ; - Công văn s 2523/BC-BNV ngày 5/8/2009 báo cáo Ban Cán s ng Chính ph và Th tư ng Chính ph v vi c thNm nh nhân s ngh b nhi m y viên H i ng qu n tr T ng công ty Hàng không Vi t Nam; - Công văn s 2591/BNV-CCVC ngày 10/8/2009 g i các cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr các t p oàn, T ng công ty Nhà nư c v th c hi n ch hưu trí năm 2010 i v i cán b công ch c;
  6. - Công văn s 2576/BNV-CCVC ngày 7/8/2009 g i B Văn hóa Th thao và Du l ch v vi c án t ch c thi nâng ng ch hu n luy n viên chính và hu n luy n viên cao c p năm 2009; - Công văn s 2556/BNV-CCVC ngày 7/8/2009 g i T ng công ty Công nghi p Xi măng v vi c trao i áp d ng th c hi n Lu t cán b , công ch c; - Công văn s 2502/BNV-CCVC ngày 4/8/2009 g i Thanh tra Chính ph v thi nâng ng ch thanh tra viên cao c p năm 2009; - Công văn s 2491/BNV-CCVC ngày 3/8/2009 g i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c trao i áp d ng th c hi n Lu t cán b , công ch c; - Công văn s 2490/BNV-CCVC ngày 3/8/2009 g i Th ng c ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v vi c th c hi n quy trình l y ý ki n xem xét k lu t cán b B o hi m ti n g i Vi t Nam; - Công văn s 2503/BNV-CCVC ngày 4/8/2009 g i Thanh tra Chính ph v vi c tham gia ý ki n án thi nâng ng ch t thanh tra viên lên thanh tra viên chính năm 2009; - Công văn s 02/BNV-CT4 (G II) ngày 11/8/2009; Công văn s 03/BNV-CT4 (G II) ngày 11/8/2004 g i Ban ch nhi m và T thư ký Chương trình 4-Giai o n II v vi c th ng nh t ý ki n v d th o Quy ch ho t ng c a Ban Ch nhi m và T thư ký chương trình 4-giai o n II. c) Các văn b n ang tri n khai xây d ng - Ngh nh v qu n lý biên ch công ch c. - Ngh nh v tuy n d ng, s d ng và qu n lý i v i công ch c. - Ngh nh quy nh v ào t o, b i dư ng i v i công ch c. - Ngh nh quy nh v thôi vi c và ngh hưu i v i công ch c. - Ngh nh v cán b , công ch c c p xã. - Ngh nh quy nh v x lý k lu t i v i cán b , công ch c - Ngh nh c a Chính ph quy nh vi c áp d ng Lu t Cán b , công ch c i v i Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr , T ng Giám c, Phó t ng giám c, Giám c, Phó giám c, K toán trư ng và nh ng ngư i gi các ch c v lãnh o, qu n lý khác trong các doanh nghi p nhà nư c; ngư i ư c Nhà nư c c làm i di n ch s h u ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p có v n góp c a Nhà nư c. - Ngh nh quy nh ho t ng thanh tra công v .
  7. - Ngh nh quy nh danh m c ngành, ngh , công vi c, th i h n mà cán b , công ch c không ư c làm sau khi có quy t nh ngh hưu, thôi vi c. - Ngh nh quy nh nh ng ngư i là công ch c trong cơ quan c a ng, Nhà nư c, t ch c chính tr - xã h i và trong b máy lãnh o, qu n lý c a ơn v s nghi p công l p. - án thí i m t ch c thi nâng ng ch theo nguyên t c c nh tranh. - án v phương pháp xác nh v trí vi c làm và cơ c u công ch c. án v cơ ch , chính sách phát hi n, thu hút, b i dư ng, tr ng d ng và ãi ng i v i ngư i có tài năng. - Ngh nh s a i, b sung Ngh nh s 132/2007/N -CP v chính sách tinh gi n biên ch . - T ch c xây d ng Thông tư quy nh tiêu chuNn, ch và m t s chính sách i v i gi ng viên các cơ s ào t o b i dư ng; - Hoàn thi n d th o Ngh nh thay th Ngh nh 88/2003/N -CP c a Chính ph v t ch c, ho t ng và qu n lý h i; - Ph i h p v i y ban Qu c phòng và An ninh c a Qu c h i ch nh lý D án Lu t Cơ y u theo ý ki n c a i bi u Qu c h i t i kỳ h p th 5 và y ban Thư ng v Qu c h i t i phiên h p th 22; - Hoàn ch nh xin ý ki n thNm nh d th o Thông tư hư ng d n Ngh nh s 01/2009/N -CP ngày 02/02/2009 c a Chính ph v tiêu chuNn v t ch t, h u c n i v i ngư i làm công tác cơ y u; - T ch c oàn ki m tra, kh o sát và chuNn b tài li u báo cáo Ban Bí thư Trung ương ng t ch c h i ngh sơ k t 5 năm th c hi n Ch th 41-CT/TW c a B Chính tr v ti p t c Ny m nh công tác cơ y u ph c v s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa. d) Các văn b n xin ý ki n các B , ngành có liên quan - Các B , cơ quan thành viên Ban ch o nghiên c u c i cách chính sách ti n lương Nhà nư c d th o Quy t nh v vi c k ho ch tri n khai nghiên c u c i cách t ng th chính sách ti n lương nhà nư c năm 2011; - B Lao ng - Thương binh và Xã h i d th o báo cáo Chính ph v phương án gi i quy t ti n lương, ph c p công v và tr c p năm 2010; - G i văn b n xin ý ki n m t s cơ quan h u quan v d th o án “T ch c b máy qu n lý nhà nư c v công tác thanh niên” theo ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph ; - B Tư pháp thNm nh d th o Ngh nh thôi vi c và ngh hưu i v i công ch c;
  8. - Văn b n ngh B Tư pháp thNm nh d th o Ngh nh c a Chính ph v qu n lý biên ch công ch c. ) Các văn b n tham gia ý ki n - B K ho ch và u tư d th o Thông tư liên t ch c a B K ho ch và u tư, B Tài chính và B N i v hư ng d n th c hi n Quy t nh s 45/2009/Q -TTg ngày 27/3/2009 c a Th tư ng Chính ph v ch ph c p ưu ãi theo ngh i v i cán b , công ch c làm công tác th ng kê; - Tham gia ý ki n D th o T trình, Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v tr c p m t l n i v i cán b dân s k ho ch hóa gia ình xã ph i ngh vi c; - Tham gia ý ki n v d th o c a Ban T ch c Trung ương v d th o T trình Ban Bí thư và d th o Quy t nh s a i, b sung Quy t nh s 128-Q /TW ngày 14/12/2004 c a Ban Bí thư (Khóa IX) v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c cơ quan ng, M t tr n và các oàn th ; - T ng h p các s li u v tình hình th c hi n cơ ch 1 c a, m t liên thông theo Quy t nh 93/2007/Q -TTg v th c hi n cơ ch m t c a, m t c a liên thông hành chính nhà nư c a phương; cơ ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính theo Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17/10/2005 quy nh ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan hành chính; Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 v quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công; Quy t nh s 144/2006/Q -TTg ngày 20/6/2006 v qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn ISO tháng 7/2009 c a các a phương; - Góp ý d th o Thông tư quy nh v t ch c và ho t ng c a Trung tâm văn hóa c p t nh; - Tham gia ý ki n án thí i m thành l p T p oàn Hóa ch t Vi t Nam; - Góp ý án h th ng an sinh xã h i v i dân cư nông thôn, dân cư vùng nông thôn khó khăn, vùng dân t c, mi n núi; - Tham gia ý ki n d th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v ki n toàn y ban qu c gia UNESCO Vi t Nam; - Quy nh chính sách ơn v s nghi p thu c B K ho ch và u tư; - ThNm nh d th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch o tri n khai chính sách qu c gia v trang thi t b y t ; - ThNm nh danh sách các i tư ng th c hi n tinh gi n biên ch theo Ngh nh 132/2007/N -CP ngày 8/8/2007 c a Chính ph v chính sách tinh gi n biên ch i v i các B , ngành và a phương.
  9. - Tr l i B Khoa h c và Công ngh v vi c thNm nh thành l p y ban Vũ tr Vi t Nam. e) Các văn b n khác liên quan - Xây d ng d th o báo cáo chuNn b H i ngh t ng k t, ánh giá 5 năm th c hi n Ngh nh 93/2003/N -CP. - Theo dõi tri n khai th c hi n Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t Trung ương 5 v c i cách hành chính; Xây d ng báo cáo công tác c i cách tháng 7/2009 trình phiên h p Chính ph ; - Tham gia H i ngh chuNn b k ho ch 2009 c a D án UNDP v tăng cư ng năng l c các cơ quan Chính ph Vi t Nam nh m nâng cao hi u l c và hi u qu kinh t . Trên ây là báo cáo k t qu công tác phòng, ch ng tham nhũng c a B N i v trong tháng 8 năm 2009. B N i v trân tr ng báo cáo Chính ph , Ban Ch o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng và Thanh tra Chính ph ./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Ban Ch o TW v phòng, ch ng tham nhũng; - Thanh tra Chính ph ; - B trư ng ( báo cáo); - Lưu VT, TT. Văn T t Thu
Đồng bộ tài khoản