Báo cáo 93/BC-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
91
lượt xem
4
download

Báo cáo 93/BC-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo 93/BC-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình kết quả triển khai thực hiện đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo 93/BC-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  1. B GIÁO D C VÀ ðÀO T O C NG HÒA Xà H I CH NGHĨA VI T NAM ------------------- ð c l p – T do – H nh phúc -------------------- Hà N i, ngày 23 tháng 02 năm 2009 S : 93/BC-BGDðT BÁO CÁO TÌNH HÌNH K T QU TRI N KHAI TH C HI N ð ÁN KIÊN C HÓA TRƯ NG, L P H C VÀ NHÀ CÔNG V GIÁO VIÊN Kính g i: Th tư ng Chính ph Th c hi n Quy t ñ nh s 20/2008/Qð-TTg ngày 01-02-2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t ð án Kiên c hoá trư ng l p h c và nhà công v giáo viên giai ño n 2008-2012, B Giáo d c và ðào t o ñã ph i h p v i các B , ngành liên quan và UBND các t nh thành ph tr c thu c Trung ương t ch c tri n khai th c hi n ð án trên ph m vi toàn qu c. B Giáo d c và ðào t o xin báo cáo v tình hình và k t qu tri n khai th c hi n ð án t ngày t ch c H i ngh tri n khai ð án (ngày 2- .vn 4-2008) ñ n 15- 02-2009 như sau: am I/. T CH C CH ð O TRI N KHAI TH C HI N ð ÁN ietn 1. ð i v i Ban Ch ñ o và các B , ngành Trung ương: atV .Lu ðã thành l p Ban Ch ñ o ð án Trung ương theo Quy t ñ nh s 288/2008/Qð-TTg ngày 14-3-2008 c a Th tư ng Chính ph . Các B , ngành liên quan ñã c ngư i tham gia Ban Ch ñ o, ww b ph n thư ng tr c Ban Ch ñ o ð án và tri n khai nhi m v thu c trách nhi m ñư c Th tư ng w Chính ph giao. 1.1. B Giáo d c và ðào t o: - Ban hành các văn b n: Công văn 2096/BGDðT-KHTC ngày 14-3-2008 hư ng d n các ñ a phương th c hi n ð án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v giáo viên giai ño n 2008-2012; Công văn s 5313/BGDðT-CSVCTBðCTE ngày 17-6-2008 v vi c thông báo k ho ch th c hi n ð án c giai ño n 2008-2012 và s v n trái phi u Chính ph h tr năm 2008 cho các ñ a phương; Công văn s 7602/BGDðT-CSVCTBðCTE ngày 20-8-2008 v vi c ñ y nhanh ti n ñ th c hi n ð án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v giáo viên; Công văn s 7827/BGDðT-CSVCTBðCTE ngày 25-8-2008 g i y ban Trung ương M t tr n t qu c Vi t Nam, H i Khuy n h c Vi t Nam, ðài Truy n hình Vi t Nam; Công văn 8893/BGDðT-CSVCTBðCTE ngày 25-9-2008 g i ðoàn ñ i bi u Qu c h i các t nh, thành ph v vi c ph i h p v i B Giáo d c và ðào t o ki m tra, giám sát vi c th c hi n ð án t i các ñ a phương; Công văn s 9415/BGDðT-CSVCTBðCTE ngày 8-10-2008 hư ng d n các ñ a phương th c hi n ch ñ báo cáo theo quy ñ nh; Công văn s 11936/BGDðT- CSVCTBðCTE ngày 31-12-2008 lưu ý các ñ a phương th c hi n ð án theo s ch ñ o c a Th tư ng Chính ph và công văn hư ng d n c a B Giáo d c và ðào t o, ñ m b o ñúng m c tiêu, ñ i tư ng và các yêu c u c a ð án. - Ph i h p v i các B , ngành liên quan chu n b n i dung ñ Chính ph t ch c H i ngh tri n khai th c hi n ð án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v giáo viên giai ño n 2008-2012 v i ñ i di n lãnh ñ o UBND các t nh, thành ph và các B , ngành Trung ương vào ngày 02-4-2008; - Ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và ð u tư xây d ng phương án phân b ngu n v n trái phi u Chính ph năm 2008 h tr các ñ a phương th c hi n ð án (Ngày 28-5-2008 Th tư ng Chính ph ñã ký Quy t ñ nh s 68/2008/Qð-TTg v vi c phân b v n trái phi u Chính ph năm 2008 h tr các ñ a phương th c hi n ð án, v i s ti n là: 3.775,6 t ñ ng); L p phương án phân b ngu n v n trái phi u Chính ph h tr các ñ a phương th c hi n ð án năm 2009 và d
  2. ki n k ho ch v n trái phi u Chính ph c giai ño n 2008-2012 trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t ñ nh; - Cùng v i các B , ngành liên quan biên so n tài li u và t ch c t p hu n cho ñ i ngũ cán b tr c ti p tham gia th c hi n ð án c a các ñ a phương theo 3 khu v c (B c, Trung, Nam): T i t nh B c Giang, t nh Th a Thiên Hu và thành ph C n Thơ; - Cùng v i nh ng văn b n hư ng d n, B Giáo d c và ðào t o ñã có công văn gi i ñáp k p th i nh ng v n ñ liên quan ñ n vi c tri n khai th c hi n ð án c a m t s ñ a phương, giúp các ñ a phương tri n khai ñúng theo tinh th n Quy t ñ nh s 20/2008/Qð-TTg ngày 01-02-2008 c a Th tư ng Chính ph ; - Ph i h p v i các B , ngành liên quan ki m tra thí ñi m t i 3 t nh: L ng Sơn, Th a Thiên Hu , H u Giang; Ti p ñó t ch c nhi u ñoàn ki m tra t i 31 t nh v tình hình t ch c tri n khai th c hi n ð án: Rà soát danh m c, s lư ng phòng h c và nhà công v cho giáo viên các ñ a phương ñã báo cáo t i th i ñi m cu i năm 2007; Ti n ñ th c hi n và k t qu gi i ngân ngu n v n trái phi u Chính ph ; - Chu n b n i dung ñ Văn phòng Chính ph t ch c h p giao ban tr c tuy n v i ñ i di n lãnh ñ o các t nh, thành ph và các B , ngành liên quan v tình hình th c hi n ð án (vào ngày 8- 10-2008 và ngày 21-11-2008); - Ph i h p v i các B , ngành liên quan trình Th tư ng Chính ph v cơ ch ñ c thù l a ch n hình th c th u ñ i v i các d án thu c ð án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v giáo .vn viên giai ño n 2008-2012 (Ngày 10/02/2009 Th tư ng Chính ph ñã ký Quy t ñ nh 202/Qð-TTg v l a ch n hình th c th u ñ i v i các d án ñ u tư xây d ng thu c ð án Kiên c hóa trư ng, l p h c am và nhà công v giáo viên giai ño n 2008-2012). ietn 1.2. B Tài chính: atV .Lu - Ban hành Thông tư 46/2008/TT-BTC ngày 06-6-2008 hư ng d n cơ ch qu n lý, s d ng ngu n v n th c hi n ð án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v giáo viên giai ño n 2008- ww 2012; Công văn 2076/KBNN-TTVðT ngày 16-10-2008 v vi c ki m soát, thanh toán ngu n v n th c w hi n ð án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v giáo viên giai ño n 2008-2012. - Cùng v i B Giáo d c và ðào t o biên so n tài li u và t ch c t p hu n cho ñ i ngũ cán b tr c ti p tham gia th c hi n ð án c a các ñ a phương; - Ph i h p v i B Giáo d c và ðào t o, B K ho ch và ð u tư xây d ng phương án phân b ngu n v n trái phi u Chính ph h tr các ñ a phương th c hi n ð án năm 2008, 2009 và d ki n k ho ch c giai ño n 2008-2012; - Tham gia ki m tra tình hình tri n khai th c hi n ð án c a m t s ñ a phương. 1.3. B Xây d ng: - Ban hành công văn s 24/BXD-KHCN ngày 07-3-2008 v vi c hư ng d n áp d ng thi t k m u trư ng, l p h c và các tiêu chí xây d ng nhà công v giáo viên ph c v ð án; - Ph i h p v i B Giáo d c và ðào t o t ch c t p hu n cho ñ i ngũ cán b tr c ti p tham gia th c hi n ð án c a các ñ a phương; - Ph i h p v i B Giáo d c và ðào t o xây d ng b thi t k m u nhà công v cho giáo viên (s d ng cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng ñ c bi t khó khăn thu c các t nh mi n núi phía B c, các huy n mi n núi các t nh mi n Trung, các t nh Tây Nguyên, các xã có nhi u ñ ng báo dân t c ñ ng b ng sông C u Long và m t s ñ a phương khác), ñã ban hành tháng 10-2008 và g i cho các ñ a phương (Quy t ñ nh s 13/2008/Qð-BXD ngày 23-10-2008); - Tham gia ki m tra tình hình tri n khai th c hi n ð án c a m t s ñ a phương. 1.4. B Tài nguyên và Môi trư ng: - Ban hành công văn s 1153/BTNMT-ðKTKðð ngày 31-3-2008 v vi c b o ñ m qu ñ t ñ th c hi n ð án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v giáo viên giai ño n 2008-2012;
  3. - Ph i h p v i B Giáo d c và ðào t o t ch c t p hu n cho ñ i ngũ cán b tr c ti p tham gia th c hi n ð án c a các ñ a phương; - Tham gia ki m tra tình hình tri n khai th c hi n ð án c a m t s ñ a phương. 2. ð i v i UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW: 2.1. Thành l p Ban Ch ñ o ð án các c p và ban hành Quy ch ho t ñ ng, phân công nhi m v c a các thành viên trong Ban Ch ñ o ð án; T ch c quán tri t Quy t ñ nh c a Th tư ng Chính ph và các văn b n hư ng d n th c hi n ð án c a các B , ngành liên quan ñ i v i cán b ch ch t c a ñ a phương; Ban hành văn b n hư ng d n các huy n (qu n), các ban qu n lý d án và ch ñ u tư th c hi n ð án. 2.2. Ti n hành ki m tra, rà soát l i danh m c, s lư ng phòng h c 3 ca, phòng h c t m th i các lo i và nhà công v giáo viên (theo m c tiêu ghi trong Quy t ñ nh s 20/2008/Qð-TTg ngày 01- 02-2008 c a Th tư ng Chính ph ) ñã báo cáo theo yêu c u và hư ng d n c a B Giáo d c và ðào t o. 2.3. L p k ho ch tri n khai ð án năm 2008 và c giai ño n 2008-2012, báo cáo HðND và trình y ban nhân dân t nh, thành ph phê duy t. ð n nay ñã có 51/59 t nh, thành ph hoàn thành vi c l p và phê duy t k ho ch th c hi n ð án t ng th giai ño n 2008-2012 và năm 2008. 2.4. Các t nh, thành ph thu c ñ i tư ng th c hi n ð án (59/59 t nh) ñã có Quy t ñ nh phê duy t phương án phân b ngu n v n Trung ương h tr năm 2008 cho các ch ñ u tư, các d án, v i s v n là 3.726 t ñ ng/ 3.775,6 t ñ ng. .vn 2.5 L p và báo cáo danh sách ñăng ký nhu c u s d ng ngu n v n trái phi u Chính ph h am ietn tr th c hi n ð án năm 2009 (48/59 t nh), còn 11 t nh chưa g i báo cáo ñăng ký nhu c u v n. atV II/. TÌNH HÌNH TRI N KHAI TH C HI N ð ÁN C A CÁC ð A PHƯƠNG: .Lu Theo báo cáo c a y ban nhân dân các t nh, thành ph , k t qu và ti n ñ th c hi n ð án như sau: ww w 1. V kh i lư ng công trình th c hi n: 1.1. S công trình các t nh báo cáo và cam k t kh i công trư c ngày 31/12/2008 là hơn 29.000 phòng h c và hơn 10.000 phòng công v giáo viên. 1.2. T ng s phòng h c và nhà công v giáo viên tri n khai th c hi n ñ n 15/02/2009 là 35.156 phòng h c và 10.711 nhà công v giáo viên. Trong ñó: - S phòng ñã hoàn thành là 4.203 phòng h c và 1.024 phòng công v GV; - S phòng ñang xây d ng là 13.836 phòng h c và 4.041 phòng công v GV; - S phòng ñã hoàn thành th t c ñang chu n b kh i công xây d ng là 4.667 phòng h c và 1.593 phòng công v giáo viên; - S phòng ñang làm th t c phê duy t ñ u tư và ñ u th u là 12.450 phòng h c và 4.053 phòng công v giáo viên. 2. Gi i ngân ngu n v n Trung ương h tr : Quy t ñ nh s 68/2008/Qð-TTg ngày 28-5-2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t phương án phân b v n trái phi u Chính ph h tr các ñ a phương th c hi n ð án năm 2008 là 3.775,6 t ñ ng. ð n ngày 15-02-2009, các ñ a phương báo cáo ñã huy ñ ng, phân b cho các ch ñ u tư, các d án là 5.467,4 t ñ ng, trong ñó: - S v n trái phi u Chính ph là: 3.643,2 t ñ ng, ñ t 99%; - S v n ngân sách ñ a phương (t nh, huy n) là: 1402,2 t ñ ng; - S v n huy ñ ng khác là: 422 t ñ ng.
  4. Ti n ñ gi i ngân theo báo cáo c a Kho b c Nhà nư c ñ n ngày 15-02-2009 là 2.326,4 t ñ ng, trong ñó: + V n trái phi u Chính ph là 2.055,2 t ñ ng, ñ t t l 54,4 % so v i k ho ch; + V n ngân sách ñ a phương là: 46,1 t ñ ng; + V n huy ñ ng khác là: 225,1 t ñ ng Qua ki m tra th c t m t s ñ a phương và báo cáo c a các ñ a phương ñ n 15 tháng 02 năm 2009, ti n ñ tri n khai th c hi n ð án các ñ a phương là không ñ ng ñ u: - Các t nh có ti n ñ th c hi n và gi i ngân trên 70% so v i k ho ch năm 2008 là: H i phòng, Hà Nam, Nam ð nh, Phú Th , B c Giang, Qu ng Ninh, Lai Châu, Thanh Hóa, Qu ng Tr , Bình ð nh, Bình Thu n, Sóc Trăng, Kiên Giang. - Các t nh tri n khai ch m là: H i Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Bình, Cao B ng, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái nguyên, ði n Biên, Sơn La, Qu ng Bình, ðà N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Phú Yên, Bình Phư c, Tây Ninh, C n Thơ, B c Liêu. 3. M t s nh n xét: 3.1. V công tác t ch c, chu n b : Th c hi n Quy t ñ nh s 20/2008/Qð-TTg ngày 01-02-2008 c a Th tư ng Chính ph , các ñ a phương ñã kh n trương th c hi n: .vn - Thành l p Ban ch ñ o ð án, xây d ng quy ch làm vi c và phân công nhi m v cho các am thành viên trong Ban Ch ñ o c a ñ a phương. ietn - T ch c ki m tra rà soát l i danh m c, xây d ng k ho ch th c hi n ð án t ng th và atV t ng năm; L p phương án phân b v n Trung ương h tr năm 2008. .Lu Tuy nhiên cũng có nh ng ñ a phương thi u ch ñ ng trong vi c t ch c tri n khai th c hi n, ww còn có s ch ñ i vào s ch ñ o, hư ng d n c a các B , ngành Trung ương, d n ñ n ti n ñ tri n w khai ch m. 3.2. V danh m c và s lư ng công trình ñã ñư c tri n khai: V cơ b n các ñ a phương phê duy t danh m c ñúng s li u báo cáo năm 2007 ñã ñư c Th tư ng Chính ph phê duy t. Tuy nhiên cũng có m t s ñ a phương báo cáo chưa ñúng v i m c tiêu, ñ i tư ng c a ð án quy ñ nh trong Quy t ñ nh s 20/2008/Qð-TTg ngày 01-02-2008 c a Th tư ng Chính ph và tiêu chí hư ng d n c a B Giáo d c và ðào t o. B Giáo d c và ðào t o ñã k p th i nh c nh và ch n ch nh. 3.3. V phân b : Căn c ngu n v n trái phi u Chính ph h tr các ñ a phương th c hi n ð án năm 2008 (theo Quy t ñ nh s 68/2008/Qð-TTg ngày 28-5-2008 c a Th tư ng Chính ph ), h u h t các ñ a phương phân b ñúng m c tiêu, ñ i tư ng. Tuy nhiên có m t s t nh, thành ph tri n khai phân b ngu n v n này còn ch m và phân b chưa ñúng danh m c báo cáo, phân b mang tính bình quân. III/. NH NG KHÓ KHĂN, VƯ NG M C TRONG QUÁ TRÌNH TRI N KHAI: Qua ki m tra tình hình th c t , các ñ a phương ñ u ph n ánh vi c tri n khai th c hi n ð án có nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n là: 1. V th t c ñ u tư, các công trình xây d ng trư ng, l p h c, nhà công v giáo viên thu c ð án ph i th c hi n theo nh ng quy ñ nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý ñ u tư xây d ng: V i nhi u văn b n b sung, ñi u ch nh và hư ng d n th c hi n, các ñ a phương ph i nghiên c u v n d ng cho phù h p v i th c t . Th t c ñ u tư xây d ng ph i th c hi n theo ñúng trình t quy ñ nh, m t nhi u th i gian chu n b và trình duy t. ð ñ y nhanh ti n ñ th c hi n ð án, B Giáo d c và ðào t o ñã ph i h p v i các B , ngành liên quan trình Th tư ng Chính ph phê duy t cơ ch ch ñ nh th u ñ i v i các d án xây d ng trư ng h c thu c ð án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v giáo viên giai ño n 2008-2012 (ngày 10/02/2009 Th tư ng Chính ph ký Quy t ñ nh s
  5. 202/Qð-TTg v l a chon hình th c ñ u th u ñ i v i các d án ñ u tư xây d ng thu c ð án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v giáo viên giai ño n 2008-2012). 2. Giá c nguyên v t li u xây d ng bi n ñ ng liên t c, gây nhi u khó khăn trong vi c l p d toán, xác ñ nh giá d th u và quy t ñ nh giá trúng th u, trình duy t và th c hi n ph i b sung, ñi u ch nh nhi u l n. 3. ð án ñư c th c hi n b ng nhi u ngu n v n (trong ñó ngu n v n trái phi u Chính ph ch là h tr ), do ñó các t nh mi n núi có ñi u ki n kinh t - xã h i khó khăn, vi c huy ñ ng các ngu n v n ñ i ng c a ñ a phương ñ bù vào ph n còn thi u là r t khó khăn. 4. ð án tri n khai ñ ng th i trên ph m vi r ng, v i quy mô l n, nhi u ñ a phương thi u ñơn v tư v n làm các th t c ñ u tư và ñơn v thi công có ñ năng l c v tài chính và cán b k thu t (ñ c bi t là cán b k thu t làm nhi m v giám sát thi công). Các ñơn v thi công không tích c c tham gia d th u các công trình các xã vùng sâu, vùng xa do ñi u ki n thi công khó khăn. 5. Năm 2008, năm ñ u tri n khai th c hi n ð án, các ñ a phương ph i làm nhi u công vi c chu n b như: Thành l p Ban ch ñ o các c p, t ch c ki m tra, rà soát l i danh m c và s lư ng phòng h c, nhà công v giáo viên c n xây d ng; Xây d ng k ho ch tri n khai c giai ño n 2008- 2012, thông qua H i ñ ng nhân dân và trình y ban nhân dân t nh, thành ph phê duy t; Huy ñ ng các ngu n v n c a ñ a phương, ... Nh ng khó khăn, vư ng m c trên ñây ñ ng th i cũng là nguyên nhân làm cho ti n ñ tri n khai th c hi n ð án c a các ñ a phương ch m. .vn IV/. NH NG CÔNG VI C C N TRI N KHAI TI P TRONG TH I GIAN T I: am ietn 1. Các t nh, thành ph ch ñ ng xây d ng k ho ch, phê duy t danh m c ñ u tư xây d ng năm 2009, ưu tiên ñ i v i 61 huy n nghèo (g m 797 xã và th tr n) thu c 20 t nh (theo Ngh quy t atV 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 c a Chính ph ); Kh n trương phân b v n cho các ch ñ u tư, .Lu các d án ñ u tư xây d ng sau khi có Quy t ñ nh c a Th tư ng Chính ph v phân b v n trái phi u Chính ph h tr các ñ a phương th c hi n ð án năm 2009. ww w 2. Các ñ a phương kh n trương hoàn t t các th t c ñ u tư, t ch c ñ u th u, l a ch n nhà th u ñ i v i các ñơn v tư v n, ñơn v xây d ng, gi i quy t ñ t ñai và kh i công xây d ng h t các công trình thu c k ho ch năm 2008 trong quý I năm 2009, quy t toán d t ñi m các công trình ñã hoàn thành; ð ng th i ch ñ ng làm các th t c ñ u tư ñ s m kh i công xây d ng các công trình thu c k ho ch năm 2009. 3. Ban Ch ñ o Trung ương và ñ a phương c n tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát v ti n ñ , ch t lư ng công trình, qu n lý và s d ng v n ñ u tư (ñ c bi t là ngu n v n trái phi u Chính ph h tr ). V/. KI N NGH : 1. V i Chính ph : Kính ñ ngh Th tư ng Chính ph cho phép b sung thêm danh sách các t nh có nhu c u v ch ñ nh th u ñ i v i các d án ñ u tư xây d ng vùng khó khăn thu c ð án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v giáo viên giai ño n 2008-2012 ñư c áp d ng theo Quy t ñ nh s 202/Qð- TTg ngày 10/02/2009 c a Th tư ng Chính ph . B Giáo d c và ðào t o s t ng h p nhu c u các t nh xin b sung, trình Th tư ng Chính ph xem xét, Quy t ñ nh. 2. V i các ñ a phương: - Tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát c ng ñ ng v ti n ñ , ch t lư ng công trình và qu n lý s d ng v n ñ u tư (ñ c bi t là ngu n v n trái phi u Chính ph h tr ) ñ m b o ñúng m c tiêu, ñ i tư ng và ñáp ng yêu c u theo Quy t ñ nh s 20/2008/Qð-TTg ngày 01-02-2008 c a Th tư ng Chính ph . - Ban Ch ñ o ð án các t nh, thành ph c n th c hi n nghiêm túc ch ñ báo cáo tình hình và k t qu th c hi n ð án v i Ban Ch ñ o Trung ương, B Giáo d c và ðào t o theo ñ nh kỳ hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm ñã ghi trong Quy t ñ nh s 20/2008/Qð-TTg ngày 01-
  6. 02-2008 c a Th tư ng Chính ph và công văn hư ng d n c a B Giáo d c và ðào t o (t i công văn s 9415/BGDðT-CSVCTBðCTE ngày 8-10-2008). B Giáo d c và ðào t o xin trân tr ng báo cáo Th tư ng Chính ph . KT. B TRƯ NG Ni nh n: TH TRƯ NG - Như kính g i; - PTT - B trư ng Nguy n Thi n Nhân (ñ b/c); - Văn phòng Chính ph ; - Các B : KH&ðT, Tài chính, Xây d ng, Tài nguyên và môi trư ng; Ph m Vũ Lu n - y ban nhân dân và S GDðT các t nh, TP tr c thu c TW (g i qua m ng); - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - y ban Tài chính – Ngân sách c a QH; - y ban Văn hóa Giáo d c TN, TN&Nð c a QH; - Các Th trư ng; - Lưu: VT. C c CSVCTBðCTE. .vn am ietn atV .Lu ww w
Đồng bộ tài khoản