Báo cáo 91/BC-LĐTBXH

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
3
download

Báo cáo 91/BC-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo 91/BC-LĐTBXH về công tác cải cách hành chính quý III năm 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo 91/BC-LĐTBXH

  1. B LAO NG – THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BINH c l p – T do – H nh phúc VÀ XÃ H I -------------- ------- S : 91/BC-L TBXH Hà N i, ngày 18 tháng 09 năm 2009 BÁO CÁO CÔNG TÁC C I CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2009 Th c hi n công văn s 415/BNV-CCHC ngày 20/02/2009 c a B N i v v vi c g i báo cáo c i cách hành chính hàng tháng và hàng quý, B Lao ng – Thương binh và Xã h i báo cáo công tác c i cách hành chính Quý III năm 2009 như sau: I. V CÔNG TÁC XÂY D NG TH CH 1. Tình hình rà soát văn b n pháp lu t B ang ti n hành rà soát văn b n c a 03 lĩnh v c: Qu n lý lao ng ngoài nư c, Phòng ch ng t n n xã h i và Vi c làm, cu i năm 2009 s ban hành Thông tư công b văn b n h t hi u l c. 2. Xây d ng và ban hành m i văn b n pháp lu t Quý III năm 2009, B Lao ng – Thương binh và Xã h i ã tham mưu trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành và ban hành 01 Ngh nh c a Chính ph , 01 Ch th c a Th tư ng Chính ph ; 12 Thông tư c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i và 01 Ch th c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i, riêng tháng 9/2009 ã ban hành các văn b n sau: - Ngh nh 70/2009/N -CP ngày 21/8/2009 c a Chính ph quy nh trách nhi m qu n lý nhà nư c v d y ngh . - Ch th s 1408/CT-TTg ngày 01/9/2009 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng công tác b o v , chăm sóc tr em. - Ch th s 01/CT-BL TBXH ngày 10/9/2009 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i v th c hi n nhi m v năm h c 2009-2010. - Thông tư s 29/2009/TT-BL TBXH ngày 04/09/2009 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n ch ưu ãi i v i ngư i ho t ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945 và ngư i ho t ng cách m ng t ngày 01 tháng 01 năm 1945 n trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng 8 năm 1945. - Thông tư s 30/2009/TT-BL TBXH ngày 09/09/2009 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i quy nh chương trình môn h c Ti ng Anh gi ng d y cho h c sinh ngh trình trung c p, trình cao ng.
  2. 3. V vi c th c hi n cơ ch m t c a B ph n “m t c a” nh n và x lý thư, ơn, g i các ơn v và cơ quan có thNm quy n gi i quy t. K t qu x lý ơn, thư t i b ph n “m t c a” trong quý như sau: - T ng s ơn ti p nh n trong quý: 1429 - T ng s ơn ph i x lý trong quý: 3434 (lũy k t u năm n ngày báo cáo). - T ng s ơn ã ư c x lý trong quý 3434. - T ng s ơn chưa gi i quy t trong quý: 0. II. V C I CÁCH T CH C B MÁY HÀNH CHÍNH 1. Ti n hành rà soát, ánh giá k t qu th c hi n ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c c a các ơn v thu c B theo Ngh nh s 186/2007/N -CP. 2. Xin ý ki n thNm nh c a B N i v , g i T trình và d th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph ban hành danh sách các ơn v s nghi p thu c B . 3. Hoàn thi n công tác quy ho ch báo in B Lao ng – Thương binh và Xã h i. 4. Nghiên c u, rà soát, i u ch nh quy ho ch cán b lãnh o, qu n lý c a B và các ơn v tr c thu c theo ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c m i ư c giao. 5. Ti n hành xây d ng ch c danh tiêu chuNn, nghi p v c a ki m nh viên an toàn lao ng và nghiên c u xây d ng h th ng thanh tra ngành. 6. Hoàn thành vi c l p k ho ch biên ch năm 2009; phân b k ho ch biên ch hành chính, công ch c d b năm 2009. 7. Tham gia xây d ng án tăng cư ng năng l c thanh tra lao ng, thương binh và xã h i. III. V C I CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 1. Th c hi n ch công khai, minh b ch ngân sách B Lao ng – Thương binh và Xã h i ã ch p hành y các quy nh v công khai ngân sách, m b o úng th i gian theo quy nh. u năm có công khai d toán kinh phí c a B cho t t c các ơn v trong B . 2. Tình hình th c hi n Ngh nh 130/2005/N -CP ngày 17/10/2005 c a Chính ph và Ngh nh 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006. - Hoàn thành công tác xét duy t, thNm nh quy t toán ngân sách năm 2008 và ki m tra rà soát vi c xây d ng và th c hi n các Quy ch chi tiêu n i b , Quy ch qu n lý và s d ng tài s n và ki n ngh các ơn v s nghi p ã ư c giao quy n t ch tài chính s a i, b sung Quy ch chi tiêu n i b phù h p v i quy nh hi n hành.
  3. - Hư ng d n tri n khai th c hi n quy nh c a pháp lu t v thu thu nh p cá nhân, thu thu nh p doanh nghi p; Lu t qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c … IV. V HI N I HÓA N N HÀNH CHÍNH Hi n nay B ang chuNn b th c hi n chương trình thí i m TCVN ISO 9001-2000 vào ho t ng c a Văn phòng B . Hoàn ch nh k ho ch u th u tri n khai th c hi n u tư nâng c p trang Web m i c a B ; tri n khai h p thư i n t cho cán b công ch c c a B ph c v công tác i u hành, c a lãnh o B và tác nghi p c a các ơn v thu c B . V. TH C HI N C I CÁCH TH T C HÀNH CHÍNH (T ÁN 30) B Lao ng – Thương binh và Xã h i ã hoàn thành vi c th ng kê các th t c hành chính và ã công b 281 th t c hành chính thu c lĩnh v c c a ngành do 4 c p th c hi n t i Quy t nh s 1026/Q -BL TBXH ngày 11/8/2009. Hi n nay ang b t u tri n khai giai o n rà soát các th t c hành chính; ã xây d ng xong k ho ch tri n khai giai o n II, ã t p hu n cho các ơn v thu c B và các ơn v b t u ti n hành rà soát. Trên ây là n i dung v c i cách hành chính c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i trong Quý III năm 2009 Quý B t ng h p báo cáo Chính ph . KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - V CCHC B N i v ; - B trư ng ( báo cáo); - V TCCB, Văn phòng, KHTC; - Lưu: VT, V PC. Ph m Minh Huân
Đồng bộ tài khoản